СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


21. 01. 2019.

НАЈНОВИЈА ИНФОРМАЦИЈА!!!
Нове основице за обрачун плате


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

ОБНОВЉЕНО ИЗДАЊЕ - (ПО)НЕДЕЉНИК

Након трогодишњег прекида, а на захтев многобројних корисника, у 2019. години настављамо да сваког понедељка сервисирамо најважније информације из домена текућег буџетског пословања који достављамо бесплатно на мејл адресе свих буџетских корисника.

Број 194 од 14.1.2019. и број 195 од 21.1.2019. можете погледати на линковима:
Број 194
Број 195

Уколико нисте примили наведена издања, а желите да их добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, молимо вас да ваше да ваше податке доставите на korisnickiservis@obrazovni.rs.

ИНФОРМАЦИЈА О ЧАСОПИСИМА

Комплет часописа бр. 2-3/19 достављен је претплатницима. Број четири ће бити објављен до 15. фебруара 2019.

СЕМИНАРИ У ТОКУ

СТРУЧНА РАСПРАВА „У СУСРЕТ ПРОМЕНАМА СТАТУСА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СТРУКЕ”

Циљ ове стручне расправе је предлагање адекватних решења, како би рачуновође у јавном сектору били признати и препознати у Каталогу послова, и на тај начин добили одговарајући статус у платним разредима.

Стручна расправа ће се одржати у оквиру семинара „ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ” који је БЕСПЛАТАН за све буџетске кориснике.

Детаљније информације о стручном скупу, као и пријаву, можете преузети на следећим линковима:

Детаљније »     Пријава »

НАЈВАЖНИЈЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ

НОВЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ПЛАТЕ

На основу закључака Владе Републике Србије донетих на седници одржаној 16.1.2019. године о увећању основица за обрачун и исплату плата које су утврђене у нето износу са припадајућим порезом и доприносима, нове основице за обрачун плата почев од плате за јануар 2019. године су:

За запослене у:
1. основном, средњем образовању и ученичком стандарду - 3.130,26 динара,
2. студентском стандарду - 2.983,18 динара,
3. високом образовању - 2.847,57 динара,
4. истраживачима (осим истраживача у научно-истраживачкој установи који право на повећање плата остварују у високошколској установи) и помоћном особљу у научно-истраживачкој делатности - за 9%,
5. Српској академији наука и уметности - за 7%,
6. здравственим установама, осим војно-здравствених установа, и то:
- доктору медицине, доктору специјалисти и стоматологу - 3.099,08 динара,
- медицинском и стоматолошком техничару - 3.155,43 динара,
- остале запослене - 3.014,56 динара,
7. установама социјалне заштите - 3.070,91 динар,
8. установама културе - 2.957,16 динара,
9. организацијама обавезног социјалног осигурања (стручној служби Националне службе за запошљавање, стручним службама Републичког фонда за здравствено осигурање, стручној служби Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање), осим за запослене у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, према групама послова из Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и то:
– за Прву групу послова – 3.847,90 динара,
– за Другу групу послова из Уредбе – 3.649,87 динара,
– за Трећу групу послова из Уредбе – 2.533,99 динара и
10. осталим јавним службама које су корисници буџетских средстава – 2.660,69 динара.
(Закључак Владе РС 05 број 121-161/2019 од 16.01.2019. године)
За запослене у установама чији је оснивач локална власт и то у:
1. предшколским установама - 3.072,83 динара,
2. установама социјалне заштите - 2.710,43 динара,
3. осталим јавним службама - 2.660,69 динара и
4. установама културе - 2.957,16 динара.
(Закључку Владе РС 05 број 121-164/2019 од 16.01.2019. године)

За запослене у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, према групама послова из Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и то:
– за Прву групу послова – 4.040,30 динара,
– за Другу групу послова из Уредбе – 3.832,35 динара и
– за Трећу групу послова из Уредбе – 2.660,69 динара.
(Закључак Владе РС 05 број 121-166/2019 од 16.01.2019. године)

За изабрана, постављена лица и запослене у јединицама локалне самоуправе и то:
1. за изабрана лица у органима и службама локалне власти из члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл.гл.РС“, број 34/01… 99/2014 и 21/16 - др. закон) - 10.908,52 динара,
2. за постављена лица у органима и службама локалне власти - 2.347,59 динара и
3. за запослене у органима и службама локалне власти - 2.560,07 динара.
Основица за обрачун и исплату плата из тачке 3. овог закључка, за запосленог са средњом и нижим стручним спремама у јединицама локалне самоуправе осим у граду Београду, може се увећати по основу квалитета и резултата рада, почев од плате за јануар 2019. године, за нето 256,01 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање. Основица се запосленима одређује тромесечно.
(Закључак Владе РС 05 број 121-163/2019 од 16.01.2019. године)

За полицијске службенике у Министарству унутрашњих послова - 30.376,82 динара (Закључак Владе РС 05 број 121-162/2019-1 од 16.01.2019. године)

За припаднике Безбедносно-информативне агенције - 1.941,89 динара (Закључак Владе РС 05 број 121-167/2019 од 16.01.2019. године)

За професионалне припаднике Војске Србије у бруто износу – 43.333,55 динара ( нето – 30.376,82) (Закључак Владе РС 05 број 121-165/2019 од 16.01.2019. године)

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” број 3 од 19.1.2019.

Садржај новог прописа можете погледати на следећем линку:

Службени гласник РС

________________________________________________

Стручна расправа „У СУСРЕТ ПРОМЕНАМА СТАТУСА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СТРУКЕ” у више градова Србије

17. 01. 2019.

У циљу реализације активности на доношењу Програма рада струковног Удружења рачуновођа у ванпривредним делатностима за 2019. и наредне две године, одржаће се


СТРУЧНА РАСПРАВА

„У СУСРЕТ ПРОМЕНАМА

СТАТУСА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СТРУКЕ”
Циљ ове стручне расправе је предлагање адекватних решења, како би рачуновође у јавном сектору били признати и препознати у Каталогу, и на тај начин добили одговарајући статус у платним разредима.

Стручна расправа ће одржати у оквиру семинара „ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ” који је БЕСПЛАТАН за све буџетске кориснике.

Ови стручни скупови одржаће се у следећим градовима:

1. 16. јануар, НИШ, Дом здравља Ниш, Војводе Танкосића 15 (ОДРЖАНО)

2. 18. јануар, НОВИ САД, Средња школа „Милан Петровић”, Бате Бркића бб (ОДРЖАНО)

3. 22. јануар, ЧАЧАК, Регионални центар за професионалан развој запослених у образовању, Цара Душана бб


4. 25. јануар, БЕОГРАД, Хотел „Славија”, Светог Саве 1-9

5. 28. јануар, ПОЖАРЕВАЦ, Гимназија, Симе Симића 2

6. 29. јануар, ШАБАЦ, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Добропољска 5

7. 30. јануар, ВАЉЕВО, Висока школа струковних студија, Вука Караџића 3а


Детаљније »                                Пријава »

________________________________________________

СТАТУС РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СТРУКЕ
И
„ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2018. ГОДИНУ”


НИШ 16. јануар 2019. (одржано)
НОВИ САД 18. јануар 2019.(одржано)
ЧАЧАК 22. јануар 2019.
БЕОГРАД 25. јануар 2019.
ПОЖАРЕВАЦ 28. јануар 2019.
ШАБАЦ 29. јануар 2019.
ВАЉЕВО 30. јануар 2019.

Детаљније »          Пријава »
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 24/2018.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 24/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 24/2018.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42