СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 106  - 31. 12. 2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области геологије и рударства
2. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области електроенергетике
3. ПРАВИЛНИК о роковима, садржају и начину достављања података о набавци и продаји нафте, деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса
4. ПРАВИЛНИК o изменама и допуни Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу
5. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6. ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину
7. ПЛАН здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2019. годину

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
8. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
9. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

________________________________________________

 Број 105  - 29. 12. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Плана званичне статистике за 2019. годину
2. СТРАТЕГИЈА супротстављања ирегуларним миграцијама у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године
3. ОДЛУКА о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2019. годину
4. ЗАКЉУЧАК о утврђивању Националног акционог плана запошљавања за 2019. годину
5. ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2018–2020. године
6. ПРОГРАМ за решавање проблематичних кредита за период 2018–2020. године

МИНИСТАРСТВА
7. ПРАВИЛНИК о Списку корисника јавних средстава
8. ПРАВИЛНИК o садржају и изгледу печата и посебних ознака и начину уноса података о уласку и изласку и о одбијању уласка и изласка, као и о другим подацима од значаја за граничну проверу у путну исправу
9. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 645-1/18
10. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 645-2/18
11. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 645-3/18
12. ИСПРАВКА Правилника о оглашавању медицинског средства

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
13. РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јануар, фебруар и март 2019. године

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
14. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Стара Пазова

________________________________________________

 Број 104  - 28. 12. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Сомалији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
2. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Сомалији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију

ВЛАДА
3. УРЕДБА о ближим условима за успостављање електронске управе
4. УРЕДБА о организационим и техничким стандардима за одржавање и унапређење Јединствене информационо-комуникационе мреже електронске управе и повезивање органа на ту мрежу
5. УРЕДБА о начину вођења Метарегистра, начину одобравања, суспендовања и укидања приступа сервисној магистрали органа и начину рада на Порталу еУправа
6. УРЕДБА о начину рада Портала отворених података
7. УРЕДБА о ближим условима за израду и одржавање веб презентације органа
8. УРЕДБА о условима и поступку пријема на службу у Војсци Србије и Министарство одбране професионалних припадника Војске Србије, кадета и државних службеника и намештеника
9. УРЕДБА о начину и поступку пријема цивилних лица на службу у Војсци Србије
10. УРЕДБА о износу и начину исплате накнада за вршење војне обавезе
11. УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
12. УРЕДБА о утврђивању подручја „Луковска Бања”
13. УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Тупижничка леденица”
14. УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Пећински систем Самар”
15. УРЕДБА о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2017. годину
16. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године
17. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године
18. ОДЛУКA о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години
19. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
20. ОДЛУКА о изменама Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
21. ОДЛУКА о утврђивању Виле сликара Јожефа Варкоњија у Зрењанину за споменик културе
22. ОДЛУКА о утврђивању Хидроелектране „Гамзиград” у Гамзиградској Бањи код Зајечара за споменик културе
23. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор трговине, угоститељства и туризама
24. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине
25. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор индустријског развоја
26. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор саобраћаја и услуга транспорта
27. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите
28. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор осталих услуга
29. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор образовања и васпитања
30. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике
31. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор природних наука, математике и статистике
32. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор уметност и хуманизам (хуманистичке науке)
33. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања
34. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор пословне администрације
35. ОДЛУКА о висини накнаде за рад чланова секторских већа
36. ОДЛУКА о висини накнаде за рад председника и чланова Управног одбора Агенције за квалификације
37. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
42. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
47. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
48. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
49. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
52. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
53. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
54. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
55. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
56. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
57. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
58. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
59. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
60. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
61. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
62. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
63. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
64. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
65. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
66. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
67. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
68. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
69. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
70. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
71. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
72. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
73. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
74. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
75. РЕШЕЊЕ о именовању директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
76. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
77. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
78. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
79. РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
80. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
81. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
82. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Међуресорске радне групе за спровођење Анекса А Споразума о питањима сукцесије
83. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
84. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
85. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за заштиту биља и животну средину у Београду
86. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за заштиту биља и животну средину у Београду
87. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за савремену историју у Београду
88. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за савремену историју у Београду
89. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Археолошког института у Београду
90. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Археолошког института у Београду
91. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду
92. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду
93. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
94. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
95. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
96. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за стандардизацију Србије
97. РЕШЕЊЕ о именовању директора Института за стандардизацију Србије
98. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
99. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању чланова Националног Комитета за безбедност у ваздухопловству
100. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
101. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
102. РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Милану, Република Италија
103. РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Милану, Република Италија
104. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12552/2018
105. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12553/2018
106. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12554/2018
107. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12555/2018
108. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12557/2018
109. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12559/2018
110. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2019. годину
111. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд за период 2018–2020. године
112. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд за 2018–2020. годину
113. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2018. годину
114. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Комисије за заштиту конкуренције за 2019. годину
115. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2018. годину
116. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад
117. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” у Друштво с ограниченом одговорношћу „Утва – Авио индустрија”, Панчево
118. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2017. годину
119. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу нераспоређене добити Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2017. годину
120. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд за 2017. годину
121. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о расподели исказане добити предузећа према Финансијском извештају за 2017. годину
122. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о правима, обавезама, одговорностима и заради запослених и директора Агенције за квалификације
123. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бајина Башта, Република Србија и града Форт Вилијам, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске
124. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12921/2018
125. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12931/2018
126. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12956/2018
127. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12957/2018
128. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-12592/2018
129. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-12593/2018
130. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12595/2018
131. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12588/2018
132. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12591/2018
133. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
134. РЕШЕЊЕ о уступању, без накнаде, Српском православном манастиру Св. Петка, ствари одузете у поступку пореске контроле
135. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ пореза на употребу, држање и ношење добара

МИНИСТАРСТВA
136. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
137. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
138. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова
139. ПРАВИЛНИК о начину и поступку достављања и садржини обавештења која Пореска управа доставља Агенцији за привредне регистре
140. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
141. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подношењу пореске пријаве електронским путем
142. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
143. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
144. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ
145. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе
146. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Листи јурисдикција са преференцијалним пореским системом
147. ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради, преради и промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
148. ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
149. ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
150. ПРАВИЛНИК o измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
151. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса
152. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима у погледу објеката и опреме које морају испуњавати одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима, као и о условима у погледу стручног кадра које морају испуњавати организације са посебним овлашћењима
153. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
154. ПРАВИЛНИК о измени Правилника o захтевима за безбедност пловила за рекреацију и пловила на водомлазни погон
155. ПРАВИЛНИК о обрасцу исправе на основу које се врши пренос хипотеке на броду или на карату брода на друго лице
156. ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржини захтева за издавање дозволе, обрасцу дозволе и другим обрасцима који прате извоз и увоз робе која би се могла користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање
157. ПРАВИЛНИК о начину подношења захтева и поступку издавања сагласности за изградњу, постављање објеката, промену њихове намене, као и постављању инсталација, опреме и уређаја на подручју граничног прелаза и давању претходне сагласности за почетак радова на подручју граничног прелаза
158. ПРАВИЛНИК о садржају захтева за издавање, начину издавања и одузимања, изгледу и садржају исправа предвиђених Законом о граничној контроли
159. ПРАВИЛНИК o начину вршења граничних провера и начину издавања, изгледу и садржају аката које полицијски службеници сачињавају приликом обављања послова граничних провера
160. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
161. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о увозу медицинских средстава која нису регистрована
162. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
163. РЕШЕЊЕ о брисању политичке странке националне мањине из Регистра политичких странака
164. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља
165. ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
166. ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2019. годину
167. ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
168. ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2019. годину

УСТАВНИ СУД
169. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-75/2016

ПРАВОСУЂЕ
170. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-837/2018-01
171. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-865/2018-01
172. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-905/2018-01
173. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-957/2018-01
174. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-987/2018-01
175. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-993/2018-01
176. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1025/2018-01
177. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1145/2018-01
178. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1146/2018-01
179. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1147/2018-01
180. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1153/2018-01
181. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1157/2018-01
182. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1158/2018-01
183. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1159/2018-01
184. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1161/2018-01
185. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1174/2018-01
186. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1175/2018-01
187. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1236/2018-01
188. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1241/2018-01
189. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-29/2018-01
190. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-30/2018-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
191. ОДЛУКА о ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијалне регулације и цене помоћних услуга за 2019. годину
192. ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање
193. ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
194. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-801/2018-1

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
195. ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, Cyrus Energy д.о.о Београд
196. ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Cyrus Energy д.о.о Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
197. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Ниша
198. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Врања
199. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Прокупља
200. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Аранђеловац
201. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Крупањ
202. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Кањижа
203. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Бачка Топола
204. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Прогрес”, Коцељева
205. РЕШЕЊЕ о именовању директора „Јавног предузећа за урбанизам”, Зрењанин

________________________________________________

 Број 103  - 26. 12. 2018.


ВЛАДА
1. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12608/2018
2. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12609/2018
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12613/2018

МИНИСТАРСТВA
4. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
5. ПРАВИЛНИК o воћним соковима и одређеним сродним производима намењеним за људску употребу
6. ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржини захтева за издавање дозволе, обрасцу дозволе и другим обрасцима који прате извоз и увоз робе двоструке намене
7. ПРАВИЛНИК о облику и садржају извештаја о извозу и увозу робе двоструке намене, пруженој брокерској услузи и техничкој помоћи
8. ПРАВИЛНИК о начину издавања и обрасцу потврде надлежне здравствене установе о промени пола
9. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о издавању извода из матичних књига намењених иностранству
10. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи
11. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти
12. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара
13. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
14. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о прехрамбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране
15. ПРАВИЛНИК о начину остваривања права на специјална помагала за читање и писање која се обезбеђују из средстава Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
16. ОДЛУКА о изменама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2018. години

УСТАВНИ СУД
17. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-257/2016
18. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-47/2016

ПРАВОСУЂЕ
19. ОДЛУКА Европског суда за људска права по представкама број 57691/09 и 19719/10, ЈКП Водовод Краљево против Србије
20. ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 34929/16, Музафера Бихорац Хајдарагић против Србије
21. ОДЛУКА Високог савета судства број 119-05-1280/2018-01
22. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
23. ОДЛУКА о управљању ризиком концентрације по основу изложености банке одређеним врстама производа
24. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о адекватности капитала банке
25. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
26. ОДЛУКА о допунама Одлуке о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
27. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
28. ПРАВИЛНИК о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење хелидрома
29. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о инспекцији Комисије у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству
30. ОДЛУКА Проширене комисије Евроконтрола број 154 од 29. новембра 2018. године
31. ИЗВОД из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 153 од 29. новембра 2018. године
32. ОДЛУКА o изменама и допунама Правилника о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда за заштиту инвеститора
33. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за октобар 2018. године
34. ПОДАТАК о просечној заради у Републици Србији исплаћеној за период од новембра 2017. до октобра 2018. године

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
35. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Зрењанина
36. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Кнић
37. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Чока
38. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Топола
39. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Бојник
40. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Велико Градиште
41. ОДЛУКА o матичним подручјима на територији општине Богатић
42. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Бач
43. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава”, Бач
44. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава”, Бач
45. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод”, Шид

________________________________________________

 Број 102  - 21. 12. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 38
2. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 39

ВЛАДА
3. УРЕДБА о утврђивању Превентивног акционог плана ради обезбеђивања сигурности снабдевања природним гасом
4. УРЕДБА о утврђивању Кризног плана ради обезбеђења сигурности снабдевања природним гасом
5. УРЕДБА о измени Уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива
6. УРЕДБА о раду и мрежи радарских центара у систему одбране од града и утврђивању локације радарских центара и заштитних зона тих центара, као и врстама ограничења која се могу увести у заштитним зонама
7. УРЕДБА о категоризацији и поступку унапређења објеката у којима се послује храном животињског порекла
8. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
9. ОДЛУКА о утврђивању зграде „Старе основне школе” у Бежанији за споменик културе
10. ОДЛУКА о висини накнаде за рад чланова Управног одбора Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању
11. ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Нацрта закона о контроли државне помоћи
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
14. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра правде
15. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра правде
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
35. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планинаˮ, Књажевац
36. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Историјског музеја Србије – Установе културе од националног значаја
37. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Историјског музеја Србије
38. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Учитељског факултета у Врању Универзитета у Нишу
39. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу
40. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова српског дела Савета за координацију пројеката
41. РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању генералног секретара Комисије Републике Србије за сарадњу са Организацијом Уједињених нација за просвету, науку и културу – УНЕСКО
42. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
43. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
44. РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
45. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
46. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду
47. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду
48. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института економских наука у Београду
49. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института економских наука у Београду
50. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за педагошка истраживања у Београду
51. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за педагошка истраживања у Београду
52. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић” у Београду
53. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић” у Београду
54. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за архитектуру и урбанизам Србије у Београду
55. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за архитектуру и урбанизам Србије у Београду
56. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института друштвених наука у Београду
57. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института друштвених наука у Београду
58. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за политичке студије у Београду
59. РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за политичке студије у Београду
60. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
61. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
62. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за хигијену и технологију меса у Београду
63. РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за хигијену и технологију меса у Београду
64. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за кукуруз „Земун Поље” у Београду
65. РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за кукуруз „Земун Поље” у Београду
66. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за воћарство, Чачак
67. РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за воћарство, Чачак
68. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Народног позоришта у Београду
69. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Народног позоришта у Београду
70. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Научног института за ветеринарство Србије из Београда
71. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Научног института за ветеринарство Србије из Београда
72. РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Солуну, Република Грчка
73. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12461/2018
74. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12462/2018
75. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12463/2018
76. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12464/2018
77. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2018. годину
78. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Железнице Србије” a.д. за 2018. годину
79. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2018. годину
80. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2018. годину
81. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада и пословања и финансијског плана за 2018. годину „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
82. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала „Коридори Србије” д.о.о. Београд
83. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, са стањем на дан 31. децембар 2017. године
84. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд за 2017. годину
85. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд за 2017. годину
86. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2017. годину
87. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2017. годину
88. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планинаˮ, Књажевац за 2017. годину
89. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12521/2018
90. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12537/2018
91. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-12159/2018
92. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-12346/2018
93. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-12347/2018
94. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12345/2018
95. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12348/2018
96. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12349/2018
97. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12350/2018
98. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12351/2018
99. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12353/2018
100. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12354/2018
101. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности

МИНИСТАРСТВA
102. ПРАВИЛНИК о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
103. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
104. ПРАВИЛНИК о условима и начину стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача
105. ПРАВИЛНИК о условима које мора да испуњава правно лице које врши професионално оспособљавање возача
106. ПРАВИЛНИК о производњи медицинских средстава
107. ПРАВИЛНИК о праћењу медицинских средстава на тржишту
108. ПРАВИЛНИК о оглашавању медицинског средства
109. ПРАВИЛНИК о начину распоређивања ученика за учење кроз рад

ПРАВОСУЂЕ
110. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
111. УПУТСТВО о попуњавању образаца за извештавање о кредитним пословима са иностранством

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
112. ПРАВИЛНИК о централној евиденцији програма стручног усавршавања у јавној управи и издавању уверења о учешћу у програму
113. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
114. ПРАВИЛНИК о дозволама и центрима за обуку пилота ултралаког ваздухоплова
115. ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину
116. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
117. ПРАВИЛНИК о Листи забрањених допинг средстава
118. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.o.o. Нови Сад

________________________________________________

 Број 101  - 20. 12. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Кнежевини Андори, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Мадриду
2. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Кнежевини Андори, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Мадриду

ВЛАДА
3. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
4. РЕШЕЊЕ о стављању на листу означених лица

МИНИСТАРСТВA
5. ПРАВИЛНИК о начину коришћења средстава са подрачуна консолидованог рачуна трезора Републике Србије, односно других рачуна, начину пласирања новчаних средстава, као и о начину извештавања о коришћењу, односно о инвестирању средстава
6. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
7. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
8. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника o превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду
9. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад
10. СПИСАК овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2019. годину

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
11. ПРАВИЛНИК о критеријумима и мерилима за вредновање програма стручног усавршавања
12. УПУТСТВО за начин рада ментора у току оспособљавања приправника у државним органима
13. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара – Сектор за сарадњу и извештавање у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
14. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0329/15-11
15. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0393/17-11
16. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0229/16-11
17. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-786/2018-1

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
18. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

________________________________________________

 Број 100  - 19. 12. 2018.


МИНИСТАРСТВA
1. РЕШЕЊЕ о утврђивању превода Међународних стандарда ревизије

________________________________________________

 Број 99  - 18. 12. 2018.


ВЛАДА
1. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план пословања са програмом приређивања игара на срећу и Финансијски план за реализацију програма приређивања игара на срећу „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2019. годину
2. ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године

МИНИСТАРСТВA
3. ПРАВИЛНИК о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор
4. ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области ветеринарске инспекције
5. ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца дозволе за повремени превоз и обрасца дозволе за наизменични превоз
6. ПРАВИЛНИК о обустављању и повлачењу, као и о техничкој процени медицинског средства на тржишту

УСТАВНИ СУД
7. ОДЛУКА Уставног суда број IУз-155/2014 и издвојено мишљење судије
8. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1202/2016 и сагласно издвојено мишљење судије
9. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-367/2016
10. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3366/2016

ПРАВОСУЂЕ
11. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01322/2018-01
12. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01323/2018-01
13. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01324/2018-01
14. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01325/2018-01
15. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01326/2018-01
16. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01327/2018-01
17. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01328/2018-01
18. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01329/2018-01
19. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01330/2018-01
20. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01331/2018-01
21. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01332/2018-01
22. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01333/2018-01
23. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01334/2018-01
24. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01335/2018-01

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
25. ОДЛУКА о утврђивању листе репрезентативних услуга повезаних с платним рачуном
26. ОДЛУКА о утврђивању прегледа услуга и накнада повезаних с платним рачуном
27. ОДЛУКА о утврђивању изгледа и садржаја извештаја о наплаћеним накнадама
28. ОДЛУКА о садржини и начину достављања и објављивања података о накнадама које пружаоци платних услуга наплаћују корисницима платних услуга
29. ОДЛУКА о почетном капиталу, капиталу и капиталном захтеву оператора платног система
30. ОДЛУКА о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозволе за рад платног система и сагласности на измене и допуне правила рада платног система

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
31. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
32. ПРАВИЛНИК о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађана
33. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана
34. ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије
35. ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
36. ОДЛУКА о измени Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
37. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Карађорђево”
38. ОДЛУКА о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2019. години
39. КОДЕКС пословног морала организатора професионалног управљања
40. ПОСЕБНЕ УЗАНСЕ у пословању шпедитерских друштава у Републици Србији

________________________________________________

 Број 98  - 14. 12. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ИСПРАВКА Закона о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

ВЛАДА
2. УРЕДБА о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију
3. УРЕДБА о условима и поступку отварања и затварања граничних прелаза, њиховој категоризацији, радном времену и начину преласка преко државне границе
4. УРЕДБА о условима за одређивање привременог граничног прелаза
5. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о пријему у професионалну војну службу
6. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима
7. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12126/2018
8. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12121/2018
9. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12114/2018
10. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12119/2018
11. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12120/2018
12. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12125/2018
13. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12117/2018
14. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12123/2018
15. ОДЛУКА о утврђивању Дома Удружења југословенских инжењера и архитеката у Београду за споменик културе
16. ОДЛУКА о утврђивању села Гостуше код Пирота за просторно културно-историјску целину
17. ОДЛУКА о образовању Консултативне групе за праћење и реализацију пројекта инклузивног предшколског образовања и васпитања
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
21. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра омладине и спорта
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
33. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Мачванског управног округа са седиштем у Шапцу
36. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Мачванског управног округа са седиштем у Шапцу
37. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Јабланичког управног округа са седиштем у Лесковцу
38. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Јабланичког управног округа са седиштем у Лесковцу
39. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
40. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
41. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
42. РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника Савета за питања старости и старења
43. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета за унапређење међугенерацијске сарадње и солидарности
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за рад чланова Комисије за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Димитровград, Република Србија и општине Димитровград, Република Бугарска
46. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12152/2018
47. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12153/2018
48. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12045/2018
49. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12048/2018
50. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12049/2018
51. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12050/2018
52. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12053/2018
53. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12054/2018
54. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности

МИНИСТАРСТВA
55. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2018. годину
56. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
57. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову
58. ОДЛУКА о додели средстава из буџета јединицама локалне самоуправе и градским општинама намењена за успостављање јединственог управног места
59. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
60. ИСПРАВКА Правилника о промету на мало медицинских средстава у специјализованим продавницама

УСТАВНИ СУД
61. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7451/2016
62. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1247/2016 и издвојено мишљење судије
63. РЕШЕЊЕ Уставног суда број Уж-8199/2016 и издвојено мишљење судије

ПРАВОСУЂЕ
64. ОДЛУКА о избору судије
65. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 10921/16 и три друге, Станивуковић и други против Србије
66. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 5409/12, Грбић против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
67. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0158/18-11
68. ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2018. године
69. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Националне службе за запошљавање за 2019. годину

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
70. ОДЛУКА о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса, „Ресава-гас” д.о.о. Свилајнац

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
71. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Пожаревац

________________________________________________

 Број 97  - 13. 12. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42