П р о п и с и

 
Службени гласник РС Међународни уговори

 

 Број 9  - 19.10.2016.


- СПОРАЗУМ о научној и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Аргентине (ступа на снагу 26. септембра 2016.)
- ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признавању јавних исправа о стеченом образовању и о стручним, академским и научним звањима (објављен у „Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 11/15 ступа на снагу 22. септембра 2016.)
- ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о научној и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Аргентине

________________________________________________

 Број 8  - 25.07.2016.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 7  - 24.06.2016.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 6  - 17.06.2016.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 5  - 12.04.2016.


- MEЂУНAРOДНA КOНВEНЦИJA o сузбиjaњу фaлсификoвaњa нoвцa
- OБAВEШTEЊE o дaтуму ступaњa нa снaгу Eврoпскe oквирнe кoнвeнциja o прeкoгрaничнoj сaрaдњи измeђу тeритoриjaлних зajeдницa или влaсти
- OБAВEШTEЊE o дaтуму пoчeткa примeнe Meђунaрoднe кoнвeнциje o сузбиjaњу фaлсификaтa нoвцa и прaтeћeг прoтoкoлa

________________________________________________

 Број 4  - 26.02.2016.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 3  - 19.02.2016.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 2  - 08.02.2016.


- ЗАКОН о потврђивању Европске оквирне конвенције о прекограничној сарадњи између територијалних заједница или власти (ступa нa снaгу 16. фeбруaрa 2016.)

________________________________________________

 Број 1  - 11.01.2016.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 24  - 30.12.2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42