СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 16  - 05. 03. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
2. УРЕДБА о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
3. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
4. ОДЛУКА о утврђивању Бибићеве куће у Меленцима за споменик културе
5. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
6. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2018. годину
7. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2018. годину
8. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2018. годину
9. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2018. годину
10. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Транснафта”, Панчево за 2018. годину
11. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац за 2018. годину
12. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2018. годину
13. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2018. годину
14. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1575/2018
15. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1761/2018
16. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1762/2018
17. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1764/2018

МИНИСТАРСТВA
18. ПРАВИЛНИК о условима за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду
19. ПРАВИЛНИК о ближим условима, начину и поступку обављања метода и поступака традиционалне медицине
20. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе
21. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о посебној обуци и полагању стручног испита из области заштите од пожара
22. ПРАВИЛНИК o измени Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја
23. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима у погледу гајења и промета аутохтоних раса домаћих животиња, као и садржини и начину вођења Регистра одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња
24. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
25. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора
26. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-1/18
27. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-2/18
28. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-3/18
29. СУДСКИ ПОСЛОВНИК o изменама и допунама Судског пословника

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
30. УПУТСТВО о начину спровођења поступка усаглашавања предлога редова вожње са регистрованим редовима вожње у међумесном превозу
31. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
32. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
33. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
34. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.d.

________________________________________________

 Број 15  - 28. 02. 2018.


ВЛАДА
1. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2018. годину
2. ИСПРАВКА Уредбе о изменама Уредбе о плану мреже здравствених установа

МИНИСТАРСТВA
3. НАРЕДБА о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2018. годину
4. РЕШЕЊЕ о испуњавању услове за обављање стручних послова ветеринарске инспекције

УСТАВНИ СУД
5. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-1231/2010
6. ОДЛУКА Уставног суда број Уо-231/2015

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
7. ОДЛУКА о утвђивању Програма Фонда за развој Републике Србије
8. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0022/17-11
9. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0116/17-11
10. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0140/17-11
11. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0286/17-11

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
12. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Сјеница
13. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Комуналац”, Ражањ

________________________________________________

 Број 14  - 23. 02. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малти, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Риму
2. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малти, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Риму
3. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора – шефа Сталне мисије Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама у Женеви
4. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора – шефа Сталне мисије Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама у Женеви
5. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аустрији
6. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Турској
7. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Словачкој Републици
8. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије на Јамајци, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хавани
9. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије на Јамајци, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хавани
10. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Босни и Херцеговини
11. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Руанди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
12. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Руанди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
13. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шпанији
14. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Великом Војводству Луксембург, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бриселу
15. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Великом Војводству Луксембург, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бриселу

ВЛАДА
16. УРЕДБА о висини накнада за воде
17. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години
18. УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга које спроводе акредитоване регионалне развојне агенције у 2018. години
19. УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2018. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
20. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години
21. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години
22. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години
23. УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
24. ОДЛУКА о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
25. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
26. ОДЛУКА о утврђивању Старог центра Врањева за просторно културно-историјску целину
27. ОДЛУКА о отварању Конзуларне канцеларије Генералног конзулата Републике Србије у Бањалуци, Босна и Херцеговина, са седиштем у Требињу
28. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Виндхуку, Република Намибија
29. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Лос Анђелесу, Сједињене Америчке Државе
30. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Лос Анђелесу, Сједињене Америчке Државе
31. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Фонда за развој Републике Србије
32. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
33. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
34. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2018. годину
35. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2018. годину
36. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2018. годину
37. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2018. годину
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2018. годину
39. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2018. годину
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план пословања са програмом приређивања игара на срећу и Финансијски план за реализацију програма приређивања игара на срећу „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2018. годину
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” за 2018. годину
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Србијагас” Нови Сад за 2018. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Путеви Србије” 2017–2027.
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник (2017–2026)
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за склоништа за период 2017–2026. године
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за склоништа за период 2017–2021. године
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по финансијском извештају за 2014. годину Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по финансијским извештајима за 2015. годину Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
49. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по финансијским извештајима за 2016. годину Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
50. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Владимирци, Република Србија и општине Беит Оммар, Држава Палестина
51. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1563/2018
52. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1564/2018
53. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1565/2018
54. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1582/2018
55. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1621/2018
56. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1622/2018
57. РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
58. ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за период 2018–2019. године за спровођење Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији за период до 2020. године

МИНИСТАРСТВA
59. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
60. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о управи у јавним тужилаштвима
61. РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака
62. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља
63. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 173-1/18
64. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 173-2/18

ПРАВОСУЂЕ
65. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
66. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Косовској Митровици
67. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Косовској Митровици
68. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Косовској Митровици
69. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
70. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
71. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
72. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
73. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
74. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
75. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
76. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
77. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
78. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
79. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
80. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
81. ОДЛУКА Државног већа тужилаца A број 32/18

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
82. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе лекова
83. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу
84. ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
85. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за делатност путне привреде Републике Србије
86. ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Коморе биохемичара Србије
87. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
88. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Врање а.д.
89. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Велетабак” д.о.о. Нови Сад

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
90. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности „Белимарковац”, Врњачка Бања
91. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод”, Владичин Хан

________________________________________________

 Број 13  - 14. 02. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Програма управљања водама у 2018. години
2. УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије
3. УРЕДБА о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности
4. УРЕДБА о изменама Уредбе о плану мреже здравствених установа
5. ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину
6. ОДЛУКА о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Независне Државе Самое
7. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
8. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
9. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за праћење и спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
16. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Службени гласник”
17. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Института за стандардизацију Србије
18. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за стандардизацију Србије
19. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
20. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
21. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-1218/2018
22. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-1219/2018
23. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-1220/2018
24. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-1221/2018
25. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Железнице Србије” a.д. за 2018. годину
26. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа–Мост”, Београд за 2018. годину
27. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године
28. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2018. годину
29. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Развојне агенције Србије за 2018. годину
30. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2018. годину
31. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2018. годину
32. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2018. годину
33. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2018. годину
34. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”, 05 број 023-1245/2018
35. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва, садржи назив „Serbia”, 05 број 023-1286/2018
36. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”, 05 број 023-1288/2018
37. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”, 05 број 023-1442/2018
38. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност

МИНИСТАРСТВA
39. ПРАВИЛНИК о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова
40. ПРАВИЛНИК o ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина
41. ПРАВИЛНИК o начину обавештавања физичких и правних лица о промени на листи означених лица донетој од стране Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан
42. ПРАВИЛНИК о метролошкој експертизи
43. ПРАВИЛНИК о врстама мерила која подлежу законској контроли
44. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за добијање лиценце за обављање делатности вађења речних наноса, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци
45. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
46. ОДЛУКА о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
47. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва
48. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера
49. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о давању дозволе за рад и условима за обављање делатности организатора тржишта
50. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о условима за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима
51. РЕШЕЊЕ о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебни додатак) за рехабилитовано лице
52. РЕШЕЊЕ о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2018. години

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
53. ПРАВИЛНИК о одређивању уписнине и чланарине Коморе јавних извршитеља
54. ПРАВИЛНИК о накнадама за рад и накнадама трошкова органа, чланова органа и чланова радних тела Коморе јавних извршитеља
55. СПОРАЗУМ о продужењу важења Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству
56. ОДЛУКА о усвајању Буџета Коморе јавних извршитеља за 2018.годину
57. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1205/2018
58. РЕШЕЊЕ почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1206/2018
59. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Привредно друштво „Imperial Tobacco SCG”, д.о. Беград, КИФ18-07342
60. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Привредно друштво „Imperial Tobacco SCG” д.о. Београд, КИФ18-07347
61. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
62. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Стандард” Љубовија
63. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Стандард” Љубовија

________________________________________________

 Број 12  - 14. 02. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 1
2. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 2
3. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 3
4. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 4
5. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 5
6. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 6
7. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 7
8. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 8
9. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 9
10. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 10
11. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 11
12. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 12
13. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 13
14. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 14
15. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 15
16. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 16
17. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 17
18. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 18
19. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 19
20. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 20
21. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 21
22. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 22
23. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 23
24. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 24
25. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 25
26. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 26
27. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 27

________________________________________________

 Број 11  - 09. 02. 2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о условима за привремено постављене вучнице и смањен обим радних захтева
2. ПРАВИЛНИК о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе
3. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2018. годину
4. ПРАВИЛНИК о условима за изузеће, садржини захтева за изузеће и садржини акта за изузеће
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о начину установљавања ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у закуп
6. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
7. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести
8. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о просторним и техничким условима за рад Агенције за запошљавање, условима стручне оспособљености запослених, програму, садржини и начину полагања испита за рад у запошљавању

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
9. ПРАВИЛНИК о Пензионерској картици

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о.
11. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Врање а.д.
12. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. број КИФ 18-06635
13. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. број КИФ 18-06636

________________________________________________

 Број 10  - 07. 02. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
2. УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину
3. ОДЛУКА о допуни Одлуке о броју и распореду изасланстава одбране Републике Србије у иностранству
4. ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Комонвелта Бахами, Барбадоса, Јамајке, Светог Винсента и Гренадини, Републике Парагвај и Републике Колумбија
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1170/2018
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1171/2018
7. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2018. годину
8. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
9. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Образовно-културног центра „Вук Караџић”
10. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-975/2018
11. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1143/2018

МИНИСТАРСТВA
12. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о расподели средстава за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом и за финансирање установа социјалне заштите
13. РЕШЕЊЕ о испуњаву услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције
14. ИЗНОС процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину
15. ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2018. годину, као и за лица за која се остварује ослобођење из члана 45г Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
16. КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова

ПРАВОСУЂЕ
17. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
18. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија поротника у судовима
19. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1191/2017-01
20. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-79/2018-01
21. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-80/2018-01
22. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-81/2018-01
23. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-82/2018-01
24. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-83/2018-01
25. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-84/2018-01
26. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-97/2018-01
27. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
28. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 19796/14, Крсмановић против Србије
29. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 19222/16, Миловановић против Србије

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
30. ОДЛУКА о издавању и основним обележјима нумизматичког новца с ликом Николе Тесле
31. ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
32. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0161/17-11
33. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0476/16-11
34. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0872/16-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
35. ОДЛУКА о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса, „Ресава-гас” д.о.о. Свилајнац

________________________________________________

 Број 9  - 02. 02. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о Националном програму за превенцију гојазности код деце и одраслих
2. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана
3. ОДЛУКА о оснивању Буџетског фонда за установе социјалне заштите
4. ОДЛУКА о оснивању Буџетског фонда за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом
5. ОДЛУКА о образовању Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању
6. ОДЛУКА о образовању Координационог тела у области безбедности и заштите деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија
7. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
8. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
9. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
10. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства унутрашњих послова
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
17. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
22. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за интелектуалну својину
23. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Завода за интелектуалну својину
24. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
25. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
30. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности председника Управног одбора Туристичке организације Србије
31. РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Туристичке организације Србије
32. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Републичке установе Филмске новости
33. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за психоактивне контролисане супстанце
34. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије за психоактивне контролисане супстанце
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите
36. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању заменика члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013–2018. године
37. РЕШЕЊЕ о именовању члана Привременог органа општине Витина
38. РЕШЕЊЕ о именовању члана Привременог органа општине Вучитрн
39. РЕШЕЊЕ о именовању члана Привременог органа општине Штрпце
40. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Дечани
41. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националне комисије за рачуноводство
42. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању овлашћеног представника Републике Србије у мешовитом Комитету за расподелу финансијске активе и пасиве бивше СФРЈ из Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије
43. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије
44. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије
45. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-876/2018
46. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-877/2018
47. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-878/2018
48. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-879/2018
49. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-880/2018
50. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-881/2018
51. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2018. годину
52. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2018. годину
53. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2018. годину
54. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Транснафта”, Панчево за 2016. годину
55. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Свилајнац” у Свилајнцу
56. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија
57. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
58. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
59. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-677/2018
60. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-730/2018
61. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-732/2018
62. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-934/2018
63. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-937/2018
64. ЗАКЉУЧАК о усвајању Националног акционог плана за примену Резолуције 1540 Савета безбедности Уједињених нација о спречавању ширења оружја за масовно уништавање и средстава за њихово преношење (2018–2022)

МИНИСТАРСТВA
65. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о дозволама за рад
66. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају захтева, односно документације за одобрење клиничког испитивања лека и медицинског средства, као и начину спровођења клиничког испитивања лека и медицинског средства
67. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака
68. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00271/2013-22
69. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-01711/2014-22

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
70. ПРАВИЛНИК о условима за обављање ваздушног саобраћаја
71. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања
72. ОДЛУКА о утврђивању основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
73. ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
74. КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
75. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
76. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
77. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
78. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 8  - 31. 01. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Смедеревска Паланка

ВЛАДА
2. УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”
3. ИСПРАВКА Одлуке о образовању Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе

МИНИСТАРСТВA
4. ПРАВИЛНИК о одређивању водних јединица и њихових граница
5. ПРАВИЛНИК о књизи чланова удружења, друштава и савеза у области спорта
6. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1971
7. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1977
8. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1983
9. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2157
10. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2243
11. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2244
12. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2245
13. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2246
14. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2247
15. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2248
16. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2018/77
17. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2018/81
18. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
19. ОДЛУКА о износу средстава која се преносе филијали у току 2018. године
20. ЛИСТА авио-превозилаца којима је забрањено или ограничено летење у Европској унији

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
21. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
22. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији
23. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације

________________________________________________

 Број 7  - 26. 01. 2018.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о оснивању Метролошког савета
2. ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја
3. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о именовању Радне група за припрему и организовање наградне игре у роби услугама под називом „Узми рачун и победи 2018.”
4. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
5. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
6. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
7. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
8. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
19. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса А Споразума о питањима сукцесије
20. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса А Споразума о питањима сукцесије
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије
22. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије
23. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Установе студентско одмаралиште Београд
24. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Установе студентско одмаралиште Београд
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих
27. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-597/2018
28. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-595/2018
29. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-589/2018
30. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-593/2018
31. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-588/2018
32. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-590/2018
33. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-584/2018
34. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-586/2018
35. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-587/2018
36. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-582/2018
37. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-594/2018
38. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-592/2018
39. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-598/2018
40. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-596/2018
41. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-585/2018
42. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-583/2018
43. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-581/2018
44. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-580/2018
45. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности да пословно име првредног друштва садржи садржи назив Србија
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о износу средстава која се преносе филијали у току 2018. године
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне службе за запошљавање за 2018. годину
49. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2018. годину
50. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2018. годину
51. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Агенције за реституцију за 2018. годину
52. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Агенције за реституцију за 2018. годину
53. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и пословања и Финансијски план за 2018. годину „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу, Београд
54. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац за период од 2017. до 2026. године
55. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „ЈАТ-Tehnika” друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд за 2018. годину
56. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, са стањем на дан 31. децембар 2016. године
57. ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за 2018. годину за спровођење Стратегије развоја индустрије информационих технологија за период од 2017. до 2020. године
58. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана
59. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години
60. ИСПРАВКА Износа највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину

МИНИСТАРСТВA
61. ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2018. години
62. ПРАВИЛНИК о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура
63. ПРАВИЛНИК о садржини елабората о условима експлоатације подземних вода или хидрогеотермалних ресурса, односно петрогеотермалних ресурса и условима и начину вршења техничке контроле елабората
64. ПРАВИЛНИК о условима, критеријумима, садржају и начину разврставања петрогеотермалних ресурса и начину приказивања у елаборату
65. ПРАВИЛНИК о начину и условима оверавања мерила
66. ПРАВИЛНИК о стручном спортском испиту
67. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча–Зрењанин са елементима детаљне регулације на животну средину
68. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 89-1/18
69. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 94-1/18
70. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор

УСТАВНИ СУД
71. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1671/2014, са издвојеним сагласним мишљењем судије

ПРАВОСУЂЕ
72. ПРАВИЛНИК о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира
73. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији Високог савета судства
74. ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства
75. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 8647/16, Хрустић и други против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
76. ПОДАЦИ о просечним годишњим зарадама и просечним годишњим зарадама без пореза и доприноса у Републици Србији у 2017. години
77. ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2017. до 31. децембра 2017. године.
78. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у децембру 2017. године
79. ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2017. години

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
80. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Статута Стоматолошке коморе Србије
81. ОДЛУКА о именовању директора
82. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о.
83. ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, Imperial Tobacco SCG д.о.о. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
84. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Стандард”, Јагодина
85. РЕШЕЊЕ о именуовању директора Јавног комуналног предузећа „Ивањица”, Ивањица

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42