СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

20. 06. 2018.

29. јун – крајњи рок за обвезнике пореза на добит правних лица за 2017.

Подсећамо обвезнике пореза на добит правних лица који још нису поднели пореску пријаву и порески биланс за 2017. годину, да је крајњи рок 29. јун (петак) 2018. године. Сви корисници буџетских средстава (недобитне организације) дужни су, по мишљењу наше редакције, да поднесу порески биланс и пореску пријаву, без обзира на то да ли остварују приходе на тржишту или не, као и недобитне организације које испуњавају услове за ослобођење из члана 44. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гл. РС” бр. 25/01... 113/17), будући да се порез на добит утврђује самоопорезивањем.
Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 12

Рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја

Јавна предузећа, привредна друштва, НБС, банке, инвестициони фондови, приватне установе, предузетници и друга правна лица, имају обавезу достављања редовних годишњих финансијских извештаја за јавно објављивање за 2017. годину. Извештаји се достављају Агенцији за привредне регистре, а крајњи рок је 30. јун 2018. године.

Реформа Пореске управе

Сходно закључцима недавних разговора са ММФ-ом, реформа пореске администрације је неопходна како би се наставио даљи привредни раст и отварала нова радна места. Зато је према расположивим информацијама реформа Пореске управе апсолутни приоритет Министарства финансија у наредном периоду. У изналажењу системских решења предвиђено је да се до краја јуна распише тендер за консултанте како би се раздвојила основна и споредна делатност и како би у пореској администрацији постојале неке стандардизоване процедуре.

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

20. 06. 2018.

Изашло је друго, иновирано издање практикума „Регистровање фактура у централном регистру фактура”, допуњено избором одговора на питања, и инструктивним текстом о начину на који је у апликацији „Централни регистар фактура” могуће извршити измену фактура, а што је као могућност у ову апликацију уведено 27.3.2018. године.
Наручите по специјалној цени. Наруџбеница

Комплет часописа број 12 је дистрибуиран претплатницима 15. јуна 2018. године.

Садржај часописа можете погледати на следећим линковима.


Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство


Из комплета часописа број 12, који је у припреми издвајамо следеће написе:
- Измене и допуне Уредбе о каталогу радних места
- Разврставање и мерила за опис радних места државних службеника
- Коментар новог Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова
- Право на годишњи одмор
- Исхрана деце у предшколским установама
- Измена уговарања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
- Планирање као управљачки процес
- Обавезе јединица локалне самоуправе у примени Закона о планском систему Републике Србије
- Покретање процеса планирања код буџетских корисника
- Крајњи рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за порез на добит правних лица за 2017. годину је 29. јун 2018. године

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

20. 06. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 11 од 19.6.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

19. 06. 2018.

Дуално образовање – услови за извођење учења кроз рад код послодавца

На основу Закона о дуалном образовању („Сл. гл. РС” бр. 101/17) Привредна комора Србије (ПКС) донела је Правилник о организацији, саставу и начину рада Комисије за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца („Сл. гл. РС” бр. 46/18, ступа на снагу 24. јуна 2018).
Привредно друштво или предузетник подноси ПКС захтев за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад уз који прилаже одговарајућу документацију која се тиче регистрације и испуњености услова за безбедан и здрав рад ученика.
Образац пријаве за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад је у прилогу овог правилника и чини његов саставни део.

У припреми нов Закон о јавним набавкама

Србија би ускоро требало да добије нови Закон о јавним набавкама који ће бити усклађен са директивама ЕУ и који предвиђа нов начин поступка јавних набавки, као и друге значајне новине. О законским решењима разговарано је недавно на семинару „Јавне набавке – нордијска искуства” , који су организовале амбасаде Данске, Финске, Норвешке и Шведске у сарадњи са Нордијском пословном алијансом у Србији.
У Влади Србије најављују да ће текст закона ускоро бити завршен, што је предвиђено и стратегијом за јавне набавке и акционим планом за 2018. годину. У најскорије време очекује се почетак јавне расправе и формална процедура доношења новог закона, у складу са директивама ЕУ. Нови закон предвиђа критеријум „најисплативије економске понуде”, што је много боље од садашњег критеријума најниже цене јер дугорочно може утицати на већу ефикасност и уштеду у јавном сектору, а успешна примена новог закона захтеваће и унапређење вештина оних који ће се бавити јавним набавкама.

Медијска стратегија

Влада Србије и представници медијских и новинарских удружења формирала су радну групу за израду медијске стратегије, коју чине девет представника медијских и новинарских удружења и осам представника државе. Подршку изради медијске стратегије пружиће ОЕБС и Делегација Европске уније у Србији.

Санирање штете од невремена

Координациони тим за усмеравање и усклађивање свих активности које су у вези са утврђивањем обима и висином штете настале као последица елементарне непогоде јуче је одржао седницу на којој су поред већ предузетих активности надлежних служби у укупно 18 општина на територији Србије, представљене и мере које ће бити предузете у наредном периоду. Тренутно локалне самоуправе спроводе попис оштећених објеката и пољопривредних култура на основу чега ће се извршити прецизна процена настале штете.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

19. 06. 2018.

Комплетна обнова Хиландара до 2021.

Комплетна обнова Манастира Хиландар, који је страдао у пожару пре 14 година, очекује се до краја 2021. године. За обнову манастира држава је ове године издвојила 80 милиона динара, а још око 20 милиона прикупљено је из донација грађана. Пожар је открио и указао на још неке, бројне недостатке у конструкцији, у темељима и у многим другим аспектима, тако да ће се одржавање манастира Хиландара наставити, уз помоћ државе, и после 2021. године.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

19. 06. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени гласник РС – Међународни уговори бр. 8 oд 18.6.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

18. 06. 2018.

Измене у максималном броју запослених

Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл. гл. РС” бр. 45/18, ступа на снагу 21.6.2018) повећан је број запослених и то: у Заводу за унапређење васпитања и образовања за 7 извршилаца, са 83 на 90; у Агенцији за лекове и медицинска средства за 9, са 178 на 187 извршилаца; у Управи за заједничке послове републичких органа за 15, са 905 на 920 извршилаца. Поред техничких измена, неопходних за омогућавање повећања броја извршилаца у претходно наведеним органима, није било битнијих измена.

Школски календар за основне школе – 2018/2019 за АПВ

Правилником о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2018/2019 („Сл. лист АПВ” бр. 27/18, ступио на снагу 14.6.2018) регулисано је време остваривања образовно-васпитног рада по полугодиштима, кварталима и наставним данима и време трајања школског распуста.
Прво полугодиште, за све ученике, почиње у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у петак, 21. децембра 2018. године, а друго у уторак, 15. јануара 2019. године и завршава се у 14. јуна 2019. године, за ученике од првог до седмог разреда, односно 31. маја 2019. године, за ученике осмог разреда. Пролећни распуст почиње у петак, 19. априла 2019. године, а завршава се у четвртак, 2. маја 2019. године.
Такође, утврђене су највише 4 наставне суботе, а празници се обележавају у складу са Законом о државним и другим празницима, као и право ученика да не похађају наставу у време верских празника. Одлуком националних савеза националних мањина, утврђени су и национални празници националних мањина појединачно.
Уз правилник је дат и табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основних школа за школску 2018/2019. годину.

Школски календар за средње школе – 2018/2019 за АПВ

Правилником о школском календару за средње школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2018/2019. годину („Сл. лист АПВ” бр. 27/18, ступио на снагу 14.6.2018) регулисано је време остваривања образовно-васпитног рада по полугодиштима, кварталима и наставним данима и време трајања школског распуста.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у петак, 21. децембра 2018, док друго у уторак, 15. јануара 2019. и завршава се 24. маја 2019. за ученике четвртог разреда гимназије, а 31. маја 2019. за ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа, односно 21. јуна 2019. за ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа.
Зимски распуст почиње 24. децембра 2018, а завршава се 14. јануара 2019. Пролећни распуст почиње 19. априла 2019, а завршава се у четвртак, 2. маја 2019. За ученике четвртог разреда гимназије, четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у суботу, 31. августа 2019. године.
Утврђено је да се празници обележавају у складу са Законом о државним и другим празницима, као и право ученика да не похађају наставу у време верских празника Одлуком националних савеза националних мањина, утврђени су и национални празници националних мањина појединачно.
Уз наведени правилник дат је и табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школске 2018/2019. годину.

Најављено повећање помоћи западном Балкану за 20 одсто

Комесар ЕУ за преговоре о проширењу Јоханес Хан најавио је повећање буџета за претприступну помоћ земљама кандидатима, а што се углавном односи на земље западног Балкана, са 12,5 на 14,5 милијарди евра за период од 2021. до 2027. године.
Средства треба да послуже за испуњавање критеријума за приступање ЕУ и спровођењу свеобухватних реформи.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

18. 06. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени гласник РС бр. 46 од 15.6.2018.
Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 10 oд 15.6.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

15. 06. 2018.

Добри макроекономски изгледи Србије

Шеф мисије ММФ-а Џејмс Руф изјавио је да су макроекономски изгледи Србије и даље добри: раст БДП-а је у првом кварталу ове године достигао 4,6% и очекује се да ће достићи најмање 3,5% у 2018, ифлација је и даље ниска и до краја 2018. биће око 2%, а очекује се да ће јавне финансије забележити суфицит. Циљ Србије треба да буду структурне и институционалне реформе које ће омогућити унапређење пословног окружења ради пружања подршке бржем привредном расту предвођеном приватним сектором, а приоритети треба да буду: борба против сиве економије, нова запошљавања, реформа и трајна решења за јавна и државна предузећа и унапређење квалитета и транспарентности државне статистике.

Висок рејтинг Србије по броју страних директних инвестиција

Србија је у 2017. години привукла рекордан број страних директних инвестиција (СДИ) захваљујући чему се први пут нашла на листи топ 15 земаља у Европи по броју СДИ, показују резултати истраживања компаније „Ернст енд Јанг” о активности европског тржишта. Ради се о 118 пројеката, што је за 157% више у односу на 2016. годину када их је било 46, што је омогућило да Србија напредује за осам места на ранг листи Европе по броју СДИ и да се нађе на 14. позицији за 2017. годину. СДИ у Србији у 2017. години омогућиле су отварање 20.103 нових радних места, што је 6% од укупно новоотворених радних места у Европи у 2017. Регион централне и источне Европе други је најпожељнији регион по броју СДИ у Европи.

Заштита радних права сезонских радника

Влада Србије усвојила је Предлог закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима, који треба да омогући послодавцима лакше и брже налажење радника и радне снаге за сезонске послове, а радницимa, тј. онима који траже сезонски посао, обезбеди сигуран и безбедан рад и заштиту свих њихових законских и радних права.

Стандарди квалитета уџбеника у електронском облику

Новодонети Правилник о допуни правилника о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Сл. гл. РС“, бр. 45/18), ступа на снагу 21. јуна 2018. Године, а примењује се од школске 2018/2019. године. Допуне се односе на стандарде квалитета уџбеника у електронском облику и наставних средстава, који су одштампани уз овај правилник као његов саставни део.
У делу „Уџбеници у електронском облику“ наводи се шест стандарда и њихови показатељи, док се у делу „Приручник и наставни материјал, додатно наставно средство и дидактичка и дидактична игровна средства у дигиталном формату“ предвиђа да се на њих примењују стандарди квалитета који се односе на приручник и наставни материјал, додатна наставна средства и дидактичка и дидактичка игровна средстава и Стандард 6 који се односи на електронски уџбеник.

Србија за унапређење права особа са инвалидитетом

На скупу одржаном 14. јуна поводом обележавања 10 година од ступања на снагу Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом (ОСИ), министар Ивица Дачић поручио је да је Србија снажан заговорник поштовања и унапређења права особа са инвалидитетом. Циљ Конвенције је да се унапреди, заштити и осигура пуно и једнако уживање свих људских права и основних слобода особама са инвалидитетом. „Постизање социјалне кохезије је један од циљева сваке унутрашње политике, а размена идеја и добрих пракси је важан елемент у формулисању и примени политика које доприносе елиминисању свих облика дискриминације”, казао је Дачић.

Од 15. јуна важе нова правила о декларисању хране

Новина коју доноси Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране је да ће све фирме у Србији које производе и декларишу прехрамбене производе од 15. јуна 2018. морати на декларацији да наведу енергетску вредност производа, количину масти, засићених масних киселина, угљених хидрата, шећера, протеина и соли. Храна која је произведена, упакована у амбалажу и декларисана пре 15. јуна 2018. и која се налази у магацинима готових производа код произвођача тј. код предузећа која стављају те производе у промет, може да се стави у промет до истека рока трајања, а најкасније до 31. децембра 2018. речено је на представљању „Водича за декларисање, означавање и рекламирање хране”, на округлом столу у организацији Министарства пољопривреде и НАЛЕД-а.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

15. 06. 2018.

Светско признање за осмогодишњака из Лаћарка

Матеја Вукотић, осмогодишњак из Лаћарка код Сремске Митровице је Малац генијалац који је на Међународној олимпијади менталне аритметике, освојио бронзану медаљу у конкуренцији од 1.200 такмичара. Школа Менталне аритметике „Малац генијалац” у Сремској Митровици за само годину дана постојања, постигла је велике успехе. Велики рад са децом још од најранијег детињства је најбитнији чинилац оваквих успеха. Подршка Града и градске Управе за образовање ни овога пута није изостала. Оно, што Малце генијалце чека у наредном периоду чекају припреме за светску олимпијаду.

________________________________________________

У току је пријављивање на Обуку на тему: „Израда планских и извештајних
докумената за приватне предшколске установе”.

Обуке се одржавају средом у терминима од 15.45 до 20.00 часова у Образовном информатору, Краљице Наталије 17.

Рок за пријаву отворен до попуне места од 12 полазника (по једној Обуци).

Пријаве телефоном: 011/2624-434 (маркетинг). Пријавите се на време.
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »


ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »


НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »


Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »


АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »


БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 12/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 12/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 12/2018.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42