СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 43  - 06. 06. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

МИНИСТАРСТВA
2. ЛИСТА одобрених супстанци

УСТАВНИ СУД
3. ОДЛУКА Уставног суда број IУo-68/2017
4. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-4899/2015 и издвојено мишљење судије
5. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-4376/2016

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6. ОДЛУКА о поништењу јавног конкурса за именовање директора ЈП „Рзав”

________________________________________________

 Број 42  - 01. 06. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о каријерном развоју полицијских службеника
2. УРЕДБА о престанку важења Уредбе о примени технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности
3. ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме
4. ОДЛУКА о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
5. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
6. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
7. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
27. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Филмског центра Србије – Установе културе од националног значаја
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за економски развој
30. РЕШЕЊЕ о именовању председника Одбора за привреду и финансије
31. РЕШЕЊЕ о разрешењу секретара и заменика секретара Преговарачке групе за информационо друштво и медије Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
32. РЕШЕЊЕ о именовању секретара и заменика секретара Преговарачке групе за информационо друштво и медије Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
33. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
34. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4937/2018
35. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4952/2018
36. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4933/2018
37. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4951/2018
38. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4934/2018
39. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4939/2018
40. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4936/2018
41. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4954/2018
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по Финансијским извештајима Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” за 2016. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима по Завршном рачуну Агенције за управљање лукама за 2017. годину
44. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4877/2018
45. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5103/2018
46. РЕШЕЊЕ o употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5133/2018
47. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5134/2018
48. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5135/2018
49. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4805/2018
50. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4811/2018
51. ЗАКЉУЧАК о проглашењу Пројекта „Нови Сад 2019 − омладинска престоница Европе”, пројектом од националног значаја за Републику Србију

МИНИСТАРСТВA
52. ПРАВИЛНИК о начину поступања граничне полиције приликом утврђивања и решавања граничног инцидента и повреде државне границе
53. ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца захтева за издавање граничног одобрења, граничног одобрења и начину издавања граничног одобрења
54. ПРАВИЛНИК о кућном реду и правилима боравка у прихватилишту за странце
55. ПРАВИЛНИК о начину и поступку регистрације и изгледу и садржини потврде о регистрацији странца који је изразио намеру да поднесе захтев за азил
56. ПРАВИЛНИК о садржини и изгледу обрасца захтева за азил и садржини и изгледу образаца исправа које се издају тражиоцу азила и лицу којем је одобрен азил или привремена заштита
57. ПРАВИЛНИК о поступку за предлагање и именовање чланова Стручног савета Националног парка
58. ПРАВИЛНИК о критеријумима за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање установа социјалне заштите
59. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
60. ОДЛУКА о изменама Кодекса понашања државних службеника
61. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Агенције за енергетику Републике Србије за 2018. годину

________________________________________________

 Број 41  - 31. 05. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
2. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама
3. ЗАКОН о поступку уписа у катастар непокретности и водова
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају
6. ЗАКОН о путевима
7. ЗАКОН о железници
8. ЗАКОН о безбедности у железничком саобраћају
9. ЗАКОН о интероперабилности железничког система
10. ЗАКОН о Централној евиденцији стварних власника
11. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности
12. ЗАКОН о допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма
13. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима

МИНИСТАРСТВA
14. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
15. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0150/17-11
16. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0817/15-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
17. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Julieta д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 40  - 29. 05. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о избору министра финансија

МИНИСТАРСТВA
2. ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2018. годину
3. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава
4. ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре на животну средину
5. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 308-1/18
6. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 308-2/18
7. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 308-3/18
8. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 308-4/18
9. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 308-5/18

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10. ОДЛУКА о измени Одлуке о проглашењу рибарског подручја „Ритови доњег Потисја”

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
11. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Нови Сад

________________________________________________

 Број 39  - 25. 05. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о избору чланова Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
2. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Азербејџан
3. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аустрији

ВЛАДА
4. УРЕДБА о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2018. годину
5. УРЕДБА о изменама Уредбе о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника
6. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Клисура реке Милешевке”
7. ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Азербејџан
8. ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Бурунди
9. ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду стратешког документа за унапређење производње и тржишта малине у Републици Србији
10. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
11. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
17. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра привреде
19. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра привреде
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Националне академије за јавну управу
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, Београд
24. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, Београд
25. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло” – Установе културе од националног значаја
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Дома ученика средњих школа у Краљеву
27. РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању чланова Међудржавне комисије за праћење спровођења и примену одредби споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за права детета
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
30. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
31. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Студентског центра Ниш
33. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4586/2018
34. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4603/2018
35. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4605/2018
36. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4748/2018
37. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4790/2018
38. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4791/2018
39. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Агенције за управљање лукама за 2017. годину
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагас”, Нови Сад за 2018. годину
41. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4847/2018
42. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4857/2018
43. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4858/2018
44. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4878/2018
45. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4556/2018-1
46. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4558/2018-1
47. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4623/2018-1

МИНИСТАРСТВA
48. ПРАВИЛНИК о начину вршења унутрашње контроле
49. ПРАВИЛНИК о начину спровођења теста интегритета
50. ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи
51. ПРАВИЛНИК о увозу медицинских средстава која нису регистрована
52. ПРАВИЛНИК o посебним елементима процене ризика, посебним критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора здравствене инспекције
53. ПРАВИЛНИК о ближим условима које мора да испуњава именовано тело за оцењивање усаглашености возила, као и услови, поступак и начин вођења регистра издатих, одузетих, односно враћених ADR сертификата о одобрењу за возило
54. ПРАВИЛНИК о врстама и садржини образложења квалификованих и неквалификованих трошкова и обрасцу захтева за доделу и исплату подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
55. ПРАВИЛНИК о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла
56. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову
57. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
58. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене ауто-пута Е-761, деоница Пожега – Ужице – граница са Републиком Српском (Босна и Херцеговина) на животну средину

УСТАВНИ СУД
59. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-733/2016 и издвојено мишљење судије

ПРАВОСУЂЕ
60. ОДЛУКА о престанку судијске функције
61. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-12/2018-01
62. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-13/2018-01
63. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-14/2018-01
64. ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
65. РЕШЕЊЕ o допуни дозволе за пружање платних услуга

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
66. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију
67. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају вршиоца дужности руководиоца Сектора за опште и заједничке послове Стручне службе Заштитника грађана
68. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-305/2018-1
69. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
70. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Пештерско поље”

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
71. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило”, Чачак
72. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Нови Пазар
73. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац

________________________________________________

 Број 38  - 18. 05. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о образовању Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом
2. ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2018. годину
3. ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
4. ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање

ВЛАДА
5. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2х400 kV Бајина Башта – Обреновац
6. ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја
7. ОДЛУКА о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд – Нови Београд са Законом о јавним предузећима
8. ОДЛУКА председника Владе 01 број 035-00-00019/2018-01
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
10. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
12. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
13. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета за стручно образовање и образовање одраслих
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
16. РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара у Министарству финансија
17. РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара у Министарству финансија
18. РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара у Министарству финансија
19. РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара у Министарству финансија
20. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2051/2018
21. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4584/2018
22. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за управљање лукама за 2017. годину
23. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2017. годину
24. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај – Завршни рачун – Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2017. годину
25. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2017. годину
26. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2017. годину
27. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица”
28. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Зрењанина, Република Србија и града Бијељине, Република Српска, Босна и Херцеговина
29. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Параћин, Република Србија и општине Штип, Република Македонија
30. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име огранка страног привредног друштва садржи назив „Serbia”
31. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4481/2018
32. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4484/2018
33. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4583/2018
34. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4412/2018
35. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4417/2018
36. РЕШЕЊЕ о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
37. ИСПРАВКА Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара”

МИНИСТАРСТВA
38. ПРАВИЛНИК о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова
39. ПРАВИЛНИК о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада
40. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника o садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада
41. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
42. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2016. годину
43. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области робе двоструке намене за 2016. годину

УСТАВНИ СУД
44. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3312/2016

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
45. ОДЛУКА о изменама Одлуке о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
46. ПРАВИЛНИК о издавању картографских публикација
47. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
48. ОДЛУКА о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2017. годину

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
49. КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије
50. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије
51. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Велетабак” д.о.о. Нови Сад

________________________________________________

 Број 37  - 11. 05. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о условима и начину привлачења директних инвестиција
2. УРЕДБА о условима за пружање квалификованих услуга од поверења
3. УРЕДБА о спровођењу програма прекограничне и транснационалне сарадње са државама чланицама Европске уније у Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
4. УРЕДБА о допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите
5. УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе
6. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године
7. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године
8. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2018/2019. години
9. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2018/2019. години
10. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2018/2019. години
11. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2018/2019. години
12. ОДЛУКА о примени Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству на послодавце који нису чланови Уније послодаваца Србије и који нису учествовали у његовом закључењу
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
24. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
25. РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Музеја ваздухопловства – Београд
27. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Музеја ваздухопловства – Београд
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Музеја ваздухопловства – Београд
29. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Музеја ваздухопловства – Београд
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета за стручно образовање и образовање одраслих
31. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
33. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Привременог органа општине Гора
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
36. РЕШЕЊЕ о именовању председника Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
42. РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у граду Жуиз ђи Фора, Федеративна Република Бразил
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2018. годину
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2018. годину
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Агенције за привредне регистре за 2017. годину
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Агенције за привредне регистре по завршном рачуну за 2017. годину
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Фонду солидарности
48. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија, 05 број 023-4236/2018
49. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија, 05 број 023-4234/2018
50. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4339/2018
51. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4340/2018
52. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4341/2018
53. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4342/2018
54. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4359/2018
55. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4361/2018
56. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4362/2018
57. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4363/2018

МИНИСТАРСТВA
58. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница

ПРАВОСУЂЕ
59. ОДЛУКА o престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
60. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта
61. ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању степена ризика издаваоца дужничких дугорочних хартија од вредности у које резиденти могу да улажу у иностранству
62. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
63. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о летачком особљу
64. ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2018. године

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
65. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Комуналац”, Кладово
66. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Јединство”, Кладово

________________________________________________

 Број 36  - 10. 05. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о војном образовању
2. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о одбрани
3. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Војсци Србије
4. ЗАКОН о производњи и промету наоружања и војне опреме
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије
6. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези
7. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
8. УКАЗ о додели одликовања
9. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеним Арапским Емиратима

ВЛАДА
10. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2018. годину
11. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4158/2018
12. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4156/2018
13. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4157/2018
14. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4155/2018
15. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Београда, Република Србија и града Рабата, Краљевина Мароко
16. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Житиште, Република Србија и општине Карпиниш, Румунија
17. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3956/2018
18. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4121/2018
19. РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде

МИНИСТАРСТВA
20. ПРАВИЛНИК о садржају и обрасцу лиценце наставника, васпитача и стручних сарадника
21. ПРАВИЛНИК о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
22. ПРАВИЛНИК о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела
23. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
24. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
25. ПРАВИЛНИК o допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
26. ПРАВИЛНИК о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет
27. ОДЛУКА о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1.1–31.12.2017. године
28. РЕШЕЊЕ о издавању лиценце за обављање нуклеарне активности
29. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0123/17-11
30. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0099/17-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
31. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
32. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE d.o.o. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
33. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Урбанизам”, Крагујевац
34. РЕШЕЊЕ о именовању директора, ЈКП „Енергана”, Сомбор

________________________________________________

 Број 35  - 09. 05. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2018. годину

МИНИСТАРСТВA
2. ПРАВИЛНИК о техничким правилима за чамце, пловећа тела и плутајуће објекте
3. ЛИСТА биоцидних производа уписаних у Регистар биоцидних производа у 2017. години

________________________________________________

 Број 34  - 04. 05. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2018. години
2. ОДЛУКА о максималном броју запослених у Министарству унутрашњих послова
3. РЕШЕЊЕ о обустави од извршења дела Ближих критеријума за закључивање уговора о раду наставника након 65. године живота
4. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2018. годину
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

МИНИСТАРСТВA
6. ПРАВИЛНИК о Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
7. ПРАВИЛНИК о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица
8. ПРАВИЛНИК о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати
9. ПРАВИЛНИК о условима које мора да испуњава квалификовано средство за креирање електронског потписа односно печата и условима које мора да испуњава именовано тело
10. ПРАВИЛНИК o измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
11. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов
12. ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације

УСТАВНИ СУД
13. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-738/2014 и издвојено мишљење судије

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
14. СТАТУТ о изменама и допунама Статута Јавне медијске установе „Радио телевизија Војводине”
15. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
16. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило”, Панчево

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42