СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
ОСТАЛА ИЗДАЊА

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (фебруар 2020.)
Oво измењено и допуњено издање (фебруар 2020.) настало је на захтев многобројних корисника. Пред вама је скраћени облик Правилника о контном плану за буџетски систем који садржи само класификације које овај правилник прописује и то:
- класификацију расхода и издатака према изворима финансирања (чл 8. овог правилника),
- табеларни приказ шема функсионалне класификације (Прилог 1) и
- контни план (Прилог 2).
Сматрамо да смо на тај начин пружили сваком рачуновођи у буџетском систему неопходан алат, који је и лаган за свакодневну употребу.
Све измене класификација објављених у овом правилнику надаље ћемо редовно пратити и објављивати у нашем часопису БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО.

Редакција

 

Цена: 2000,00 динара
Садржај:


САДРЖАЈ:

Предговор..... 5
Класификација расхода и издатака према изворима финансирања
(чл. 8. Правилника)..... 7
Табеларни приказ Шема функционалне класификације (Прилог 1)..... 9
Контни план за буџетски систем (Прилог 2)
Класа 000000 – Нефинансијска имовина..... 13
Класа 100000 – Финанисјска имовина..... 25
Класа 200000 – Обавезе...... 40
Класа 300000 – Извори капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција 71
Класа 400000 – Текући расходи..... 77
Класа 500000 – Издаци за нефинансијску имовину..... 123
Класа 600000 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине...... 135
Класа 700000 – Текући приходи...... 143
Класа 800000 – Примања од продаје нефинансијске
имовине...... 212
Класа 900000 – Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине...... 222

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42