„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 9/2021 - 29.04.2021.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. Прописи у скупштинској процедури
▪ III. Прописи у припреми

ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Примена, важење и отказ колективног уовора, решавање спорова, регистрација и отказ колективних уговора (Примена колективних уговора - Важење и отказ колективног уговора - Решавање спорова, регистрација и отказ колективног уговора)
JAВНЕ НАБАВКЕ
▪ Пријем и отварање понуда, стручна оцена (Пријем и отварање понуда - Прегледа и стручна оцена понуда и пријава - Услови за доделу уговора)

ДЕЛАТНОСТИ
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа
▪ Општинско/градско веће - правни положај, надлежности и примена у пракси (Надлежност органа општине/града - Надлежности општинског/градског већа прописане законом - Надлежност органа јединице локалне самоуправе - Општинско/градско веће као другостепени орган)

ПРОСВЕТА
▪ Регистар новодонетих прописа
▪ Упис у средњу школу (Новине у односу на досадашњи Правилник - Листа жеља, односно опредељења - Упис у школе)
▪ Секретар установе и полагање испита за лиценцу (Послови секретара - Испит за секретара - Увођење у посао секретара приправника - Полагање стручног испита за секретара установе образовања )
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Регистар новодонетих прописа
▪ Установе за васпитање деце и омладине (Структура стручних радника - Деца у сукобу са законом и поремећајима у понашању - Посебне обавезе - Васпитне мере и заштита друштва од криминалитета - План за самосталан живот и План сталности за дете и породицу - Информативни извештај о раду)
КУЛТУРА
▪ Мере заштите архивске грађе према новом правилнику (Превентивна заштита - Микрофилмовање и дигитализација - Конзервација и реастаурација архивске грађе)
▪ Поступак ревизије архивских фондова и збирки у архивима - модели аката

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 3/2021 - 31.01.2021. »

Број 2/2021 - 15.01.2021. »

Број 1/2021 - 31.12.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42