БУЏЕТСКИ ДНЕВНИК

 

02.03.2021.

   

   

   

   

   

НОВА ИЗДАЊА:


   


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


>> Одговоре на питања претплатницима дајемо путем Корисничког сервиса:
телефони:

(011/3286-489, 3286-494, 3286-542, 3036-531, 3036-532, 2632-743) <
имејл адреса: pitanja@obrazovni.rs.

>> Друштвене мреже:
Facebook https://www.facebook.com/obrazovni/ и
Instagram@obrazovni_informator.

 
02.03.2021.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 18 од 1.3.2021.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу (ступа на снагу 2. марта 2021)
2. СТРАТЕГИЈА запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године
3. НАРЕДБА о изменама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2021. годину (ступа на снагу 9. марта 2021)

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ


Расписан Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања расписало је Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2021. години.
Обезбеђена средства у укупном износу од 175 милиона динара ће бити додељена предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. На овај начин се доприноси запошљавању и одржању запослења особа са инвалидитетом и стварању услова за даљи развој економске и социјале функције ових привредних друштава.
У Републици Србији послује 61 предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, у којима је запослено 1.708 особа, од којих је 1.150 особа са инвалидитетом.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Државна матура у школској 2023/24. години
Комисија за праћење активности увођења државне матуре у образовни систем донела је одлуку да се временски интервал за припрему имплементације државне матуре продужи. Донета је одлука да се државна матура – односно завршни испит за ученике трогодишњих средњих стручних школа реализује школске 2022/23. године, а општа, уметничка и стручна матура школске 2023/24. године.
Један од фокуса ове Комисије биће услови за квалификацију кандидата на високошколске установе, јер одређени број њих није усвојио документа у којима се дефинишу критеријуми за упис на студије након положене државне матуре.

КУЛТУРА


Иницијатива да локалне самоуправе имају обавезу плаћања доприноса за самосталне уметнике
Министарство културе и информисања упутило је Министарству финансија иницијативу за измену Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, којом се дефинише јасна обавеза јединица локалне самоуправе у погледу плаћања доприноса за пензионо и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за самосталне уметнике.
Побољшање положаја самосталних уметника представља један од циљева и Стратешких приоритета развоја културе од 2021. до 2025. године.
Актуелни закон предвиђа могућност, али не и обавезу да јединице локалне самоуправе плаћају ове доприносе, због чега у пракси долази до тога да поједине локалне самоуправе не користе могућност предвиђену законом и долази до изостанка остваривања овог права самосталних уметника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Информације о Ковид-19
Све информације о Ковид-19 можете прочитати овде.

 
01.03.2021.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 16 од 26.2.2021.
- „Службени гласник РС” бр. 17 од 26.2.2021.
- „Службени лист АП Војводине“ бр. 7 од 18.2.2021.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи (ступио на снагу 27. фебруара 2021)
2. УРЕДБA о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (ступила на снагу 26. фебруара 2021)
3. УРЕДБA о издавању привремене дозволе за лек – вакцине за имунизацију становништва против заразне болести COVID-19 (ступила на снагу 27. фебруара 2021)
4. УРЕДБA о изменама и допунама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19 (ступа на снагу 6. марта 2021)
5. УРЕДБA о допуни Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 (ступа на снагу 6. марта 2021)
6. УРЕДБA о измени Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи кроз докапитализацију учесника на тржишту ради отклањања поремећаја у привреди проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 (ступа на снагу 6. марта 2021)
7. ОДЛУКА о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2021/2022. годину (ступила на снагу 6.марта 2021)
8. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији (ступа на снагу 6. марта 2021)
9. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију (ступа на снагу 6. марта 2021)
10. ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2021. године
11. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за децембар 2020. године
12. ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2020. године
13. ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2020. годину
14. ПОДАЦИ о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2020. годину
15. ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2020. до 31. децембра 2020. године
16. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години - подизање нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре (ступио на снагу 26. фебруара 2021)
17. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине, у 2021. години -подизање квалитета објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа из АП Војводине (ступио на снагу 26. фебруара 2021)
18. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години - набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката (ступио на снагу 26. фебруара 2021)
19. Одлука о садржини и форми обрасца за израду акционог плана за спровођење пројекта који се финансира из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; (ступила на снагу 26. фебруара 2021)
20. Упутство о припреми и достави неопходне докуменатције коју корисник средстава доставља ради реализације програма и пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; (ступило на снагу 10. фебруара 2021)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


О Стратегији образовања и васпитања Србије до 2030.
Одржана је Јавна расправа о Стратегији образовања и васпитања Србије до 2030. године на којој је закључено да се тежи изградњи модерног система образовања највишег ранга у погледу квалитета образовних програма, наставних активности, истраживања и стручног рада.
Важни циљеви су већи обухват деце на свим нивоима, неосипање осетљивих група из образовних кругова, боља постигнућа ученика, квалитетнији програми, боља подршка наставницима, квалитетније образовне политике, употреба савремених техника и алата, боља веза образовања и тржишта.
Предвиђено је формирање Ресурс центара за додатну подршку је допринос инклузивности образовања, који треба да обезбеде стручну подршку запосленима у образовању у непосредном раду са децом са сметњама у развоју и да повећају доступност стручне подршке деци, ученицима и породицама.
Kако би се унапредила релевантност и квалитет образовања уводи се дуално образовање као модел реализације наставе.
Планирано је и успостављање Оквира за праћење и вредновање квалитета високог образовања.
Стратегија у области високог образовања планира и Оснивање Фонда за подстицање високо технолошког предузетништва.

СТАТИСТИКА


Објављен податак о износу нaкнaде зa нeзaпoшљaвaњe oсoбa сa инвaлидитeтoм*
Изнoс нaкнaдe зa нeзaпoшљaвaњe oсoбa сa инвaлидитeтoм зa мeсeц фeбруaр 2021. гoдинe изнoси 45.424,50 динaрa.
*Пoслoдaвaц кojи нe зaпoсли oсoбe сa инвaлидитeтoм у склaду сa члaнoм 24. Зaкoнa o прoфeсиoнaлнoj рeхaбилитaциjи и зaпoшљaвaњу oсoбa сa инвaлидитeтoм дужaн je дa уплaти изнoс oд 50% прoсeчнe зaрaдe пo зaпoслeнoм у Рeпублици Србиjи прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку рeпубличкoг oргaнa нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe зa свaку oсoбу сa инвaлидитeтoм кojу ниje зaпoслиo.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Информације о Ковид-19
Све информације о Ковид-19 можете прочитати овде.


 
26.02.2021.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


Усвојена Стратегија запошљавања за период од 2021. до 2026. године
Влада Републике Србије усвојила је Стратегију запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године.
Стратегија запошљавања предвиђа међусекторске мере које ће се реализовати у сарадњи са секторима образовања, привреде, финансија и социјалне заштите, док је са јединицама локалне самоуправе планиран даљи развој локалне политике запошљавања. Ове међусекторске мере су усмерене на унапређење понуде рада и тражње за радом и треба да доведу до раста квалитетне запослености.
Посебне мере предвиђене су за унапређење положаја жена, младих, особа са инвалидитетом, корисника новчане социјалне помоћи, као и Рома и Ромкиња, као и других рањивих категорија незапослених који без додатне и интензивне подршке у тражењу посла не могу самостално да поправе свој положај на тржишту рада.
Унапређење законодавног оквира и јачање капацитета за планирање и спровођење политике запошљавања представља такође важан циљ Стратегије запошљавања.
Ради спровођења Стратегије запошљавања израђен је Акциони план за период од 2021. до 2023. године чије усвајање је планирано почетком марта 2021. године.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Почело штампање тестова за пробни завршни испит 26. и 27. марта
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања почео је са штампањем тестова за пробни завршни испит мале матуре који ће бити одржан 26. и 27. марта.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштило је да ће завршни испит бити одржан 23, 24. и 25. јуна. Ученици ће првог дана полагати тест из српског, односно матерњег језика, другог дана тест из математике, док ће последњег дана решавати питања из комбинованог теста.
У Србији ће ове године бити осам скенинг центара, па ће се на тај начин убрзати процес прегледања тестова. Тестови за полагање завршног испита ће из Завода, у сарадњи са Поштом Србије, бити дистрибуирани школским управама уз асистенцију полиције.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Информације о Ковид-19
Све информације о Ковид-19 можете прочитати овде.


 
25.02.2021.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


Нова онлајн услуга у оквиру Националне дечије линије
У оквиру Националне дечије линије Србије отворена је нова онлајн услуга која деци и младима омогућава да се обрате за помоћ путем дописивања у оквиру чет бот и Вибер бот апликације. Нова услуга ће омогућити да се на лакши начин препозна сваки облик насиља и да се на време реагује.
Циљ је да се пружи максимална слобода и подршка свој деци и омладини да пријаве било какав облик злостављања и насиља.
Деци се пружа могућност да путем чета поделе своја искуства, размишљања и проблеме са којима се суочавају и то на матерњем језику, без обзира где се у том моменту налазе.
Нови онлајн сервис је пуштен у рад у сарадњи Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Центра за заштиту одојчади, деце и омладине Београд и Уницеф-а, уз финансијску подршку Европске уније.

ОМЛАДИНА И СПОРТ


Расписан Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у областима омладинског сектора
Министарство омладине и спорта расписало је Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у областима омладинског сектора који су одобрени од стране Eвропске комисије кроз Eразмус+ програм ЕУ и програме прекограничне сарадње.
Право учешћа на конкурсу имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12), коју води Министарство омладине и спорта.
Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката може се преузети овде.
Рок за достављање предлога програма и пројеката је до 9. марта 2021. године до 15:30 часова.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Информације о Ковид-19
Све информације о Ковид-19 можете прочитати овде.

 

Старије странице 1|2|3|  Још резултата  

НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (јануар 2021.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 05/2021


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
Број 05/2021


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
Број 05/2021


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42