„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
број 5/2021 - 26.02.2021.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. Прописи у скупштинској процедури
▪ III. Прописи у припреми

ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Положај репрезентативних синдиката (Који синдикат се сматра реп-резентативним синдикатом • Поступак за утврђивање репрезентативности синдиката • Преиспитивање репрезентативности синдиката • Права репрезен-тативних синдиката)
JAВНЕ НАБАВКЕ
▪ Начин одређивања процењене вредности јавне набавке (Начин одређивања процењене вредности предмета јавне набавке • Одређивање процењене вредности код оквирног споразума, система динамичне набавке и партнерства за иновације • Одређивање процењене вредности јавне набавке добара • Одређивање процењене вредности јавне набавке услуга • Одређивање процењене вредности јавне набавке радова • Одређивање процењене вредности јавне набавке по партијама)

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа
▪ Конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа
▪ Финансирање пројеката за енергетску ефикасност објеката од јавног значаја јединице локалне самоуправе (Oснов у прописима за финансирање пројеката енергетске ефикасности • Начин обезбеђивања средстава Републике за финансирање пројеката ЈЛС за ЕЕ • Програми, планови и пројекти неопходни за финансирање пројеката ЕЕ из буџета јединице локалне самоуправе • Начин спровођења контроле и надзора у реализацији пројеката
▪ Конкурси за: доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2021. години; изградњу, санацију, реконструкцију и израду техничке документације водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине

ПРОСВЕТА
▪ Регистар новодонетих прописа
▪ Национални оквир квалификација у Републици Србији – II део (Начин стицања квалификација • Проходност у систему квалификација • Систем за разврставање квалификација КЛАСНОКС • Стандард квалификације • Регистар НОКС-а • Обезбеђивање квалитета квалификација)
▪ Именовање, надлежност и престанак вршења функције директора установе (Поступак именовања директора • Одговорност и надлежност директора • Статус директора • Престанак дужности директора)

ЗДРАВСТВО
▪ Регистар новодонетих прописа
▪ Конкурс за: ПОПОС донације

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Регистар новодонетих прописа
▪ Спречавање насиља у породици (Непосредна опасност од насиља у породици • Центар за социјални рад у својству органа старатељства • Пријава центру за социјални рад када је низак степен ризика од насиља • Дужност државних органа да препознају насиље • Група за координацију и сарадњу)

НАУКА
▪ Регистар новодонетих прописа
▪ Категоризација и рангирање научних часописа (Научни часопис • Научни часописи домаћег издавача • Рангирање • Категоризација • Комисија за утврђивање предлога годишње листе категорисаних часописа • Поступак категоризације • Репозиторијум • Доступност података о категоризацији и ран-гирању часописа)

КУЛТУРА
▪ Регистар новодонетих прописа

СПОРТ И МЛАДИ
▪ Регистар новодонетих прописа
▪ Конкурс за финансирање реализације програма „Фонд за таленте”

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
▪ Регистар новодонетих прописа

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42