СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 90  - 06. 10. 2017.


- ПРАВИЛНИК о јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине (ступа на снагу 14. октобра 2017)
- ПРАВИЛНИК о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу (ступа на снагу 1. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ (ступа на снагу 14. октобра 2017, а примењиваће се од 1. јануара 2018)
- РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за октобар, новембар и децембар 2017. године
- ОДЛУКА о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) (ступа на снагу 14. октобра 2017)

________________________________________________

 Број 89  - 04. 10. 2017.


- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о униформи, ознакама, наоружању, специјалним возилима и другој опреми у Служби за обезбеђење у Управи за извршење кривичних санкција (ступа на снагу 12. октобра 2017)
- ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату новчане казне на лицу места (ступа на снагу 12. октобра 2017)
- ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
- ОДЛУКА Стоматолошке коморе Србије о надокнади за обнављање Лиценце

________________________________________________

 Број 88  - 29. 09. 2017.


- ЗАКОН о основама система образовања и васпитања (ступа на снагу 7. октобра 2017)
- ЗАКОН о високом образовању (ступа на снагу 7. октобра 2017)
- УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2017. години (ступа на снагу 7. октобра 2017)
- УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години (ступа на снагу 30. септембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о имунизацији и начину заштите лековима (ступа на снагу 30. септембра 2017, а примењује се од дана почетка примене првог програма из члана 13. став 1. овог правилника, осим одредаба члана 15. став 3. тачка 11) које се примењују од 1. марта 2018, члана 16. став 2. тач. 4) и 5) и члана 17. став 2. тачка 6) које се примењују од 1. јануара 2019, члана 18. став 2. тач. 3) до 10) које се примењују од 1. јануара 2020 и чл. 20, 21. и 28. које се примењују 18 месеци од дана ступања на снагу овог правилника)
- ПРАВИЛНИК о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа (ступа на снагу 7. октобра 2017, а примењује се од 1. септембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма (ступа на снагу 7. октобра 2017, а примењује се од 1. септембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма (ступа на снагу 7. октобра 2017, а примењује се од 1. септембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа (ступа на снагу 7. октобра 2017, а примењује се од 1. септембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (ступа на снагу 7. октобра 2017, а примењује се од 1. септембра 2017)
- ОДЛУКА о висини минималне цене рада за 2018. годину
- ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику Републике Србије” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику Републике Србије” није обавезно, у 2018. години (ступа на снагу 7. октобра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)
- ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2018. години (ступа на снагу 7. октобра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)

________________________________________________

 Број 87  - 27. 09. 2017.


- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 5. октобра 2017, осим одредаба члана 1. став 4, члана 2. ст. 1, 4, 10. и 12, члана 5. став 3, члана 6. став 5, члана 7, члана 8. став 3, чл. 9 и 10, члана 11. ст. 2, 5, 6, 9. и 10, члана 13. ст. 2, 4. и 5, члана 14. став 2, члана 16. ст. 3, 5. и 10. и члана 17, које се примењују по истеку 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника и одредаба члана 25. став 13. и члана 29. став 9, које се примењују од 1. јануара 2018)
- ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у августу 2017. године

________________________________________________

 Број 86  - 22. 09. 2017.


- ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт (ступа на снагу 23. септембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве (ступа на снагу 30. септембра 2017, а примењиваће се од 1. јануара 2018, осим члана 18. овог правилника који се примењује од дана ступања на снагу овог правилника)
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу (ступа на снагу 30. септембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)

________________________________________________

 Број 85  - 21. 09. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 84  - 20. 09. 2017.


- ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта (ступа на снагу 28.септембра 2017)

________________________________________________

 Број 83  - 15. 09. 2017.


- УРЕДБА o изменама и допунама Уредбе o садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја (ступа на снагу 23. септембра 2017)
- УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о националним спортским признањима и новчаним наградама (ступа на снагу 23. септембра 2017)
- ОДЛУКА о образовању Координационе комисије (ступа на снагу 23. септембра 2017)
- ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2017. године

________________________________________________

 Број 82  - 08. 09. 2017.


- ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (ступа на снагу 16. септембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о имунизацији и начину заштите лековима (ступа на снагу 16. септембра 2017, a примењује се од 1. октобра 2017, осим чл. 95. и 96. који се примењују од дана ступања на снагу овог правилника)
- ПРАВИЛНИК о начину реализације програма иновационе делатности за 2017. годину (ступа на снагу 9. септембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о условима за именовање енергетских менаџера у привредним друштвима чија је претежна делатност у сектору трговине и услуга, органима државне управе, другим органима Републике Србије, органима аутономне покрајине и установама (ступа на снагу 16. септембра 2017)
- ИСПРАВКА Правилника о допуни Правилника о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове
- ПРАВИЛНИК о програму и начину полагања испита на коме се проверава стручност и оспособљеност кандидата који се први пут бира на функцију заменика јавног тужиоца (ступа на снагу 16. септембра 2017)
- ОДЛУКА о изменама Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима (ступа на снагу 1. октобра 2017)
- ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна (ступа на снагу 1. октобра 2017)
- ПРАВИЛНИК о измени Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (ступа на снагу 16. октобра 2017)
- ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

________________________________________________

 Број 81  - 31. 08. 2017.


- Уредба о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору (ступа на снагу 8. септембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)
- Уредба о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечје недеље” у 2017. години (ступа на снагу 1. септембра 2017)
- Правилник о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу школу (ступа на снагу 1. септембра 2017)
- Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника (ступа на снагу 8. септембра 2017)
- Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи (ступа на снагу 31. августа 2017, а примењује се од 1. септембра 2017)

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42