СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 50  - 29. 06. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о ратним меморијалима
2. ЗАКОН о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима
3. ЗАКОН о измени и допуни Закона о запошљавању странаца
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом
6. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
7. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица
8. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова
9. ОДЛУКА о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије

ВЛАДА
10. УРЕДБА о начину достављања докумената у поступку уписа у катастар и начину издавања извода из катастра електронским путем
11. УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
12. УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве”
13. ОДЛУКА о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе
14. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Власина”
15. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница
16. ОДЛУКА о утврђивању Српске школе у Батајници за споменик културе
17. ОДЛУКА о утврђивању дворца Нојхаузен у Српској Црњи за споменик културе
18. ОДЛУКА о утврђивању Зграде са сликарским атељеима и галеријом Салона Музеја савремене уметности у Београду за споменик културе
19. ОДЛУКА о утврђивању Дома Савеза набављачких задруга државних службеника у Београду за споменик културе
20. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
44. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
45. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
46. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
47. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
48. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
49. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
50. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Клинике за стоматологију Ниш
51. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клинике за стоматологију Ниш
52. РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
53. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
54. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Зајечару
55. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
56. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
57. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
58. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
59. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
60. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
61. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
62. РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
63. РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање
64. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6162/2018
65. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6194/2018
66. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6217/2018
67. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5997/2018
68. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6002/2018
69. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6003/2018
70. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6004/2018
71. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6180/2018
72. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из Тарифе републичких административних такси

МИНИСТАРСТВA
73. ПРАВИЛНИК о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника
74. ПРАВИЛНИК о изгледу обрасца о одбијању уласка у Републику Србију, о изгледу обрасца о одобрењу уласка у Републику Србију и начину уноса податка о одбијању уласка у путну исправу странца
75. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције
76. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину поступања са архивом
77. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
78. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
79. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима
80. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса

ПРАВОСУЂЕ
81. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00697/2018-01
82. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00699/2018-01
83. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00705/2018-01
84. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00708/2018-01

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
85. ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Народне банке Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
86. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о пријављивању и евидентирању извора јонизујућих зрачења
87. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о границама излагања јонизујућим зрачењима и мерењима ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима
88. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности
89. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о оперативној дозволи за обављање јавног авио-превоза
90. РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јул, август и септембар 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
91. ПОСЛОВНИК о раду Одбора за надзор
92. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Ритови доњег Потисја”
93. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

________________________________________________

 Број 49  - 27. 06. 2018.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о мрежи јавних средњих школа
2. ОДЛУКА о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2019. години
3. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Бишкеку, Киргиска Република
4. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Напуљу, Република Италија
5. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5856/2018
6. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5857/2018
7. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5858/2018
8. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5860/2018
9. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5862/2018
10. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5669/2018
11. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5672/2018
12. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5673/2018
13. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5925/2018
14. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита

МИНИСТАРСТВА
15. ПРАВИЛНИК o начину контроле пријаве и промене имовног стања у Министарству унутрашњих послова
16. ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
17. РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 328-3/18
18. РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 328-4/18
19. РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 328-5/18
20. РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа,02-33 број 328-6/18
21. РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 328-7/18
22. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 353-1/18
23. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 353-2/18
24. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 353-3/18
25. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 353-4/18
26. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 353-5/18
27. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 353-6/18
28. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 355-1/18
29. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативност АСНС – Гранског синдиката саобраћаја и комуналних делатности

ПРАВОСУЂЕ
30. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00696/2018-01
31. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00698/2018-01
32. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00700/2018-01
33. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00701/2018-01
34. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00702/2018-01
35. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00703/2018-01
36. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00704/2018-01
37. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00706/2018-01
38. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00707/2018-01
39. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00709/2018-01
40. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00710/2018-01
41. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00711/2018-01
42. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00712/2018-01
43. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00713/2018-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
44. ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења евиденције центара за обуку ваздухопловног особља
45. ЗАКЉУЧАК Председника Комисије за заштиту конкуренције
46. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
47. ПРАВИЛНИК o организацији и систематизацији послова у Стручној служби Коморе јавних извршитеља

________________________________________________

 Број 48  - 22. 06. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ИСПРАВКА Закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама

ВЛАДА
2. УРЕДБА о Шифарнику радних места
3. УРЕДБА о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме
4. УРЕДБА о измени Уредбе о начину остваривања права на осигурање припадника Војске Србије и других снага одбране који се упућују у мултинационалне операције
5. УРЕДБА о престанку важења Уредбе о привременим условима за обављање промета брашна
6. СТРАТЕГИЈА развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2018. до 2022. године
7. ОДЛУКА о проглашењу елементарне непогоде
8. ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду нацрта стратешког документа оразвоју система јавног информисања у Републици Србији
9. ОДЛУКА о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2018/2019. годину
10. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
11. ОДЛУКА о допуни Одлуке о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата
12. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
23. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра правде
24. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра правде
25. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра правде
26. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра правде
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
44. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
45. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
47. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
48. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
49. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
52. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
53. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
54. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Ваљеву
55. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Ужицу
56. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
57. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
58. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана – представника Владе у Социјално-економском савету Републике Србије
59. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета у Крагујевцу
60. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета у Крагујевцу
61. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за борбу против трговине људима
62. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за разматрање спорних односа који могу бити предмет пред међународним арбитражама
63. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текућеће буџетске резерве 05 број 401 - 5904/2018
64. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-5905/2018
65. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5921/2018
66. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–5944/2018
67. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5723/2018
68. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5724/2018
69. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5725/2018
70. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5726/2018
71. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5732/2018
72. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5735/2018
73. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5736/2018
74. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5737/2018
75. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Национални парк Тара", Бајина Башта за период 2018–2027. године
76. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о пословању Туристичке организације Србије од 1. јануара до 31. децембра 2017. године и Завршни рачун Туристичке организације Србије за 2017. годину

МИНИСТАРСТВA
77. ПРАВИЛНИК о садржају, изгледу печата и начину уноса података о преносу оружја и муниције преко државне границе у путну исправу
78. ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца Упитника о идентификационим подацима
79. ПРАВИЛНИК о подсистемима жичаре и безбедносним компонентама за транспорт лица
80. ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура
81. ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству
82. ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње
83. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
84. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве
85. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
86. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ
87. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ
88. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о премештају запослених у дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије
89. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника
90. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи
91. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о евиденцији у средњој школи
92. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о јавним исправама које издаје средња школа
93. ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о допунама Правилника о имунизацији и начину заштите лековима

УСТАВНИ СУД
94. ОДЛУКА Уставног суда број IУз-138/2016 и издвојена мишљења судија
95. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-279/2016

ПРАВОСУЂЕ
96. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-275/2018-01
97. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-276/2018-01
98. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-277/2018-01
99. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-330/2018-01
100. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-331/2018-01
101. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-332/2018-01
102. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-337/2018-01
103. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-341/2018-01
104. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-344/2018-01
105. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-350/2018-01
106. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-354/2018-01
107. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-360/2018-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
108. ПРАВИЛНИК о начину вођења и садржини евиденција које води Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије
109. ПРАВИЛНИК о отпису потраживања Националне службе за запошљавање
110. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
111. РЕШЕЊЕ директор Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0012/2018-08
112. РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-336/2018-30
113. ЗАКЉУЧАК Председник Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-366/2018-1
114. ЗАКЉУЧАК Председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-368/2018-1

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
115. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Јавнобележничког пословника
116. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменика природе „Ђавоља варош”

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
117. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин”, Апатин
118. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац” ЈП, Инђија
119. ЗАКЉУЧАК о измени Закључка број III-03-463-8/2015 од 31. марта 2017. године

________________________________________________

 Број 47  - 20. 06. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи
2. ЗАКОН о измени и допуни Закона о државној управи
3. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о матичним књигама
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама
5. ЗАКОН о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
6. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина
7. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина
8. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама
9. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије

ВЛАДА
10. УРЕДБА о специјалној и посебним јединицама полиције
11. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

________________________________________________

 Број 46  - 15. 06. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о избору гувернера Народне банке Србије
2. ОДЛУКА о избору вицегувернера Народне банке Србије
3. ОДЛУКА о избору чланова Одбора Агенције за борбу против корупције
4. ОДЛУКА о избору председника судова

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
5. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Сталној делегацији Републике Србије и при Унеско у Паризуо опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Сталној делегацији Републике Србије и при Унеско у Паризу

ВЛАДА
6. УРЕДБА о поступку контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине
7. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у граду Боузману (Bozeman), савезна држава Монтана, Сједињене Америчке Државе
8. ОДЛУКА о примени Посебног колективног уговора за делатност путне привреде Републике Србије
9. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
24. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Универзитетске дечје клинике
25. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Универзитетске дечје клинике
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији
27. РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета за стручно образовање и образовање одраслих
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе
29. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и вршилаца дужности чланова Управног одбора Филмског центра Србије – Установе културе од националног значаја
31. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Филмског центра Србије
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
33. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у граду Боузману (Bozeman), савезна држава Монтана, Сједињене Америчке Државе
34. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5623/2018
35. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5632/2018
36. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5633/2018
37. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-5604/2018
38. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-5606/2018
39. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-5607/2018
40. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-5608/2018
41. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-5609/2018
42. РЕШЕЊЕ оутрђиваљу јавног интереса, 05 број 465-5399/2018
43. РЕШЕЊЕ о утврђивњу јавног интереса, 05 број 465-5558/2018-1
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду „Коридори Србије” д.о.о. Београд
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о допуни Годишњег програма рада Агенције за управљање лукама за 2018. годину
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању

МИНИСТАРСТВA
47. ПРАВИЛНИК о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима
48. ПРАВИЛНИК о поступку за предлагање и именовање чланова Савета корисника Националног парка
49. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела
50. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/198
51. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/220
52. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/267
53. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/407
54. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/553
55. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/603
56. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/787
57. РЕШЕЊЕ о давању овлашћења за испитивање отпада

ПРАВОСУЂЕ
58. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку
59. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду
60. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
61. ОДЛУКА о измени Одлуке о извештавању банака
62. ОДЛУКА о изменама Одлуке о информацијама и подацима који се достављају Народној банци Србије за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
63. ПРАВИЛНИК о организацији, саставу и начину рада Комисије за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца
64. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о организовању полагања испита, издавања и одузимања лиценце за професионалног управника и вођења Регистра професионалних управника

________________________________________________

 Број 45  - 13. 06. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о посебним захтевима за стабилитет ro-ro путничких бродова
2. ОДЛУКА о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом
3. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Севиљи, Краљевина Шпанија
4. ОДЛУКА о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
5. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-5180/2018
6. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-5181/2018
7. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5179/2018
8. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5182/2018
9. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5313/2018
10. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5314/2018
11. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-5315/2018
12. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-5343/2018
13. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-5373/2018
14. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5171/2018
15. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5173/2018
16. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5238/2018
17. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5239/2018
18. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5242/2018
19. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5243/2018
20. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5244/2018
21. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5245/2018
22. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5246/2018
23. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5247/2018
24. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута Клиничко-болничког центра Земун–Београд
25. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2018. годину
26. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура Железнице Србије” Београд за 2018. годину
27. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2018. годину
28. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Београда, Република Србија и града Сарајева, Босна и Херцеговина

МИНИСТАРСТВA
29. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области заштите животне средине
30. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда
31. ПРАВИЛНИК о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине
32. ПРАВИЛНИК о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада
33. ПРАВИЛНИК o усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
34. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања
35. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања
36. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју
37. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања
38. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби
39. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
40. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
41. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији
42. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача дувана

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
43. ПРАВИЛНИК о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
44. РЕШЕЊЕ Директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0220/2017-08
45. РЕШЕЊЕ Директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0250/2017-08
46. ИНДЕКС потрошачких цена за мај 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
47. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката
48. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности града Пожаревца

________________________________________________

 Број 44  - 08. 06. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину
2. ЗАКОН о финансијском обезбеђењу
3. ЗАКОН о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о платним услугама
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије
6. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о привредним друштвима
7. ЗАКОН o изменама и допунама Закона о стечају
8. ОДЛУКА о избору четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

ВЛАДА
9. УРЕДБА о начину остваривања заштите података за лекове који се употребљавају у хуманој медицини и ближим условима за прихватање референтног лека у поступку издавања дозволе за лек са скраћеном документацијом
10. РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству здравља
11. РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
12. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
14. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
15. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра одбране
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
17. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства финансија
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
19. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Установе студентско одмаралиште Београд
27. РЕШЕЊЕ о именовању директора Установе студентско одмаралиште Београд
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Чачку
29. РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Чачку
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома културе „Студентски град” у Београду
31. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома културе „Студентски град” у Београду
32. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог комитета за сарадњу са Уједињеним Арапским Емиратима
33. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника Генералног секретара Владе
34. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Генералног секретара Владе
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
37. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
38. ЗАКЉУЧАК о измени Закључка о именовању 24 број 119-9860/2014
39. ЗАКЉУЧАК о измени Закључка о именовању 24 број 119-10388/2014
40. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Лими, Република Перу
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

МИНИСТАРСТВA
42. ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних инвестиција
43. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
44. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
45. ПРАВИЛНИК допунама Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта
46. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
47. ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
48. ПРАВИЛНИК о начину и поступку укључивања у обавезно здравствено осигурање лица која нису обавезно здравствено осигурана
49. ЗАКЉУЧАК Председник Комисије за заштиту конкуренциј, број 4/0-02-427/2018-01

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
50. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. КИФ18-2168
51. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина JULIETA д.о.о. КИФ18-2169

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
52. ОДЛУКА о поништавању Одлуке о спровођењу конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Дољевац”, Дољевац, број 02-65/2018 од 9. марта 2018. године
53. ОДЛУКА о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Дољевац”, Дољевац

________________________________________________

 Број 43  - 06. 06. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

МИНИСТАРСТВA
2. ЛИСТА одобрених супстанци

УСТАВНИ СУД
3. ОДЛУКА Уставног суда број IУo-68/2017
4. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-4899/2015 и издвојено мишљење судије
5. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-4376/2016

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6. ОДЛУКА о поништењу јавног конкурса за именовање директора ЈП „Рзав”

________________________________________________

 Број 42  - 01. 06. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о каријерном развоју полицијских службеника
2. УРЕДБА о престанку важења Уредбе о примени технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности
3. ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме
4. ОДЛУКА о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
5. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
6. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
7. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
27. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Филмског центра Србије – Установе културе од националног значаја
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за економски развој
30. РЕШЕЊЕ о именовању председника Одбора за привреду и финансије
31. РЕШЕЊЕ о разрешењу секретара и заменика секретара Преговарачке групе за информационо друштво и медије Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
32. РЕШЕЊЕ о именовању секретара и заменика секретара Преговарачке групе за информационо друштво и медије Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
33. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
34. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4937/2018
35. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4952/2018
36. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4933/2018
37. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4951/2018
38. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4934/2018
39. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4939/2018
40. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4936/2018
41. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4954/2018
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по Финансијским извештајима Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” за 2016. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима по Завршном рачуну Агенције за управљање лукама за 2017. годину
44. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4877/2018
45. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5103/2018
46. РЕШЕЊЕ o употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5133/2018
47. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5134/2018
48. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5135/2018
49. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4805/2018
50. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4811/2018
51. ЗАКЉУЧАК о проглашењу Пројекта „Нови Сад 2019 − омладинска престоница Европе”, пројектом од националног значаја за Републику Србију

МИНИСТАРСТВA
52. ПРАВИЛНИК о начину поступања граничне полиције приликом утврђивања и решавања граничног инцидента и повреде државне границе
53. ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца захтева за издавање граничног одобрења, граничног одобрења и начину издавања граничног одобрења
54. ПРАВИЛНИК о кућном реду и правилима боравка у прихватилишту за странце
55. ПРАВИЛНИК о начину и поступку регистрације и изгледу и садржини потврде о регистрацији странца који је изразио намеру да поднесе захтев за азил
56. ПРАВИЛНИК о садржини и изгледу обрасца захтева за азил и садржини и изгледу образаца исправа које се издају тражиоцу азила и лицу којем је одобрен азил или привремена заштита
57. ПРАВИЛНИК о поступку за предлагање и именовање чланова Стручног савета Националног парка
58. ПРАВИЛНИК о критеријумима за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање установа социјалне заштите
59. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
60. ОДЛУКА о изменама Кодекса понашања државних службеника
61. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Агенције за енергетику Републике Србије за 2018. годину

________________________________________________

 Број 41  - 31. 05. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
2. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама
3. ЗАКОН о поступку уписа у катастар непокретности и водова
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају
6. ЗАКОН о путевима
7. ЗАКОН о железници
8. ЗАКОН о безбедности у железничком саобраћају
9. ЗАКОН о интероперабилности железничког система
10. ЗАКОН о Централној евиденцији стварних власника
11. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности
12. ЗАКОН о допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма
13. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима

МИНИСТАРСТВA
14. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
15. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0150/17-11
16. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0817/15-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
17. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Julieta д.о.о. Београд

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42