СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 60  - 03. 08. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о ближем уређењу услова које морају да испуне шеме електронске идентификације за одређене нивое поузданости
2. УРЕДБА o методологији за одређивање трошкова обраде крви и компонената крви
3. УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
4. УРЕДБА о допунама Уредбе о програму и начину полагања државног стручног испита
5. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о остваривању права на једнократну новчану помоћ, оспособљавању брачног друга и о накнади за школовање деце војног лица
6. ОДЛУКА о оснивању Академије пословних струковних студија Београд
7. ОДЛУКА о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2018. годину
8. ОДЛУКА о проглашењу престанка елементарне непогоде
9. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара
10. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
12. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
15. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавне набавке
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Народног музеја у Београду – Установе културе од националног значаја
22. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Народног музеја у Београду
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
24. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
25. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Централног института за конзервацију
26. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Централног института за конзервацију
27. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
28. РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
29. РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Управног одбора Клиничко-болничког центра „Звездара”
30. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Клиничко-болничког центра „Звездара”
31. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд за 2018. годину
32. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању допуна Годишњег програма рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
33. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
34. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима Агенције за лиценцирање стечајних управника
35. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
36. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7491/2018
37. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7492/2018
38. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7493/2018
39. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7496/2018
40. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7268/2018
41. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7364/2018
42. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7366/2018
43. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7369/2018
44. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7370/2018
45. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7371/2018
46. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7372/2018
47. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7373/2018
48. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7374/2018
49. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7375/2018
50. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7376/2018
51. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7377/2018
52. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7378/2018
53. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7379/2018
54. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7381/2018
55. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7382/2018
56. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7384/2018
57. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7391/2018
58. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7392/2018
59. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7393/2018
60. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7394/2018
61. ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године - Истраживања за иновације
62. ЗАКЉУЧАК о усвајању Националног програма руралног развоја од 2018. до 2020. године

МИНИСТАРСТВA
63. ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области јонизујућих зрачења
64. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
65. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама 65. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ
66. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ
67. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-1/18
68. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-2/18
69. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 446-1/18
70. РЕШЕЊЕ o утврђивању репрезентативности удружења послодаваца
71. РЕШЕЊЕ o утврђивању репрезентативности синдиката
72. РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта

ПРАВОСУЂЕ
73. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 27471/15 и 12 других, Мирковић и други против Србије

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
74. УПУТСТВО за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина (пречишћен текст)

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
75. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Комуналац” Кула
76. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Руском”, Руски Крстур

________________________________________________

 Број 59  - 31. 07. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”
2. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
3. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о енергетски угроженом купцу
4. ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница Ниш–Мердаре
5. ОДЛУКА о образовању Савета за праћење реализације Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године
6. ОДЛУКА о образовању Комисије за израду предлога о утврђивању права на исплату девизне штедње
7. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину
8. ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Комисије за борбу против наркоманије у школама
9. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Радне групе за спровођење препорука из „Беле књиге” Савета страних инвеститора
10. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
11. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
14. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
22. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
25. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
33. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Тара”
34. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Тара”
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
36. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
37. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Природњачког музеја у Београду
38. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Музеја науке и технике у Београду
39. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Ниш
40. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
41. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7155/2018
42. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7156/2018
43. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7157/2018
44. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7158/2018
45. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
46. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7341/2018
47. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7342/2018
48. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7343/2018
49. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7344/2018
50. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7345/2018
51. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7346/2018
52. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7347/2018
53. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7348/2018
54. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7349/2018
55. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7350/2018
56. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7351/2018
57. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7352/2018
58. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7353/2018
59. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7355/2018
60. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени продаје „Службеног гласника РС”, висини претплате на „Службени гласник РС” и висини накнаде за приступ Правно-информационом систему Републике Србије, у 2019. години
61. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
62. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Клинике за неуропсихијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”
63. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
64. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Пољопривредне стручне службе Институт Тамиш” друштво с ограниченом одговорношћу, Панчево за 2017. годину
65. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7249/2018
66. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7250/2018
67. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7325/2018
68. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7251/2018
69. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7356/2018
70. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7358/2018
71. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса

МИНИСТАРСТВA
72. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура
73. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-3/18
74. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-4/18
75. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-5/18
76. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-6/18
77. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-7/18
78. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-8/18
79. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-9/18
80. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-10/18

ПРАВОСУЂЕ
81. ПОСЛОВНИК о раду Етичког одбора Државног већа тужилаца
82. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца
83. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-773/2018-01
84. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-774/2018-01
85. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-775/2018-01
86. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-776/2018-01
87. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-777/2018-01
88. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-778/2018-01
89. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-779/2018-01
90. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-780/2018-01
91. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-781/2018-01
92. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-782/2018-01
93. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-783/2018-01
94. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-784/2018-01
95. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-785/2018-01
96. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-786/2018-01
97. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-787/2018-01
98. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-788/2018-01
99. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-789/2018-01
100. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-790/2018-01
101. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-791/2018-01
102. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-792/2018-01
103. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-793/2018-01
104. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-794/2018-01
105. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-795/2018-01
106. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-796/2018-01
107. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-797/2018-01
108. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-798/2018-01
109. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-799/2018-01
110. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-800/2018-01
111. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-801/2018-01
112. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-802/2018-01
113. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-803/2018-01
114. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-804/2018-01
115. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-805/2018-01
116. ОДЛУКА о престанку судијске функције

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
117. РЕШЕЊЕ о обнови дозволе за обављање делатности колективног остваривања права аутора фотографије

________________________________________________

 Број 58  - 27. 07. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Босни и Херцеговини

ВЛАДА
2. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Заједничког комитета за трговинску и економску сарадњу са Државом Израел
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

МИНИСТАРСТВA
4. ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом
5. ПРАВИЛНИК о одржавању жичара за транспорт лица
6. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о пријављивању заразних болести и посебних здравствених питања
7. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима

ПРАВОСУЂЕ
8. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
9. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ за годину завршену 31. децембра 2017. године

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10. ПРАВИЛНИК о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења
11. ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о пружању услуге калибраже из ваздуха
12. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0125/17-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
13. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.

________________________________________________

 Број 57  - 25. 07. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о људским ћелијама и ткивима
2. ЗАКОН о пресађивању људских органа
3. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о психоактивним контролисаним супстанцама
4. ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 38
5. ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 39
6. ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Неготину
7. ОДЛУКА о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција
8. ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
9. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије

ВЛАДА
10. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2018. годину
11. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по Финансијским извештајима Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” за 2016. годину
12. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по Финансијским извештајима Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” за 2017. годину
13. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6872/2018
14. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6995/2018
15. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6996/2018
16. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6997/2018
17. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6998/2018
18. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6999/2018
19. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7000/2018
20. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7001/2018
21. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7002/2018
22. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7003/2018
23. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7004/2018
24. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7005/2018
25. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7006/2018
26. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7007/2018
27. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7023/2018

МИНИСТАРСТВA
28. ПРАВИЛНИК о начину спровођења реорганизације по унапред припремљеном плану реорганизације и садржини унапред припремљеног плана реорганизације
29. ПРАВИЛНИК о изгледу печата забране уласка и начину уношења забране уласка у страну путну исправу
30. ПРАВИЛНИК о здравственим прегледима тражиоца азила приликом пријема у Центар за азил или други објекат за смештај тражилаца азила
31. ПРАВИЛНИК о измени Правилника o ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина
32. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Националног плана за смањење емисија (НЕРП)
33. РЕШЕЊЕ о давању овлашћења за испитивање отпада
34. ИСПРАВКА Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене ауто-пута Е-761, деоница Пожега – Ужице – граница са Републиком Српском (Босна и Херцеговина) на животну средину

ПРАВОСУЂЕ
35. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-743/2018-01
36. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-744/2018-01
37. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-745/2018-01
38. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-746/2018-01
39. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-747/2018-01
40. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-748/2018-01
41. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-749/2018-01
42. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-750/2018-01
43. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-751/2018-01
44. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-752/2018-01
45. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-753/2018-01
46. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-754/2018-01
47. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-755/2018-01
48. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-756/2018-01
49. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-757/2018-01
50. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-758/2018-01
51. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-759/2018-01
52. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-760/2018-01

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
53. РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
54. УПУТСТВО за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина (пречишћен текст)
55. ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина
56. ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
57. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника којим се прописује пријављивање података о стицању, односно отуђењу акција као и о вредности обављених стицања, односно отуђења за које није обавезно пријављивање
58. ОДЛУКА о усвајању завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за 2017. годину
59. ОДЛУКА о измени Одлуке Агенције за енергетику Републике Србије број 311.01-2/2016-С-I од 20. јуна 2017. године
60. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0566/17-11
61. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за мај 2018. године
62. ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса за период јануар–мај 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
63. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа града Панчева („Службени лист града Панчева”, број 15/15 од 25. јуна 2015. године)
64. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус”' д.о.о. Београд – Земун
65. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
66. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Мали Зворник

________________________________________________

 Број 56  - 18. 07. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
2. УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
3. УРЕДБА о начину остваривања сигурносне заштите бродова, лука отворених за међународни саобраћај и објеката безбедности пловидбе на међународним водним путевима
4. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину
5. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије
6. УРЕДБА о допунама Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
7. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерилима за утврђивање приоритета за смештај лица којима је признато право на уточиште или додељена супсидијарна заштита и условима коришћења стамбеног простора за привремени смештај
8. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот лица којима је признато право на уточиште
9. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова
10. ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години
11. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
12. ОДЛУКА о накнадама за рад председника и чланова Програмског савета и чланова сталних програмских комисија Националне академије за јавну управу
13. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за израду нацрта стратешког документа о развоју система јавног информисања у Републици Србији
14. ОДЛУКА о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Републике Вануату
15. ОДЛУКА о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца – заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
31. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права
33. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
34. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
36. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
37. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра финансија
38. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
40. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
42. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
45. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Националне комисије за рачуноводство
46. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националне комисије за рачуноводство
47. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националне комисије за рачуноводство
48. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6848/2018
49. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6841/2018
50. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6842/2018
51. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6843/2018
52. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6844/2018
53. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6845/2018
54. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6846/2018
55. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6847/2018
56. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6849/2018
57. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6850/2018
58. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6851/2018
59. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6852/2018
60. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6853/2018
61. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6854/2018
62. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2018. годину
63. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд за 2016. годину
64. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Тунис у Републици Србији

МИНИСТАРСТВA
65. ПРАВИЛНИК о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета
66. ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области шумарства и ловства
67. ПРАВИЛНИК о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области шумарства и ловства
68. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина
69. ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације
70. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/837
71. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/838
72. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године на животну средину
73. РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља

УСТАВНИ СУД
74. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-87/2017

ПРАВОСУЂЕ
75. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
76. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја
77. НАРЕДБА о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
78. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
79. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
80. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. Београд
81. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. Београд
82. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
83. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
84. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
85. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
86. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
87. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
88. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац”, Чачак
89. РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног предузећа за обезбеђивање јавне расвете „Расвета Варварин”, Варварин

________________________________________________

 Број 55  - 16. 07. 2018.НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Мајданпек

ВЛАДА
2. ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење препорука из Процене ризика за прање новца и Процене ризика за финансирање тероризма

МИНИСТАРСТВA
3. ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области транспорта опасне робе
4. ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области железничког саобраћаја
5. ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области безбедности пловидбе
6. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању сидришта
7. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о висини стипендије професионалном припаднику Војске Србије за време школовања у иностранству

УСТАВНИ СУД
8. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7546/2015 и издвојено мишљење судије

ПРАВОСУЂЕ
9. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
10. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца

________________________________________________

 Број 54  - 13. 07. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 32
2. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 33

ВЛАДА
3. УРЕДБА о номиналним износима и начину усклађивања цензуса за остваривање права на дечији додатак и висини и начину усклађивања износа дечијег додатка
4. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о начину и условима остваривања права на пензијско и инвалидско осигурање и на накнаду због престанка запослења супружника официра, односно подофицира
5. ОДЛУКА о изменама Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији
6. ОДЛУКА о образовању Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма
7. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
8. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
9. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм распореда и коришћења средстава од доплатне поштанске марке „КРОВ 2018”
10. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Скијалишта Србије” у Друштво са ограниченом одговорношћу „Ски центар Брезовица”
11. РЕШЕЊЕ о престанку важења Решења о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Суботица” у Суботици
12. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6786/2018
13. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6787/2018
14. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6788/2018
15. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6789/2018
16. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6792/2018
17. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса
18. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
19. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
40. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
41. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
47. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
48. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
49. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
52. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
53. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
54. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
55. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
56. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
57. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
58. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
59. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
60. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
61. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
62. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
63. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
64. РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Међувладине југословенско-украјинске комисије за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
65. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
66. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
67. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
68. РЕШЕЊЕ о престанку дужности заменика директора Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица”
69. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње”
70. РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње”
71. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Републичке установе Филмске новости
72. РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Високог службеничког савета
73. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
74. РЕШЕЊЕ о именовању члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
75. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за издавање потврде на основу којих се утврђује право на исплату доспелих обавеза према депонентима Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и грађанима који су девизна средства положили на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Југоскандиком д.д. Београд код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица
76. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија, Београд
77. ЗАКЉУЧАК о именовању саветника извршног директора конституенце Швајцарске у Групацији Светске банке

МИНИСТАРСТВA
78. РЕШЕЊЕ о упис у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
79. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00311/2012-22
80. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00465/2013-22
81. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-01773/2014-22
82. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-01760/2014-22
83. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-01800/2014-22
84. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00188/2012-22
85. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-1/18
86. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-2/18
87. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-3/18

УСТАВНИ СУД
88. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-61/2017
89. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-86/2017

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
90. ОДЛУКА o измени и допунама Одлуке о контроли банкарске групе на консолидованој основи

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
91. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0432/14-11
92. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0626/17-11
93. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-01039/16-11
94. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0165/16-11
95. ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
96. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА Јавне медијске установе Радио-телевизијe Србије
97. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Јавнобележничког пословника
98. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
99. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
100. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
101. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
102. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 53  - 11. 07. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о Националном програму подршке дојењу, породичној и развојној нези новорођенчета
2. ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1540 Савета безбедности Уједињених нација о спречавању ширења оружја за масовно уништавање и средстава за њихово преношење (2018–2022)
3. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
4. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Севиљи, Краљевина Шпанија
5. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању улога Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” у Друштво са ограниченом одговорношћу „Борбени сложени системи”, Београд
6. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија
7. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6270/2018
8. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6405/2018
9. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6406/2018
10. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6407/2018
11. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6408/2018
12. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6409/2018
13. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6410/2018
14. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6411/2018
15. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6412/2018
16. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6413/2018
17. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6414/2018
18. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6415/2018
19. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6416/2018
20. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6417/2018
21. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6418/2018
22. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6419/2018
23. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6421/2018
24. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6422/2018
25. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6423/2018
26. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6425/2018
27. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6426/2018
28. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6427/2018
29. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6428/2018
30. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6429/2018
31. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6430/2018
32. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6431/2018
33. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6432/2018
34. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6433/2018
35. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6435/2018
36. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6452/2018

МИНИСТАРСТВA
37. ПРАВИЛНИК о прехрамбеним адитивима
38. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника

ПРАВОСУЂЕ
39. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-111/2018-01
40. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-211/2018-01
41. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-349/2018-01
42. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-351/2018-01
43. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-352/2018-01
44. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-353/2018-01
45. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-356/2018-01
46. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-361/2018-01
47. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-427/2018-01
48. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-511/2018-01
49. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-515/2018-01
50. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-608/2018-01
51. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-613/2018-01
52. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-651/2018-01
53. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-661/2018-01
54. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-662/2018-01
55. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-684/2018-01
56. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-685/2018-01
57. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-715/2018-01
58. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
59. ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
60. ПРАВИЛНИК о обрасцу службене легитимације ваздухопловног инспектора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
61. ПРАВИЛНИК о обрасцу службене легитимације проверивача Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
62. ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Парка природе „Златибор”

________________________________________________

 Број 52  - 06. 07. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2018. години
2. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2018. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
3. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2018. години
4. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток”
5. ОДЛУКА о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине
6. ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде
7. ОДЛУКА о образовању Комисије за борбу против наркоманије у школама
8. ОДЛУКА о допуни Одлуке о оснивању Савета за креативне индустрије
9. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈВП „Србијаводе” за 2018. годину
10. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за привредне регистре за 2018. годину
11. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку којом се усваја акт о процени капитала ЈВП „Србијаводе”
12. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2016. годину
13. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на прибављање у својину ЈП „Транснафта” Панчево, непокретности – пословног простора
14. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6364/2018
15. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6366/2018
16. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6540/2018
17. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6541/2018
18. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6542/2018
19. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6550/2018
20. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6552/2018

МИНИСТАРСТВA
21. ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2018. години
22. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци
23. ПРАВИЛНИК о утврђивању потребног броја просветних инспектора у општинској, односно градској управи
24. ПРАВИЛНИК о аромама

УСТАВНИ СУД
25. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-2936/2016

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
26. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о листи стручних, академских и научних назива
27. РЕШЕЊЕ о продужењу рока важности лиценце за обављање нуклеарне активности
28. РЕШЕЊЕ директора Агениције за борбу против корупције број 014-07-00-1024/16-11
29. ИСПРАВКА Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
30. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.o.o. Нови Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
31. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Путеви” из Краљева

________________________________________________

 Број 51  - 03. 07. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
2. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију

МИНИСТАРСТВA
3. ПРАВИЛНИК o прехрамбеним ензимима
4. ПРАВИЛНИК о прехрамбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране
5. ЛИСТА средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за заштиту биља

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
6. РЕШЕЊЕ о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево
7. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево
8. ЗАКЉУЧАК о измени Закључка бр. III-03-463-6/2015 од 31. марта 2017. године
9. ЗАКЉУЧАК о измени Закључка бр. III-03-463-9/2015 од 31. марта 2017. године

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42