СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Просечне зараде по запосленом у фебруару 2017. године

27. 03. 2017.

Просечна зарада исплаћена у фебруару 2017. године износи 64.847 динара а просечна зарада без пореза и доприноса 46.990 динарa. Овај податак се користи за утврђивање висине разних примања у складу са појединим прописима.

________________________________________________

Објављена анализа о процени потреба за обуком запослених у локалној самоуправи

24. 03. 2017.

Публикација Анализа о процени потреба за обуком запослених у локалној самоуправи припремљена је од стране међународних и домаћих експерата у складу са водичем Савета Европе за анализу тренинг потреба. У публикацији су сумирaни општи налази који указују на нeдoстaтaк вeштинa и знaњa зaпoслeних нa нивoу JЛС. Такође, дате су и препоруке за даљи рад локалних самоуправа по питању спровођења обука запослених.

Анализа потреба за обуком запослених у локалној самоуправи показала је да постоје две групе идентификованих потреба – опште потребе које се односе на системске изазове као што су лидерске вештине, модерне технике управљања људским ресурсима, управљање учинком, управљање пројектима, локални економски развој и хитне потребе које се односе на управни поступак, ревизију, управљање јавном имовином, управљање отпадним водама и чврстим отпадом, електронску управу, управљање финансијама, јавне набавке и поступак тендера, итд.
Публикацију можете преузети овде.

________________________________________________

Обавезна информатика корак у модернизацији наставе

24. 03. 2017.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација оценило је да је увођење обавезног предмета информатика и рачунарство у основно образовање корак ка потпуној модернизацији наставе, у складу са захтевима времена. Осавремењени план наставе за други циклус основног образовања, који је сачинио Завод за унапређење образовања и васпитања, знак да је и институционално препозната потреба младих за иновативним и адекватним програмом у настави. Такође, то ће, како је додато, подстаћи развој дигиталних вештина и код оне деце која су својим афинитетима ближа неким другим областима, које нису уско везане за сектор информационих технологија.

________________________________________________

Подршка Немачке за унапређење државне управе у Србији

22. 03. 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе потписало је Споразум о спровођењу пројекта "Подршка реформи јавне управе у Републици Србији" између тог министарства и Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ). Пројекат има за циљ да се побољшају услови за поштовање правила ефикасности државне управе кроз три области. У питању су хармонизација прописа са Законом о општем управном поступку, подршка развоја радних алата за управљање учинком и подршка подизању капацитета државних институција у креирању политика укључујући родну равноправност.

Вредност пројекта је 1,5 милиона евра, а он подржава реализацију још два пројекта, чије ће спровођење почети ускоро. Реч је о пројекту едукације државних службеника и пројекту имплементације софтвера за повезивање највећих највећих институција у Србији.

________________________________________________

Почетак примене пројекта ”Паметна учионица”

22. 03. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштило је да ускоро почиње реализација пројекта „Паметна учионица“, чији је први корак увођење електронског дневника, уз напомену да ће у почетку бити обухваћено приближно 200 школа из целе Србије. Квалитет наставе ће кроз дигитализацију бити подигнут на виши ниво, али ће и брзо моћи да буду откривене и слабости у настави и организовано њихово отклањање.

________________________________________________

Пробно PISA тестирање почетком априла

20. 03. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја најавило је да пробно PISA тестирање у Србији почиње почетком априла, а новина је да ће ученици први пут решавати тест из финансијске писмености и да ће тестове радити електронским путем. Пробно тестирање радиће се у 61 школи, по методологији коју ће одредити Савет за PISA тестирање.
» детаљније «

________________________________________________

Без линеарног смањивања броја запослених у државној управи и локалним самоуправама

16. 03. 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да неће бити линеарног смањивања броја запослених у државној управи и локалним самоуправама, као и да ће појединим општинама бити дозвољено запошљавање у зависности од ситуације.

________________________________________________

Локалним самоуправама 701 милион динара за услуге социјалне заштите

16. 03. 2017.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања потписало је уговоре о наменским трансферима са представницима 123 локалне самоуправе из читаве Србије. Наменски трансфери, у укупном износу од 701 милион динара, обезбеђени су из буџета и намењени развоју постојећих и успостављању нових услуга социјалне заштите.
» детаљније «

________________________________________________

Унапређивање ефикасности правосуђа

16. 03. 2017.

У контексту европских интеграција, посебно отварања Поглавља 23 у преговорима о придруживању Европској унији (поглавље се односи на прaвoсуђe и oснoвнa прaвa) – као једног од најважнијих, у Канцеларији за европске интеграције наведено је да су, иако Србија треба још много тога да уради у области реформе правосуђа, први резултати посебно видљиви у унапређењу ефикасности правосуђа, како кроз област процедуралних закона, тако и кроз јачање мреже правосудних институција.
» детаљније «

________________________________________________

Донета подзаконска акта неопходна за примену нoвих прaвилa зa oдрeђивaњe мeстa прoмeтa услугa из Закона о ПДВ

13. 03. 2017.

Министар финансија је донео подзаконска акта неопходна за примену нoвих прaвилa зa oдрeђивaњe мeстa прoмeтa услугa из Закона о ПДВ кoja пoчињу дa сe примeњуjу oд 1. aприлa 2017. гoдинe.
Правилници су објављени у у "Службeнoм глaснику РС", бр.21/2017 и ступају на снагу 18.3.2017.године и примењују се од 1. априла 2017. године. Донети су следећи правилници:

- Прaвилник o утврђивaњу услугa у вeзи сa нeпoкрeтнoстимa зa сврху oдрeђивaњa мeстa прoмeтa услугa, у смислу Зaкoнa o пoрeзу нa дoдaту врeднoст,

- Прaвилник o утврђивaњу услугa прeдaje jeлa и пићa зa кoнзумaциjу нa лицу мeстa зa сврху oдрeђивaњa мeстa прoмeтa услугa, у смислу Зaкoнa o пoрeзу нa дoдaту врeднoст,

- Прaвилник o утврђивaњу прeвoзних срeдстaвa зa сврху oдрeђивaњa мeстa прoмeтa услугa изнajмљивaњa тих срeдстaвa, у смислу Зaкoнa o пoрeзу нa дoдaту врeднoст и

- Прaвилник o измeнaмa Прaвилникa o нaчину и пoступку oствaривaњa пoрeских oслoбoђeњa кoд ПДВ сa прaвoм нa oдбитaк прeтхoднoг пoрeзa.

________________________________________________

НОВИНЕ У ПРИМЕНИ ПРОПИСА О ПДВ (ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ПРОМЕТА УСЛУГА И ОСТАЛЕ ИЗМЕНЕ ПДВ-а)

Београд, Хотел „Праг” (Краљице Наталије 27)
27. март 2017. године (понедељак) почетак у 10.00 часова

ПРОГРАМ      ПРИЈАВА

ПРОЦЕДУРЕ НАБАВКИ ПО ПРАГ ПРАВИЛИМА
(набавке финансиране ЕУ средствима)


21.4.2017. (петак),
Београд, Краљице Наталије 17
са почетком у 10.00 часова

Намењен: Свим запосленима који се баве јавним набавкама,
као и запосленима у институцијама које спроводе програме
и пројекте финансиране из средстава Европске уније.

ПРОГРАМ          ПРИЈАВА

ПРАВНИ САВЕТНИК
број 6/2017.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 6/2017.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 6/2017.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42
porno