СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ВОДИЧ КРОЗ СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА – од значаја за делатности у јавном сектору

20. 10. 2017.

Службени гласник РС бр. 94 од 20.10.2017.
- Закон о Националној академији за јавну управу (ступа на снагу 27. октобра 2017)
- Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима (ступа на снагу 27.октобра 2017.године)
- Закон о изменама Закона о информационој безбедности (ступа на снагу 27. октобра 2017)
- Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању (ступа на снагу 27. октобра 2017)
- Уредба о измени Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (ступа на снагу 27. октобра 2017)
- Правилник о измени Правилника о шумском реду (ступа на снагу 27. октобра 2017)
- Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи

________________________________________________

Плаћање ДИНА платним картицама у експозитурама Управе за трезор

19. 10. 2017.

Управа за трезор је путем интернет странице обавестила да физичка лица у наставку могу вршити плаћања обавеза по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава, путем ДИНА платних картица према свим рачунима корисника јавних средстава, у свим организационим јединицама Управе за трезор. До сада је плаћање вршено ДИНА платним картицама преко ПОС терминала, на шалтерима Управе за трезор, било програмски ограничено само на уплате по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава које су вршене на рачуне 840.

________________________________________________

Усвојени предлози закона на седници Народне скупштине

18. 10. 2017.

У дану за гласање Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине усвојени су Предлог закона о Националној академији за јавну управу, Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима, Предлог закона о изменама Закона о информационој безбедности и Предлог закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању.

________________________________________________

Национални портал отворених података

18. 10. 2017.

Национални портал отворених података (www.data.gov.rs) почео је са радом, саопштило је Министарство државне управе и локалне самоуправе Србије. Национални портал отворених података je централно место на којем ће бити обједињени подаци државних органа и стављени на располагање грађанима, приватном и невладином сектору.

________________________________________________

ВОДИЧ КРОЗ СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА – од значаја за делатности у јавном сектору

17. 10. 2017.

Службени гласник РС бр. 93 од 16.10.2017.
- Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције (ступа на снагу 24. октобра 2017)

________________________________________________

ВОДИЧ КРОЗ СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА – од значаја за делатности у јавном сектору

14. 10. 2017.

Службени гласник РС бр. 92 од 13.10.2017.
- Одлука о одређивању граница водних подручја (ступа на снагу 21. октобра 2017)
- Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (ступа на снагу 21. октобра 2017)
- Одлука о допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016. и 2017. годину (ступа на снагу 21. октобра 2017)
- Правилник о поступку пријема судијских приправника (ступа на снагу 21. октобра 2017)
- Правилник о поступку пријема тужилачких приправника (ступа на снагу 21. октобра 2017)
- Индекси потрошачких цена за септембар 2017. године

________________________________________________

ВОДИЧ КРОЗ СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА – од значаја за делатности у јавном сектору

11. 10. 2017.

Службени гласник РС бр. 91 од 10.10.2017.
- Правилник о висини трошкова за полагање стручног испита здравствених радника и здравствених сарадника (ступа на снагу 18. oктобра 2017)

________________________________________________

Донет нови Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ са применом од 1. јануара 2018. године

10. 10. 2017.

Правилником је прописан облик, садржина и начин вођења евиденције о ПДВ и то као општа и посебна евиденција. Општа евиденција садржи податке о промету добара и услуга, рачунима односно другим документима која служе као рачун, и о другим подацима од значаја за правилно обрачунавање и плаћање ПДВ.
» детаљније «

________________________________________________

Донет Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу са применом од 1. јануара 2018. године

10. 10. 2017.

Прaвилником сe прoписуje нaчин пoднoшeњa и сaдржинa пoрeскe приjaвe зa утврђивaњe: пoрeзa и дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe нa прихoдe oд сaмoстaлнe дeлaтнoсти нa кoje сe пoрeз плaћa пaушaлним oпoрeзивaњeм; гoдишњeг пoрeзa нa дoхoдaк грaђaнa и пoрeзa нa кaпитaлнe дoбиткe а у склaду сa Зaкoнa o пoрeзу нa дoхoдaк грaђaнa („Сл. гл. РС”, бр. 24/01, .... и 112/15).
» детаљније «

________________________________________________

ВОДИЧ КРОЗ СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА – од значаја за делатности у јавном сектору

09. 10. 2017.

Службени гласник бр. 90 од 6.10.2017.

- Правилник о јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине
(ступа на снагу 14. октобра 2017)

- Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
(ступа на снагу 1. јануара 2018)

- Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ (ступа на снагу 14. октобра 2017, а примењиваће се од 1. јануара 2018)

- Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за октобар, новембар и децембар 2017. године

- Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) (ступа на снагу 14. октобра 2017)

________________________________________________

НОВ НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПДВ
И ОБАВЕЗА ДОСТАВЉАЊА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ

Београд, Хотел „Палас” (Топличин венац 23)
15. новембар 2017. године

Програм            Пријава
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 18/2017.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 16-17/2017.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 18/2017.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42