П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 121  - 30.12.2023.


Републичка изборна комисија

1.ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике 2. јануара 2024. године

________________________________________________

 Број 120  - 29.12.2023.


Влада

1.УРЕДБА о финансијској подршци дуалном образовању
2.ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
3.ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду предлога акта којим се уређују посебни услови и начин доделе и коришћења средстава за реализацију пројеката развоја и унапређења руралног туризма и угоститељства у Републици Србији
4.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
5.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
6.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
7.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
9.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
21.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
26.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
31.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
32.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
33.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
34.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
35.РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
36.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета уметности у Београду
37.РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Универзитета уметности у Београду
38.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
39.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
40.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Института за крмно биље Крушевац
41.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Националне службе за запошљавање
42.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Управног одбора Националне службе за запошљавање
43.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2024. годину
44.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије за 2024. годину
45.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ЈП „Србијагасˮ Нови Сад за 2022. годину
46.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
47.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12962/2023
48.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12968/2023
49.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12972/2023
50.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12973/2023
51.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12976/2023
52.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12978/2023-1
53.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12787/2023
54.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12788/2023
55.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12789/2023
56.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12791/2023
57.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12792/2023
58.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12793/2023
59.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12795/2023
60.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12799/2023
61.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интересa за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12801/2023
62.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12839/2023
63.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12867/2023
64.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12887/2023
65.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12902/2023
66.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12911/2023
67.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
68.ЗАКЉУЧАК о утврђивању Плана имплементације Гаранције за младе за период од 2023. до 2026. године
69.УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада прописаних Законом о накнадама за коришћење јавних добара
70.АКЦИОНИ ПЛАН за период од 2023. до 2025. године, за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године

Министарства

71.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о признавању полазног материјала и контроли производње репродуктивног материјала шумског дрвећа
72.ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за котлове на чврсто гориво

Други државни органи и државне организације

73.ОДЛУКА о ценама помоћних услуга и ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације за 2024. годину
74.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима ЈКП „7. ОКТОБАР”, Нови Кнежевац

Друге организације

75.РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности

Локална самоуправа

76.ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Бољевац

________________________________________________

 Број 119   - 29.12.2023.


Влада

1.УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
2.УРЕДБА о Плану здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2024. годину
3.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
4.УРЕДБА о измени Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
5.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
6.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
7.ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2024. години
8.ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години
9.ОДЛУКА о допунама Одлуке о оснивању Здравственог центра Крушевац
10.ОДЛУКА о утврђивању гробног места и надгробног споменика Александре Анатолијне Розеншилд фон Паулин Сердјукове на Православном гробљу у Будисави за споменик културе
11.ОДЛУКА о образовању Комисије за капиталне инвестиције
12.ОДЛУКА о образовању Поткомисије за капиталне инвестиције
13.ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Координационог тела за координацију стратешких активности предвиђених Програмом трансформације Пореске управе за период 2021–2025. године
14.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12797/2023
15.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12819/2023
16.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12854/2023
17.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12855/2023
18.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за 2022. годину
19.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” Београд за 2022. годину
20.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2022. годину
21.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво са ограниченом одговорношћу Краљево оствареног у 2022. години
22.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у фитнесу за млађе категорије у Чачку 2024. године
23.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у ракетном моделарству, у Зрењанину 2024. године
24.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
25.ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2023–2027. године
26.ПРОГРАМ прилагођавања на измењене климатске услове за период од 2023. до 2030. године

Министарства

27.ПРАВИЛНИК о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање
28.ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2024. годину
29.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Градске библиотеке „Вук Караџић” у Косовској Митровици
30.ДИНАРСКА ВРЕДНОСТ европских прагова

Народна банка

31.ОДЛУКА о садржини, роковима и начину достављања података у вези с виртуелним валутама Народној банци Србије

Други државни органи и државне организације

32.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у децембру 2023. године
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности шефa Кабинета – Кабинет Повереника у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
34.ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству

Друге организације

35.ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
36.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
37.ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Владимирци

Локална самоуправа

38.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Топлификација”, Пожаревaц
39.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе”, Пожаревац
40.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица
41.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Белосавац”, Жагубица
42.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево

________________________________________________

 Број 118  - 28.12.2023.


Влада

1.ЗАКЉУЧАК о усвајању ИПАРД III програма за Републику Србију за период 2021-2027. године

Министарства

2.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
3.ПРАВИЛНИK о допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
4.ПРАВИЛНИК о Списку корисника јавних средстава
5.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице
6.ПРАВИЛНИК о надокнади штете настале од строго заштићених дивљих врста животиња
7.ПРАВИЛНИК о мониторингу и извештавању о емисијама гасова са ефектом стаклене баште
8.ПРАВИЛНИК о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом
9.ПРАВИЛНИК о регистру потрошача који не желе примати позиве и/или поруке у оквиру промоције и/или продаје телефоном
10.ПРАВИЛНИК о одобравању сталног настањења
11.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
12.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

Републичка изборна комисија

13.ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике 30. децембра 2023. године

Други државни органи и државне организације

14.РЕШЕЊЕ о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2024. години
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за процесуирање прекршаја у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара - Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за извештавање и аналитичке послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Други органи

21.АНЕКС III Колективног уговора Јавног предузећа „Службени гласник”
22.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
23.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, El Faro д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 117  - 27.12.2023.


Влада

1.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима
2.УРЕДБА о утврђивању Плана званичне статистике за 2024. годину
3.АКЦИОНИ ПЛАН за 2024–2026. годину за спровођење Стратегије активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године

Министарства

4.ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за локалне грејаче простора на чврсто гориво
5.НАРЕДБА о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2024. годину

Правосуђе

6.ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју судија у судовима

Други државни органи и државне организациј

7.ПРАВИЛНИК о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

Друге организације

8.ПРАВИЛНИК о Листи забрањених допинг средстава
9.ПРАВИЛНИК о Листи забрањених допинг средстава за коње

________________________________________________

 Број 116  - 26.12.2023.


Влада

1.УРЕДБА о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
2.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
3.УРЕДБА o измени Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години
4.УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
5.УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
6.УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
7.УРЕДБА о изменама Уредбе о енергетски угроженом купцу
8.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у елeктронском облику
9.ОДЛУКА о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
10.ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата
11.ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности
12.ОДЛУКА о промени границe катастарских општина Бешка и Крчедин
13.ОДЛУКА о изменама и допунама Програма реформе управљања јавним финансијама за период 2021–2025. године
14.OДЛУКА о изменaма Одлуке о образовању Радне групе за праћење реализације Уговора о концесији за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома на Аеродрому Никола Тесла у Београду
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства спорта
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за јавна улагања
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
33.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
37.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
38.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
39.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
40.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
41.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
42.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
43.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
44.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
45.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
46.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
47.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
48.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
49.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
50.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
51.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
52.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
53.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Одбора за јавни надзор ревизије
54.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Одбора за јавни надзор ревизије
55.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Академије техничко-уметничких струковних студија у Београду
56.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Савета Академије техничко-уметничких струковних студија у Београду
57.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
58.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-12409/2023
59.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-12406/2023
60.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12471/2023
61.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12468/2023
62.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12470/2023
63.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12467/2023
64.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12465/2023
65.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12461/2023
66.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12462/2023
67.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12464/2023
68.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12469/2023
69.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12466/2023
70.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12460/2023
71.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12463/2023
72.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде
73.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2023. годину
74.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2023. годину
75.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Агенције за квалификације за 2023. годину
76.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о Финансијском плану Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2023. годину
77.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2023. годину
78.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2023. годину
79.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање Јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2023. годину
80.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво са ограниченом одговорношћу, Зрењанин за 2023. годину
81.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић за 2022. годину
82.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара Планина”, Књажевац
83.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије”
84.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала у „СЕРБХУНГАС” д.о.о. Нови Сад
85.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на оснивање привредног друштва „СРБГАС” КФТ, БУДИМПЕШТА
86.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12599/2023
87.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12600/2023
88.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12601/2023
89.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12602/2023
90.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12603/2023
91.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12604/2023
92.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-12605/2023
93.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12606/2023
94.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12607/2023
95.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12608/2023
96.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12609/2023
97.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12610/2023
98.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12611/2023
99.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12633/2023
100.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12634/2023
101.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12635/2023
102.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12639/2023
103.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12701/2023-1
104.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12704/2023
105.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12707/2023
106.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12740/2023
107.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12757/2023
108.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
109.УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ пореза на употребу, држање и ношење добара
110.ДИНАРСКИ ИЗНОСИ месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. Закона о порезу на доходак грађана, за 2024. годину

Министарства

111.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност
112.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о електронском фактурисању
113.ПРАВИЛНИК о процени ефеката реализованог капиталног пројекта
114.ПРАВИЛНИK о садржини захтева за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе и садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе
115.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о размени докумената и поднесака током спровођења поступака у вези са енергетском дозволом, лиценцом за обављање енергетске делатности и сагласношћу за складиштење и снабдевање за сопствене потребе
116.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину
117.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
118.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Уставни суд

119.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-13082/2019
120.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-11831/2020

Правосуђе

121.ПРАВИЛНИК о раду Етичког одбора Високог савета судства
122.ПРАВИЛНИК о псеудонимизацији података
123.ПРАВИЛНИК о начину вођења и обрасцу личног листа

Народна банка Србије

124.ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о минималном захтеву за капиталом и подобним обавезама банке
125.ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о информацијама и подацима који се достављају Народној банци Србије за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе

Републичка изборна комисија

126.ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике 30. децембра 2023. године

Други државни органи и организације

127.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана
128.РЕШЕЊЕ о усклађеној вредности општег бода од јануара 2024. године
129.РЕШЕЊЕ о усклађивању пензија, вредности општег бода, најнижег износа пензије, новчаних накнада за телесно оштећење, новчаних накнада за помоћ и негу другог лица, накнада погребних трошкова и накнада по основу инвалидности од јануара 2024. године
130.РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија у 2024. години
131.РЕШЕЊЕ о обрачунатом проценту учешћа износа пензија и новчаног износа као увећања уз пензију у бруто домаћем производу
132.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0099/23-11
133.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за октобар 2023. године

Локална самоуправа

134.ОДЛУКА о oдређивању матичног подручја на територији општине Ковин
135.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац”, Ковин
136.РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Рашка“ у Рашки
137.РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП Путеви Рашка из Рашке
138.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

________________________________________________

 Број 115  - 22.12.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о оверавању аутоматских дозирних вага
2.ПРАВИЛНИК о оверавању аутоматских вага за мерење масе шинских возила у покрету
3.ПРАВИЛНИК о условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на моторно гориво које се користи за пољопривредне сврхе
4.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову
5.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит
6.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих врста и категорија животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о животињама
7.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова
8.ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
9.УПУТСТВО за вредновање понашајних компетенција
10.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01242/2023-22
11.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01243/2023-22
12.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01244/2023-22
13.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01248/2023-22
14.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01251/2023-22
15.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01253/2023-22
16.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01257/2023-22
17.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01260/2023-22
18.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01261/2023-22
19.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01263/2023-22
20.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01265/2023-22
21.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01266/2023-22
22.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 647-1/23
23.ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
24.ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
25.ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2024. годину
26.ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2024. годину

Правосуђе

27.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду
28.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду
Народна банка Србије
29.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друштва за осигурање
30.ОДЛУКА о изменама Одлуке о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање
Републичка изборна комисија
31.ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике 30. децембра 2023. године

Други државни органи и државне организације

32.ПРАВИЛНИК о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља
33.ПРАВИЛНИК о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера
34.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке
35.ПРАВИЛНИК о начину објављивања и врсти података о уговорима и изменама уговора које наручиоци објављују на Порталу јавних набавки
36.ПРАВИЛНИК о врстама добара за која су наручиоци у обавези да примењују еколошке аспекте у поступцима јавних набавки
37.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја
38.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
39.ОДЛУКА Проширене комисије Евроконтрола број 23/177 од 28. новембра 2023. године
40.ИЗВОД из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 23/176 од 28. новембра 2023. године

Друге организације

41.ОДЛУКА о изменама и допунама Општих услова за обављање универзалне поштанске услуге у Јавном предузећу „Пошта Србије“, Београд
42.ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Национални парк Фрушка гора”
43.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 114  - 20.12.2023.


Председник Републике

1.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Црној Гори

Министарства

2.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 648-1/23
3.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 652-1/23
4.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 660-1/23
5.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 673-1/23

Правосуђе

6.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1283/2023-01
7.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1284/2023-01
8.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1285/2023-01
9.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1286/2023-01
10.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1287/2023-01
11.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1288/2023-01
12.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1289/2023-01
13.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1290/2023-01
14.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-00-1282/2023-01
15.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1215/2023-01
16.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1240/2023-01
17.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1273/2023-01

Републичка изборна комисија

18.ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике 30. децембра 2023. године

Друге организације

19.ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

________________________________________________

 Број 113  - 15.12.2023.Републичка изборна комисија

1.ОДЛУКА о утврђивању коначног броја бирача у Републици Србији за изборе за народне посланике, расписане за 17. децембар 2023. године

________________________________________________

 Број 112  - 15.12.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2024. годину
2.УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години
3.ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
4.ОДЛУКА о измени Одлуке о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа
5.ОДЛУКА о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на увоз одређене робе
6.ОДЛУКА о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Федералних Држава Микронезије
7.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Ужице
8.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Ужице
9.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12285/2023
10.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12286/2023
11РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12287/2023
12.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12288/2023
13.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12289/2023
14.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12328/2023
15.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12353/2023
16.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12354/2023
17.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12355/2023
18.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12356/2023
19.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12357/2023
20.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ДОО ГАС Бечеј за 2023. годину
21.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2023. годину
22.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2023. годину
23.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2024. годину
24.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и града Бусана, Република Кореја
25.РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Уганде у Републици Србији
26.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12358/2023
27.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12359/2023
28.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12360/2023
29.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12361/2023
30.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12362/2023
31.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12363/2023
32.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12364/2023
33.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12366/2023
34.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12369/2023
35.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12370/2023
36.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности

Министарства

37.ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана вађења речних наноса
38.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
39.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 675-2/23
40.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 675-3/23
41.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 675-4/23
42.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 675-5/23
43.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-1/23
44.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-2/23
45.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-3/23
46.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-4/23
47.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-5/23
48.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-6/23
49.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-7/23
50.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-8/23
51.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-9/23

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42