П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 32  - 21.04.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању лучког подручја пристаништa за посебне намене за претовар нафте и нафтних деривата у Новом Саду
2.УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о условима испоруке и снабдевања природним гасом
3.УРЕДБА о изменама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања
4.ОДЛУКА о образовању Савета за родну равноправност
5.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству информисања и телекомуникација
6.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
7.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
15.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра у Крагујевцу
16.РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра у Крагујевцу
17.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
18.РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета државног универзитета у Новом Пазару
19.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Академије техничко-васпитачких струковних студија
20.РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Академије техничко-васпитачких струковних студија
21.РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Заједничке српско-бугарске међувладине комисије за економску сарадњу
22.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Заједничке српско-бугарске међувладине комисије за економску сарадњу
23.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
24.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
25.РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
26.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” са седиштем у Великој Плани
27.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” са седиштем у Великој Плани
28.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” са седиштем у Великој Плани
29.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора ветеринарског специјалистичког института „Краљево” са седиштем у Краљеву
30.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Ветеринарског специјалистичког института „Краљево” са седиштем у Краљеву
31.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3190/2023
32.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3192/2023
33.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3193/2023
34.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3194/2023
35.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3195/2023
36.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3196/2023
37.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3197/2023
38.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3198/2023
39.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3199/2023
40.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3201/2023
41.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2022. годину
42.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2023. годину
43.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о пословању Туристичке организације Србије од 1. јануара до 31. децембра 2022. године и Завршни рачун Туристичке организације Србије за 2022. годину
44.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јaвног предузећа „Eлектропривреда Србије” Београд за период 2023–2025. године
45.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”
46.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка” друштво са ограниченом одговорношћу Суботица за 2021. годину
47.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм за изврсне пројекте младих истраживача и научника у раној фази каријере Фонда за науку Републике Србије
48.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Фонду за развој Републике Србије
49.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Лесковца, Република Србија и општине Струмица, Република Северна Македонија
50.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Лесковца, Република Србија и града Оахака де Хуарес, главног града Савезне Мексичке државе Оахака
51.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Сремски Карловци, Република Србија са Општином Прњавор, Република Српска, Босна и Херцеговина
52.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Лебане, Република Србија са општином Кривогаштани, Република Северна Македонија
53.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Љубовија, Република Србија и општине Стража, Република Словенија
54.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3420/2023
55.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3421/2023
56.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3422/2023
57.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3424/2023
58.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3426/2023
59.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3428/2023

Министарства

60.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
61.ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
62.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
63.ПРАВИЛНИК о државним жиговима за оверавање мерила
64.ПРАВИЛНИК о начину преузимања појединачних дозвола издвојених из годишњег контингента појединачних дозвола и о изгледу и садржини образаца за преузимање дозвола за међународни превоз терета
65.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
66.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Плана управљања ризицима од поплава на територији Републике Србије до 2027. године на животну средину
67.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Програма наводњавања и одводњавања у Републици Србији до 2032. године на животну средину
68.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 267-1/23
69.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 267-2/23
70.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 267-3/23
71.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 268-1/23
72.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 268-2/23
73.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа
74.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа
75.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области робе двоструке намене за 2021. годину

Правосуђе

76.ОДЛУКА о престанку финкције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу

Републичка изборна комисија

77.РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини

________________________________________________

 Број 31  - 20.04.2023.


Народна скупштина

1.ОДЛУКА о првом избору члана Високог савета судства кога бира Народна скупштина
2.ОДЛУКА о избору Савета Државне ревизорске институције
3.ОДЛУКА о избору Заштитника грађана
4.ОДЛУКА о избору четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

Влада

5.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве – Извршење и финансијско пословање

________________________________________________

 Број 30  - 20.04.2023.


Влада

1.ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене

Министартства

2.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2021. годину

Друге организације

3.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Ингас ЈП Инђија

________________________________________________

 Број 29  - 13.04.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности у 2023. години
2.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
3.УРЕДБА о управљању Програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године
4.ОДЛУКА о образовању Савета за питања старости и старења
5.ОДЛУКА о образовању Савета за међугенерацијску сарадњу и солидарност
6.ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за уређење и развој Подунавља
7.ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за уређење и развој Власине
8.ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
9.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора „Аеродроми Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Ниш
10.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора „Аеродроми Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Ниш
11.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3070/2023
12.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3202/2023
13.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2023. годину
14.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за безбедност саобраћаја за 2022. годину
15.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2023. годину
16.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Агенције за безбедност саобраћаја
17.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Комисије за заштиту конкуренције за 2023. годину
18.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Акредитационог тела Србије за 2022. годину
19.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2022. годину
20.РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Шабац” у Шапцу
21.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ниша, Република Србија и префектуре Северног администартивног округа града Москве, Руска Федерација
22.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Нови Београд, у Београду, Република Србија и града Џенђианг провинције Ђиангсу, Народна Република Кина
23.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
24.РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде

Министарства

25.ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
26.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о медицинско-техничким помагалима војних инвалида

Народна банка Србије

27.РЕШЕЊЕ о одузимању дозволе за пружање платних услуга платној институцији
Републичка изборна комисија
28.ОДЛУКА о утврђивању боје гласачких листића за гласање на изборима за чланове Националног савета албанске националне мањине путем електорске скупштине, расписаним за 7. мај 2023. године
29.ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за чланове Националног савета албанске националне мањине путем електорске скупштине, расписаним за 7. мај 2023. године
30.РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету бугарске националне мањине
31.РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету буњевачке националне мањине

Други државни органи и државне организације

32.ПРАВИЛНИК о обавезној садржини плана и програма за обављање лучке делатности и студије економске оправданости за инвестицију
33.ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2023. године

Друге организације

34.ОДЛУКА о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса
35.АНЕКС 15 Уговора о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
36.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

Локална самоуправа

37.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавно комуналног предузећа „Биоктош”, Ужице
38.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Велики парк”, Ужице
39.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Лисје”, Нови Сад

________________________________________________

 Број 28  - 12.04.2023.


Председник Републике

1.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 73
2.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 74
3.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 75

Влада

4.УРЕДБА o утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2023. годину
5.ОДЛУКА о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2023. годину

Министарства

6.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину

Други државни органи и организације

7.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса Предузећа за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса Yugorosgaz а.д. Београд (Стари град)
8.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса Друштва са ограниченом одговорношћу за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже Ресава-гас, Свилајнац
9.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0169/22-11

Друге организације

10.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних бележника
11.ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Јавнобележничке коморе Србије
12.ЕТИЧКИ КОДЕКС јавних бележника
13.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији

________________________________________________

 Број 27  - 07.04.2023.


Влада

1.УРЕДБА о привременој мери утврђивања приоритета превоза у железничком саобраћају који се обавља на мрежи пруга Републике Србије
2.УРЕДБА о проглашењу Специјалног резервата природе „Увацˮ
3.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
4.УРЕДБА о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години
5.УРЕДБА о изменама Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
6.ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности
7.ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
8.ОДЛУКА о промени правне форме Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
9.ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
10.ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију наступа Републике Србије на 65. Међународном сајму науке и технике у Београду „Играј за човечанство! Наука за све.”
11.ОДЛУКА о образовању Савета за праћење спровођења Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године
12.ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење поступка избора стратешког партнера на пројекту изградње Северне обилазнице око Крагујевца и изградње државног пута IA реда од Крагујевца до везе са државним путем IA-A5 (E761) у Мрчајевцима
13.ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за уређење и развој Старе планине
14.ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о избору стратешког партнера у циљу реализације Пројекта изградње Севeрне обилазнице око Крагујевца
15.ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Националног координационог тела за олакшање трговине
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
20.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
25.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Филмског центра Србије
26.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Филмског центра Србије
27.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
28.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
29.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије струковних студија Западна Србија
30.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије струковних студија Западна Србија
31.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, потпредседника и чланова Савета за одбрамбену индустрију
32.РЕШЕЊЕ о именовању председника, потпредседника и чланова Савета за одбрамбену индустрију
33.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску и техничку сарадњу са Државом Кувајт
34.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску и техничку сарадњу са Државом Кувајт
35.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за трговину са Исламском Републиком Иран
36.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за трговину са Исламском Републиком Иран
37.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничког комитета за трговинску и економску сарадњу са Државом Израел
38.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Заједничког комитета за трговинску и економску сарадњу са Државом Израел
39.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите југословенско-ганске комисије за трговинску сарадњу
40.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите југословенско-ганске комисије за трговинску сарадњу
41.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничке комисије за економску сарадњу са Босном и Херцеговином
42.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Заједничке комисије за економску сарадњу са Босном и Херцеговином
43.РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Црном Гором
44.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Црном Гором
45.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела српско-јерменске Међувладине комисије за економску, научну и техничку сарадњу
46.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела српско-јерменске Међувладине комисије за економску, научну и техничку сарадњу
47.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
48.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
49.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије са Словачком Републиком
50.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије са Словачком Републиком
51.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије Републике Србије и Румуније за економску сарадњу
52.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије Републике Србије и Румуније за економску сарадњу
53.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничког комитета за економску сарадњу са Републиком Турском
54.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничког комитета за економску сарадњу са Републиком Турском
55.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
56.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању заменика председника Комисије за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци
57.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела Мешовите комисије за праћење спровођења одредаба Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево–Табановце
58.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова, заменика чланова и секретара Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих токова
59.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова и секретара Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих токова
60.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2960/2023
61.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2961/2023
62.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2962/2023
63.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2963/2023
64.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2964/2023
65.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2966/2023
66.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2970/2023
67.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3032/2023
68.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2023. годину
69.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резултат, 05 број 661-2910/2023
70.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резултат, 05 број 661-2912/2023
71РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3053/2023
72.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3056/2023
73.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3075/2023
74.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3098/2023
75.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2919/2023
76.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2921/2023
77.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2926/2023
78.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2927/2023
79.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2930/2023
80.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2933/2023
81.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2935/2023
82.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2918/2023
83.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2924/2023
84.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2925/2023
85.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2932/2023
86.ЗАКЉУЧАК о усвајању Програма о изменама ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–2020. године
87.СТАТУТ Акционарског друштва „Електропривреда Србије” Београд

Министарства

88.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2023. годину
89.ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов
90.ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2023. годину
91.ПРАВИЛНИК о достављању података у сектору шећера
92.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу
93.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспобљености за обављање послова у области управљања водама, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци
94.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину уписа и вођења Регистра политичких странака
95.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за магистрални гасовод МГ 14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање – Граница са Републиком Северном Македонијом на животну средину
96.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
97.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести „Сокобања”
98.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести „Сокобања”
99.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Пожаревац
100.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Пожаревац
101.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
102.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача дувана

Друге организације

103.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Јавно предузеће Србијагас Нови Сад
104.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ДОО Гас Бечеј
105.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Нови Пазар

________________________________________________

 Број 26  - 06.04.2023.


Влада

1.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве – Извршење и финансијско пословање

Министарства

2.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
3.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства
4.ПРАВИЛНИК о мерилима брзине возила у саобраћају
5.ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре
6.ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац – Велико Градиште – Голубац на животну средину
7.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Петровац на Млави
8.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Петровац на Млави
9.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Уставни суд

10.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-6096/2020

Други државни органи и друге организације

11.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јануару, фебруару и марту 2023. године
12.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0118/21-11

Друге организације

13.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка „Ђердап”
14.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „BOSS CONSTRUCTION” д.о.о. Стари Трстеник
15.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „7. октобар” Нови Кнежевац
16.OДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Срем-гас” Сремска Митровица
17.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Сомбор-гас д.о.о. Сомбор
18.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Сигас д.о.о. Пожега
19.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Нови Сад – гас Нови Сад
20.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Полет Пландиште
21.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Интерклима д.о.о. Врњачка Бања
22.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Ковин-гас Ковин
23.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Други-октобар, Вршац
24.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Елгас Сента
25.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Топлана Шабац, Шабац.
26.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Лозница-гас а.д. Лозница
27.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Гас-Рума”
28.ОДЛУКА о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса, Лозница-гас д.о.о. Лозница
29.ОДЛУКА о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса, Сомбор-гас д.о.о. Сомбор
30.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.o.o. Београд
31.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British America Tobacco SEE д.о.о. Београд
32.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
33.РЕШЕЊЕ о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „Ковин-гас”, Ковин
34.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „Ковин-гас”, Ковин

________________________________________________

 Број 25  - 31.03.2023.


Влада

1.УРЕДБА о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки на републичком нивоу
2.УРЕДБА о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трeзор
3.УРЕДБА о бродским погонским машинама
4.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели страних дозвола за међународни превоз терета
5.УРЕДБА о „Борачкој споменици”
6.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
7.УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
8.ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
9.ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Благојевграду, Република Бугарска
10.ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Нацрта закона о финансирању високог образовања
11.ОДЛУКА о образовању Савета за права детета
12.ОДЛУКУ о измени Одлуке о образовању Комисије за прикупљање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији
13.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Националног координационог тела за борбу против ширења оружја за масовно уништење за период од 2021. до 2025. године
14.ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за споразуме o узајамном подстицању и заштити улагања
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
16.РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника министра просвете
17.РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника министра просвете
18.РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника министра просвете
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
20.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
22.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за јавна улагања
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
30.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Покрајинског културног центра у Приштини
31.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Етнографског музеја у Београду
32.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Завода за проучавање културног развитка
33.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Етнографског музеја у Београду
34.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Етнографског музеја у Београду
35.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Етнографског музеја у Београду
36.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за проучавање културног развитка
37.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра у Бору
38.РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра у Бору
39.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду
40.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду
41.РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Академије техничких струковних студија Београд
42.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Академије струковних студија Шумадија
43.РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Академије струковних студија Шумадија
44.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
45.РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
46.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета примењених уметности Универзитета уметности у Београду
47.РЕШЕЊЕ о престанку дужности чланова Привременог савета Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија
48.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија
49.РЕШЕЊЕ о престанку дужности чланова Привременог савета Топличке академије струковних студија
50.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Топличке академије струковних студија
51.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника и чланова Савета за младе
52.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Савета за младе
53.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
54.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
55.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачких група за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
56.РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
57.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
58.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите српско-црногорско-албанске комисије
59.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите српско-црногорско-албанске комисије
60.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за трговинско-економску сарадњу између Републике Србије и Грузије
61.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за трговинско-економску сарадњу између Републике Србије и Грузије
62.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Пољском
63.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Пољском
64.РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовите српско-туниске комисије за економсу сарадњу
65.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите српско-туниске комисије за економску сарадњу
66.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничког одбора за спровођење и подстицање економске сарадње са Републиком Хрватском и контролу спровођења Споразума
67.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничког одбора за спровођење и подстицање економске сарадње са Републиком Хрватском и контролу спровођења Споразума
68.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Македонијом
69.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Северном Македонијом
70.РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Благојевграду, Република Бугарска
71.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2668/2023
72.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2669/2023
73.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2795/2023
74.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-2728/2023
75.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-2745/2023
76.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-2729/2023
77.РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
78.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2322/2023
79.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2323/2023
80.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2738/2023
81.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2740/2023
82.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2733/2023
83.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2736/2023
84.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи обрачун Фонда солидарности за 2022. годину
85.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину
86.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2023. годину
87.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за привредне регистре за 2023. годину
88.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2023. годину
89.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд за 2023. годину
90.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Фонда за иновациону делатност
91.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Агенције за привредне регистре
92.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о накнади за рад рецензената жалбене поткомисије Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању
93.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа у Књажевцу о обављању друге делатности
94.РЕШЕЊЕ о изменама Решења о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Перу у Републици Србији на челу са почасним конзулом, са седиштем у Београду, и конзуларним подручјем на територији Републике Србије
95.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2808/2023
96.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2829/2023
97.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2906/2023
98.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2633/2023
99.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2635/2023
100.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2637/2023
101.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2631/2023
102.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2634/2023
103.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2638/2023
104.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
105.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности

Министарства

106.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
107.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
108.ПРАВИЛНИК о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
109.ПРАВИЛНИК о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко
110.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања
111.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије
112.ПРАВИЛНИК o усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
113.ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2023. годину
114.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 231-1/23
115.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 231-2/23
116.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 232-1/23
117.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 232-2/23

Уставни суд

118.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-8364/2017

Правосуђе

119.ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца
120.ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Шапцу
121.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 12219/13, Мршо против Србије
122.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представкама бр. 59718/21 и 59813/21, Радованов против Србије и Маринковић против Србије
123.ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама бр.13700/22 и 13708/22, Бакић и Бојичић против Србије

Други државни органи и државне организације

124.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања

Друге оргaнизације

125.ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура”
126.ОДЛУКА о измени Одлуке о начину распоређивања утврђеног максималног броја деташираних радника на послодавце са територије Републике Србије
127.ОДЛУКА о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање, Yugorosgaz а.д. Београд
128.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Београдске електране, Београд
129.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ГАС-ФЕРОМОНТ а.д. Стара Пазова
130.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, CYRUS ENERGY д.о.о. Београд
131.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Ресава-гас д.о.о. Свилајнац
132.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Врбас-гас, Врбас
133.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
134.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд

Локална самоуправа

135.РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа Комуналац, Жабари
136.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа Комуналац, Жабари
137.РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Руском”, Руски Крстур
138.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус”, Ниш

________________________________________________

 Број 24  - 29.03.2023.


Председник Републике

1.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Финској
2.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шведској
3.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Демократској Републици Етиопији

Министарства

4.ПРАВИЛНИК о пореској пријави за годишњи порез на доходак грађана
5.ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2023. годину
6.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о медицинским критеријумима, начину и условима за утврђивање смрти
7.ЛИСТА одобрених супстанци

Други државни органи и државне организације

8.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса Друштва са ограниченом одговорношћу Сомбор-гас за изградњу гасовода и дистрибуцију природног гаса, Сомбор
9.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса Привредног друштва за дистрибуцију гаса Лозница-гас д.о.о. у мешовитој својини Лозница
10.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање
11.ОДЛУКА о усклађивању висине трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских делатности
12.ОДЛУКА о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за информационе технологије у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за надзор над заштитом података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за процесуирање прекршаја у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за извештавање и аналитичке послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Друге организације

21.ОДЛУКА о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање

Локална самоуправа

22.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „8. август”, Српска Црња

________________________________________________

 Број 23  - 24.03.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2023. години
2.УРЕДБА о изменама Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа
3.УРЕДБA о допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији за 2023. годину
4.УРЕДБА о изгледу и начину коришћења знака и других обележја, означавању и другим елементима визуелног идентитета Министарства одбране
5.ОДЛУКА о откупу пре рока доспећа и поништењу државних хартија од вредности
6.ОДЛУКА о образовању Савета за праћење примене препорука Уједињених нација за људска права
7.ОДЛУКА о образовању Радне групе за имплементацију циљева Декларације из Софије о Зеленој агенди за западни Балкан
8.ОДЛУКА о образовању Радне групе за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права у координацији и праћењу примене препорука за унапређење изборног процеса
9.ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Минску, Република Белорусија
10.РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Минску, Република Белорусија
11.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” Ниш за 2023. годину
12.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Транспортгас Србија” д.о.о. Нови Сад за 2023. годину
13.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Транснафтаˮ АД Панчево за 2023. годину
14.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво с ограниченом одговорношћу Краљево за 2023. годину
15.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2023. годину
16.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
17.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на отуђење непокретности Јавног предузећа „Службени гласник” Београд
18.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Акционарског друштва за ваздушни саобраћај Air Serbia Београд
19.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
20.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2545/2023
21.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2546/2023
22.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2565/2023
23.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2567/2023
24.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2581/2023
25.ЗАКЉУЧАК о усвајању Етичких смерница за развој, примену и употребу поуздане и одговорне вештачке интелигенције

Министарства

26.ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2023. годину
27.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање
28.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла
29.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
30.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника o ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
31.ПРАВИЛНИК о кодексу добре пољопривредне праксе
32.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о хомологацији
33.ПРАВИЛНИК о упису ученика у средњу школу
34.ПРАВИЛНИК о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести
35.ОДЛУКА о расписивању избора за чланове Националног савета албанске националне мањине
36.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Крупањ (са стационаром)
37.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Крупањ (са стационаром)

Други државни органи и државне организације

38.ПРАВИЛНИК о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга, вршењу мерења и испитивања и спровођењу провере поступања оператора електронских комуникација
39.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0500/22-11
40.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0137/22-11
41.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2023. године

Друге организације

42.ОДЛУКА о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
43.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Монус д.о.о. Београд
44.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42