ОСТАЛА ИЗДАЊА

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО – ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА (V ИЗДАЊЕ)V измењено и допуњено издање приручника Буџетско рачуноводство II – Примена контног плана са примерима књижења, садржи ажуриране примере усаглашене са изменама и допунама прописа из области буџетског рачуноводства, али и осталих прописа чијом се применом обезбеђују подаци који се евидентирају у оквиру буџетског рачуноводства (нпр. порески прописи и др.).
У приручнику је дата детаљна разрада контног плана за буџетске кориснике по класама, од 000000 до 900000, у оквиру којих су приказани примери књижења који се најчешће срећу у пракси. Поред детаљног приказа билансних карактеристика класа и рачуна, наведени су и сви релевантни прописи који се користе у раду.
Изменама Уредбе о буџетском рачуноводству које су ступиле на снагу 21. марта 2020. године, прописан је изузетак од примене готовинске основе код вођења примљених средства од донација, хуманитарне помоћи и финансијске помоћи Европске уније у девизама, што је такође обухваћено овим издањем приручника.
Верујемо да ће овај приручник, као и претходни, бити прихваћен у пракси као неопходна помоћ у свакодневном раду и надамо се да ће бити на нивоу очекиваних захтева свих корисника који имају обавезу да примењују прописе из области буџетског рачуноводства.

Цене :

• 6.230,00 дин за клијенте који су у систему претплате на наша штампана издања

• 8.900,00 дин за осталу клијентелу.Редакција

 

Цена: 6.230,00 динара
Садржај:


БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗМЕЊЕНО И ДОПУЊЕНО ИЗДАЊЕ)

____________________________________________________________________________


САДРЖАЈ

Уводне напомене
Регистар прописа

KЛАСА 000000 – НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
Пример бр. 1 – Куповина грађевинских објеката на тржишту из текућих прихода у сврху обављања основне делатности
Пример бр. 2 – Куповина грађевинског објекта на тржишту из наменски опредељених средстава
Пример бр. 3 – Куповина пословног објекта из кредита
Пример бр. 4 – Изградња грађевинског објекта из текућих прихода
Пример бр. 5 – Набавка опреме из текућих прихода и примања
Пример бр. 6 – Набавка опреме из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година
Пример бр. 7 – Набавка опреме из кредита
Пример бр. 8 – Набавка опреме из примљене донације у новцу
Пример бр. 9 – Набавка опреме код буџетског корисника који има право на одбитак претходног пореза
Пример бр. 10 – Примљена донација у новој опреми
Пример бр. 11 – Примљена донација у употребљаваној опреми
Пример бр. 12 – Примљена донација у опреми (донатор није користио претходни ПДВ плаћен при набавци опреме)
Пример бр. 13 – Примљена донација у опреми од физичког лица
Пример бр. 14 – Вишак основних средстава по попису
Пример бр. 15 – Обрачун и књижење исправке вредности основних средстава
Пример бр. 16 – Расходовање опреме
Пример бр. 17 – Мањак основних средстава
Пример бр. 18 – Мањак нефинансијске имовине на терет обвезника пописа
Пример бр. 19 – Подизање воћњака
Пример бр. 20 – Прибављање драгоцености из донација
Пример бр. 21 – Прибављање драгоцености из текућих прихода
Пример бр. 22 – Обрачун аванса из претходне и текуће године и плаћање остатка дуга по коначном рачуну по основу набавке основног средства
Пример бр. 23 – Затварање коначног рачуна за набавку основних средстава из аванса, у случају када је аванс дат и коначни рачун примљен у истом пореском периоду
Пример бр. 24 – Затварање коначног рачуна за набавку основних средстава из аванса, у случају када је аванс дат у једном пореском периоду, а коначни рачун примљен на већи износ у наредном пореском периоду
Пример бр. 25 – Робне резерве
Пример бр. 26 – Књижење почетног стања залиха недовршене производње и готових производа
Пример бр. 27 – Набавка и потрошња материјала за производњу у току године код буџетских корисника у оквиру обављања редовне делатности
Пример бр. 28 – Набавка материјала и обрачун трошкова производње код буџетских корисника који производњу обављају као проширену делатност
Пример бр. 29 – Продаја готових производ
Пример бр. 30 – Књижење повећања и смањења залиха недовршене производње и готових производа
Пример бр. 31 – Издавање уџбеника
Пример бр. 32 – Велепродаја
Пример бр. 33 – Продаја робе на велико
Пример бр. 34 – Малопродаја
Пример бр. 35 – Набавка, давање у употребу и расходовање ситног инвентара
Пример бр. 36 – Дат је аванс за ситан инвентар у претходној години и примљена је фактура у текућој години на исти износ
Пример бр. 37 – Набавка потрошног материјала
Пример бр. 38 – Дат је аванс за материјал у претходној години и примљена је фактура у текућој години на исти износ
Пример бр. 39 – Дат је аванс за материјал у претходној години и примљена је фактура на већи износ од датог аванса
Пример бр. 40 – Дат је аванс за материјал и примљен је коначни рачун у истом пореском периоду
Пример бр. 41 – Дат је аванс за материјал у једном пореском периоду и примљен је коначни рачун у другом пореском периоду на исти износ
Пример бр. 42 – Дат је аванс за материјал у једном пореском периоду и примљен је коначни рачун у другом пореском периоду на већи износ

КЛАСА 100000 – ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
Пример бр. 1 – Пласирање слободних новчаних средстава у виду дугорочних хартија од вредности – обвезнице
Пример бр. 2 – Пласирање слободних новчаних средстава буџета Републике у виду дугорочног кредита датог граду Београду
Пример бр. 3 – Куповина акција јавног предузећа
Пример бр. 4 – Подизање готовине са текућег рачуна
Пример бр. 5 – Издвојена новчана средства за инвестиције
Пример бр. 6 – Наплата услуга фотокопирања у готовом
Пример бр. 7 – Књижење примљених девизних средстава, уз делимичну конверзију
Пример бр. 8 – Књижење средстава у девизној благајни
Пример бр. 9 – Куповина девиза
Пример бр. 10 – Наплата потраживања чеком
Пример бр. 11 – Фактурисање услуга обуке на рачунару
Пример бр. 12 – Фактурисање услуга пружених у иностранству
Пример бр. 13 – Потраживање за редовну и затезну камату
Пример бр. 14 – Потраживање по основу накнаде штете
Пример бр. 14a – Књижење мањка готовине на терет запосленог радника
Пример бр. 14б – Мањак потрошног материјала на залихама на терет одговорног лица
Пример бр. 15 – Продаја стана запосленом раднику
Пример бр. 16 – Исплата новца запосленом за набавку намирница на зеленој пијаци када буџетски корисник није обвезник ПДВ
Пример бр. 17 – Потраживања од Фонда по основу накнаде боловања преко 30 дана
Пример бр. 18 – Накнада штете од осигуравајућег друштва
Пример бр. 19 – Краткорочна позајмица дата органу локалне самоуправе
Пример бр. 20 – Дати аванси за извршене услуге
Пример бр. 21 – Пласирање средстава путем ноћног депозита
Пример бр. 22 – ПДВ у примљеним фактурама по општој стопи (осим плаћених аванса) када буџетски корисник има право на одбитак претходног пореза
Пример бр. 23 – ПДВ у примљеним фактурама по посебној стопи (осим плаћених аванса)
Пример бр. 24 – ПДВ у датим авансима по општој стопи
Пример бр. 25 – ПДВ плаћен при увозу добара
Пример бр. 26 – ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику
Пример бр. 27 – Повраћај ПДВ
Пример бр. 28 – Уплата годишње претплате на стручни часопис
Пример бр. 29 – Коришћење конта 131211 код примене готовинске основе

КЛАСА 200000 – ОБАВЕЗЕ
Пример бр. 1 – Куповина објекта путем дугорочног кредита
Пример бр. 2 – Дугорочно задуживање за капиталне инвестиције
Пример бр. 3 – Краткорочни кредити од пословне банке
Пример бр. 4 – Уплата субвенције за покриће трошкова
Пример бр. 5 – Уплата дотације из текуће буџетске резерве
Пример бр. 6 – Пренос текућег трансфера
Пример бр. 7 – Уплата пензија и накнада пензионерима
Пример бр. 8 – Уплата погребних трошкова
Пример бр. 9 – Уплата пореза на добит правних лица за 2019. годину
Пример бр. 10 – Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по општој стопи (осим примљених аванса)
Пример бр. 11 – Обавеза за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи (осим примљених аванса)
Пример бр. 12 – Обавезе за ПДВ у примљеним авансима по општој стопи
Пример бр. 13 – Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој стопи
Пример бр. 14 – Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој стопи
Пример бр. 15 – Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по посебној стопи
Пример бр. 16 – Обавеза за ПДВ по основу продаје за готовину
Пример бр. 17 – Обавеза за ПДВ по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза
Пример бр. 18 – Измиривање обавезе за ПДВ из пореског кредита претходног пореског периода
Пример бр. 19 – Накнадно одобрен попуст („cassa–sconto”)
Пример бр. 20 – Накнадно одобрење попуста – бонификација
Пример бр. 21 – Измена пореске основице и исправка одбитка претходног пореза због враћања робе
Пример бр. 22 – Обавезе по основу накнаде штете услед елементарних непогода (поплаве)
Пример бр. 23 – Примљени аванс по основу закупа
Пример бр. 24 – Примљени депозит
Пример бр. 25 – Судски депозит
Пример бр. 26 – Пренос неутрошених средстава
Пример бр. 27 – Функција конта 291312 код примене готовинске основе

КЛАСА 300000 – КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
Пример бр. 1 – Дугорочно задуживање за набавку опреме
Пример бр. 2 – Коришћење средстава од приватизације
Пример бр. 3 – Утврђивање врезултата пословања - Утврђивање буџетског суфицита
Пример бр. 4 – Евидентирање туђих основних средстава која се користе по основу уговора о закупу

КЛАСА 400000 – ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Пример бр. 1 – Обрачун и исплата плате за јул текуће године
Пример бр. 2 – Обрачун и исплата плата за јун текуће године у установи културе
Пример бр. 3 – Пример обрачуна плате и уплате премије добровољног осигурања
Пример бр. 4 – Обрачун и исплата примања запослених на име појачане исхране
Пример бр. 5 – Обрачун и исплата поклона за децу запослених
Пример бр. 6 – Обрачун и исплата превоза на посао и са посла (маркица)
Пример бр. 7 – Обрачун и исплата боловања преко 30 дана
Пример бр. 8 – Књижење накнаде боловања преко 30 дана када се исплата извршава по извршеној уплати од фонда
Пример бр. 9 – Обрачун накнаде зараде инвалида II категорије
Пример бр. 10 – Обрачун и исплата отпремнине приликом одласка у пензију
Пример бр. 11 – Обрачун и исплата помоћи у случају смрти запосленог
Пример бр. 12 – Обрачун и исплата помоћи због болести
Пример бр. 13 – Обрачун и исплата накнаде за одвoјен живот
Пример бр. 14 – Обрачун и исплата накнаде за превоз на посао и са посла у новцу
Пример бр. 15 – Обрачун и исплата јубиларне награде
Пример бр. 16 – Трошкови платног промета
Пример бр. 17 – Трошкови банкарских услуга
Пример бр. 18 – Трошкови енергетских услуга
Пример бр. 19 – Трошкови за лож-уље
Пример бр. 20 – Услуге мобилног телефона
Пример бр. 21 – Услуге осигурања
Пример бр. 22 – Закуп пословног простора од физичког лица
Пример бр. 23 – Закуп пословног простора од правног лица
Пример бр. 24 – Изнајмљивање опреме (клавира) од физичког лица
Пример бр. 25 – Закуп покретних ствари
Пример бр. 26 – Накнада трошкова превоза на службеном путу (употреба сопственог аутомобила)
Пример бр. 27 – Накнада трошкова превоза на службеном путу (употреба сопственог аутомобила)
Пример бр. 28 – Обрачун и исплата по налогу за службени пут у земљи
Пример бр. 29 – Обрачун и исплата по налогу за службени пут у иностранство
Пример бр. 30 – Услуге превођења
Пример бр. 31 – Услуге одржавања рачунара
Пример бр. 32 – Трошкови стручног образовања запослених – котизације за семинар
Пример бр. 33 – Трошкови котизације и литературе за семинар
Пример бр. 34 – Трошак стручног испита запосленог
Пример бр. 35 – Трошкови штампе информатора за упис на факултет
Пример бр. 36 – Трошкови објављивања огласа
Пример бр. 37 – Услуге вештачења
Пример бр. 38 – Накнада трошкова финансијским саветницима
Пример бр. 39 – Услуге прања веша и хемијског чишћења
Пример бр. 40 – Трошкови репрезентације – угоститељске услуге
Пример бр. 41 – Трошкови поклона пензионерима
Пример бр. 42 – Услуге одржавања хигијене у просторијама музеја
Пример бр. 43 – Трошкови вакцинације стоке
Пример бр. 44 – Услуге образовања по уговору о извођењу наставе
Пример бр. 45 – Трошкови здравствених анализа
Пример бр. 46 – Трошкови санитарног прегледа
Пример бр. 47 – Трошкови одржавања природних површина
Пример бр. 48 – Трошкови кречења установе
Пример бр. 49 – Трошкови поправке скенер апарата
Пример бр. 50 – Трошкови поправке апарата за гашење пожара
Пример бр. 51 – Трошкови набавке канцеларијског материјала
Пример бр. 52 – Трошкови набавке природног ђубрива
Пример бр. 53 – Трошкови претплате на стручне часописе
Пример бр. 54 – Издаци за гориво
Пример бр. 55 – Набавка наставних средстава
Пример бр. 56 – Трошкови средстава за одржавање хигијене
Пример бр. 57 – Набавка намирница за припремање хране од правног лица
Пример бр. 58 – Трошкови отплате камата по домаћем кредиту и казне за кашњење
Пример бр. 59 – Расходи текуће субвенције јавном градском саобраћају
Пример бр. 60 – Расход капиталне субвенције ЈП „Железнице Србије”
Пример бр. 61 – Донације Међународном црвеном крсту
Пример бр. 62 – Расход текућег трансфера буџету АП Војводине
Пример бр. 63 – Расход дотација Републичком фонду за здравствено осигурање
Пример бр. 64 – Расход дотација Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
Пример бр. 65 – Расход дотација - Уплата по решењу пореског органа због неизвршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом
Пример бр. 66 – Исплата првог дела пензије за месец јун и неге и помоћи пензионерима
Пример бр. 67 – Исплата погребних трошкова неосигураним лицима
Пример бр. 68 – Трошкови болничких услуга
Пример бр. 69 – Трошкови помагала и направа
Пример бр. 70 – Исплата зарада приправника које финансира Национална служба за запошљавање
Пример бр. 71 – Услуге обуке преко Националне службе за запошљавање
Пример бр. 72 – Исплата накнада зарада преко 30 дана, од дана инвалидности до дана правоснажности решења
Пример бр. 73 – Исплата „џепарца” у установи социјалне заштите
Пример бр. 74 – Једнократна помоћ за социјално угрожене случајеве
Пример бр. 75 – Трошак пореза на имовину по основу примљене донације у новцу
Пример бр. 76 – Плаћање таксе за јавни медијски сервис

КЛАСА 500000 – ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Пример бр. 1 – Набавка основног средства код корисника који је обвезник ПДВ-а

КЛАСА 600000 – ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Пример бр. 1 – Отплата главнице домаћим пословним банкама
Пример бр. 2 – Набавка обвезница
Пример бр. 3 – Краткорочни кредит дат локалној самоуправи

КЛАСА 700000 – ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
Пример бр. 1 – Приход од пореза на добит правних лица
Пример бр. 2 – Приход од дориноса за ПИО наплаћен приликом исплата зарада запослених
Пример бр. 3 – Примљене донације од међународне хуманитарне организације
Пример бр. 3a – Примање трансфера од другог нивоа власти
Пример бр. 3б – Примање трансфера од другог нивоа власти
Пример бр. 4 – Приходи од камата
Пример бр. 5 – Приходи од осигуравајућег друштва по основу накнаде штете
Пример бр. 5а – Приходи од вршења услуга на тржишту
Пример бр. 5б – Закуп слободног пословног простора са правним лицем
Пример бр. 5в – Приход од давања у закуп на нивоу општине
Пример бр. 5г – Приход од давања у закуп фискултурне сале
Пример бр. 6 – Приход општинског буџета
Пример бр. 7 – Приход од републичких и административних такси
Пример бр. 8 – Приход од новчаних казни на основу судске пресуде
Пример бр. 9 – Примљена донација од домаћег правног лица
Пример бр. 10 – Књижење повраћаја аванса датог у претходној години
Пример бр. 11 – Рефундација расхода од Националне службе за запошљавање
Пример бр. 12 – Партиципација у здравственим и апотекарским уста¬новама – здравствена установа која има и апотеку
Пример бр. 13 – Приходи од Републичког завода за здравствено осигурање
Пример бр. 14 – Приходи из буџета индиректном буџетском кориснику као крајњем кориснику тих средстава
Пример бр. 15 – Приходи из општинског буџета за аконтацију зараде

КЛАСА 800000 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Пример бр. 1 – Продаја лекова на тржишту

КЛАСА 900000 – ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Пример бр. 1 – Примања по основу краткорочног кредита
Пример бр. 2 – Позајмице дате осталим нивоима власти

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42