СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 20  - 16. 03. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена

МИНИСТАРСТВA
2. ПРАВИЛНИК о начину узимања предмета од драгоцених метала
3. ПРАВИЛНИК о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе
4. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника
6. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
7. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица
8. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве
9. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2018. годину
10. ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
11. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
12. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о захтевима за производњу и промет ароматизованих вина
13. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте
14. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 133-2/18
15. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 133-3/18

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
16. ОДЛУКА о измени Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
17. ОДЛУКА о изменама и допунама Кодекса понашања државних службеника

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
18. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе
19. ОДЛУКА о расписивању избора за Скупштину Коморе биохемичара Србије
20. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко”, Ужице
21. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
22. РЕШЕЊЕ о именовању директора Туристичке организације „Блаце”, Блаце

________________________________________________

 Број 19  - 14. 03. 2014.


ВЛАДА
1. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

МИНИСТАРСТВA
2. ПРАВИЛНИК о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма
3. ПРАВИЛНИК о обрасцу службене легитимације и изгледу службене значке запослених у Управи за спречавање прања новца
4. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2018. годину
5. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-79/2018-09
6. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-80/2018-09
7. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-83/2018-09
8. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-84/2018-09

УСТАВНИ СУД
9. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-122/2017
10. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7387/2015

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
11. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
12. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0228/15-11
13. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0194/17-11
14. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0439/17-11
15. ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
16. ПОСЛОВНИК о раду Савета за уједначавање праксе у поступцима извршења и обезбеђења
17. ОДЛУКА о утврђивању висине такси у 2019. години
18. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.o.o. Београд
19. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.o.o. Нови Сад

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
20. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Сечањ”, Сечањ

________________________________________________

 Број 18  - 09. 03. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 1
2. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 2
3. ОДЛУКА о разрешењу генералног секретара Народне скупштине

ВЛАДА
4. УРЕДБА о условима и начину привлачења директних инвестиција
5. УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
6. УРЕДБА о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2016. годину
7. ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене
8. ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Грузије
9. ОДЛУКА о изменама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
10. ОДЛУКА о образовању Радне групе за давање предлога за унапређење и побољшање организационих, оперативних и финансијских резултата привредног друштва „Институт за путеве” а.д. Београд
11. ОДЛУКА о образовању Радне групе за унапређење развоја дигиталних платформи за подршку пољопривреди Републике Србије
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
15. РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
18. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
29. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
41. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
42. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
43. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
47. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
48. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
49. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
52. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
53. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
54. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
55. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
56. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Транснафта”
57. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Транснафта”
58. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства – Београд
59. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства – Београд
60. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности декана Пољопривредног факултета у Крушевцу Универзитета у Нишу
61. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности декана Пољопривредног факултета у Крушевцу Универзитета у Нишу
62. РЕШЕЊЕ о престанку мандата члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
63. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
64. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац
65. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац
66. РЕШЕЊЕ о именовању председника Одбора за надзор
67. РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Образовно-културног центра „Вук Караџић”
68. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Стручне групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије
69. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Стручне групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије
70. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
71. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
72. РЕШЕЊЕ о разрешењу секретара и заменика секретара Преговарачке групе за образовање и културу Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
73. РЕШЕЊЕ о именовању секретара и заменика секретара Преговарачке групе за образовање и културу Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
74. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
75. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
76. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Савета за стручно образовање и образовање одраслих
77. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Електротехничког факултета Универзитета у Београду
78. РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
79. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
80. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине мешовите комисије са Румунијом
81. РЕШЕЊЕ o престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Тел Авиву, Држава Израел
82. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2065/2018
83. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2067/2018
84. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2059/2018
85. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2060/2018
86. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2058/2018
87. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2064/2018
88. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2066/2018
89. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2069/2018
90. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2068/2018
91. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2061/2018
92. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2062/2018
93. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2018. годину
94. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2018. годину
95. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2018. годину
96. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања за 2018. годину Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
97. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд за 2016. годину
98. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП ПЕУ Ресавица за период 2017–2027. године
99. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Транснафта”, Панчево за период 2017–2025. године
100. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Транснафта”, Панчево за период 2017–2020. године
101. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2018. годину
102. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Филипини у Републици Србији, са седиштем у Београду
103. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
104. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Суботице, Република Србија и општине Беране, Црна Гора
105. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик за организовање Европског првенства у фитнесу за млађе категорије, у Новом Саду 2018. године
106. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Рагби 13 федерације Србије за организовање Првенства Европе у рагбију 9 за сениоресениоре, у Београду 2018. године
107. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Параолимпијског комитета Србије за организовање Европског првенства у пара стрељаштву, у Београду 2018. године
108. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2093/2018
109. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2163/2018
110. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2165/2018
111. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2190/2018
112. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2191/2018
113. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1999/2018
114. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2000/2018
115. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а, члана 40а став 1. тачка 3) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години
116. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 40а став 1. тач. 4) до 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години
117. УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану

МИНИСТАРСТВA
118. ПРАВИЛНИК о врстама услуга по основу којих нерезидентно правно лице остварује приход који се опорезује порезом по одбитку
119. ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2018. годину
120. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе
121. ПРАВИЛНИК о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте
122. ПРАВИЛНИК о националним еталонима
123. ПРАВИЛНИК о начину вођења и изгледу евиденције депонија и сметлишта на подручју јединице локалне самоуправе
124. ПРАВИЛНИК о условима и поступку за издавање одобрења за рад домаћих произвођача опреме бродова унутрашње пловидбе, услужних привредних друштава и испитних институција, односно садржину и образац одобрења за рад произвођача, услужних привредних друштава и испитних институција
125. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о испиту за стицање сведочанства о оспособљености за обављање делатности возара унутрашње пловидбе и одобрења за обављање делатности возара унутрашње пловидбе
126. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије
127. НАРЕДБА о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2018. години
128. ОДЛУКА о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно

ПРАВОСУЂЕ
129. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
130. ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
131. РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету хрватске националне мањине
132. РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету албанске националне мањине

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
133. ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2018. годину
134. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Пензионерској картици
135. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0632/16-11
136. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0797/16-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
137. ОДЛУКА о утврђивању стандарда буњевачког језика
138. ОДЛУКА o утврђивању старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од великог значаја
139. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке функције

________________________________________________

 Број 17  - 07. 03. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о остваривању посебних права бивших запослених у Министарству унутрашњих послова на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
2. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1862/2018
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–1923/2018

МИНИСТАРСТВA
4. ПРАВИЛНИК о означавању енергетске ефикасности грејача простора, комбинованих грејача, комплета грејача простора, опреме за регулацију температуре и соларног уређаја и комплета комбинованог грејача, опреме за регулацију температуре и соларног уређаја

УСТАВНИ СУД
5. ИСПРАВКА Одлуке Уставног суда у предмету број IУо-231/2015

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0378/16-11
7. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-1080/16-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
8. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за полицијске службенике

________________________________________________

 Број 16  - 05. 03. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
2. УРЕДБА о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
3. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
4. ОДЛУКА о утврђивању Бибићеве куће у Меленцима за споменик културе
5. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
6. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2018. годину
7. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2018. годину
8. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2018. годину
9. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2018. годину
10. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Транснафта”, Панчево за 2018. годину
11. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац за 2018. годину
12. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2018. годину
13. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2018. годину
14. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1575/2018
15. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1761/2018
16. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1762/2018
17. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1764/2018

МИНИСТАРСТВA
18. ПРАВИЛНИК о условима за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду
19. ПРАВИЛНИК о ближим условима, начину и поступку обављања метода и поступака традиционалне медицине
20. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе
21. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о посебној обуци и полагању стручног испита из области заштите од пожара
22. ПРАВИЛНИК o измени Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја
23. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима у погледу гајења и промета аутохтоних раса домаћих животиња, као и садржини и начину вођења Регистра одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња
24. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
25. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора
26. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-1/18
27. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-2/18
28. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-3/18
29. СУДСКИ ПОСЛОВНИК o изменама и допунама Судског пословника

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
30. УПУТСТВО о начину спровођења поступка усаглашавања предлога редова вожње са регистрованим редовима вожње у међумесном превозу
31. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
32. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
33. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
34. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.d.

________________________________________________

 Број 15  - 28. 02. 2018.


ВЛАДА
1. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2018. годину
2. ИСПРАВКА Уредбе о изменама Уредбе о плану мреже здравствених установа

МИНИСТАРСТВA
3. НАРЕДБА о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2018. годину
4. РЕШЕЊЕ о испуњавању услове за обављање стручних послова ветеринарске инспекције

УСТАВНИ СУД
5. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-1231/2010
6. ОДЛУКА Уставног суда број Уо-231/2015

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
7. ОДЛУКА о утвђивању Програма Фонда за развој Републике Србије
8. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0022/17-11
9. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0116/17-11
10. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0140/17-11
11. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0286/17-11

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
12. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Сјеница
13. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Комуналац”, Ражањ

________________________________________________

 Број 14  - 23. 02. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малти, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Риму
2. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малти, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Риму
3. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора – шефа Сталне мисије Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама у Женеви
4. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора – шефа Сталне мисије Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама у Женеви
5. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аустрији
6. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Турској
7. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Словачкој Републици
8. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије на Јамајци, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хавани
9. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије на Јамајци, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хавани
10. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Босни и Херцеговини
11. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Руанди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
12. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Руанди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
13. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шпанији
14. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Великом Војводству Луксембург, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бриселу
15. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Великом Војводству Луксембург, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бриселу

ВЛАДА
16. УРЕДБА о висини накнада за воде
17. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години
18. УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга које спроводе акредитоване регионалне развојне агенције у 2018. години
19. УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2018. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
20. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години
21. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години
22. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години
23. УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
24. ОДЛУКА о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
25. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
26. ОДЛУКА о утврђивању Старог центра Врањева за просторно културно-историјску целину
27. ОДЛУКА о отварању Конзуларне канцеларије Генералног конзулата Републике Србије у Бањалуци, Босна и Херцеговина, са седиштем у Требињу
28. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Виндхуку, Република Намибија
29. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Лос Анђелесу, Сједињене Америчке Државе
30. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Лос Анђелесу, Сједињене Америчке Државе
31. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Фонда за развој Републике Србије
32. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
33. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
34. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2018. годину
35. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2018. годину
36. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2018. годину
37. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2018. годину
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2018. годину
39. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2018. годину
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план пословања са програмом приређивања игара на срећу и Финансијски план за реализацију програма приређивања игара на срећу „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2018. годину
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” за 2018. годину
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Србијагас” Нови Сад за 2018. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Путеви Србије” 2017–2027.
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник (2017–2026)
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за склоништа за период 2017–2026. године
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за склоништа за период 2017–2021. године
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по финансијском извештају за 2014. годину Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по финансијским извештајима за 2015. годину Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
49. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по финансијским извештајима за 2016. годину Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
50. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Владимирци, Република Србија и општине Беит Оммар, Држава Палестина
51. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1563/2018
52. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1564/2018
53. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1565/2018
54. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1582/2018
55. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1621/2018
56. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1622/2018
57. РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
58. ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за период 2018–2019. године за спровођење Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији за период до 2020. године

МИНИСТАРСТВA
59. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
60. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о управи у јавним тужилаштвима
61. РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака
62. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља
63. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 173-1/18
64. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 173-2/18

ПРАВОСУЂЕ
65. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
66. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Косовској Митровици
67. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Косовској Митровици
68. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Косовској Митровици
69. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
70. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
71. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
72. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
73. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
74. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
75. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
76. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
77. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
78. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
79. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
80. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
81. ОДЛУКА Државног већа тужилаца A број 32/18

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
82. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе лекова
83. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу
84. ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
85. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за делатност путне привреде Републике Србије
86. ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Коморе биохемичара Србије
87. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
88. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Врање а.д.
89. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Велетабак” д.о.о. Нови Сад

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
90. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности „Белимарковац”, Врњачка Бања
91. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод”, Владичин Хан

________________________________________________

 Број 13  - 14. 02. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Програма управљања водама у 2018. години
2. УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије
3. УРЕДБА о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности
4. УРЕДБА о изменама Уредбе о плану мреже здравствених установа
5. ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину
6. ОДЛУКА о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Независне Државе Самое
7. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
8. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
9. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за праћење и спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
16. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Службени гласник”
17. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Института за стандардизацију Србије
18. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за стандардизацију Србије
19. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
20. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
21. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-1218/2018
22. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-1219/2018
23. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-1220/2018
24. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-1221/2018
25. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Железнице Србије” a.д. за 2018. годину
26. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа–Мост”, Београд за 2018. годину
27. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године
28. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2018. годину
29. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Развојне агенције Србије за 2018. годину
30. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2018. годину
31. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2018. годину
32. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2018. годину
33. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2018. годину
34. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”, 05 број 023-1245/2018
35. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва, садржи назив „Serbia”, 05 број 023-1286/2018
36. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”, 05 број 023-1288/2018
37. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”, 05 број 023-1442/2018
38. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност

МИНИСТАРСТВA
39. ПРАВИЛНИК о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова
40. ПРАВИЛНИК o ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина
41. ПРАВИЛНИК o начину обавештавања физичких и правних лица о промени на листи означених лица донетој од стране Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан
42. ПРАВИЛНИК о метролошкој експертизи
43. ПРАВИЛНИК о врстама мерила која подлежу законској контроли
44. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за добијање лиценце за обављање делатности вађења речних наноса, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци
45. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
46. ОДЛУКА о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
47. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва
48. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера
49. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о давању дозволе за рад и условима за обављање делатности организатора тржишта
50. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о условима за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима
51. РЕШЕЊЕ о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебни додатак) за рехабилитовано лице
52. РЕШЕЊЕ о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2018. години

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
53. ПРАВИЛНИК о одређивању уписнине и чланарине Коморе јавних извршитеља
54. ПРАВИЛНИК о накнадама за рад и накнадама трошкова органа, чланова органа и чланова радних тела Коморе јавних извршитеља
55. СПОРАЗУМ о продужењу важења Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству
56. ОДЛУКА о усвајању Буџета Коморе јавних извршитеља за 2018.годину
57. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1205/2018
58. РЕШЕЊЕ почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1206/2018
59. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Привредно друштво „Imperial Tobacco SCG”, д.о. Беград, КИФ18-07342
60. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Привредно друштво „Imperial Tobacco SCG” д.о. Београд, КИФ18-07347
61. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
62. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Стандард” Љубовија
63. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Стандард” Љубовија

________________________________________________

 Број 12  - 14. 02. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 1
2. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 2
3. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 3
4. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 4
5. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 5
6. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 6
7. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 7
8. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 8
9. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 9
10. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 10
11. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 11
12. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 12
13. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 13
14. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 14
15. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 15
16. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 16
17. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 17
18. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 18
19. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 19
20. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 20
21. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 21
22. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 22
23. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 23
24. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 24
25. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 25
26. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 26
27. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 27

________________________________________________

 Број 11  - 09. 02. 2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о условима за привремено постављене вучнице и смањен обим радних захтева
2. ПРАВИЛНИК о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе
3. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2018. годину
4. ПРАВИЛНИК о условима за изузеће, садржини захтева за изузеће и садржини акта за изузеће
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о начину установљавања ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у закуп
6. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
7. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести
8. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о просторним и техничким условима за рад Агенције за запошљавање, условима стручне оспособљености запослених, програму, садржини и начину полагања испита за рад у запошљавању

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
9. ПРАВИЛНИК о Пензионерској картици

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о.
11. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Врање а.д.
12. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. број КИФ 18-06635
13. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. број КИФ 18-06636

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42