П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 10  - 09.02.2024.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања регионалног раста у Републици Србији у 2024. години
2.УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре у 2024. години
3.УРЕДБА о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства на територији Републике Србије
4.УРЕДБА о изменама Уредбе о националним спортским признањима и новчаним наградама
5.УРЕДБА о измени Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања
6.ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтоводa граница Мађарске – Нови Сад са елементима детаљне регулације
7.ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију трећег међународног сајма вина „Винска визија Отворени Балкан”
8.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма
9.ОДЛУКА о образовању Радне групе за разматрање питања утврђивања афирмативних мера за елиминацију последица узрокованих дискриминаторним мерама Привремених институција самоуправе у Приштини
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
26.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
27.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Лeсковцу
28.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-990/2024
29.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-993/2024
30.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-994/2024
31.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Агенције за реституцију за 2024. годину
32.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Агенције за реституцију за 2024. годину
33.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2024. годину
34.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2024. годину
35.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пошта Србије” Београд за 2024. годину
36.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Железнице Србије” а.д. за 2024. годину
37.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везe”, Београд за 2024. годину
38.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Ерозија” друштво са ограниченом одговорношћу, Ниш, за 2024. годину
39.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво са ограниченом одговорношћу Краљево за 2024. годину
40.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала Привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд
41.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1056/2024
42.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1057/2024
43.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1064/2024
44.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1066/2024
45.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-966/2024
46.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-973/2024

Министарствa

47.ПРАВИЛНИК о критеријумима за остваривање права на олакшицу и ближи поступак остваривања права на олакшицу плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја
48.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о Регистру хемикалија
49.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о начину спровођења и мерама специфичне здравствене заштите у Министарству унутрашњих послова
50.ПРАВИЛНИК о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања
51.ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
52.ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
53.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
54.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Уставни суд

55.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-2597/2016
56.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5747/2016

Народна банка Србије

57.ОДЛУКА о измени Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
58.УПУТСТВО о измени Упутства за утврђивање статуса неизмирења обавеза

Други државни органи и државне организације

59.СТАТУТ Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
60.ОДЛУКА о висини трошкова акредитације
61.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0484/21-11

Друге организације

62.АНЕКС III Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
63.ОДЛУКА о висини чланарине у Комори социјалне заштите
64.РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника
65.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ORBICO trgovina i usluge д.о.о. Београд
66.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
67.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
68.ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.

Локална самоуправа

69.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Комуналпројект“, Бачка Паланка

________________________________________________

 Број 9  - 05.02.2024.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Плана намене радиофреквенцијских опсега

Министарства

2.ПРАВИЛНИК о обрасцу извештаја о наплаћеним накнадама за коришћење јавних добара
3.ПРАВИЛНИК о минималним техничким условима за трговину на откупним местима
4.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 143-1/24
5.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 143-2/24
6.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 146-1/24

________________________________________________

 Број 8  - 02.02.2024.


Влада

1.УРЕДБA о условима и начину спровођења субвенционисане куповинe нових возила која имају искључиво електрични погон
2.УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2024. годину
3.УРЕДБA о правилима поступка набавке добара, услуга или радова потребних за реализацију међународне специјализоване изложбе EXPO BELGRADE 2027
4.УРЕДБA о изменама и допунама Уредбе o врстама услуга које пружа Министарство унутрашњих послова и висини такси за пружене услуге
5.УРЕДБА о проглашењу Парка природе „Мали Босутˮ
6.ОДЛУКА о утврђивању износа новчаних средстава у 2024. години за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета
7.ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Акватик центар” д.о.о. Београд
8.ОДЛУКА о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2024. годину
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства науке, технолошког развоја и иновација
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
30.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја примењене уметности
31.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Музеја савремене уметности
32.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора Музеја савремене уметности
33.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја жртава геноцида
34.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Надзорног одбора Музеја жртава геноцида
35.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на именовање директора Јавне установе „Андрићев институт” у Вишеграду, Република Српска
36.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на именовање чланова Управног одбора Јавне установе „Андрићев институт” у Вишеграду, Република Српска
37.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
38.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-778/2024
39.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-786/2024
40.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2024. годину
41.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге за 2024. годину
42.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2024. годину
43.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије за 2024. годину
44.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Србијагасˮ Нови Сад за 2024. годину
45.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Службени гласникˮ за 2024. годину
46.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србијавоз”, Београд за 2024. годину
47.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2024. годину
48.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд за 2024. годину
49.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР”
50.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање новчаног улога Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” у Друштву са ограниченом одговорношћу „Борбени сложени системи” Београд
51.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова акредитације
52.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Предлог правилника о измени Правилника о раду АД Аеродром Никола Тесла Београд
53.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду о обављању друге делатности
54.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде и националног спортског признања, 05 број 661-713/2024
55.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде и националног спортског признања, 05 број 661-715/2024
56.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-714/2024
57.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-716/2024
58.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-717/2024
59.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-719/2024
60.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-829/2024
61.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-830/2024
62.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-831/2024
63.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-844/2024
64.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-848/2024
65.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-850/2024
66.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности

Министарства

67.ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2024. години
68.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника o условима и начину остваривања права на кредитну подршку
69.ПРАВИЛНИК о техничким условима за регистрацију крајњих корисника услуге са плаћањем унапред
70.ПРАВИЛНИК о обрасцима који се односе на накнаду за унапређење енергетске ефикасности и начину њиховог достављања
71.ПРАВИЛНИК о општим принципима за прорачун електричне енергије произведене у когенерацији и Методологији за утврђивање ефикасности когенерације
72.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину исказивања перформанси грађевинских производа и елемената зграде у вези са битним карактеристикама – реакција на пожар, отпорност на пожар и понашање при спољашњем пожару
73.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о безбедности играчака
74.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
75.OДЛУКА o изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтоводa граница Мађарске – Нови Сад са елементима детаљне регулације на животну средину

Друго државни органи и државни организације

76.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o потврдама о обучености ваздухопловно-метеоролошког особља и центрима за обуку
77.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара – Сектор за информационе технологије у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Друге организације

78.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
79.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
80.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
81.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
82.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 7  - 01.02.2024.


Председник Републике

1.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Иран
2.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Грчкој
3.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Либан
4.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Зимбабве, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
5.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Бахреин, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Кувајту
6.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Зимбабве
7.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Бахреин
8.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Катар
9.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Белорусији

Влада

10.АКЦИОНИ ПЛАН за 2024. годину за спровођење Стратегије развоја стартапа екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године

Министарства

11.ПРАВИЛНИК о обрачуну просечне велепродајне цене деривата нафте EVRO DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95
12.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о испитивању возила
13.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о возачким дозволама
14.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01241/2021-22
15.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05282/2010-03
16.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01956/2010-10
17.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 74-1/24
18.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 117-1/24
19.УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
20.ЛИСТЕ биоцидних производа уписаних у Регистар биоцидних производа

Правосуђе

21.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00927/2023-01
22.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01311/2023-01
23.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00015/2024-01
24.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00016/2024-01
25.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00017/2024-01
26.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00018/2024-01
27.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00020/2024-01
28.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00926/2023-01
29.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01146/2024-01
30.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-3/2024-01
31.ОДЛУКА о престанку функције председника суда
32.ОДЛУКА о престанку функције судије поротника

Други државни органи и државне организације

34.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0134/22-08
35.РЕШЕЊЕ о исправци Решења директора Агенције за спречавање корупције, број 014-46-00-0134/22-08

Друге организације

36.РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 12/2024
37.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
38.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
39.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
40.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш

________________________________________________

 Број 6  - 26.01.2024.


Влада

1.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години
2.УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
3.УРЕДБА о допуни Уредбе о ванредној интервентној мери подршке правним лицима и предузетницима који складиште малину и вишњу рода 2022. године ради измирења обавеза према произвођачима
4.УРЕДБА о ограничењу висине цена деривата нафте
5.УРЕДБА о условима издавања извода из базе података катастра непокретности и катастра инфраструктуре из Геодетског катастарског информационог система, од стране јавних бележника, геодетских организација и посредника у промету и закупу непокретности
6.УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о платама полицијских службеника
7.ОДЛУКА о измени Одлуке о емисији дугорочних државних хартија од вредности
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
19.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
21.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Института за стандардизацију Србије
22.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за стандардизацију Србије
23.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Привременог органа општине Косовска Митровица
24.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
25.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
26.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
27.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
28.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
29.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела српско-северномакедонске Мешовите комисије за одређивање тачне локације за изградњу заједничког граничног прелаза Миратовац–Лојане и његове техничке параметре
30.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-431/2024
31.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-495/2024
32.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-510/2024
33.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-545/2024
34.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-549/2024
35.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-436/2024
36.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-434/2024
37.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-433/2024
38.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-432/2024
39.РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Битољу, Република Северна Македонија
40.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2024. годину
41.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2024. годину
42.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2024. годину
43.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Акредитационог тела Србије за 2024. годину
44.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Акредитационог тела Србије за 2024. годину
45.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за квалификације за 2024. годину
46.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за квалификације за 2024. годину
47.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2024. годину
48.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2024. годину
49.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године
50.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац за 2024. годину
51.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2024. годину
52.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2024. годину
53.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
54.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-629/2024
55.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-635/2024
56.УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 12б ст. 1. и 2, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2023. години
57.УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2023. години

Министарства

58.ПРАВИЛНИК о изменама и допунaмa Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
59.ПРАВИЛНИК о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја
60.ПРАВИЛНИК о садржини годишњег извештаја о непосредном загађивању вода, изгледу обрасца и начину његовог достављања
61.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката
62.ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за енергетске трансформаторе
63.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
64.ПРАВИЛНИК о одобравању привременог боравка
65.ПРАВИЛНИК o издавању јединствене дозволе за привремени боравак и рад странца
66.ПРАВИЛНИК о подношењу захтева за стално настањењe електронским путем
67.ПРАВИЛНИК о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
68.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака

Други државни органи и државне организације

69.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке
70.ПРАВИЛНИК о утврђивању цена материјала и других трошкова за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
71.ОДЛУКА о давању сагласности на Правила за обуставу и поновно покретање тржишних активности
72.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима DOO GAS BEČEJ
73.ОДЛУКА о допунама Одлуке о утврђивању садржине обрасца Извештаја који банке достављају Агенцији и начина и рокова обрачуна и наплате редовне премије осигурања депозита
74.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2023. године
75.ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања

Друге организације

76.ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Национални парк Фрушка гора”
77.РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
78.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
79.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
80.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
81.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
82.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
83.MАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
84.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад

________________________________________________

 Број 5  - 23.01.2024.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количинa течности које нису вода – уређаја за точење течног нафтног гаса
2.ПРАВИЛНИК о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода уграђених на возилу и на возилу са цистерном

Републичка изборна комисија

3.РЕШЕЊЕ о додели мандата народних посланика Народне скупштине

________________________________________________

 Број 4  - 19.01.2024.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији за 2024. годину
2.УРЕДБА о проглашењу Парка природе „Радан”
3.ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене двосмерног магистралног гасовода Ниш – Батајница – Хоргош – граница Мађарске са елементима детаљне регулације
4.ОДЛУКА о утврђивању надгробног споменика Јожефа Киша у Врбасу за споменик културе
5.ОДЛУКА о утврђивању Комплекса синагоге у Апатину за споменик културе
6.ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију наступа Републике Србије на 66. Међународном сајму технике и техничких достигнућа у Београду
7.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
10.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства информисања и телекомуникација
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
20.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
21.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Историјског архива у Призрену
22.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Међуопштинског историјског архива Призрен
23.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Историјског архива у Призрену
24.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Међуопштинског историјског архива Призрен
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
26.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план пословања са програмом приређивања игара на срећу и Финансијски план за реализацију програма приређивања игара на срећу „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2024. годину
27.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” Ниш за 2024. годину
28.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за 2024. годину
29.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
30.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности

Министарства

31.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини и изгледу интегрисане дозволе
32.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе
33.ПРАВИЛНИК о оверавању гасомера са меховима
34.ПРАВИЛНИК о ближим мерилима и допунским критеријумима за избор програма студентских удружења и удружења за студенте за доделу дотација из буџета Републике Србије
35.ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину остваривања права на дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
36.ПРАВИЛНИК о начину одржавања склоништа и прилагођавања комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва
37.СПИСАК овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2024. годину
38.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-1/24
39.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-2/24
40.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-3/24
41.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-4/24
42.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-5/24
43.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-6/24
44.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-7/24
45.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-8/24
46.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-9/24
47.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-10/24
48.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-11/24
49.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-12/24
50.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-13/24
51.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-14/24
52.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 41-1/24

Правосуђе

53.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01323/2023-01
54.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01324/2023-01
55.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01325/2023-01
56.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01326/2023-01
57.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01327/2023-01
58.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01328/2023-01
59.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01329/2023-01
60.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1330/2023-01
61.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1331/2023-01
62.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1332/2023-01
63.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1333/2023-01
64.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01334/2023-01
65.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01335/2023-01
66.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01336/2023-01
67.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01337/2023-01
68.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01338/2023-01
69.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01339/2023-01
70.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01340/2023-01
71.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01341/2023-01
72.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01342/2023-01
73.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01343/2023-01
74.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1344/2023-01
75.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1345/2023-01
76.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1346/2023-01
77.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1347/2023-01
78.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1348/2023-01
79.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1349/2023-01
80.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1350/2023-01
81.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1351/2023-01
82.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1352/2023-01
83.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1353/2023-01
84.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Пироту
85.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Првом основном јавном тужилаштву у Београду

Други државни органи и државне организације

86.НАРЕДБА о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
87.ОДЛУКА о давању сагласности на изменe и допунe Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад
88.ОДЛУКА о давању сагласности на Годишњи план пословања Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад за 2024. годину
89.ОДЛУКА о давању сагласности на расподелу добити Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад за 2022. годину
90.РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-464/2023-14

Друге организације

91.РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 102-1-I-1/2024
92.РЕШЕЊЕ o почетку обављања јавнобележничке делатности, број 140-1-I-1/2024
93.РЕШЕЊЕ o почетку обављања јавнобележничке делатности, број 141-1-I-1/2024

Локална самоуправа

94.РЕШЕЊЕ о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Водовод” Сурдулица
95.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Водовод”, Сурдулица

________________________________________________

 Број 3  - 12.01.2024.


Влада

1.УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години
2.УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2024. годину
3.УРЕДБА о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор
4.УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије за 2024. годину
5.УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети селаˮ за 2024. годину
6.УРЕДБА о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2024. години
7.УРЕДБА о Централној кадровској евиденцији
8.ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Галовица 1ˮ д.о.о. Београд
9.ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Галовица 2ˮ д.о.о. Београд
10.ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Галовица 3ˮ д.о.о. Београд
11.ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Петрац 1ˮ д.о.о. Београд
12.ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Петрац 2ˮ д.о.о. Београд
13.ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Петрац 3ˮ д.о.о. Београд
14.ОДЛУКА о оснивању привредног друштва „Пољопривредна саветодавна и стручна служба Куршумлија” д.о.о. Куршумлија
15.ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта друштва с ограниченом одговорношћу Парк природе „Мокра Гора”
16.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор образовањa и васпитањa
17.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања
18.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике
19.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор осталих услуга
20.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор индустријског развоја
21.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор природних наука, математике и статистике
22.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за cектор саобраћаја и услуга транспорта
23.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор пословне администрације
24.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за cектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине
25.ОДЛУКА о озменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор трговине, угоститељства и туризма
26.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор уметности и хуманистичких наука
27.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите
28.ОДЛУКА о делимичном престанку важења Одлуке о избору стратешког партнера у циљу реализације пројеката изградње Јужне обилазнице Ваљева и обилазнице око Свилајнца
29.ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за прикупљање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства туризма и омладине
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
37.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
38.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
39.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
40.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
41.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
42.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта у Приштини
43.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
44.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
45.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-13032/2023
46.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-13038/2023
47.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-13043/2023
48.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-39/2024
49.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-40/2024
50.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-41/2024
51.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-42/2024
52.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2024. годину
53.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
54.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Друштва за изнајмљивање некретнина „Дипос” д.о.о. Београд
55.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-215/2024
56.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-218/2024
57.ИСПРАВКА Одлуке о распореду и коришћењу средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години

Министарства

58.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства

Правосуђе

59.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу Јавног тужилаштва за организовани криминал

Републичка изборна комисија

60.УКУПАН ИЗВЕШТАЈ о резултатима избора за народне посланике Народне скупштине

Други државни органи и државне организације

61.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
62.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
63.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
64.РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
65.ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2023. године
66.ЛИСТА АКАТА о издавању, суспензији или стављању ван снаге оперативних дозвола у 2023. години

Друге организације

67.РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 497/2023
68.РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 498/2023
69.РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 499/2023
70.РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 500/2023
71.РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 501/2023
72.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд

Локална самоуправа

73.РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Љубовија”, Љубовија

________________________________________________

 Број 2  - 09.01.2024.


Друге организације

1.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
2.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 1  - 05.01.2024.


Влада

1.ЗАКЉУЧАК о препоруци послодавцима у Републици Србији да запосленима омогуће да не раде на други дан Божића ‒ 8. јануара 2024. године

Министарства

2.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака

Правосуђе

3.ПРАВИЛНИК о поступању Високог савета тужилаштва у вези са непримереним утицајем на рад носиоца јавнотужилачке функције и јавно тужилаштво
4.ПРАВИЛНИК о раду Буџетске комисије Високог савета тужилаштва
5.ПОСЛОВНИК о раду Етичког одбора Високог савета тужилаштва
6.ПОСЛОВНИК о раду Комисије за одлучивање о приговору против обавезног упутства за рад и поступање у поједином предмету, приговору против решења о супституцији и приговору против решења о деволуцији
7.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-985/2023-01
8.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1055/2023-01
9.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1073/2023-01
10.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1208/2023-01
11.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1211/2023-01
12.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1297/2023-01
13.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1298/2023-01
14.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1300/2023-01
15.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-1354/2023-01
16.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-1355/2023-01
17.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-1356/2023-01

Народна банка Србије

18.ОДЛУКА о измени Одлуке о поступку и условима за стицање цертификата за обављање мењачких послова, јединственом програму обуке за обављање мењачких послова и условима које морају да испуњавају предавачи који врше ту обуку

Други државни органи и државне организације

19.ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција/локација за терестричке аналогне FM радиодифузне станице за територију Републике Србије
20.ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радиофреквенцијским опсезима 1900–1980 MHz и 2110–2170 MHz
21.ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција/локација/области за терестричке дигиталне звучне радиодифузне станице у делу VHF опсега (209–230 MHz) за територију Републике Србије
22.ОДЛУКА о трошковима рехабилитације корисника пензија и цени смештаја пратиоца, по установама, по дану боравка
23.ОДЛУКА о трошковима финансирања социјалног дијалога и међународне активности

Друге организације

24.ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика „Планина Цер”
25.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42