СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Донет Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину, намењен развоју јединица локалне самоуправе

17. 01. 2017.

Донет је Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину који спроводи Министарство привреде, у чијем су разделу за овај програм опредељена средства Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину у износу 365.824.000,00 динара. Средства се по овом прогаму додељују путем јавног позива. По расписаном јавни позив потребно је поднети пријаву на обрасцу прописаном овом уредбом, као и потребну документацију у складу са овом уредбом.

Подносилац пријаве пројекта може бити јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат. Подносилац пријаве може поднети једну пријаву пројекта.

Детаљније о овом програму у Буџетском рачуноводству бр. 4/17.

________________________________________________

Поштовати правилнике о оцењивању у основним и средњим школама

16. 01. 2017.

Бројни позиви и писане представке родитеља ученика према Министарству просвете, науке и технолошког развоја показују да поједини директори основних и средњих школа нису уважили препоруке Министарства у вези са наставком рада у школама, а посебно у делу који се односи на оцењивање ученика и реализацију писмених задатака, контролних вежби и усменог испитивања. Због тога је Министарство упутило допис директорима свих основних и средњих школа како би их још једном подсетило на обавезу поштовања правилника о оцењивању.

У допису се наводи следеће:
"Школе које одмах након дужих одсуствовања већине ученика због болести и непланираног прекида наставе због временских неприлика, реализују писане и усмене провере знања ученика, не примењују постојеће правилнике о оцењивању ученика у основним и средњим школама. Подсећамо директоре основних школа на обавезу прописану чланом 12, став 3 Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању и директоре средњих школа на обавезу прописану чланом 15, став 3 Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању, у вези са начином промене распореда провера знања, што је задатак одељенских већа. Коначно, ненајављене провере знања, писане и усмене, од чијих резултата зависе закључне оцене, доводе у питање кључне функције и принципе оцењивања. У постојећим околностима, када још увек постоје проблеми са редовношћу похађања наставе, потребно је да се планира динамика испитивања и оцењивања ученика која ће у највећој мери бити прилагођена ученицима".

________________________________________________

Здравствена заштита уз потврду ПЗК до уручења картице

10. 01. 2017.

Министарство здравља Владе Републике Србије подсетило је да од 1. јануара РФЗО више не издаје и не оверава старе здравствене књижице, а осигурана лица којима су пре овог датума те легитимације оверене здравствену заштиту остварују на основу њих, и то до истека овере, односно до уручења здравствене картице. Осигураници који су поднели захтев за електронску картицу, а која још није уручена, након истека овере старе здравствене књижице, или у случају њеног губитка, здравствену заштиту остварују на основу потврде ПЗК коју издаје матична филијала Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО). Наведену потврду издаје искључиво матична филијала уколико је измирен доспели допринос.
» детаљније «

________________________________________________

Усвојен програм рада Владе АПВ

06. 01. 2017.

Покрајинска влада је донела Програм рада Покрајинске владе за 2017. годину и дала сагласност на програме рада и пословања више јавних предузећа, завода и установа чији је Покрајина оснивач, саопштио је Биро за информисање Покрајинске владе. На следећој седници Покрајинске владе, 11. јануара 2017. године, биће усвојени и преостали програми рада покрајинских институција, фондова и јавних предузећа, чиме се стварају услови да на почетку године почне реализација програма у свим развојним областима за које је задужена Покрајинска влада.

Програмом рада дефинишу се динамика и временски оквир реализације развојних планова, програма и одлука које ће спроводити покрајински секретаријати и институције којима је Покрајина оснивач. Усвајањем програма рада и давањем сагласности на планове предузећа и других установа старају се и формални услови за припрему великих инвестиција националног, регионалног и локалног карактера на територији АПВ и тиме почиње и практична реализација великих инвестиција.

________________________________________________

Због грипа продужен школски распуст до 11. јануара

04. 01. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја одлучило је да због епидемије грипа први део зимског распуста продужи за два дана. Настава у основним и средњим школама почеће у среду, 11. јануара 2017. године. Епидемиолошка ситуација на терену прати се на дневном нивоу. Нова процена стања биће урађена у понедељак 9. јануара.

________________________________________________

Усвојене измене Закона о систему плата запослених у јавном сектору

29. 12. 2016.

Скупштинa Србиje усвojилa је измене Закона о систему плата запослених у јавном сектору кoje прeдвиђajу oдлaгaњe рoкa зa дoнoшeњe зaкoнa o плaтaмa зaпoслeних у oргaнимa aутoнoмнe пoкрajинe и лoкaлним сaмoупрaвaмa и o плaтaмa зaпoслeних у jaвним службaмa.
Прeцизирaнo je дa сe сe рoк зa дoнoшeњe Зaкoнa o плaтaмa у AП и лoкaлним сaмoупрaвaмa пoмeрa зa 1. јул 2017. гoдинe, кao и рoк зa дoнoшeњe Зaкoнa o плaтaмa зaпoслeних у jaвним службaмa зa 1. јaнуaр 2018. гoдинe.
Прeмa рaниjим нajaвaмa из Влaдe, пeт сeктoрских зaкoнa o зaпoслeнимa у jaвнoм сeктoру, кojи ћe oбухвaтити 500.000 зaпoслeних у jeдинствeну мaтрицу плaтних групa и рaзрeдa, бићe дoнeти у 2017. и примeњиваће се oд 1. јaнуарa 2018. гoдинe.

________________________________________________

Нове основице за обрачун плата у јавном сектору

28. 12. 2016.

Почев од плате за децембар 2016. утврђене су основице за обрачун и исплату плата у нето износу са припадајућим порезом и доприносима и то за запослене чије се плате финансирају из буџета у:
- основном и средњем и ученичком стандарду: 2.610,73 динара,
- високом и вишем образовању и студентском стандарду: 2.488,05 динара,
- плате запослених у научно-истраживачкој делатности – истраживачима (осим истраживачима који имају радни однос заснован на факултету) и помоћном особљу за 5%,
- здравственој и социјалној заштити: 2.561,23 динара,
- установама културе: 2.512,45 динара,
- Министарству унутрашњих послова: 25.335,12 динара,
- за професионалне припаднике Војске Србије: 36.141,41 динара(нето 25.335,13 динара) и
- за припаднике БИА: 1.619,59 динара.

Плате запослених у предшколском образовању могу се обрачунавати и исплаћивати по основици која почев од плате за децембар 2016. године, може да износи – нето 2.610,73 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.
Плате запослених у установама културе чији је оснивач локална власт, могу се обрачунавати и исплаћивати по основици која, почев од плате за децембар 2016. године, може да износи – нето 2.512,45 динара, са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.

________________________________________________

Просечне зараде по запосленом у новембру 2016. године

26. 12. 2016.

Просечна зарада исплаћена у новембру ове године износи 63.061 динара, а просечна зарада без пореза и доприноса 45.767 динара. Овај податак се користи за утврђивање висине разних примања у складу са појединим прописима.

________________________________________________

Нерадни дани за новогодишње и божићне празнике 2, 3. и 7. јануар

21. 12. 2016.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да је, према Закону о државним и другим празницима у Републици Србији, Нова година државни празник и празнује се 1. и 2. јануара. Сходно овом закону, ако један од датума када се празнује државни празник падне у недељу, не ради се првог наредног радног дана. С обзиром на то да 1. и 2. јануар 2017. године падају у недељу и понедељак, не ради се и у уторак, 3. јануара. Сагласно наведеном закону, први дан Божића – 7. јануар је верски празник и нерадни дан, а Божић 2017. године празнује се у суботу, наводи се у саопштењу.

________________________________________________

Усвојен Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност

20. 12. 2016.

Влада Републике Србије је на седници од усвојила Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност који ће по хитном поступку ићи у Народну скупштину РС на усвајање. Измене и допуне према предлогу се односе на:
- измене које се односе на друкчије уређивање места промета услуга,
- да се по посебној стопи ПДВ од 10% опорезује промет и увоз дрвених брикета и пелета,
- у случају када је за одређени промет добара и услуга прималац тих добара и услуга порески дужник, не захтева поседовање рачуна претходног учесника у промету као услов за одбитак претходног пореза обвезника ПДВ - примаоца, с обзиром на то да прималац добара и услуга има обавезу обрачунавања ПДВ за промет који му је извршен независно од тога ли ће претходни учесник у промету испоштовати обавезу да за свој промет изда рачун.
- преглед обрачуна ПДВ подноси од 1. јануара 2018. године.
- одредбе члана 4. овог закона примењиваће од 1. априла 2017. године (одредбе које се односе на одређивање места промета услуга), осим одредбе која садржи овлашћење за доношење подзаконских аката, за коју се предлаже почетак примене од дана ступања на снагу овог закона.

Предложено је да овај закон ступи на снагу 1. јануара 2017. године.

________________________________________________


ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

(Нови Сад, 16.1.2017; Ниш 18.1.2017; Београд 24.1.2017.)

ПРОГРАМ     ПРИЈАВА
ЗА ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ДОСИТЕЈ
ПРАВИЛАН УНОС ПОДАТАКА

15 семинара у 15 градова


ПРОГРАМ     ПРИЈАВА
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 1/2017.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 1/2017.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 1/2017.

» Садржај «

* * *

<Напомена: Пријавите се за доставу електронског издања „Недељног информатора” попуњавањем сагласности испод>
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42
porno