СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 6  - 23. 01. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

________________________________________________

 Број 5  - 19. 01. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о финансирању јавних медијских сервиса из буџета Републике Србије у 2018. години
2. УРЕДБА о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2018. години
3. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о увозу моторних возила
4. ОДЛУКА о максималном броју запослених у Министарству унутрашњих послова
5. ОДЛУКА о образовању Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе
6. ОДЛУКА о образовању Комисије за развој и спровођење дуалног образовања
7. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство
8. ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење и реализацију пројекта „Изградња београдске обилазнице на аутопуту Е70/Е75, деоница: Бубањ поток – Панчево (Секција Ц)”
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
13. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
15. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
16. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца – заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
27. РЕШЕЊЕ о именовању директора Друштва с ограниченом одговорношћу Парк природе „Мокра Гора”
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
29. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
31. РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника и члана Комисије за Хиландар
33. РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника и члана Комисије за Хиландар
34. РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
35. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
39. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника, вршилаца дужности чланова и члана Управног одбора Етнографског музеја у Београду
40. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Етнографског музеја у Београду
41. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и чланова Надзорног одбора Етнографског музеја у Београду
42. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Етнографског музеја у Београду
43. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2018. годину
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2018. годину
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд за 2018. годину
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о преузимању – прибављању дела дистрибутивног гасног система у Батајници у основно средство ЈП „Србијагас” Нови Сад уз надокнаду
48. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-352/2018
49. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-354/2018
50. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-355/2018
51. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-356/2018
52. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-358/2018
53. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-359/2018
54. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-361/2018
55. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-363/2018
56. РЕШЕЊЕ о престанку важења Решења о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Апатин” у Апатину

МИНИСТАРСТВA
57. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 32-1/18
58. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 32-2/18
59. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 32-3/18
60. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 32-4/18
61. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-1/18
62. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-2/18
63. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-3/18
64. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-4/18
65. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-5/18
66. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-6/18
67. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-7/18
68. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-8/18
69. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-9/18
70. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-10/18
71. РЕШЕЊЕ o разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-11/18
72. РЕШЕЊЕ o разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 32-5/18
73. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-12/18
74. РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 35-1/18
75. РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 35-2/18
76. РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 35-3/18

УСТАВНИ СУД
77. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-148/2016

ПРАВОСУЂЕ
78. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1147/2017-01
79. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1239/2017-01
80. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1270/2017-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
81. ПРАВИЛНИК о детаљним мерама за примену заједничких основних стандарда обезбеђивања у ваздухопловству
82. ПРАВИЛНИК о сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о издавању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројектовање

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
83. АНЕКС II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
84. АНЕКС 8 Уговора о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
85. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
86. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
87. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
88. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
89. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Водоканал”, Сомбор
90. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Паркинг – Шабац”, Шабац

________________________________________________

 Број 4  - 15. 01. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине града Београда
2. ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике скупштина општина Аранђеловац и Бор

ПРАВОСУЂЕ
3. ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 4078/15, Рабија Фејзић и други против Србије
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
4. РЈЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКСП „Градац” из Тутина

________________________________________________

 Број 3  - 12. 01. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ИСПРАВКА Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

ВЛАДА
2. УРЕДБА о утврђивању лучког подручја мећународног путничког пристаништа у Голупцу
3. УРЕДБА o евиденцији извозника воћа и поврћа у Руску Федерацију
4. УРЕДБА о измени Уредбе о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници
5. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13164/2017
6. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13160/2017
7. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 420-13159/2017
8. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13168/2017
9. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13169/2017
10. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13170/2017
11. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13172/2017
12. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13171/2017
13. ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије
14. ОДЛУКА о образовању Савета за права детета
15. ОДЛУКА о образовању Савета за унапређење међугенерацијске сарадње и солидарности
16. ОДЛУКА о образовању Посебне радне групе за координацију послова у вези са реализацијом пројекта еИнспектор
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
22. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Привременог органа општине Гора
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Савета за безбедност и здравље на раду
24. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета за безбедност и здравље на раду
25. РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању генералног секретара Комисије Републике Србије за сарадњу са Организацијом Уједињених нација за просвету, науку и културу – УНЕСКО
26. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
28. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
29. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Железнице Србије” a.д. за 2017. Годину
30. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Србија Воз” а.д. за 2017. Годину
31. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за 2017. Годину
32. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2017. Годину
33. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ниша, Република Србија и општине Серес, Република Грчка
34. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Палилула, град Београд, Република Србија и града Линц, Република Аустрија
35. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Чукарица, Република Србија и општине Петровац, Република Српска, Босна и Херцеговина
36. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бачка Паланка, Република Србија и града Бејхај, Народна Република Кина
37. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Варварин, Република Србија и општине Ползела, Република Словенија
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Самбо савеза Србије за организовање Првенства света за јуниоре у самбоу
39. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Савеза спортских риболоваца за организовање Светског шаранског првенства у спортском риболову за сениоре
40. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-91/2018
41. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-92/2018
42. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-93/2018
43. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-90/2018
44. РЕШЕЊЕ о измени Решења о поништењу Акта о вредновању, избору, финансирању и праћењу пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за период од 2016. До 2020. Године и Програма истраживања у области технолошког развоја за период од 2016. До 2019. Године

МИНИСТАРСТВA
45. ПРАВИЛНИК о мерилима
46. ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара
47. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу
48. НАРЕДБА о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести животиња трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија и других болести животиња које се могу пренети споредним производима животињског порекла у Републику Србију

УСТАВНИ СУД
49. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7007/2015 и издвојено мишљење судије
50. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5541/2015

ПРАВОСУЂЕ
51. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о управи у Државном правобранилаштву

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
52. ОДЛУКА о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту
53. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
54. ОДЛУКА о измени Одлуке о стопи и начину одржавања заштитног слоја капитала за структурни системски ризик

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
55. ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2017. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
56. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
57. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац”, Кањижа
58. РЕШЕЊЕ о именовању директора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ
59. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Јавна расвета, услуге и одржавање”, Шид
60. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија”
61. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „12. септембар”, Бајина Башта

________________________________________________

 Број 2  - 05. 01. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Малтешком Витешком Реду
2. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Малтешком Витешком Реду
3. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Ирак

ВЛАДА
4. ОДЛУКА о избору најповољније понуде

МИНИСТАРСТВA
5. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа
6. ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
7. ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2018. годину
8. ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
9. ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10. РЕШЕЊЕ в.д. директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0118/17-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
11. ТАРИФА посебних накнада организације за остваривање репрографских права

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
12. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Пландиште

________________________________________________

 Број 1  - 03. 01. 2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара
2. СПИСАК српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона
3. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање контроле система за грејање који садрже котлове чија је укупна снага већа или једнака 50 kW
4. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-412/2017-09
5. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-413/2017-09
6. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00441/2017-09
7. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-408/2017-09
8. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-395/2017-09

ПРАВОСУЂЕ
9. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 16254/08 и још две, Момчиловић и други против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10. ПРАВИЛНИК о информацијама које се достављају пре успостављања и измене функционалног блока ваздушног простора
11. РЕШЕЊЕ в.д. директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0991/16-11
12. РЕШЕЊЕ в.д. директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0164/16-11
13. СЕРТИФИКАТИ о акредитацији здравствене установе

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
14. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Паркинг сервис”, Сомбор

________________________________________________

 Број 120  - 30. 12. 2017.


- УРЕДБА о Националном програму очувања и унапређења сексуалног и репродуктивног здравља грађана Републике Србије
- УРЕДБА о утврђивању Плана званичне статистике за 2018. годину (ступа на снагу 7. јануара 2018)
- ЗАКЉУЧАК о утврђивању Националног акционог плана запошљавања за 2018. годину
- ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 2018. годину
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (ступа на снагу 31. децембра 2018)
- РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јануар, фебруар и март 2018. године

________________________________________________

 Број 119  - 29. 12. 2017.


- УРЕДБА о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2018. годину (ступа на снагу 31. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)
- УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ пореза на употребу, држање и ношење добара (примењују се од 1. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ (ступа на снагу 1. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о измени Правилника о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски организам на терет средстава обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 30. децембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину (ступа на снагу 30. децембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину (ступа на снагу 30. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)
- ПЛАН здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2018. годину
- ДОПУНА И ИЗМЕНА Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету (ступа на снагу 6. јануара 2018)
- УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза (ступа на снагу 30. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)

________________________________________________

 Број 118  - 28. 12. 2017.


- ПРАВИЛНИК о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области радних односа и безбедности и здравља на раду и у области социјалне заштите (ступа на снагу 5. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о Списку корисника јавних средстава (ступа на снагу 1. јануара 2018)

________________________________________________

 Број 117  - 27. 12. 2017.


- УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о локацијским условима (ступа на снагу 4. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду (ступа на снагу 4. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области социјалне заштите (ступа на снагу 4. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама (ступа на снагу 4. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима (ступа на снагу 4. јануара 2018)
- ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у новембру 2017. године
- ПОДАТАК о просечној заради у Републици Србији исплаћеној у периоду од децембра 2016. до новембра 2017. године

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42