СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 2  - 05. 01. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Малтешком Витешком Реду
2. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Малтешком Витешком Реду
3. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Ирак

ВЛАДА
4. ОДЛУКА о избору најповољније понуде

МИНИСТАРСТВA
5. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа
6. ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
7. ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2018. годину
8. ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
9. ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10. РЕШЕЊЕ в.д. директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0118/17-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
11. ТАРИФА посебних накнада организације за остваривање репрографских права

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
12. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Пландиште

________________________________________________

 Број 1  - 03. 01. 2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара
2. СПИСАК српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона
3. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање контроле система за грејање који садрже котлове чија је укупна снага већа или једнака 50 kW
4. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-412/2017-09
5. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-413/2017-09
6. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00441/2017-09
7. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-408/2017-09
8. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-395/2017-09

ПРАВОСУЂЕ
9. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 16254/08 и још две, Момчиловић и други против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10. ПРАВИЛНИК о информацијама које се достављају пре успостављања и измене функционалног блока ваздушног простора
11. РЕШЕЊЕ в.д. директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0991/16-11
12. РЕШЕЊЕ в.д. директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0164/16-11
13. СЕРТИФИКАТИ о акредитацији здравствене установе

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
14. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Паркинг сервис”, Сомбор

________________________________________________

 Број 120  - 30. 12. 2017.


- УРЕДБА о Националном програму очувања и унапређења сексуалног и репродуктивног здравља грађана Републике Србије
- УРЕДБА о утврђивању Плана званичне статистике за 2018. годину (ступа на снагу 7. јануара 2018)
- ЗАКЉУЧАК о утврђивању Националног акционог плана запошљавања за 2018. годину
- ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 2018. годину
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (ступа на снагу 31. децембра 2018)
- РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јануар, фебруар и март 2018. године

________________________________________________

 Број 119  - 29. 12. 2017.


- УРЕДБА о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2018. годину (ступа на снагу 31. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)
- УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ пореза на употребу, држање и ношење добара (примењују се од 1. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ (ступа на снагу 1. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о измени Правилника о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски организам на терет средстава обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 30. децембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину (ступа на снагу 30. децембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину (ступа на снагу 30. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)
- ПЛАН здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2018. годину
- ДОПУНА И ИЗМЕНА Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету (ступа на снагу 6. јануара 2018)
- УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза (ступа на снагу 30. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)

________________________________________________

 Број 118  - 28. 12. 2017.


- ПРАВИЛНИК о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области радних односа и безбедности и здравља на раду и у области социјалне заштите (ступа на снагу 5. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о Списку корисника јавних средстава (ступа на снагу 1. јануара 2018)

________________________________________________

 Број 117  - 27. 12. 2017.


- УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о локацијским условима (ступа на снагу 4. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду (ступа на снагу 4. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области социјалне заштите (ступа на снагу 4. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама (ступа на снагу 4. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима (ступа на снагу 4. јануара 2018)
- ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у новембру 2017. године
- ПОДАТАК о просечној заради у Републици Србији исплаћеној у периоду од децембра 2016. до новембра 2017. године

________________________________________________

 Број 116  - 24. 12. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 115  - 22. 12. 2017.


- УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години (ступа на снагу 23. децембра 2017)
- ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2017. годину
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Националне службе за запошљавање за 2018. годину

________________________________________________

 Број 114  - 20. 12. 2017.


- ИСПРАВКА Уредбе о изменама и допунама Уредбе о плану мреже здравствених установа
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (ступа на снагу 1. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (ступа на снагу 1. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља (ступа на снагу 28. децембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о листи стручних, академских и научних назива (ступа на снагу 28. децембра 2017)
- ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину
- ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину

________________________________________________

 Број 113  - 17. 12. 2017.


- ЗАКОН о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину (ступа на снагу 18. децембра 2017)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџетском систему (ступа на снагу 18. децембра 2017)
- ЗАКОН о буџету Републике Србије за 2018. годину (ступа на снагу 18. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност (ступа на снагу 1. јануара 2018)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица (ступа на снагу 1. јануара 2018)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (ступа на снагу 1. јануара 2018)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (ступа на снагу 1. јануара 2018)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама (ступа на снагу 25. децембра 2017)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о јавној својини (ступа на снагу 25. децембра 2017)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (ступа на снагу 25. децембра 2017)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о стечају (ступа на снагу 25. децембра 2017)
- ЗАКОН о финансијској подршци породици са децом (ступа на снагу 25. децембра 2017, а примењује се од 1. јула 2018)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о раду (ступа на снагу 25. децембра 2017)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (ступа на снагу 25. децембра 2017, с тим што одредбе члана 6. почињу да се примењују од 1. јануара 2018, а одредбе члана 7. почињу да се примењују од 1. јануара 2019)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца (ступа на снагу 25. децембра 2018)
- ЗАКОН о запосленима у јавним службама (ступа на снагу 25. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2019, изузев одредаба чл. 30, 31, 32, члана 157. ст. 1. и 3. и члана 159. које се примењују од дана ступања овог закона на снагу и одредаба чл. 93–96, чл. 98. и 101, члана 117. ст. 1–7, чл. 124, 133, 142. и члана 145. став 1. тачка 2) које се примењују од 1. јануара 2020)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (ступа на снагу 25. децембра 2017)
- ЗАКОН о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (ступа на снагу 25. децембра 2017, а примењује се почев од 1. јануара 2019, изузев одредаба чл. 32, 34, 35. и 39. овог закона које се примењују од дана ступања на снагу овог закона и чл. 21. и 24. овог закона које се примењују од 1. јануара 2020)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору (ступа на снагу 25. децембра 2017)
- ЗАКОН о измени Закона о уређењу судова (ступа на снагу 25. децембра 2017)
- АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15 и 106/16 – аутентично тумачење)

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42