П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 42  - 19.05.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети селаˮ за 2023. годину
2.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
3.УРЕДБА o изменама и допуни Уредбе о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2023. годину
4.УРЕДБА o измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
5.УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
6.ОДЛУКА о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
7.ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за магистрални гасовод МГ 14 ГРЧ Орљане - Лесковац - Врање - граница са Републиком Северном Македонијом
8.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за реализацију пројекта изградње високог објекта у блоку између улица Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске у Београду
9.ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
10.ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Чонбури, Краљевина Тајланд
11.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
12.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
13.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
22.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
23.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финaнсија
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
32.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Исток
33.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Исток
34.РЕШЕЊЕ o разрешењу председника, чланова и вршилаца дужности чланова Управног одбора Института за примену нуклеарне енергије „ИНЕПˮ у Београду
35.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за примену нуклеарне енергије „ИНЕПˮ у Београду
36.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
37.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
38.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
39.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
40.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду
41.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду
42.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за информационе технологије Крагујевац
43.РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланoвa Управног одбора Института за информационе технологије Крагујевац
44.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Историјског института у Београду
45.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Историјског института у Београду
46.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Института за шумарство у Београду
47.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института шумарство у Београду
48.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
49.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
50.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за упоредно право у Београду
51.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за упоредно право у Београду
52.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за медицинска истраживања у Београду
53.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института медицинска истраживања у Београду
54.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
55.РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
56.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац”, Нова Варош
57.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац”, Нова Варош
58.РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Чонбури, Краљевина Тајланд
59.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4173/2023
60.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4299/2023
61.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4300/2023
62.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4302/2023
63.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4303/2023
64.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2023. годину
65.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања привредног друштва „Енерго-Зеленаˮ д.о.о. Инђија за 2023. годину
66.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2023. годину
67.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2022. годину
68.РЕШЕЊЕ о расподели вишка прихода над расходима Агенције за квалификације према редовном годишњем финансијском извештају за 2022. годину
69.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о смањењу основног капитала Привредног друштва за приређивање сајмова и изложби „Београдски сајам” д.о.о. Београд
70.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац”, Нова Варош
71.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве ,05 број 401-4283/2023
72.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4284/2023
73.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4285/2023
74.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4286/2023
75.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
76.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-3102/2023
77.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-4166/2023-1
78.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-4167/2023

Министарства

79.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину
80.ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2023. годину
81.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за мрежу електроенергетских водова на потесу ХЕ Ђердап 1, ТЕ „Дрмно”, производни рударски системи у Мајданпеку и Бору на животну средину
82.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома здравља Лучани
83.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Лучани
84.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома здравља Уб
85.РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома здравља Уб
86.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола
87.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Свети Ђорђе” Топола
88.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Коцељева
89.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Коцељева
90.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 298-2/23
91.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 298-3/23
92.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 298-4/23
93.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 298-5/23
94.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 298-6/23

Други државни органи и државне организације

95.УПУТСТВО за оцењивање усклађености државне помоћи за заштиту животне средине и у сектору енергетике

Локална самоуправа

96.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад

________________________________________________

 Број 41  - 18.05.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о Списку класификованих супстанци

________________________________________________

 Број 40  - 17.05.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о класификацији, паковању, обележaвању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН
2.ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
3.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Уставни суд

4.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-12617/2019

Правосуђе

5.ОДЛУКА о избору председника и потпредседника Високог савета тужилаштва
6.ОДЛУКА о наставку обављања јавнотужилачке функције
7.ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу
8.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 33776/20, Пајтић против Србије
9.ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 21687/22, Величковић и други против Србије

Други државни органи и државне организације

10.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

Друге организације

11.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
12.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 39  - 12.05.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2023. годину
2.УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2023. годину
3.УРЕДБА o измени и допуни Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа
4.УРЕДБА o изменама и допунама Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања
5.УРЕДБА о изменама Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) за обављање услуга од општег економског интереса
6.ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме
7.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
8.ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац – Велико Градиште – Голубац
9.ОДЛУКА о образовању Савета за спречавање вршњачког насиља
10.ОДЛУКА о образовању Радне групе за безбедност деце на интернету
11.ОДЛУКА о образовању Радне групе за подршку менталном здрављу и сигурности младих
12.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог
13.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
16.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра омладине и спорта
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спорта
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства науке, технолошког развоја и иновација
22.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
23.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
27.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
28.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
37.РЕШЕЊЕ о измени и допуни Решења о именовању председника, потпредседника и чланова Савета за одбрамбену индустрију
38.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
39.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета заштите на раду у Нишу Универзитета у Нишу
40.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета заштите на раду у Нишу Универзитета у Нишу
41.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Лесковцу Универзитета у Нишу
42.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Архива Југославије
43.РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Архива Југославије
44.РЕШЕЊЕ о именовању директора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” са седиштем у Великој Плани
45.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад
46.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3930/2023
47.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3998/2023
48.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2022. годину
49.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Државна лутрија Србије” д.о.о. Београд за 2022. годину
50.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
51.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Лебане, Република Србија са општином Вила Нова де Појарес, Република Португалија
52.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Крагујевца, Република Србија са општином Будва, Црна Гора
53.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Трговиште, Република Србија са општином Трговиште, Румунија
54.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4053/2023
55.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4054/2023
56.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4055/2023
57.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4063/2023
58.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4091/2023
59.ИСПРАВКА Решења о постављењу вршиоца дужности помоћниика министра привред

Министарства

60.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
61.ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2023. годину
62.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
63.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда Краљево – Рашка – Нови Пазар на животну средину
64.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025 на животну средину
65.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 305-1/23
66.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 190-3/23
67.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 190-4/23
68.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 190-5/23
69.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 190-6/23
70.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 190-7/23

Правосуђе

71.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 19933/17, Матовић и Матовић против Србије
72.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 40825/15, Алексић против Србије
73.OДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 13353/19, Аксић против Србије
74.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 4122/15, Магазин против Србије
75.ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 21758/22 и 2 друге, Денћан и други против Србије
76.ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 43674/16, Радоњић и Ромић против Србије

Народна банка Србије

77.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
78.ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања

Републичка изборна комисија

79.РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета албанске националне мањине

Други државни органи и државне организације

80.ПРАВИЛНИК о техничким условима подсистема инфраструктура
81.ПРАВИЛНИК о одржавању горњег и доњег строја железничких пруга
82.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила
83.ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2023. године

Друге организације

84.ОДЛУКА о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса, ЈКП Топлана Шабац, Шабац
85.ПРАВИЛА о раду система за транспорт нафте нафтоводом Транснафта АД Панчево
86.MАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

________________________________________________

 Број 38  - 10.05.2023.


Народна скупштина

1.ОДЛУКА о првом избору три члана Високог савета судства које бира Народна скупштина
2.ОДЛУКА о првом избору четири члана Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина

Влада

3.УРЕДБА о начелима за унутрашње уређење Министарства унутрашњих послова
4.УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
5.УРЕДБА о изменама Уредбе о платама полицијских службеника

Правосуђе

6.ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца
Републичка изборна комисија
7.РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета албанске националне мањине путем електорске скупштине 7. маја 2023. године

Друге организације

8.ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала Србије

________________________________________________

 Број 37  - 05.05.2023.


Влада

1.ОДЛУКА о проглашењу Дана жалости
2.ОДЛУКА о спровођењу поступка за избор стратешког партнера
3.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
4.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагас” Нови Сад за 2023. годину
5.РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Врање” у Врању
6.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
7.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3793/2023
8.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3794/2023
9.ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 56-3866/2023

Министарства

10.ПРАВИЛНИК о националним стандардима, кодексу етике и правилима професионалног понашања лиценцираног проценитеља
11.ПРАВИЛНИК о организацији и пословима учесника у функционисању система рачуноводствених података на пољoпривредним газдинствима
12.НАРЕДБА о спровођењу посебних фитосанитарних прегледа ради откривања штетног организма вируса смеђе набораности плода парадајза – Тоmato brown rugose fruit virus (ToBRFV), као и фитосанитарним мерама које се предузимају ради спречавања уношења, ширења и сузбијања тог штетног организма
13.НАРЕДБА о предаји нерегистрованог оружја и муниције
14.ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 70. заседању септембра 2022. године
15.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00890/2010-03
16.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01002/2010-03
17.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01099/2010-03
18.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05335/2010-03
19.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 297-1/23
20.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 303-1/23
21.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 303-2/23
22.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 303-3/23
23.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 303-4/23

Други државни органи и државне организације

24.ОДЛУКА о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2022. годину

Друге организације

25.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
26.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
27.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
28.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд

________________________________________________

 Број 36  - 04.05.2023.


Влада

1.ОДЛУКА о проглашењу дана жалости
2.ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 56-3807/2023

Други државни органи и државне организације

3.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије Топлана – Шабац, Шабац
4.ОДЛУКА о измени Одлуке о висини трошкова издавања картице здравственог осигурања
5.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у априлу 2023. године
6.ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-430/2023-1

________________________________________________

 Број 35  - 29.04.2023.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о електронским комуникацијама
2.ЗАКОН о безбедности и здрављу на раду
3.ЗАKОН о изменама и допунама Закона о управљању отпадом
4.ЗАКОН о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
5.ЗАКОН о изменама и допунама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије
6.ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad и DSK BANK AD по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад
7.ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србијеˮ, Београд (пројекат „Трансбалкански коридор за пренос електричне енергије, секција 4 – 2x400 kV ДВ Бајина Башта (РС) – Пљевља (МЕ) – Вишеград (БиХ)”)
8.ОДЛУКА о престанку дужности судије Уставног суда
9.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о ребалансу Финансијског плана Агенције за енергетику Републике Србије за 2023. годину
10.ЗАКЉУЧАК поводом представљања Извештаја Европске комисије о Републици Србији за 2022. годину

________________________________________________

 Број 34  - 28.04.2023.


Народна скупштина

1.ПОСЛОВНИК о раду Комисије за избор члана Високог савета судства и Високог савета тужилаштва

Влада

2.УРЕДБА о измени Уредбе о енергетском означавању производа који утичу на потрошњу енергије
3.УРЕДБА о мерилима и критеријумима за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2023. години
4.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
5.УРЕДБА о привремeној мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса
6.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
7.УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”
8.ОДЛУКА о образовању Радне групе за припрему полазних основа за узајамно признавање професионалних квалификација у региону „Западног Балкана”
9.ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о оснивању Координационог тела за израду и праћење спровођења Плана имплементације Гаранције за младе
10.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Савета за социјално предузетништво
11.ОДЛУКА о одређивању органа, лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године
12.ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
13.ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
14.ОДЛУКА о утврђивању места култа Теткице Бибије и спомен обележја Рома у Улици господара Вучића у Београду за просторно културно-историјску целину
15.ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Сао Томе, Демократска Република Сао Томе и Принсипе
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
17.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
18.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
23.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
24.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
25.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
26.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
37.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за специјализовану рехабилитацију Исток
38.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за специјализовану рехабилитацију Исток
39.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Пећ, у оснивању
40.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Пећ
41.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Приштина
42.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Приштина
43.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Обилић
44.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Обилић
45.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана и именовању председника Привременог органа општине Дечани
46.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Привременог органа општине Витина
47.РЕШЕЊЕ о именовању председника Привременог органа општине Пећ
48.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Економског факултета Универзитета у Нишу
49.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Економског факултета Универзитета у Нишу
50.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета уметности у Београду
51.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета уметности у Београду
52.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду
53.РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању председника и члана српског дела Мешовите комисије за спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о пловидби реком Тисом
54.РЕШЕЊЕ о разрешењу овлашћених представника у Скупштини акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
55.РЕШЕЊЕ о именовању овлашћених представника у Скупштини акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
56.РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Сао Томе, Демократска Република Сао Томе и Принсипе
57.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3378/2023
58.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3621/2023
59.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2023. годину
60.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за безбедност саобраћаја за 2022. годину
61.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима по финансијском извештају Агенције за безбедност саобраћаја за 2022. годину
62.РЕШЕЊЕ о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевaње електричном енергијом
63.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Oдлуку о измени Одлуке о висини трошкова издавањa картице здравственог осигурања
64.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3647/2023
65.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3648/2023
66.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3649/2023
67.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3658/2023
68.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3509/2023
69.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3522/2023
70.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3524/2023
71.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3508/2023
72.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3523/2023
73.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3525/2023
74.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3528/2023
75.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3562/2023
76.ЗАКЉУЧАК о усвајању Методологије обрачуна стандардних трошкова за израду планских докумената и прописа
77.ЗАКЉУЧАК о усвајању текста Програма финансијске подршке мера и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз организацију кампова за младе из дијаспоре и региона у 2023. години

Министарства

78.ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
79.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса
80.ПРАВИЛНИК o измени Правилника о путном листу за међународни ванлинијски превоз путника
81.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о упису ученика у средњу школу
82.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о јавним исправама које издаје средња школа
83.ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2023. годину
84.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство
85.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Младеновац
86.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Младеновац
87.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне болнице за интерне болести Младеновац
88.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за интерне болести Младеновац
89.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Богатић
90.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Богатић
91.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Коцељева
92.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Коцељева
93.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Правосуђе

94.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-25/2023-01
95.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-41/2023-01
96.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-277/2023-01
97.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-331/2023-01
98.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-450/2023-01
99.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-556/2023-01
100.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-558/2023-01
101.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-559/2023-01
102.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-566/2023-01
103.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-801/2023-01

Други државни органи и државне организације

104.УПУТСТВО о начину за оцењивање да ли трансакција садржи државну помоћ
105.ОДЛУКА о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1. јанаура – 31. децембра 2022. године

Друге организације

106.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 33  - 26.04.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Плана управљања водама на територији Републике Србије до 2027. године
2.ПРОГРАМ развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2023. до 2025. године са акционим планом за његово спровођење

Министарства

3.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00295/2023-22
4.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00305/2023-22
5.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00313/2023-22
6.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00317/2023-22
7.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00319/2023-22
8.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00322/2023-22
9.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00324/2023-22
10.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00325/2023-22
11.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00332/2023-22
12.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00333/2023-22
13.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00334/2023-22
14.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00340/2023-22
15.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00344/2023-22
16.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00348/2023-22
17.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00349/2023-22
18.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00470/2023-22

Уставни суд

19.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-13347/2018 и издвојено мишљење судије

Други државни органи и државне организације

20.ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о раду система за транспорт нафте нафтоводом
21.РЕШЕЊЕ директор Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0319/22-08
22.ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-464/2023-1
23.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2023. године

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42