ПРЕУЗМИ

НОВО : Видео упутство за достављање ПФИ путем JSON фајла из софтвера Икс-Бук


РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА КОРИСНИКА СОФТВЕРА ИКС-БУК


РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЧАСОПИСА И КОНСУЛТАЦИЈА


     

НОВА ИЗДАЊА:


САДРЖАЈ            


  

                              

САДРЖАЈ                                 САДРЖАЈ

  

                                                            НАРУЧИТЕ

САДРЖАЈ                                 САДРЖАЈ
ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


>> Одговоре на питања претплатницима дајемо путем Корисничког сервиса:
телефони:

(011/3286-489, 3286-494, 3286-542, 3036-531, 3036-532, 2632-743)

>> Питања која сте до сада слали путем мејла, искључиво ћете постављати преко нашег сајта www.obrazovni.rs о чему ћете добити информацију са краћим упутством на ваше мејл адресе.

>> Друштвене мреже:
Facebook https://www.facebook.com/obrazovni/ и
Instagram@obrazovni_informator.

29.02.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС”, бр. 15 од 28.2.2024. године

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (ступа на снагу 7. марта 2024.)
2. ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 7. марта 2024.)
3. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за децембар 2023. године
4. ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2023. године
5. ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2023. годину
6. ПОДАЦИ о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2023. годину
7. ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2023. године до 31. децембра 2023. године

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


КУЛТУРА


Зрењанин Национална престоница културе 2025. године
Министарство културе Владе Републике Србије саопштило је да је Радна група за припрему и спровођење програма „Престоница културе Србије” донела одлуку о томе да Зрењанин буде Национална престоница културе 2025. године.
На основу пристиглих пријава, Радна група је оценила да је пријава Града Зрењанина добро осмишљена и да показује кохерентност уметничке и дизајнерске визије пројекта утемељеног на локалној специфичности.
У образложењу се наводи да Зрењанин својом кандидатуром представљеном под уметничким концептом „Меандри града – токови културе”, са идејом прожимања града, стваралаца и публике, има и детаљно објашњене стратегије, програме и капацитете града.
На Јавни позив за исказивање интересовања за учешће у програму Престоница културе Србије 2025, који је био отворен од 15. новембра 2023. до 14. јануара 2024. године, пристигло је осам пријава.
Почетак реализације пројекта Зрењанин – Национална престоница културе Србије, планиран је за 21. март 2025. године, додаје се у саопштењу.

 
28.02.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Препорука високошколским установама да преиспитају повећање школарина
Министарство просвете Владе Републике Србије је, уважавајући аутономију високошколских установа загарантовану Уставом и Законом о високом образовању, позвало установе које су донеле или су у поступку доношења одлуке о повећању школарина за самофинансирајуће студенте да још једном преиспитају оправданост повећања износа школарина за наредну школску годину.
Министарство је упутило ову препоруку на захтев Студентске конференције универзитета Србије (СКОНУС) и Студентске конференције академија струковних студија и високих школа (СКАССС), у складу са својим законским овлашћењима.
Министарство поздравља одговорно опредељење већине високошколских установа да не повећавају висину школарина за самофинансирајуће студенте, којим показују бригу за њихов положај и доприносе повећању обухвата матураната који након завршене средње школе настављају школовање на високошколским установама, односно смањењу одустајања од студија из материјалних разлога.
Влада је зато образовала Радну групу за израду нацрта закона о финансирању високог образовања, коју чине представници свих релевантних институција – надлежних министарстава, високошколских установа, студентских представничких тела, удружења студената и синдиката, са циљем да се током 2024. године, кроз интензивни дијалог, дође до адекватног и компромисног модела финансирања високог образовања, које ће осигурати финансијску одрживост високошколских установа.
Министарство ће наставити да разговара са представницима студентских представничких тела и високошколских установа о школаринама у жељи да се пронађу компромисна решења која обезбеђују очување материјалног положаја самофинансирајућих студената, али и не угрожавају финансијску одрживост установа.

КУЛТУРА


Унапређење материјалног и радно-правног положаја запослених у култури
Влада Републике Србије усвојила је Одлуку о формирању Радне групе за унапређење материјалног и радно-правног положаја запослених у установама културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
Задатак те групе биће да спроведе анализу постојећег нормативног оквира којим се уређују права, положај и плате запослених у култури, као и да надлежним министарствима и Влади сачини и поднесе иницијативу за унапређење материјалног и радно-правног положаја запослених у тој области.
У Радну групу се именују представници више министарстава – културе, финансија, за рад, борачка и социјална питања, државне управе и локалне самоуправе, као и преставници Републичког секретаријата за законодавство, Генералног секретаријата Владе, Самосталног синдиката културе Србије, Гранског синдиката културе, уметности и медија „Независност”.

 
27.02.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

 
26.02.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС”, бр. 14 од 23.2.2024. године

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке регионалном развоју и развоју предузетништва који се реализује кроз стандардизовани сет услуга који спроводе акредитоване регионалне развојне агенције у 2024. години (ступа на снагу 24. фебруара 2024.)
2. УРЕДБА о утврђивању Програма управљања водама у 2024. години (ступа на снагу 2. марта 2024.)
3. УРЕДБА о проглашењу Специјалног резервата природе „Увацˮ (ступа на снагу 24. фебруара 2024.)
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1458/2024
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1474/2024
6. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов (ступа на снагу 24. фебруара 2024.)
7. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника o начину контроле пријаве и промене имовног стања у Министарству унутрашњих послова (ступа на снагу 3. марта 2024.)

 
22.02.2024.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 13 од 21.2.2024. године,
- „Службени лист АП Војводине” бр 11 од 14.2.2024. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона – трећа фаза (ступа на снагу 29. фебруара 2024)
2. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Краљево 3 – ТС Рашка, увођење у TC Копаоник на животну средину (ступа на снагу даном ступања на снагу Одлуке о изради Просторног плана)
3. ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2024. године
4. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима (ступа на снагу 14. фебруара 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Стипендије Републике Кореје за 2024/2025. годину
Министарство просвете, у сарадњи са Амбасадом Републике Кореје у Београду, обавештава заинтересоване да је Влада Републике Кореје расписала конкурс за стипендије страним држављанима за академску 2024/2025. годину.
У питању су стипендије за постдипломске, тј. за мастер и докторске студије.
За ову стипендију се могу пријавити сви држављани Републике Србије који имају завршен претходни ниво студија са било ког факултета (за мастер – завршене основне студије, за докторат – завршене мастер студије, итд).
Процес пријаве је подељен по фазама, од којих је прва фаза селекције у Амбасади Републике Кореје у Београду, након чега пријаве преузима National Institute for International Education, који даље врши селекцију одабраних студената.

 

Старије странице 1|2|3|  Још резултата  


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42