П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 72  - 31.08.2023.


Председник Републике

1.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јужној Африци
2.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Украјини
3.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при сталној делегацији Републике Србије при УНЕСКО у Паризу
4.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аргентини
5.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Белорусији

Влада

6.СТРАТЕГИЈА заштите података о личности за период од 2023. до 2030. годинe
7.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2023. годину
8.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности и непотпуну експропријацију непокретности
9.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7244/2023
10.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7246/2023
11.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7343/2023
12.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7391/2023
13.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7127/2023
14.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7245/2023
15.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7247/2023
16.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7340/2023
17.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7341/2023
18.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7342/2023
19.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7384/2023
20.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7386/2023
21.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7387/2023
22.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7388/2023
23.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7389/2023
24.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7390/2023
25.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7393/2023
26.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7394/2023
27.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7395/2023
28.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7397/2023
29.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности

Министарства

30.ПРАВИЛНИК о условима за израду пројекта рекултивације пољопривредног земљишта
31.ПРАВИЛНИК о контроли производних способности и процени приплодне вредности домаћих животиња
32.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о параметрима и методама за анализу и утврђивање квалитета шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина
33.ПРАВИЛНИК о утврђивању водних тела површинских и подземних вода
34.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података
35.ПРАВИЛНИК о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања
36.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00650/2023-22
37.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00668/2023-22
38.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00675/2023-22
39.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00676/2023-22
40.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00677/2023-22
41.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00679/2023-22
42.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00680/2023-22
43.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00686/2023-22
44.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00687/2023-22
45.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00691/2023-22
46.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00692/2023-22
47.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00693/2023-22
48.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00698/2023-22
49.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00699/2023-22
50.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00700/2023-22
51.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00701/2023-22
52.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00702/2023-22
53.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00703/2023-22
54.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00706/2023-22
55.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00707/2023-22
56.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00708/2023-22
57.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00710/2023-22
58.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00713/2023-22
59.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00718/2023-22
60.PЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00719/2023-22
61.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00733/2023-22
62.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-1/23
63.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-2/23
64.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-3/23
65.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-4/23
66.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-5/23
67.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-6/23
68.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-7/23
69.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-8/23
70.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-9/23
71.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 475-1/23
72.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 475-2/23
73.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 475-3/23
74.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 475-4/23

Други државни органи и државне организације

75.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у августу 2023. године

Друге организације

76.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за полицијске службенике

________________________________________________

 Број 71  - 25.08.2023.


Влада

1.УРЕДБА о посебним критеријумима и поступку за пријем на рад и престанак рада у Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији
2.УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима за доделу подстицаја послодавцима који запошљавају новонастањена лица у Републици Србији
3.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
4.УРЕДБА о изменама Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”
5.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
6.ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију Међународне конференције „Будућност биотехнологије”
7.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Координационе комисије
8.ОДЛУКА о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
9.ОДЛУКА о условима за смањење царинских дажбина на увоз одређене робе
10.ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде
11.ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану
12.ОДЛУКА о измени Одлуке о спровођењу поступка за избор стратешког партнера
13.ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор образовања и васпитања
14.ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике
15.ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система хидроелектране на Ибру
16.ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене за мрежу електроенергетских водова на потесу ХЕ Ђердап 1, ТЕ „Дрмно”, производни рударски системи у Мајданпеку и Бору
17.ОДЛУКА о утврђивању куће Видановића у Црвеном Брегу за споменик културе
18.ОДЛУКА о утврђивању кафане „Бели медвед” у Земуну за споменик културе
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
37.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашње и спољне трговине
38.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
39.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
40.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
41.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
42.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
43.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
44.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
45.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
46.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
47.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
48.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
49.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
50.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
51.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
52.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
53.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
54.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
55.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
56.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
57.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
58.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
59.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
60.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
61.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
62.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
63.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
64.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
65.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Установе Студентски центар „Београд”
66.РЕШЕЊЕ о именовању директора Установе Студентски центар „Београд”
67.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимарˮ у Крушевцу
68.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимарˮ у Крушевцу
69.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Чачку
70.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Чачку
71.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Зајечару
72.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Зајечару
73.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије струковних студија Шумадија
74.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије струковних студија Шумадија
75.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије струковних студија косовско метохијска
76.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије струковних студија косовско метохијска
77.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета заштите на раду Универзитета у Нишу
78.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Електронског факултета Универзитета у Нишу
79.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу
80.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
81.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Економског факултета Универзитета у Крагујевцу
82.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Економског факултета Универзитета у Крагујевцу
83.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите југословенско-габонске комисије
84.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог југословенско-анголског комитета за привредну и научно-техничку сарадњу
85.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Националног савета за климатске промене
86.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
87.РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
88.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
89.РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
90.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост”, Београд
91.РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост”, Београд
92.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост”, Београд
93.РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост”, Београд
94.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
95.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2023. годину
96.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2023. годину
97.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2023. годину
98.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена Финансијског плана Агенције за реституцију за 2023. годину
99.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада за 2023. годину Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању
100.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању за 2023. годину
101.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2023. годину
102.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2023. годину
103.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2023. годину
104.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2023. годину
105.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Галовицаˮ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2023. годину
106.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима за 2022. годину Агенције за лиценцирање стечајних управника
107.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” за 2022. годину
108.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Зрењанин за 2022. годину
109.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Друштва „Београдски сајам” д.о.о. Београд
110.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду за Јавно предузеће „Завод за уџбенике”, Београд
111.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника услуга за посетиоце у заштићеном подручју Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
112.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
113.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Srbija”
114.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србија”
115.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бач, Република Србија и општине Рибник, Република Српска, Босна и Херцеговина
116.РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-7651/2023
117.РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-7652/2023

Министарства

118.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подацима о економичности потрошње горива и емисијама CО2 из нових путничких возила
119.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
120.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања
121.ОДЛУКA број 2023/01 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице o Правилнику о додатку за школовање за Стални секретаријат Транспортне заједнице
122.ОДЛУКА број 2023/02 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о Правилима о секундацији и локално ангажованим стручњацима
123.ОДЛУКA број 03/2023 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице донета путем писане процедуре на дан 14. април 2023. која мења и допуњује Одлуку број 2019/3
124.ОДЛУКА број 2023/04 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о обнављању мандата директора и заменика директора Сталног секретаријата Транспортне заједнице

Правосуђе

125.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-828/2023-01
126.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-854/2023-01
127.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-865/2023-01
128.ОДЛУКУ о престанку судијске функције, број 119-00-871/2023-01
129.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-875/2023-01
130.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1091/2023-01
131.ОДЛУКА о престанку функције судије поротника

Други државни органи и државне организације

132.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
133.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јун 2023. године
134.ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2023. године
135.ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији за период јул 2022 – јун 2023. године у односу на период јул 2021 – јун 2022. године

Друге организације

136.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
137.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, BH tobacco д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 70  - 23.08.2023.


Влада


1.УРЕДБА о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката
2.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7604/2023
3.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7605/2023
4.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
5.ИСПРАВКА Уредбе о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2023. години

Народна банка

6.РЕШЕЊЕ о допуни дозволе за пружање платних услуга

Друге организације

7.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

Локална самоуправа

8.РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Извор”, Владимирци

________________________________________________

 Број 69  - 18.08.2023.


Влада
1. УРЕДБА о измени Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
2. УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, оштећених услед дејства поплава у мају и јуну 2023. године
3. УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених стамбених зграда услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године
4. ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде
5. ОДЛУКА о проглашењу престанка елементарне непогоде
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7547/2023
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7548/2023
8. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7560/2023

Министарства
9. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о квaлитeту зачина, екстраката зачина и мешавина зачина
10. ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте за 2023. годину
11. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене двосмерног магистралног гасовода Ниш – Батајница – Хоргош – граница Мађарске са елементима детаљне регулације на животну средину
12. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград”, Зајечар
13. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград”, Зајечар
14. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности директора Народне библиотекe „Радоје Домановић”, Лесковац
15. РЕШЕЊЕ о именовању директора Народне библиотеке „Радоје Домановић”, Лесковац
16. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака
17. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 465-1/23
18. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа,02-33 број 465-2/23
19. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 465-3/23
20. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 465-4/23
21. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 465-5/23
22. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 465-6/23
23. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 465-7/23
24. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 465-8/23
25. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 469-1/23
26. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 470-1/23
27. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 470-2/23
28. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 470-3/23
29. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 470-4/23
30. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 472-1/23
31. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 472-2/23
32. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 472-3/23

Правосуђе
33. ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Смедереву

Други државни органи и државне организације
34. ПРАВИЛНИК о раду Агенције за управљање лукама
35. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци
36. РЕШЕЊЕ директор Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0248/22-11
37. РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0305/22-08
38. РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0307/2022-08
39. РЕШЕЊЕ о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности
40. РЕШЕЊЕ о обнови дозволе за обављање делатности колективног остваривања имовинских права аутора фотографије и носилаца ауторског права на фотографијама

________________________________________________

 Број 68  - 14.08.2023.


Влада
1. Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Милану, Република Италија
2. Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Трсту, Република Италија
3. Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Истанбулу, Република Турска

Министарства
4. Правилник о Привременом регистру мајки и других лица којима се уплаћује новчана помоћ
5. Правилник о изменама и допунама Правилника о програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима
6. Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње
7. Правилник о измени Правилника о изгледу судских таксених марака, поступку израде, дистрибуцији и располагању судским таксеним маркама
8. Правилник о измени и допуни Правилника о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника - (ступа на снагу 14.8.23.) -здравство

Правосуђе
9. Пресуда Европског суда за људска права по представци број 61365/16, С.Е. против Србије

Други државни органи и државне организације
10. Индекси потрошачких цена за јул 2023. године - статистика

Друге организације
11. Одлука о измени Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Национални парк Фрушка гора"
12. Малопродајне цене дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

Локална самоуправа
13. Решење о именовању директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Трстеник”

________________________________________________

 Број 67  - 10.08.2023.


Правосуђе

1.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 34132/21, Бобић против Србије и 4 другe представкe

Народна банка

2.ОДЛУКА о допуни Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству

Други државни органи и државне организације

3.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

Друге организације

4.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Centrosinergija д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 66  - 07.08.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године
2.УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у јулу 2023. године
3.УРЕДБА о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
4.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
5.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени услуга у Јавном предузећу „Скијалишта Србије”

Министарства

6.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома здравља Осечина

Други државни органи и државне организације

7.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
8.ИСПРАВКА Правилника о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива

Друге организације

9.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 65  - 04.08.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2023. години
2.ОДЛУКА о проглашењу елементарне непогоде
3.ОДЛУКА о образовању Радне групе за разматрање предлога полазних основа за приступ студирању и пријему у високо образовање на Западном Балкану
4.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство
5.ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години
6.ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години
7.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
8.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
9.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
27.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић” у Београду
28.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу
29.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу
30.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6935/2023
31.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6936/2023
32.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије у 2022. години и на нераспоређени добитак из ранијих година
33.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу нераспоређене добити „Србија Воз” а.д. Београд за 2021. годину
34.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу нераспоређене добити Акционарског друштва „Железнице Србије”, Београд
35.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Развојне агенције Србије по Финансијском извештају за 2022. годину
36.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Развојне агенције Србије за 2022. годину
37.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
38.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7088/2023
39.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7089/2023
40.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7044/2023
41.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7045/2023
42.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7055/2023
43.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7058/2023
44.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6952/2023
45.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6953/2023
46.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7042/2023
47.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7047/2023
48.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7048/2023
49.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7049/2023
50.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7051/2023
51.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7053/2023
52.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-7023/2023
53.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-7026/2023
54.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-7027/2023
55.АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020–2025. године, у периоду 2023–2025. године

Министарства

56.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким правилима за чамце, пловећа тела и плутајуће објекте
57.ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна у погледу потрошње електричне енергије у стању приправности, искљученом стању и умреженом стању приправности за електричне и електронске уређаје у домаћинству и канцеларијску опрему
58.ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за једноставне сет топ бокс уређаје
59.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о клиничком испитивању лекова у хуманој медицини
60.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2023. годину
61.ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура
62.НАРЕДБА о изменама и допуни Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња (Pestis suum africana) у Републику Србију
63.ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система хидроелектране на Ибру на животну средину
64.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Чукарица
65.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Чукарица
66.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Народне универзитетске библиотеке „Иво Андрић” Приштина
67.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Градске библиотеке „Вук Караџић” у Косовској Митровици
68.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Градске библиотеке „Вук Караџић” у Косовској Митровици
69.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
70.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 447-1/23
71.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 447-2/23
72.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 447-3/23
73.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 447-4/23
74.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 447-5/23
75.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 447-6/23
76.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 447-7/23
77.РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00311/2023-09
78.РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00312/2023-09

Правосуђе

79.ОДЛУКА о разрешењу функције јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду

Други државни органи и државне организације

80.СТАТУТ Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге
81.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обављању ваздушног саобраћаја једрилицама
82.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обављању ваздушног саобраћаја балонима
83.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јулу 2023. године
84.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0111/22-08
85.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0296/22-08
86.ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања

Друге организације

87.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд

Локална самоуправа

88.РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Комуналац”, Љиг

________________________________________________

 Број 64  - 03.08.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о обрачуну просечне велепродајне цене деривата нафте EVRO DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95

________________________________________________

 Број 63  - 28.07.2023.


Влада

1.УРЕДБА о врстама наоружања, муниције, средстава принуде и опреми полицијских службеника
2.УРЕДБА о униформи и ознакама полицијских службеника
3.УРЕДБА о ограничењу висине цена деривата нафте
4.УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2023. годину
5.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о ванредној интервентној мери подршке правним лицима и предузетницима који складиште малину и вишњу рода 2022. године ради измирења обавеза према произвођачима
6.УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури
7.УРЕДБА о изменама Уредбе o методологији за одређивање трошкова обраде крви и компонената крви
8.ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња ауто-пута Београд (Борча) – Зрењанин и Зрењанин – Нови Садˮ
9.ОДЛУКА о образовању Комисије за верску наставу у школи
10.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
11.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
12.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
13.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
14.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
15.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
16.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
17.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
18.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
19.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
20.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
21.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
22.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
23.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
24.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства информисања и телекомуникација
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
30.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
33.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Лепосавић
34.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Подујево
35.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Косово Поље
36.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Привременог органа општине Клина
37.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
38.РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
39.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
40.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
41.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије струковних студија Јужна Србија
42.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије струковних студија Јужна Србија
43.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије техничко-васпитачких струковних студија
44.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије техничко-васпитачких струковних студија
45.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета у Нишу
46.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета у Нишу
47.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Нишу
48.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Нишу
49.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Економског факултета Универзитета у Нишу
50.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Економског факултета Универзитета у Нишу
51.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Правног факултета Универзитета у Нишу
52.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Правног факултета Универзитета у Нишу
53.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета уметности Универзитета у Нишу
54.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета уметности Универзитета у Нишу
55.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу
56.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу
57.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Електронског факултета Универзитета у Нишу
58.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Електронског факултета Универзитета у Нишу
59.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Лесковцу Универзитета у Нишу
60.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Лесковцу Универзитета у Нишу
61.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Машинског факултета Универзитета у Нишу
62.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Машинског факултета Универзитета у Нишу
63.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу
64.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу
65.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Нишу
66.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Нишу
67.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета заштите на раду у Нишу Универзитета у Нишу
68.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета заштите на раду у Нишу Универзитета у Нишу
69.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу
70.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Грађевинско-архитектонског Факултета универзитета у Нишу
71.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
72.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
73.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
74.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
75.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
76.РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
77.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о разрешењу директора Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд
78.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о именовању директора Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд
79.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6526/2023
80.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6819/2023
81.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6824/2023
82.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-6575/2023
83.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-6650/2023
84.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2023. годину
85.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2023. годину
86.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд за 2023. годину
87.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2023. годину
88.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за 2023. годину
89.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” Ниш за 2022. годину
90.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ДОО „Гасˮ Бечеј за 2022. годину
91.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа, гаражних места у склоништима у мирнодопским условима, лагума, пословног простора и локала
92.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 2024 IIHF Светског сениорског првенства, у Београду 2024. године
93.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 2024 IIHF Светског женског сениорског првенства, у Београду 2024. године
94.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 2024 IIHF Светског јуниорског првенства за играче до 20 година, у Београду 2024. године
95.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 2024 IIHF Светског јуниорског првенства за играче до 18 година, у Београду 2024. године
96.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Краљева, Република Србија и општине Каратај, Република Турска
97.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6899/2023
98.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6908/2023
99.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6909/2023
100.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6914/2023
101.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6653/2023
102.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6662/2023
103.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6649/2023
104.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6651/2023
105.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6655/2023
106.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6577/2023
107.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6658/2023
108.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6661/2023
109.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6663/2023

Министарства

110.ПРАВИЛНИК o садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију
111.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе
112.ПРАВИЛНИК о оверавању мерила дужине – машине за мерење дужине жице и кабла и машине за непрекидно одмеравање једнаких дужина жице и кабла
113.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о означавању обуће
114.ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје за органску сточарску производњу
115.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
116.ПРАВИЛНИК о садржини извештаја о спроведеном енергетском прегледу
117.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о утврђивању телесних оштећења
118.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину
119.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о критеријумима, начину и условима за стављање лекова на Листу лекова, односно за скидање лекова са Листе лекова
120.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака

Правосуђе

121.ПОСЛОВНИК о раду Високог савета тужилаштва
122.ОДЛУКА о престанки функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Шапцу

Други државни органи и државне организације

123.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
124.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају главног економисте Фискалног савета
125.РЕШЕЊЕ о именовању на положај главног економисте Фискалног савета

Друге организације

126.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
127.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд

Локална самоуправа

128.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Војводинашуме”, Петроварадин
129.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац”, Чачак

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42