СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број7/2020 - 30.03.2020.
 

ПРОПИСИ
▪ I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ПОВОДОМ COVID-19
▪ II. ОСТАЛИ ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ СВИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
▪ III. ПРОПИСИ У СКУПШТИНСКОЈ ПРОЦЕДУРИ
▪ IV. ПРОПИСИ У ПРИПРЕМИ

ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Организација рада код послодавца и право на плату запосленог у условима ванредног стања (Организовање рада ван просторија послодавца • Право на зараду за време карантина и изолације • Право на накнаду зараде у случају обуставе извођења наставе у установама • Прекид рада без кривице запосленог)

JАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Јавне набавке у време ванредног стања (Набавке ради отклањања последица непогода и несрећа на које се не примењује Закон • Поступци јавних набавки покренути пре доношења одлука Владе • Могућност измене постојећег уговора о јавној набавци)
▪ Тромесечни извештај о јавним набавкама

ЗАШТИТА И ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА
▪ Обавеза објављивања информатора о раду и финансијских аката корисника јавних средстава (Информатор о раду • Казнене одредбе)

НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ
▪ Модели интерних нормативних аката послодавца у ситуацији ванредног стања (Moдел Правилника о организацији рада током трајања ванредног стања због заразне болести COVID-19 и поступању запослених и радно ангажованих лица • Moдел Одлуке о организовању радног времена током трајања ванредног стања • Moдел потврде о радном ангажовању запосленог/ангажованог лица у време забране кретања • Модел Решења о обављању послова од куће)

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације; начину снимања на јавном месту и начину на који комунална милиција саопштава намеру да врши снимање (…)
▪ Правни оквир ванредног стања у Републици Србији

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: измени Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину; изменама и допунама Одлуке о условима и начину коришћења мобилних телефона за службене потребе (…)
▪ Конкурс за: подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу

ПРОСВЕТА
▪ Регистар новодонетих прописа: о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива; допунама Правилника о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља; утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2020. годину (…)
▪ Обавезе јединице локалне самоуправе и предшколских – школских установа поводом уписа деце ради похађања припремног предшколског програма (Обавезе поводом уписа деце ради похађања припремног предшколског програма • Остваривање припремног предшколског програма • Казнене одредбе)
▪ Конкурс за: (суфинансирање набавке опреме у установама високог образовања; суфинансирање текућих поправки зграда и опреме установа студентског стандарда; суфинансирање текућих поправки зграда и опреме установа високог образовања)

ЗДРАВСТВО
▪ Регистар новодонетих прописа о: медицинско-доктринарним стандардима за утврђивање привремене спречености за рад; о изменама и допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите (…)

КУЛТУРА
▪ Регистар новодонетих прописа о: попусту на Тарифу накнада које Сокој наплаћује по основу јавног саопштавања музичких дела путем биоскопских пројекција (…)
▪ Конкурс за: предлагање програма у области културе у Паризу; промовисање културе Србије у иностранству

ПРАВОСУЂЕ
▪ Регистар новодонетих прописа о: измени Одлуке о броју судија у судовима


ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 2/2020 - 31.01.2020. »

Број 1. - 03.01.2020. »

Број 15-16 - 15.08.2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42