СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

17. 01. 2018.

КОМПЛЕТ ЧАСОПИСА
Двоброј 2-3/2018 је дистрибуиран претплатницима.
Погледајте садржаје кликом на линк часописа:
„Подсетник за директора“
„Правни саветник“
„Буџетско рачуноводство“

СЕМИНАРИ

Детаљније о времену и месту одржавања као и условима учешћа погледајте кликом на линк семинара:

1.„ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ И АКТУЕЛНОСТИ У ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА”
2.„ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ”
3."ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ”
4.„ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА”

РАДИОНИЦЕ

Само за просвету

Израда правилника о организацији и систематизацији послова у складу са Уредбом о каталогу радних места за предшколске установе, основне и средње школе
Због великог интересовања отворен је нови термин.

Израда Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места за високошколске установе у складу са Уредбом о каталогу радних места

РАДИОНИЦЕ У ПРИПРЕМИ

1. УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА – Инсталација и коришћење дигиталних сертификата; Eлектронска фактура и безбедан рад са електронским документима
2. ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСТУПЦИ – Обука за директну употребу електронских сервиса (Е-Портал) и електронских административних сервиса (еЗУП)
3. ПРИМЕНА МЕРА ЗАШТИТЕ И ИЗРАДА АКТА О ИКТ БЕЗБЕДНОСТИ– Облици безбедносног угрожавања, одабир и примена ИКТ мера заштите, израда Акта о ИКТ безбедности са реалним подацима
4. ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ – ЗАКОНСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ОБАВЕЗА - Законом о информационој безбедности дефинисана је потребна ЕДУКАЦИЈА свих запослених из пословне организације законског обвезника

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

17. 01. 2018.

Република Србија члан Европске агенције за посебне потребе и инклузију у образовању

Република Србија је од 1. јануара 2018. постала 31. чланица Европске агенције за посебне потребе и инклузију у образовању (European Agency for Special Needs and Inclusive Education).
Чланство у Европској агенцији ће додатно допринети остваривању циљева Републике Србије у области инклузивног образовања, посебно кроз олакшавање сарадње са другим чланицама, омогућавање приступа подацима о добрим праксама и анализама у другим образовним системима и кроз стручну подршку.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

17. 01. 2018.

Данас нема нових прописа објављених у службеним гласилима.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

16. 01. 2018.

Рок за достављање годишњег извештаја ЈЛС о коришћењу средстава за реализацију програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Подсећамо да су јединице локалне самоуправе, у складу са Законом о пољопривредном земљишту, дужне да до 31. јануара 2018. године Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде доставе годишњи извештај о коришћењу средстава за реализацију годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину.

У току преговори за доношење новог Посебног колективног уговора за основне и средње школе и домове ученика

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан је састанак у вези са закључивањем новог Посебног колективног уговора за основне и средње школе и домове ученика. Важећи колективни уговор се примењује од 5. марта 2015. године и важи три године, односно истиче почетком марта 2018. године. На састанку је представљен део предлога репрезентативних синдиката, а наредном састанку најављеном за следећу седмицу биће разматрани остали предлози на основу којих ће бити усаглашена верзија новог Посебног колективног уговора.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

16. 01. 2018.

________________________________________________

Најновији прописи од значаја за пословање корисника јавних средстава

16. 01. 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ бр. 2 од 10.1.2018. године

Правилник о поступку и критеријумима за распоређивање буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина (ступа на снагу 10. јануара 2018)

Јавни конкурси (Здравство)
Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2018. години (рок за подношење пријава је 15. децембар 2018)
Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2018. години (рок за подношење пријава је 25. јануар 2018, односно 15 дана по објављивању у дневном листу „Дневник“)

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

15. 01. 2018.

Усвојен измењен Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

Измене Каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору условљене су изменама и допунама закона којима се уређује делатност јавних служби (Закон о високом образовању и Закон о предшколском васпитању и образовању), изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, као и на основу пристиглих предлога и иницијатива за измене Каталога који је првобитно усвојен у јулу 2017. године. Каталог се односи на делатност здравства, просвете, културе, социјалне заштите, спорта, туризма и организације обавезног социјалног осигурања, као и друге јавне службе које су индиректни или директни корисници буџета РС, а подразумева и радна места пратећих и помоћно-техничких послова у јавном сектору.
ИЗМЕНЕ КАТАЛОГА РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ можете погледати овде.

Школске управе треба да доставе податке о осигурању имовине школа

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је допис 12. јануара 2018. године школским управама да доставе податке колико је школа у Србији осигурано и колика је била штета у протеклом периоду на објектима који нису имали осигурање имовине.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

15. 01. 2018.

________________________________________________

Најновији прописи од значаја за пословање корисника јавних средстава

15. 01. 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 3 од 12.1.2018.
ИСПРАВКА Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о управи у Државном правобранилаштву (ступа на снагу 20. јануара 2018. године)
ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2017. године
СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (ступа на снагу 13. јануара 2018. године)

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

12. 01. 2018.

Рок за корекцију трансфера расхода и издатака директних буџетских корисника

Подсећамо да су директни корисници буџетских средстава у систему извршења буџета у обавези да на основу извршених уплата и достављених СВС образаца до 20. јануара 2018. године изврше корекцију трансфера расхода и издатака за претходну фискалну годину за индиректне кориснике којима су пренели средства.

Подношење извештаја и усвајање планова о спровођењу плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова до 31. јануара 2018.

У складу са Законом о равноправности полова, најкасније до 31. јануара 2018. године послодавац који има у радном односу више од 50 запослених на неодређено време дужан је да усвоји План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за 2018. годину као и да сачини годишњи Извештај о спровођењу плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за 2017. годину.

________________________________________________

„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА“


Београд, просторије Образовног инфоматора,
Цара Лазара 5А
9.2.2018. (петак)
(са почетком у 10.00 часова)

Програм »          Пријава »

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА
У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Београд, Хотел „Палас“, Топличин венац 23
6. фебруар 2018. године (уторак)
(са почетком у 10.00 часова)

Програм »          Пријава »


Због великог интересовања отварамо нови термин за Радионицу
„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ ПОСЛОВА
ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ’’


Београд, просторије Образовног информатора
Цара Лазара 5А
2. фебруар 2018. (петак)
(са почетком у 10.00 часова)

Програм »          E-Пријава »

                             Пријава »
на тему
ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
И АКТУЕЛНОСТИ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА

• Београд, 17. јануар (среда)
• Ужице, 18. јануар (четвртак)
• Пожаревац, 23. јануар (уторак)
• Шабац, 24. јануар (среда)
• Нови сад, 25. јануар (четвртак)
• Сомбор, 26. јануар (петак)
• Ниш, 29. јануар (понедељак)
• Ваљево, 31. јануар (среда)
• Крагујевац, 31. јануар (среда)

Програм »          Пријава »
ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

29.01. Београд
09.02. Ниш
14.02. Нови Сад
23.02. Крагујевац

Програм »          Пријава »

                        E-Пријава »
ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

» Детаљније «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 2-3/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 2-3/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 2-3/2018.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42