СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 91  - 23. 11. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Врутци”
2. УРЕДБА о платама полицијских службеника
3. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника
4. УРЕДБА о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
5. УРЕДБА o изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години
6. УРЕДБА о измени Уредбе o подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије
7. УРЕДБА о допуни Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
8. УРЕДБА о измени Уредбе о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина
9. ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске
10. РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству здравља
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Националне академије за јавну управу
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
17. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње”
18. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње”
19. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
20. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и именовању председника и члана Управног одбора Агенције за управљање лукама
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица”
22. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица”
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица”
24. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Народног музеја у Београду
25. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Народног музеја у Београду
26. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
27. РЕШЕЊЕ о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање електричном енергијом
28. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм радова за коришћење средстава од доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве”
29. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзуларне канцеларије Амбасаде Источне Републике Уругвај у Букурешту (Румунија), са седиштем у Београду
30. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11325/2018
31. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11326/2018
32. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11328/2018
33. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11343/2018
34. ИСПРАВКА Решења о именовању вршиоца дужности управника Народног позоришта у Београду

МИНИСТАРСТВA
35. ПРАВИЛНИК о клиничком испитивању медицинског средства
36. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности удружења послодаваца
37. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа

ПРАВОСУЂЕ
38. ОДЛУКА о престанку судијске функције
39. ОДЛУКА о изменама и допунама Правилника о програму и начину полагања испита на коме се проверава стручност и оспособљеност кандидата који се први пут бира на функцију заменика јавног тужиоца
40. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 41820/16, Љајић против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
41. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0348/17-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
42. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд

________________________________________________

 Број 90  - 21. 11. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи
2. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега)
3. ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Сурчин и Нови Београд
4. РЕШЕЊЕ о разрешењу управника Народног позоришта у Београду
5. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности управника Народног позоришта у Београду
6. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2018. годину
7. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног друштва „Саваˮ д.о.о. Шабац за 2018. годину
8. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2018. годину
9. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2018. годину
10. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Транснафта” Панчево за 2017. годину
11. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, 05 број 023-10898/2018
12. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, 05 број 023-10952/2018
13. РЕШЕЊЕ o давању сагласности да фондација у свом називу садржи назив „Србија”
14. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Нови Бечеј, Република Србија и града Шандорфалва, Мађарска
15. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Врњачка Бања, Република Србија и града Речица, Република Белорусија
16. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–11229/2018
17. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11230/2018
18. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–11261/2018
19. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
20. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10677/2018
21. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10678/2018
22. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10679/2018
23. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10683/2018
24. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10687/2018
25. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10825/2018
26. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10827/2018
27. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10833/2018
28. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-10676/2018
29. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-11111/2018

МИНИСТАРСТВA
30. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора, односно контроле на основу процене ризика и посебним елементима програма инспекцијског надзора, односно контроле из делокруга буџетске инспекције
31. ПРАВИЛНИК о одређивању мелиорационих подручја и њихових граница
32. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
33. ПРАВИЛНИК о условима у погледу здравствене способности чланова посаде бродова и других пловила, као и условима и начину вршења здравственог надзора

УСТАВНИ СУД
34. ОДЛУКА Уставног суда број IУз-41/2016

ПРАВОСУЂЕ
35. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Убу
36. ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 50586/07, Добрила Богићевић Ристић против Србије
37. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 26739/16, Илић против Србије

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
38. ОДЛУКА о начину и критеријумима за утврђивање битних платних система

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
39. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета румунске националне мањине
40. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета чешке националне мањине

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
41. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
42. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд – Земун
43. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
44. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „12. септембар”, Бајина Башта
45. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ”, Бајина Башта

________________________________________________

 Број 89  - 16. 11. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 36
2. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 37

ВЛАДА
3. УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Првонек
4. ОДЛУКА о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
5. ОДЛУКА о образовању Координационог тела за подршку праћења реализације пројекта „Европско етно село Текија”, са пратећим садржајима
6. ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Радне групе за имплементацију пројекта кинеско-српског парка пријатељства у Смедереву
7. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
8. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
14. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
18. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
19. РЕШЕЊЕ о именовању директора Агенције за реституцију
20. РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Управног одбора Агенције за управљање лукама
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Национални парк Тара”
22. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Национални парк Тара”
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Етнографског музеја у Београду
24. РЕШЕЊЕ о именовању директора Етнографског музеја у Београду
25. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Завода за проучавање културног развитка
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
27. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Агенције за лекове и медицинска средства Србије
29. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за лекове и медицинска средства Србије
30. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
31. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11009/2018
32. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11012/2018
33. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу, Врбас за 2018. годину
34. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Подунавље” друштво са ограниченом одговорношћу, Ковин за 2018. годину
35. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2018. годину
36. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић за 2017. годину
37. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
38. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11091/2018
39. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11093/2018
40. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11099/2018
41. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11100/2018
42. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11103/2018
43. УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина

МИНИСТАРСТВA
44. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите
45. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа

УСТАВНИ СУД
46. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3456/2016

ПРАВОСУЂЕ
47. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1095/2018-01
48. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-861/2018-01
49. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-996/2018-01
50. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1030/2018-01
51. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-607/2018-01
52. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1090/2018-01

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
53. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета румунске националне мањине
54. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета чешке националне мањине

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
55. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења – приступ информацијама у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
56. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-769/2018-01

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
57. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.о.о. Нови Београд
58. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
59. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Блаце”, Блаце
60. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Јединство”, Бојник

________________________________________________

 Број 88  - 15. 11. 2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Класификацији основа привременог ограничења права
2. ПРАВИЛНИК о изгледу, саставу, величини и дизајну знака поузданости за квалификоване услуге од поверења
3. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у областима под надзором тржишне инспекције
4. ПРАВИЛНИК о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Регистру посредника у промету и закупу непокретности
6. ПРАВИЛНИК о критеријумима и начину поступања у пружању психолошке помоћи и подршке запосленима у Министарству унутрашњих послова
7. ПРАВИЛНИК о новој храни
8. УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку
9. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда бр. 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – јужни Јадран, деоница Београд–Пожега) на животну средину

УСТАВНИ СУД
10. ОДЛУКА Уставног суда број IУз-34/2016
11. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-21/2018

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
12. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0104/17-11
13. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0121/17-11
14. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0025/18-11
15. ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
16. РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља

________________________________________________

 Број 87  - 13. 11. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
2. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама
3. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о полицији
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о детективској делатности
6. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу
7. ЗАКОН о допуни Закона о заштити од пожара
8. ЗАКОН о критичној инфраструктури
9. ЗАКОН о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције
10. ЗАКОН о добровољном ватрогаству
11. ЗАКОН о измени Закона о уређењу судова
12. ЗАКОН о изменама Закона о парничном поступку
13. ЗАКОН о заштити података о личности
14. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера
15. ЗАКОН о бесплатној правној помоћи
16. ЗАКОН о лобирању
17. ЗАКОН о допуни Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа

МИНИСТАРСТВA
18. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова

________________________________________________

 Број 86  - 09. 11. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 56
2. ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 57
3. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца, РС број 58
4. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца, РС број 59
5. ОДЛУКА о престанку функције председника Вишег суда у Београду
6. ОДЛУКА о престанку функције председника Прекршајног суда у Нишу
7. ОДЛУКА о престанку функције председника Трећег основног суда у Београду
8. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије

ВЛАДА
9. УРЕДБА о проглашењу Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље”
10. УРЕДБА о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019–2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса
11. УРЕДБА о условима за припрему документа за поуздано електронско чување и форматима документа који су погодни за дуготрајно чување
12. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
13. УРЕДБА о изменама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
14. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона
15. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV PČINJA” д.о.о. Врање
16. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV IBAR” д.о.о. Краљево
17. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV SAVA” д.о.о. Сремска Митровица
18. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV TISA” д.о.о. Нови Сад
19. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV LEPENICA” д.о.о. Крагујевац
20. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV DUNAV” д.о.о. Нови Сад
21. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV AVALA” д.о.о. Београд
22. ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини
23. ОДЛУКА о образовању Радне групе у циљу припреме и израде Нацрта закона који ће на целовит начин регулисати питање финансијске помоћи и подршке српском становништву на територији АП Косово и Метохија
24. ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Радне групе за унапређење система паушалног опорезивања
25. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију активности у вези са поверавањем индиректног управљања програмом ИПАРД
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Севернобачког управног округа са седиштем у Суботици
27. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Севернобачког управног округа са седиштем у Суботици
28. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Подунавског управног округа са седиштем у Смедереву
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Браничевског управног округа са седиштем у Пожаревцу
30. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Браничевског управног округа са седиштем у Пожаревцу
31. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Поморавског управног округа са седиштем у Јагодини
32. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Поморавског управног округа са седиштем у Јагодини
33. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Борског управног округа са седиштем у Бору
34. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Борског управног округа са седиштем у Бору
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Зајечарског управног округа са седиштем у Зајечару
36. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Зајечарског управног округа са седиштем у Зајечару
37. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Моравичког управног округа са седиштем у Чачку
38. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Моравичког управног округа са седиштем у Чачку
39. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Рашког управног округа са седиштем у Краљеву
40. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Рашког управног округа са седиштем у Краљеву
41. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Расинског управног округа са седиштем у Крушевцу
42. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Расинског управног округа са седиштем у Крушевцу
43. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Косовског управног округа са седиштем у Приштини
44. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Косовског управног округа са седиштем у Приштини
45. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Пећког управног округа са седиштем у Пећи
46. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Пећког управног округа са седиштем у Пећи
47. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Призренског управног округа са седиштем у Призрену
48. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Призренског управног округа са седиштем у Призрену
49. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Косовско-митровачког управног округа са седиштем у Косовској Митровици
50. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Косовско-митровачког управног округа са седиштем у Косовској Митровици
51. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
52. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националне комисије за рачуноводство
53. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Питештију, Румунија
54. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 2018. годину
55. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита
56. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Чукарица, Република Србија и града Хераклион, Република Грчка
57. РЕШЕЊЕ о давању сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србија”
58. РЕШЕЊЕ о давању сагласности да спортска организација у свом називу садржи назив „Србија”
59. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10839/2018
60. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10840/2018
61. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10844/2018
62. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10610/2018
63. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10613/2018
64. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности

МИНИСТАРСТВA
65. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
66. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска управа

УСТАВНИ СУД
67. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-100/2018

ПРАВОСУЂЕ
68. ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 64232/16, Гордана Нишевић Тадић против Србије
69. ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 33104/16, Миодраг Матовић против Србије
70. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
71. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
72. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта
73. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
74. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета албанске националне мањине
75. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета ашкалијске националне мањине
76. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета бошњачке националне мањине
77. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета бугарске националне мањине
78. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета буњевачке националне мањине
79. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета влашке националне мањине
80. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета грчке националне мањине
81. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета египатске националне мањине
82. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета мађарске националне мањине
83. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета немачке националне мањине
84. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета пољске националне мањине
85. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета ромске националне мањине
86. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета русинске националне мањине
87. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета словачке националне мањине
88. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета словеначке националне мањине
89. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета украјинске националне мањине

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
90. ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање
91. ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
92. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0112/17-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
93. ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање
94. ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
95. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект”, Бачка Паланка

________________________________________________

 Број 85  - 08. 11. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо
2. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Сијера Леоне у Републици Србији, са седиштем у Београду
3. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска управа
4. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бачки Петровац, Република Србија и општине Јери, Република Кипар
5. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10188/2018
6. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10191/2018
7. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10194/2018
8. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10407/2018
9. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10186/2018
10. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10187/2018
11. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10189/2018
12. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10193/2018
13. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности

МИНИСТАРСТВA
14. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области пољопривредне инспекције
15. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области опреме под притиском
16. ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка супстанци које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци
17. ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка прекурсора и држава за које расположиви подаци указују да се прекурсори на њиховој територији користе за недозвољену производњу опојних дрога и психотропних супстанци
18. РЕШЕЊЕ o разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 542-2/18
19. РЕШЕЊЕ o разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 542-3/18
20. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
21. ОДЛУКА о облику, изгледу, боји и садржини гласачких листића и контролног листа за поновљено гласање на непосредним изборима за чланове националних савета чешке и румунске националне мањине 14. новембра 2018. године
22. РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета хрватске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
23. РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета македонске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
24. РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета црногорске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
25. РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета руске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
26. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета хрватске националне мањине
27. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета македонске националне мањине
28. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета црногорске националне мањине
29. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета руске националне мањине
30. РЕШЕЊЕ о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени избори за чланове Националног савета чешке националне мањине
31. РЕШЕЊЕ о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени избори за чланове Националног савета румунске националне мањине
32. РЕШЕЊЕ о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на непосредним изборима за чланове националних савета чешке и румунске националне мањине 14. новембра 2018. године
33. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета албанске националне мањине
34. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине
35. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета бошњачке националне мањине
36. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета бугарске националне мањине
37. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета буњевачке националне мањине
38. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета влашке националне мањине
39. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета грчке националне мањине
40. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета египатске националне мањине
41. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета мађарске националне мањине
42. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета немачке националне мањине
43. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета пољске националне мањине
44. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета ромске националне мањине
45. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета русинске националне мањине
46. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета словачке националне мањине
47. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета словеначке националне мањине
48. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета украјинске националне мањине

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
49. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

________________________________________________

 Број 84  - 03. 11. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о непокретностима за репрезентативне потребе Републике Србије
2. ОДЛУКА о износима минималних акциза за дуванске прерађевине
3. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Радне групе за извршење налога из пресуде Европског суда за људска права и решавање питања јавног дуга Аутономне покрајине Косово и Метохија
4. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
5. ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Тима за јединствено спровођење активности сузбијања комараца
6. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
7. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
10. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
11. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
12. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца – заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
27. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
28. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра Ниш
29. РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра Ниш
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја жртава геноцида
31. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Народног музеја у Београду
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Привременог органа општине Зубин Поток
33. РЕШЕЊЕ о именовању члана Високог службеничког савета
34. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10430/2018-1
35. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10431/2018-1
36. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10434/2018
37. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10435/2018
38. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10432/2018
39. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10433/2018
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа за склоништа оствареног у 2017. години
41. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Србија”
42. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10452/2018
43. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10451/2018
44. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10511/2018
45. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10512/2018
46. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10523/2018
47. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10559/2018

МИНИСТАРСТВA
48. ПРАВИЛНИК о регистрацији медицинског средства
49. ПРАВИЛНИК о промету на велико медицинских средстава
50. ПРАВИЛНИК о обавезама произвођача које се примењују на увознике, велепродаје и друга лица
51. ПРАВИЛНИК о изгледу обрасца пријаве боравишта и начину пријављивања боравишта странца, адресе становања, промене адресе становања, пријаве и одјаве пребивалишта странца
52. ПРАВИЛНИК о методологији утврђивања референтних цена инвестиције за обрачун ИПАРД подстицаја
53. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
54. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о енолошким поступцима и енолошким средствима за производњу шире, вина и других производа
55. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа

ПРАВОСУЂЕ
56. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1110/2018-01
57. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1111/2018-01
58. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1123/2018-01
59. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1124/2018-01
60. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1125/2018-01
61. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1126/2018-01
62. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1127/2018-01
63. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1128/2018-01
64. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1129/2018-01
65. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1130/2018-01
66. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1131/2018-01
67. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1132/2018-01
68. ОДЛУКА о престанку судијске функције

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
69. ОДЛУКА о условима и начину обављања мењачких послова
70. ОДЛУКА о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања
71. ОДЛУКА о ближим условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената
72. ОДЛУКА о поступку и условима за стицање цертификата за обављање мењачких послова, јединственом програму обуке за обављање мењачких послова и условима које морају да испуњавају предавачи који врше ту обуку

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
73. ОДЛУКА о измени Одлуке о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета руске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
74. ОДЛУКА о утврђивању коначног броја бирача за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године
75. РЕШЕЊЕ о изменама Решења о утврђивању броја гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године
76. РЕШЕЊЕ о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године, путем електорске скупштине
77. РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
78. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга
79. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
80. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав”, Ариље
81. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд

________________________________________________

 Број 83  - 29. 10. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о грађевинским производима
2. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
3. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о транспорту опасне робе
6. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају
7. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају
8. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о државној припадности и упису пловила
9. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о поморској пловидби
10. ИСПРАВКА Одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије

МИНИСТАРСТВA
11. РЕШЕЊЕ о утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП)

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
12. КОЛЕКТИВНИ УГОВОР Јавног предузећа „Службени гласник”

________________________________________________

 Број 82  - 28. 10. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Лучани
2. ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике скупштина општина Кула, Кладово и Дољевац

МИНИСТАРСТВA
3. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству
4. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о евиденцији у средњој школи
6. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Републике Бугарске – граница Мађарске на животну средину
7. РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада, број 19-00-00513/2018-06
8. РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада, број 19-00-00303/2018-06

ПРАВОСУЂЕ
9. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама број 54787/16 и шест других, Кнежевић и други против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-717/2018-01

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42