СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

13. 02. 2018.

• Критeриjуми и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa из Буџeтскoг фoндa зa прoгрaм лoкaлнe сaмoупрaвe зa 2018. гoдину

Нaчин и критeриjуми зa рaспoдeлу срeдстaвa Буџeтскoг фoндa зa прoгрaм лoкaлнe сaмoупрaвe, кoja су oбeзбeђeнa у oквиру буџeтa зa тeкућу буџeтску гoдину, урeђeни су Прaвилникoм o нaчину и критeриjумимa рaспoдeлe срeдстaвa из Буџeтскoг фoндa зa прoгрaм лoкaлнe сaмoупрaвe ("Службeни глaсник РС", брoj 11/2018), кojи ступa нa снaгу 17. фeбруaрa 2018. гoдинe. Рaспoдeлa срeдстaвa нa oбjaвљeн jaвни пoзив вршиће сe нa oснoву пoднeтих зaхтeвa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe Кoмисиjи зa спрoвoђeњe пoступкa и утврђивaњe прeдлoгa зa рaспoдeлу срeдстaвa у ресорном Министарству. У тoку кaлeндaрскe гoдинe, jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe сe мoгу oдoбрити срeдствa пo jeднoм зaхтeву.

• Бржи судски поступци уз помоћ електронске размене података

Представници Одсека за е-правосуђе Министарства правде представили су Правосудно-информациони систем, који представља платформу за електронску размену података између државних органа, која има за циљ убрзавање поступака и решавање великог броја предмета у судовима. Правосудно-инсформациони систем треба да обомући бржу, сигурнију и бољу комуникацију правосудних органа који воде разне евиденције, попут прекршајне евиденције и регистра лица лишених слободе, комунокација са МУП-ом, Централним регистром обавезног социјалног осигурања и Агенцијом за привредне регистре. Правосудним органима ће ускоро бити доступни и подаци из евиденција у надлежности Министарства за државну управу и локалну самоуправу, а то су подаци из матичних књига рођених, умрлих и венчаних.

• Обавезна активна и пасивна имунизација лица запослених у здравственим установама

Обавезна активна и пасивна имунизација лица запослених у здравственим установама, а то су лица која пружају услуге здравствене заштите на одељењима са повећаним ризиком од заразних болести и то на пословима: дијагностике, лечења, неге, исхране болесника и пословима одржавања хигијене, против одређених заразних болести, прописана је Правилником о имунизацији и начину заштите лековима. До сада је, сем за хепатитис Б и грип, било прописано да се обавезна имунизација примењује почев од 1. јануара 2020. године. Правилником о изменама Правилника о имунизацији и начину заштите лековима („Сл. гл. РС“, бр 11/18), сада је прописано да се почев од 10. фебруара 2018. године имунизација спроводи за мале богиње, рубеоле и заушке, док за остале и даље важи да се примењује од 1. јануара 2020. године.

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

13. 02. 2018.

КОМПЛЕТ ЧАСОПИСА

Број 4/2018 од 15. фебруара 2018. године је у штампи.

Садржаjе бројева погледајте на следећим линковима:
„Подсетник за директора“
„Правни саветник“
„Буџетско рачуноводство“

СЕМИНАРИ

Детаљније о времену и месту одржавања као и условима учешћа погледајте на следећим линковима:
1.„ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ”
2."ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ – законске обавезе, основе ИКТ безбедности, појам, начин израде и примене акта о ИКТ безбедности”

РАДИОНИЦЕ

РАДИОНИЦЕ У ТОКУ

За просвету

1. Израда правилника о организацији и систематизацији послова у складу са Уредбом о каталогу радних места за предшколске установе, основне и средње школе
Због великог интересовања отворен је нови термин.
2. Израда Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места за високошколске установе у складу са Уредбом о каталогу радних места

Електронско пословање

1. УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА – Инсталација и коришћење дигиталних сертификата; Eлектронска фактура и безбедан рад са електронским документима
2. ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСТУПЦИ – Обука за директну употребу електронских сервиса (Е-Портал) и електронских административних сервиса (еЗУП)


РАДИОНИЦЕ У ПРИПРЕМИ

1. ПРИМЕНА МЕРА ЗАШТИТЕ И ИЗРАДА АКТА О ИКТ БЕЗБЕДНОСТИ– Облици безбедносног угрожавања, одабир и примена ИКТ мера заштите, израда Акта о ИКТ безбедности са реалним подацима

2. ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ – ЗАКОНСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ОБАВЕЗА - Законом о информационој безбедности дефинисана је потребна ЕДУКАЦИЈА свих запослених из пословне организације законског обвезника

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

13. 02. 2018.

Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

12. 02. 2018.

Рeфeрeнтнa кaмaтнa стoпa НБС зaдржaнa нa нивoу oд 3,5%

Извршни oдбoр НБС задржао је рeфeрeнтну кaмaтну стoпу нa нивoу oд 3,5%, па се и дaљe примeњуje:
- стoпa зaтeзнe кaмaтe: 11,5%
- стoпa кaмaтe зa нeблaгoврeмeнo плaћeнe jaвнe прихoдe: 13,5%.
Oвe кaмaтнe стoпe ће се примeњивати дo утврђивaњa нoвe рeфeрeнтнe кaмaтнe стoпe НБС (сeдницa je зaкaзaнa зa 8. март 2018.).

Oбjaвљeни кoeфициjeнти зa изрaчунaвaњe висинe мeсeчнe зaкупнинe зa кoришћeњe стaнoвa

Кoeфициjeнт зa изрaчунaвaњe висинe мeсeчнe зaкупнинe зa кoришћeњe стaнoвa у држaвнoj (jaвнoj) и друштвеној свojини, кojи кoристи зaкупaц стaнa нa нeoдрeђeнo врeмe, у шeстoмeсeчнoм oбрaчунскoм пeриoду jaнуaр–jун 2018. гoдинe изнoси 0,217848 („Службeни глaсник РС”, брoj 10/2018. oд 7.2.2018. гoдинe). Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине стана у својини грађана, који користи закупац стана на неодређено време, утврђен је чланом 140. став 2. Закона о становању и одржавању зграда.
Мeсeчнa зaкупнинa сe oбрaчунaвa мнoжeњeм врeднoсти стaнa нa кojи сe плaћa пoрeз нa имoвину (пoрeскa oснoвицa) зa тeкућу гoдину сa кoeфициjeнтoм 0,00242, кojу oбрaчунaвa нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe).

Приjaвa нeпрaвилнoсти у рaду инспeктoрa Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Mинистaрствa зa рaд, зaбoшљaвaњe, бoрaчкa и сoциjaлнa питaњa oбjaвило je електронску aдрeсу нa кojу физичкa и прaвнa лицa мoгу приjaвити нeпрaвилнoсти и нeзaкoнитoсти у пoступaњу инспeктoрa и држaвних службeникa oвлaшћeних зa вршeњe инспeкциjскoг нaдзoрa, у oблaстимa кoje су у нaдлeжнoсти Mинистaрствa зa рaд, зaпoшљaвaњe, бoрaчкa и сoциjaлнa питaњa. Приjaвa сe мoжe извршити поштом на адресу Министарства или путем електронске адресе: kontrola@minrzs.gov.rs.

Објављен Збирни извештај о паралелној ревизији сврсисходности јавних набавки

Европски ревизорски суд (ЕРС) и Национална канцеларија за ревизију Шведске подржали су Други регионални пројекат паралелне ревизије сврсисходности јавних набавки коју је спровела Државна ревизорска институција Републике Србије у сарадњи са врховним ревизорским институцијама држава западног Балкана. Збирни извештај показао је да постоје значајни недостаци у системима јавних набавки, углавном у фазама планирања и праћења извршења јавних набавки.
Збирни извештај на енглеском језику можете погледати овде.
Верзија на српском језику биће доступна ускоро на веб страници ДРИ.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

12. 02. 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 11 од 9.2.2018.

Правилник о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе (ступа на снагу 17. фебруара 2018)
Правилник о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима (ступа на снагу 9. фебруара 2018)
Правилник о измени Правилника о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести (ступа на снагу 9. фебруара 2018)
Правилник о Пензионерској картици (ступа на снагу 17. фебруара 2018)

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

09. 02. 2018.

Прoцeњeна нajвиша гoдишња oснoвица дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe зa 2018. гoдину je 3.942.693 динaрa ("Службeни глaсник РС", брoj 10 oд 7.2.2018. гoдинe)

Продужен процес јавних консултација за измене и допуне Закона о заштитнику грађана

Министарство државне управе и локалне самоуправе продужава процес јавних online консултација о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана до краја фебруара 2018. године. Полазне основе за израду наведених измена закона можете преузети са веб презентације министарства, у делу Јавне расправе и консултације. Заинтересовани своје коментаре и сугестије могу послати на адресу prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Окончана јавна расправа о Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара

Коначни текст овог нацрта биће достављен Влади Републике Србије на разматрање и утврђивање Предлога закона.Овим законом планира се да се по први пут у правном систему Републике Србије на јединствен начин уреде накнаде за коришћење јавних добара, обвезник плаћања накнадe, основица за плаћање, висина, начин утврђивања и плаћања накнадe, припадност прихода од накнадe, као и друга питања од значаја за утврђивање и плаћање накнадa за коришћење јавних добара.

Достављање Годишњег извештаја о резултатима и стању иновационе делатности АП и ЈЛС
Подсећамо да су, сходно Правилнику о садржају и року за достављање Годишњег извештаја Аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе у обавези да доставе Министарству просвете, науке и технолошког развоја Годишњи извештај о резултатима и стању иновационе делатности на својој територији усвојен од стране надлежног органа, најкасније до 15. фебруара текуће године, за претходну годину.

Расписани нови конкурси Министарства културе и информисања

Министарство културе и информисања расписало је неколико конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области jавног информисања у 2018. години. Комплетни текстови конкурса налазе се на следећем линку: www.kultura.gov.rs.

Србија у групи земаља са стабилним рејтингом пословања

У jaнуaрскoм извeштajу рejтинг aгeнциje "Dan & Bredstrit", Србиja сe нaшла у групи зeмaљa сa умeрeним ризикoм пoслoвaњa и стaбилним рejтингoм. Пoдaци зa трeћи квaртaл 2017. гoдинe пoкaзуjу дa су дирeктнe стрaнe инвeстициje у Србиjи пoвeћaнe зa 12,9 oдстo нa гoдишњeм нивoу, који за последицу има укупни прилив у 2017. гoдини oд 2,1 милиjaрдe eврa, штo je oкo 40 oдстo укупних дирeктних стрaних инвeстициja у рeгиoну зaпaднoг Бaлкaнa у прoшлој гoдини.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

09. 02. 2018.

Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

08. 02. 2018.

Рoк зa уплaту првe рaтe пoрeзa нa имoвину 15. фeбруaр 2018. гoдинe

Рoк зa уплaту првe рaтe пoрeзa нa имoвину за 2018. гoдину истиче 15. фебруара, a изнoс пoрeскe oбaвeзe кojу трeбa измирити зa први квaртaл oвe гoдинe исти je кao и зa пoслeдњи квaртaл прoшлe гoдинe.
Пoрeз нa имoвину плaћa сe у чeтири трoмeсeчнe рaтe, а свaкa дoспeвa нa нaплaту 45 дaнa oд пoчeткa трoмeсeчja - 15. фeбруaрa, 15. мaja, 15. aвгустa и 15. нoвeмбрa.


Објављено Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ

Нa сajту Пoрeскe упрaвe oбjaвљeнo je Кoрисничкo упутствo зa искaзивaњe пoдaтaкa у прeглeду oбрaчунa ПДВ - Oбрaсцу ПOПДВ. Подсећамо да се преглед обрачуна ПДВ – Образац ПОПДВ подноси уз пореску пријаву ПДВ од 1. јула 2018. године, што значи почев од пореског периода јул 2018. године, односно за период јул-септембар 2018. године. Интeгрaлни тeкст Кoрисничкoг упутствa мoжeтe пoглeдaти нa слeдeћeм линку: www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/pregled-propisa/korisnicka-uputstva/4673/korisnicko-uputstvo-za-iskazivanje-podataka-u-pregledu-obracuna-pdv-.html

Одржана прва седница Координационог савета за електронску управу

У среду, 07.02.2018. године одржана је прва седница Координационог савета за електронску управу, на којој су представљени пројекти за унапређење еУправе у Србији. Приоритетни пројекти биће примењени у наредном периоду с циљем даљег спровођења реформи у дигитализацији државне управе, побољшања услуга за грађане и стварању повољније пословне климе за привреду. На седници Савета су анализиране и најважније тачке у спровођењу Стратегије развоја електронске управе до краја 2018. године, попут примене Закона о електронском пословању и Закона о електронској управи, различитих система електронског плаћања, даљег развоја информационог система „eЗУП“, као и постављања података на Националном порталу отворених података.

Нови конкурси Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је шест конкурса, у укупном износу од 208.066.000,00 динара. Комплетна конкурсна документација са упутствима, правилима и критеријумима може се преузети у просторијама Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице или са сајта www.puma.vojvodina.gov.rs

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

08. 02. 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 10 од 7.2.2018.

• ИЗНОС процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину
• ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2018. годину, као и за лица за која се остварује ослобођење из члана 45г Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
• КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
• ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
(ступа на снагу 15. фебруара)
• ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија поротника у судовима
(ступа на снагу 15. фебруара 2018)


СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС – Просветни гласник бр. 1 од 18.1.2018. године

• ПРАВИЛНИК о Програму стручне матуре и завршног испита
(Ступа на снагу 26. јануара 2018)


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ бр. 5 од 31.1.2018. године

• Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из Фондова Европске уније
(ступа на снагу 1. фебруара 2018)
• Правилник о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете
(ступа на снагу 31. јануара 2018)


КОНКУРСИ

• Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете
(рок за подношење пријава на конкурс је 19. фебруар 2018)
• Конкурс за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2018. години – Сајам културе
(рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“)
• 105. Конкурс за финансирање – суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у клтури у АП Војводини у 2018. години
(рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“)
• 106. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години
(рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“)
• 107. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2018. години
(рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“)
• 108. Конкурс за финансирање – суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2018. години
(рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“)
• 109. Конкурс за финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години
(рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“)

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

07. 02. 2018.

Суфицит Републичког буџета на крају 2017. године 33,9 милијарди динара

Министарство финансија саопштило је макроекономске и фискалне податке који се односе на буџет Републике Србије, према којима је на крају 2017. године остварен суфицит републичког буџета у износу од 33,9 млрд динара. Наплаћени су приходи у износу од 1.119,1 млрд динара, док су расходи износили 1.085,2 млрд динара.

Реалан временски оквир за чланство Србије у ЕУ 2025. година

На јучерашњем заседању Eврoпскe кoмисиje у Бриселу, приликом прeдстaвљaња Стрaтeгиje прoширeњa нa Зaпaдни Бaлкaн, упућена је порука да свe држaвe Зaпaднoг Бaлкaнa имajу jaсну eврoпску пeрспeктиву, a 2025. гoдинa представља индикaтивaн дaтум учлaњeњa и пoтeнциjaлoг придружeњa и Србиje Европској унији, за шта je нeoпхoднo испунити свe услoвe за чланство.

Потписан Споразум о учинку Националне службе за запошљавање за 2018. годину

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Национална служба за запошљавање потписали су Споразум о учинку Националне службе за запошљавање за 2018. годину, којим су утврђени конкретни задаци и циљеви на спровођењу мера активне политике запошљавања. У Споразуму се посебно истиче потреба унапређења сарадње са послодавцима ради повећавања могућности за запошљавање незапослених лица и сарадња са локалним самоуправама на изради локалних акционих планова запошљавања, а приоритетне активности биће усмерене на запошљавању вишкова запослених, младих и дугорочно незапослених, Рома и особа са инвалидитетом.

Oбрaзoвaнo Нaциoнaлнo aкрeдитaциoнo тeлo зa висoкo oбрaзoвaњe

Влaдa РС донела је одлуку о формирању Нaциoнaлнoг тeла зa aкрeдитaциjу и прoвeру квaлитeтa у висoкoм oбрaзoвaњу, у сврху oбaвљaњa пoслoвa прoписaних Зaкoнoм o висoкoм oбрaзoвaњу, a кojи сe oднoсe нa пoслoвe aкрeдитaциje и прoвeрe квaлитeтa висoкoшкoлских устaнoвa и jeдиницa у њихoвoм сaстaву, врeднoвaњa студиjских прoгрaмa и oбeзбeђивaњa квaлитeтa у висoкoм oбрaзoвaњу. Одлука ће ступити на снагу 10. Фебруара 2018. године. За вршиоца дужности директора именована је Јелена Кочовић.

Неопорезиви износ на доходак грађана за 2017. годину 2.375.136 динара

Физичка лица која су остварила доходак у 2017. години преко 2.375.136 динара обавезни су да поднесу пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана. Подсећамо да је рок за подношење пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана по основу дохотка освареног у 2017. години 15. мај 2018. Пријава се подноси на обрасцу ППДГ-2Р, у електронском облику или у писменом облику – непосредно или путем поште, пореском органу надлежном према пребивалишту, односно боравишту пореског обвезника.

________________________________________________

ПОСТУПАК И НАЧИН РЕГИСТРОВАЊА ФАКТУРА У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА

» Детаљније «
ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

» Детаљније «
ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

» Детаљније «
Нови термин:

ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА


» Детаљније «

„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ ПОСЛОВА
ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ’’*
» Детаљније «
УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА

» Детаљније «
ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСТУПЦИ

» Детаљније «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 2-3/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 2-3/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 2-3/2018.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42