П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 8  - 03.02.2023.


Народна скупштина

1.ОДЛУКА о прихватању Извештаја о преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини од 1. септембра 2022. до 15. јануара 2023. године

Влада

2.УРЕДБА о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2023. години
3.УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2023. години
4.УРЕДБА о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе за 2023. годину
5.УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
6.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива
7.ОДЛУКА о изменама Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године
8.ОДЛУКА о износу новчаних средстава за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета у 2023. години
9.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за прикупљање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији
10.ОДЛУКА о образовању Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
11.ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројеката изградње обилазница око Пожеге, Ужица, Лознице и тунела испод превоја Кадињача
12.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
21.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
31.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
32.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
33.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
34.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
35.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
36.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова – представника Владе у Одбору за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца
37.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета одбране у Београду
38.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета одбране у Београду
39.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Етичког одбора Србије
40.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета са Чешком Републиком
41.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Чешком Републиком
42.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
43.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
44.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2023. годину
45.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2023. годину
46.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Железнице Србије” a.д. за 2023. годину
47.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Нови Сад – Гасˮ д.о.о. за 2023. годину
48.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне службе за запошљавање за 2023. годину
49.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2023. годину
50.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2023. годину
51.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Акредитационог тела Србије за 2023. годину
52.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2023. годину
53.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ЈП „Србијагасˮ Нови Сад за 2021. годину
54.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Агенције за реституцију
55.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије”
56.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић
57.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Голубац, Република Србија и општине Коронини, Румунија
58.РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-837/2023
59.РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-838/2023
60.АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2023. до 2024. године

Министарства

61.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре
62.ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за 2023. годину
63.ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга здравствене исправности предмета опште употребе за 2023. годину
64.ПРАВИЛНИК о методолошком оквиру одређивања техничке изводљивости и трошковне оправданости опремања техничких система за грејање, односно климатизацију нестамбених зграда системима за аутоматску регулацију и управљање
65.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
66.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
67.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
68.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар извозника дувана, oбрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа

Правосуђе

69.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-928/2022-01
70.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-952/2022-01
71.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1064/2022-01
72.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1066/2022-01
73.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1080/2022-01
74.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1092/2022-01
75.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1098/2022-01
76.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1157/2022-01

Други државни органи и државне организације

77.ОДЛУКА о трошковима рехабилитације корисника пензија и цени смештаја пратиоца, по установама, по дану боравка

Друге организације

78.ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Осредак”
79.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, El Faro д.o.o. Београд
80.ИСПРАВКА Малопродајниx цена дуванских прерађевина, Yala Habibi д.o.o. Београд

Локална самоуправа

81.РЕШЕЊЕ о именовању директора Комуналног јавног предузећа ,,Наш дом” Лозница

________________________________________________

 Број 7  - 31.01.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност
Републичка изборна комисија
2.РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету словачке националне мањине

Друге организације

3.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за високо образовање
4.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија
5.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Adalya Tobacco д.o.o. Београд
6.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.o.o. Београд

Локална самоуправа

7.РЕШЕЊE о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

________________________________________________

 Број 6  - 27.01.2023.Председник Републике

1.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Италији

Влада

2.УРЕДБА о утврђивању Програма подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2023. годину
3.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
4.УРЕДБА о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Шапцу
5.УРЕДБА о утврђивању лучког подручја пристаништа за посебне намене – марине у Великом Градишту
6.УРЕДБА о утврђивању лучког подручја пристаништа за посебне намене – марине у Смедереву
7.ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) закона о акцизама
8.ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
9.ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза и изношења природног гаса
10.ОДЛУКА о оснивању Геронтолошког центра Ваљево
11.ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе
12.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма
13.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
15.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
17.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
21.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра унутрашњих послова
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
23.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
25.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
27.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства информисања и телекомуникација
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
37.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
38.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Привременог органа општине Пећ
39.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
40.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
41.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
42.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
43.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
44.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
45.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
46.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
47.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
48.РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Колубарског управног округа са седиштем у Ваљеву
49.РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Колубарског управног округа са седиштем у Ваљеву
50.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Сурдулици
51.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Сурдулици
52.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ансамбла народних игара и песама Србије „КОЛО”
53.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Ансамбла народних игара и песама Србије „КОЛО”
54.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја науке и технике
55.РЕШЕЊЕ о именовању директора Музеја науке и технике
56.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Историјског музеја Србије
57.РЕШЕЊЕ о именовању директора Историјског музеја Србије
58.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја савремене уметности
59.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Музеја савремене уметности
60.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
61.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
62.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
63.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
64.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Одбора за обнову и развој Сремских Карловаца
65.РЕШЕЊЕ о именовању члана Одбора за обнову и развој Сремских Карловаца
66.РЕШЕЊЕ о именовању директора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
67.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
68.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2023. годину
69.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2023. годину
70.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2023. годину
71.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Развојне агенције Србије за 2023. годину
72.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2022. годину
73.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2023. годину
74.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2023. годину
75.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2023. годину
76.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2023. годину
77.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника производа шума Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” Сремска Каменица
78.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника дрвних сортимената Јавног предузећа „Национални парк Копаоник”
79.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду „Коридори Србије” д.о.о. Београд
80.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за 2021. годину
81.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
82.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између Града Новог Сада, Република Србија и општине Алања, Република Турска
83.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и општине Тиват, Црна Гора
84.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-714/2023
85.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-715/2023
86.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-527/2023
87.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-530/2023
88.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-531/2023
89.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-536/2023
90.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-524/2023
91.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-526/2023
92.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-529/2023
93.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-532/2023
94.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-533/2023
95.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-534/2023
96.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-535/2023
97.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-537/2023
98.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-539/2023
99.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-540/2023
100.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-541/2023
101.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-543/2023
102.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-545/2023
103.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-546/2023
104.УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2022. години
105.УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2022. години
106.ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Комисије за психоактивне контролисане супстанце

Министарство

107.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника
108.ПРАВИЛНИК о облику и начину вршења унутрашње контроле у буџетској инспекцији
109.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
110.ПРАВИЛНИК о изменaмa и допунама Правилника о факторима конверзије финалне енергије у примарну и факторима емисије угљендиоксида
111.ПРАВИЛНИК o измени Правилника о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника и знака заступника
112.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стручном оспособљавању за обављање послова комуналних милиционара
113.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
114.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о регистрацији медицинског средства
115.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
116.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Аранђеловац
117.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Аранђеловац
118.РЕШЕЊЕ о упису политичке странке националне мањине у Регистар политичких странака
119.УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор

Правосуђе

120.ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку

Други државни органи и државне организације

121.ПРАВИЛНИК о Листи стручних, академских и научних назива (пречишћен текст)
122.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2022. године

Друге организације

123.ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о измени и допуни Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
124.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
125.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад

________________________________________________

 Број 5  - 24.01.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о ближим условима, процедурама, управљању и начину рада у Јединственим информационим системима за појединачне области заштите и очувања културног наслеђа, као и о обавезама установа заштите и запослених

Правосуђе

2.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 42860/18, Васић против Србије

Народна банка

3.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у портфолију пољопривредних кредита у условима отежане пољопривредне производње

Други државни органи и државне организације

4.ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије
5.РЕШЕЊЕ директор Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0693/20-11
6.РЕШЕЊЕ директор Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0011/22-11

Друге организације

7.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 4  - 23.01.2023.


Влада

1.ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту у оквиру ажурираног ГМТН Програма, 05 број 424-516-2023-1
2.ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту у оквиру ажурираног ГМТН Програма, 05 броj 424-518/2023-1
3.ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о мрежи јавних средњих школа
4.ОДЛУКА о оснивању Средње школе унутрашњих послова „Јаков Ненадовић” у Сремској Каменици
5.ОДЛУКА о одређивању средње школе од посебног интереса за Републику Србију

Други државни органи и државне организације

6.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0239/21-11

________________________________________________

 Број 3  - 20.01.2023.


Влада

1.УРЕДБА о посебним захтевима за акредитована тела у саставу произвођача
2.УРЕДБА о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2023. години
3.ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена
4.ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
5.ОДЛУКА о образовању Савета за координацију активности и мера за раст бруто домаћег производа
6.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа”
7.ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о образовању Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19
8.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Јавног предузећа „Службени гласник”
9.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Службени гласник”
10.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2023. годину
11.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2023. годину
12.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2022. годину
13.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ДОО „Гас” Бечеј за 2022. годину
14.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2021. годину
15.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника дрвних сортимената, превоза и других услуга Јавног предузећа „Национални парк Тара” Бајина Башта
16.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника производа коришћења шума Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” Доњи Милановац
17.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника одстрела дивљачи, услуга у лову, живе дивљачи, меса дивљачи и делова дивљачи у ловишту „Копаоникˮ
18.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
19.ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Савета за безбедност и здравље на раду
20.ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Народног музеја у Београду
21.ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја

Министарства

22.ПРАВИЛНИК о методама испитивања сорте мака (Papaver somniferum L.) ради признавања сорте
23.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља
24.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о квалитету семена пољопривредног биља
25.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
26.РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
27.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
28.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Правосуђе

29.ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду
30.ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врбасу

Народна банка Србије

31.ОДЛУКА о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара
32.ОДЛУКА о издавању и основним обележјима нумизматичког новца с ликом Николе Тесле

Други државни органи и државне организације

33.ПРАВИЛНИК о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
34.УПУТСТВО о изменама Упутства за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета

Друге организације

35.ОДЛУКА о утврђивању стандарда влашког језика

Локална самоуправа

36.ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Врања

________________________________________________

 Број 2  - 13.01.2023.Председник Републике

1.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Киргиској Републици, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви
2.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Киргиској Републици, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви

Влада

3.УРЕДБА о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
4.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начину, поступку и мерама заштите поверљивих проналазака значајних за одбрану
5.УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
6.ОДЛУКА о образовању Мреже за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније
7.ОДЛУКА o измени Одлуке о образовању Савета за сузбијање насиља у породици
8.OДЛУКА о престанку важења Одлуке о образовању Привременог надзорног тела за праћење медија током изборне кампање
9.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе
11.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
13.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
17.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра унутрашњих послова
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
20.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
22.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
26.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства туризма и омладине
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
37.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
38.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
39.РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
40.РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
41.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
42.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
43.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
44.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
45.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
46.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Геолошког завода Србије
47.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
48.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Завода за интелектуалну својину
49.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
50.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког завода за статистику
51.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
52.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
53.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
54.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
55.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
56.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
57РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
58.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома културе „Студентски град”
59.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома културе „Студентски град”
60.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Зајечар
61.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Зајечар
62.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршилаца дужности чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
63.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
64.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за психоактивне контролисане супстанце
65.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије за психоактивне контролисане супстанце
66.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и вршиоца дужности члана Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
67.РЕШЕЊЕ о именовању чланова савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
68.РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих
69.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих
70.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Одбора за јавни надзор ревизије
71.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Дома ученика средњих школа Босилеград
72.РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Дома ученика средњих школа Босилеград
73.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Чачку
74.РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Чачку
75.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите југословенско-египатске комисије
76.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите југословенско-египатске комисије
77.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничке комисије са Мађарском
78.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничке комисије са Мађарском
79.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Клиничког центра Крагујевац
80.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
81.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању овлашћеног представника Републике Србије у Мешовитом комитету за расподелу дипломатске и конзуларне имовине из Анекса Б Споразума о питањима сукцесије
82.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Тима за подршку преговорима
83.РЕШЕЊЕ о разрешењу координатора преговарачких кластера Координације за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
84.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Савета за безбедност и здравље на раду
85.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета за безбедност и здравље на раду
86.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за јавне набавке
87.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Канцеларије за јавне набавке
88.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
89.РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзуларне канцеларије Генералног конзулата Републике Турске у Новом Пазару, Република Србија, са седиштем у Нишу
90.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2022. годину
91.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2022. годину
92.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм о изменама и допунама Плана и програма рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2022. годину
93.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у фитнесу за млађе категорије, у Чачку 2023. године
94.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског шампионата у Ендуро дисциплини „Xross Hard Enduro Rally 2023”, на Златибору 2023. године
95.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског школског првенства у футсалу за средње школе, у Београду 2023. године
96.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
97.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
98.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-23/2023
99.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-130/2023
100.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-132/2023
101.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-133/2023
102.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-135/2023
103.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-137/2023

Министарства

104.ПРАВИЛНИК о поступку принудне наплате извршног решења буџетске инспекције
105.ПРАВИЛНИК о прорачуну удела обновљивих извора енергије
106.ПРАВИЛНИК о начину прорачуна и приказивања удела свих врста извора енергије у продатој електричној енергији
107.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова
108.СПИСАК овлашћених организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2023. годину

Уставни суд

109.ОДЛУКА Уставног суда број IУз-253/2018
110.ОДЛУКА Уставног суда број IУо-72/2022
111.ОДЛУКА Уставног суда број IУо-121/2020

Други државни органи и државне организације

112.ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2022. године
113.ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања


Друге организације

114.УПУТСТВО за маркирање деривата нафте
115.УПУТСТВО за коришћење подешавање и одржавање опреме
116.АНЕКС II Колективног уговора Јавног предузећа „Службени гласник”
117.АНЕКС 14 Уговора о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
118.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
119.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
120.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
121.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
122.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British America Tobacco SEE д.о.о. Београд
123.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British America Tobacco SEE д.o.o. Београд

Локална самоуправа

124.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац”, Књажевац
125.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Путеви општине Пећинци”, Пећинци
126.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац”, Чачак
127.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац”, Мрчајевци
128.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Топлана”, Прибој
129.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

________________________________________________

 Број 1  - 06.01.2023.


Влада

1.ОДЛУКА о изменама Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590

Министарства

2.ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о садржини елабората о енергетској ефикасности постројења за производњу електричне енергије, постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, система за пренос и дистрибуцију електричне енергије, постројења за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
3.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-1/22
4.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-2/22
5.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-3/22
6.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-4/22
7.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-5/22
8.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-6/22
9.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-7/22
10.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-8/22
11.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-9/22
12.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-10/22

Уставни суд

13.ОДЛУКА Уставног суда број IУз-11/2020

Други државни органи и државне организације

14.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
15.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0025/2020-08
16.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0260/20-08
17.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0310/21-11
18.ЛИСТА аката о издавању, суспензији или стављању ван снаге оперативних дозвола у 2022. години

Локална самоуправа

19.ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Пландиште
20.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе”, Пожаревац
21.РЕШЕЊE о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналне делатности зоохигијене „Зоохигијена Ћуприја” Ћуприја
22.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” Ваљево
23.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Јединство” Бојник

________________________________________________

 Број 144  - 30.12.2022.Влада

1.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
2.УРЕДБА о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
3.УРЕДБА о Плану здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2023. годину
4.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима
5.УРЕДБА о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
6.УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2022. години
7.УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од штетног дејства вода, оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у новембру 2022. године
8.УРЕДБА о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор
9.УРЕДБА о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2021. годину
10.УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о расподели страних дозвола за међународни превоз терета
11.УРЕДБА о измени Уредбе о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници
12.УРЕДБА о изменама Уредбе о поступку и начину на који законити ималац aкција Акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају акција
13.УРЕДБА о измени Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Брзанско моравиште”
14.УРЕДБA о престанку важења Уредбе о техничким и другим захтевима за конструкционе хладнообликоване заварене шупље профиле од нелегираних и ситнозрних челика
15.ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
16.ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза и изношења природног гаса
17.OДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза млека и производа од млека
18.ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2023. години
19.ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
20.ОДЛУКА о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2023. годину
21.ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Краљево–Рудница
22.ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина
23.ОДЛУКА о утврђивању Цркве Успења Богородице у Вукони за споменик културе
24.ОДЛУКА о утврђивању Цркве Преноса моштију Светог Оца Николаја у Врелу за споменик културе
25.ОДЛУКА о утврђивању Цркве Блажене деве Марије у Земуну за споменик културе
26.ОДЛУКА о утврђивању Евангелистичко Хришћанске цркве А.В. у Врбасу за споменик културе
27.ОДЛУКА о утврђивању Цркве Вазнесења Господњег у Цветуљи за споменик културе
28.ОДЛУКА о утврђивању Гркокатоличке цркве у Куцури за споменик културе
29.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за евидентирање и одобравање средстава за надокнаду разлике у цени гаса
30.ОДЛУКА о образовању Координационе комисије
31.ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за праћење реализације пројеката „Пресељење Историјског музеја Србије у објекат Главне железничке станице у Београду”, „Пресељење Музеја Николе Тесле у објекат Термоелектране – Снага и светлост” и „Национална концертна дворана у Београду” (радни назив)
32.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Међуресорне радне групе за реформу јавних финансија ради остваривања циљева „зелене агендеˮ
33.ОДЛУКА о образовању Координaциoнoг тeлa зa сузбиjање сивe eкoнoмиjе
34.ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Куала Лумпуру, Малезија
35.РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Куала Лумпуру, Малезија
36.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
37.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
38.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
39.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра одбране
40.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
41.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
42.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
43.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
44.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
45.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
46.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
47.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
48.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
49.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
50.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
51.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
52.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
53.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
54.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
55.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
56.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
57.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
58.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду
59.РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду
60.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
61.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
62.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Београду
63.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Београду
64.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Академије струковних студија Београд
65.РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Академије струковних студија Београд
66.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Меморијалног центра „Старо сајмиште”
67.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Меморијалног центра „Старо сајмиште”
68.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Меморијалног центра „Старо сајмиште”
69.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Меморијалног центра „Старо сајмиште”
70.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, потпредседника и чланова Савета зa реформу јавне управе
71.РЕШЕЊЕ о именовању председника, потпредседника и чланова Савета зa реформу јавне управе
72.РЕШЕЊЕ о именовању члана Тима за подршку преговорима
73.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
74.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
75.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Народног музеја у Београду
76.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Народног музеја у Београду
77.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за политичке студије у Београду
78.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и заменика чланова Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године
79.РЕШЕЊЕ о именовању чланова и заменика чланова Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године
80.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству информисања и телекомуникација
81.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
82.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
83.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
84.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
85.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
86.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
87.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
88.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2022. годину
89.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о Финансијском плану Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2022. годину
90.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Акредитационог тела Србије за 2021. годину
91.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2023. годину
92.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 2022. годину
93.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2022. годину
94.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2023–2025. године
95.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2022. годину
96.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
97.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијског пословања Р.П. ФЕЛДСПАТ ДОО БУЈАНОВАЦ за 2022. годину
98.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити привредног друштва „Први партизан” а.д. Ужице за 2021. годину
99.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
100.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2023. годину
101.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у боксу за сениоре и сениорке 2024, у Београду 2024. године
102.РЕШЕЊЕ давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у теквондоу за кадете Београд 2023, у Београду 2023. године
103.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11304/2022
104.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11306/2022
105.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11310/2022
106.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11312/2022
107.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11320/2022
108.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11332/2022
109.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11336/2022
110.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11340/2022
111.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11349/2022
112.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-10543/2022
113.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-10725/2022-1
114.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-10794/2022
115.ДИНАРСКИ ИЗНОСИ месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. Закона о порезу на доходак грађана, за 2023. годину

Министарства

116.ПРАВИЛНИК о систему извршења буџета Републике Србије
117.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
118.ПРАВИЛНИК о измени и допунaмa Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
119.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
120.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу
121.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју
122.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
123.ПРАВИЛНИК о активним дозиметрима фотонског зрачења који се користе у заштити јонизујућег зрачења
124.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/933
125.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/1103
126.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/1522
127.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/1523
128.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/1524
129.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/2076
130.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/2259
131.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/2260
132.ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације
133.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака
134.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00409/2010-03
135.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01690/2010-03
136.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02312/2010-03
137.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца за арапски језик, број 740-06-01401/2022-22
138.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца за арапски језик, број 740-06-01416/2022-22
139.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца за арапски језик, број 740-06-01417/2022-22
140.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца за арапски језик, број 740-06-01420/2022-22
141.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за хитну медицинску помоћ Ниш
142.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за ургентну медицину Ниш
143.PЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Владичин Хан
144.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома здравља Владичин Хан

Правосуђе

145.ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Суботици
146.ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пироту
147.ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Лесковцу

Други државни органи и државне организације

148.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
149.ОДЛУКА о ценама помоћних услуга и ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације за 2023. годину
150.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за надзор над заштитом података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
151.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за процесуирање прекршаја у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
152.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
153.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
154.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за информационе технологије у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
155.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
156.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
157.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за извештавање и аналитичке послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
158.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности шефa Кабинета – Кабинет Повереника у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
159.РЕШЕЊЕ о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2023. години

Локална самоуправа


160.ОДЛУКА о одређивању матичног подручја на територији општине Брус
161.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „ЈП за комунално уређење Владичин Хан”
162.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска топлана”, Јагодина
163.РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Топлана – Шабац”

________________________________________________

 Број 143  - 29.12.2022.
Министарства

1.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину
2.ПРАВИЛНИК о Списку корисника јавних средстава
3.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора
4.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
5.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене емисионе факторе за испарљива органска једињења која потичу из процеса складиштења и транспорта бензина
6.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
7.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о обезбеђивању исхране и смештаја у Министарству унутрашњих послова
8.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова
9.ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
10.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину
11.ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину
12.НАРЕДБА о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2023. годину
13.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 640-2/22
14.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 640-3/22
15.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 640-4/22
16.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 640-5/22
17.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 640-6/22
18.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 640-7/22
19.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 640-8/22
20.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 640-9/22
21.ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
22.ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2023. годину
23.ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
24.ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2023. годину

Уставни суд

25.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-6383/2020

Други државни органи и државне организације

26.ПРАВИЛНИК о Регистру субјеката националног иновационог система
27.ПРАВИЛНИК о надзору који спроводи Комисија за хартије од вредности
28.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у децембру 2022. године

Друге организације

29.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, TREFF TABAKO д.о.о. Београд
30.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
31.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
32.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
33.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд

Локална самоуправа

34.ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Сјеница
35.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, Краљево
36.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Параћин” у Параћину

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42