*/
 

„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 2/2021 - 15.01.2021.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. Прописи у припреми

ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Новине везане за ограничавање запошљавања код корисника јавних средстава
JAВНЕ НАБАВКЕ
▪ Изузеци од примене Закона о јавним набавкама (Општи изузеци • Посебни изузеци за јавне наручиоце • Посебни изузеци за секторске наручиоце)
ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Поступак прибављања и отуђења непокретности у јавној својини јединице локалне самоуправе (Увод • Закон о јавној својини • Закон о планирању и изградњи • Oпшти акти јединица локалне самоуправе)

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа
▪ Конкурс за подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње

ПРОСВЕТА
▪ Регистар новодонетих прописа
▪ Оснивање установе образовања и васпитања – поступак верификације (Правни основ • Захтев за верификацију • Захтев о испуњености услова Установе која је у оснивању • Поступак након подношења захтева за верификацију)
▪ Друго полугодиште школске 2020/21. године (Прилози за основне школе • Прилози за средње школе)
ЗДРАВСТВО
▪ Регистар новодонетих прописа
▪ Коришћење здравствене заштите ван подручја матичне филијале и продужење важења образаца и у 2021. години у условима пандемије
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Заштита деце од злостављања у породици (Центар за социјални рад обезбеђује основну заштиту детета • Дефиниције злостављања и занемаривања деце • Процес заштите детета • Отварање случаја у центру за социјални рад • Заштита деце и ученика у образовноваспитним установама • Вршњачко насиље)
НАУКА
▪ Правилник о стицању истраживачких и научних звања услови за стицање звања и поступак избора (Услови за стицање истраживачких и научних звања • Право подношења захтева за стицање истраживачких и научних звања • Поступак избора у истраживачка звања • Поступак избора у научна звања • Трајање, прескакање и одузимање истраживачких и научних звања)
СПОРТ И МЛАДИ
▪ Регистар новодонетих прописа
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
▪ Регистар новодонетих прописа

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42