П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 38  - 10.05.2023.


Народна скупштина

1.ОДЛУКА о првом избору три члана Високог савета судства које бира Народна скупштина
2.ОДЛУКА о првом избору четири члана Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина

Влада

3.УРЕДБА о начелима за унутрашње уређење Министарства унутрашњих послова
4.УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
5.УРЕДБА о изменама Уредбе о платама полицијских службеника

Правосуђе

6.ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца
Републичка изборна комисија
7.РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета албанске националне мањине путем електорске скупштине 7. маја 2023. године

Друге организације

8.ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала Србије

________________________________________________

 Број 37  - 05.05.2023.


Влада

1.ОДЛУКА о проглашењу Дана жалости
2.ОДЛУКА о спровођењу поступка за избор стратешког партнера
3.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
4.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагас” Нови Сад за 2023. годину
5.РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Врање” у Врању
6.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
7.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3793/2023
8.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3794/2023
9.ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 56-3866/2023

Министарства

10.ПРАВИЛНИК о националним стандардима, кодексу етике и правилима професионалног понашања лиценцираног проценитеља
11.ПРАВИЛНИК о организацији и пословима учесника у функционисању система рачуноводствених података на пољoпривредним газдинствима
12.НАРЕДБА о спровођењу посебних фитосанитарних прегледа ради откривања штетног организма вируса смеђе набораности плода парадајза – Тоmato brown rugose fruit virus (ToBRFV), као и фитосанитарним мерама које се предузимају ради спречавања уношења, ширења и сузбијања тог штетног организма
13.НАРЕДБА о предаји нерегистрованог оружја и муниције
14.ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 70. заседању септембра 2022. године
15.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00890/2010-03
16.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01002/2010-03
17.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01099/2010-03
18.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05335/2010-03
19.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 297-1/23
20.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 303-1/23
21.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 303-2/23
22.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 303-3/23
23.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 303-4/23

Други државни органи и државне организације

24.ОДЛУКА о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2022. годину

Друге организације

25.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
26.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
27.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
28.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд

________________________________________________

 Број 36  - 04.05.2023.


Влада

1.ОДЛУКА о проглашењу дана жалости
2.ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 56-3807/2023

Други државни органи и државне организације

3.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије Топлана – Шабац, Шабац
4.ОДЛУКА о измени Одлуке о висини трошкова издавања картице здравственог осигурања
5.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у априлу 2023. године
6.ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-430/2023-1

________________________________________________

 Број 35  - 29.04.2023.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о електронским комуникацијама
2.ЗАКОН о безбедности и здрављу на раду
3.ЗАKОН о изменама и допунама Закона о управљању отпадом
4.ЗАКОН о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
5.ЗАКОН о изменама и допунама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије
6.ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad и DSK BANK AD по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад
7.ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србијеˮ, Београд (пројекат „Трансбалкански коридор за пренос електричне енергије, секција 4 – 2x400 kV ДВ Бајина Башта (РС) – Пљевља (МЕ) – Вишеград (БиХ)”)
8.ОДЛУКА о престанку дужности судије Уставног суда
9.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о ребалансу Финансијског плана Агенције за енергетику Републике Србије за 2023. годину
10.ЗАКЉУЧАК поводом представљања Извештаја Европске комисије о Републици Србији за 2022. годину

________________________________________________

 Број 34  - 28.04.2023.


Народна скупштина

1.ПОСЛОВНИК о раду Комисије за избор члана Високог савета судства и Високог савета тужилаштва

Влада

2.УРЕДБА о измени Уредбе о енергетском означавању производа који утичу на потрошњу енергије
3.УРЕДБА о мерилима и критеријумима за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2023. години
4.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
5.УРЕДБА о привремeној мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса
6.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
7.УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”
8.ОДЛУКА о образовању Радне групе за припрему полазних основа за узајамно признавање професионалних квалификација у региону „Западног Балкана”
9.ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о оснивању Координационог тела за израду и праћење спровођења Плана имплементације Гаранције за младе
10.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Савета за социјално предузетништво
11.ОДЛУКА о одређивању органа, лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године
12.ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
13.ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
14.ОДЛУКА о утврђивању места култа Теткице Бибије и спомен обележја Рома у Улици господара Вучића у Београду за просторно културно-историјску целину
15.ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Сао Томе, Демократска Република Сао Томе и Принсипе
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
17.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
18.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
23.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
24.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
25.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
26.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
37.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за специјализовану рехабилитацију Исток
38.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за специјализовану рехабилитацију Исток
39.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Пећ, у оснивању
40.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Пећ
41.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Приштина
42.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Приштина
43.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Обилић
44.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Обилић
45.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана и именовању председника Привременог органа општине Дечани
46.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Привременог органа општине Витина
47.РЕШЕЊЕ о именовању председника Привременог органа општине Пећ
48.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Економског факултета Универзитета у Нишу
49.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Економског факултета Универзитета у Нишу
50.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета уметности у Београду
51.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета уметности у Београду
52.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду
53.РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању председника и члана српског дела Мешовите комисије за спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о пловидби реком Тисом
54.РЕШЕЊЕ о разрешењу овлашћених представника у Скупштини акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
55.РЕШЕЊЕ о именовању овлашћених представника у Скупштини акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
56.РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Сао Томе, Демократска Република Сао Томе и Принсипе
57.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3378/2023
58.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3621/2023
59.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2023. годину
60.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за безбедност саобраћаја за 2022. годину
61.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима по финансијском извештају Агенције за безбедност саобраћаја за 2022. годину
62.РЕШЕЊЕ о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевaње електричном енергијом
63.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Oдлуку о измени Одлуке о висини трошкова издавањa картице здравственог осигурања
64.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3647/2023
65.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3648/2023
66.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3649/2023
67.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3658/2023
68.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3509/2023
69.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3522/2023
70.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3524/2023
71.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3508/2023
72.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3523/2023
73.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3525/2023
74.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3528/2023
75.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3562/2023
76.ЗАКЉУЧАК о усвајању Методологије обрачуна стандардних трошкова за израду планских докумената и прописа
77.ЗАКЉУЧАК о усвајању текста Програма финансијске подршке мера и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз организацију кампова за младе из дијаспоре и региона у 2023. години

Министарства

78.ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
79.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса
80.ПРАВИЛНИК o измени Правилника о путном листу за међународни ванлинијски превоз путника
81.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о упису ученика у средњу школу
82.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о јавним исправама које издаје средња школа
83.ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2023. годину
84.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство
85.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Младеновац
86.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Младеновац
87.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне болнице за интерне болести Младеновац
88.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за интерне болести Младеновац
89.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Богатић
90.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Богатић
91.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Коцељева
92.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Коцељева
93.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Правосуђе

94.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-25/2023-01
95.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-41/2023-01
96.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-277/2023-01
97.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-331/2023-01
98.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-450/2023-01
99.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-556/2023-01
100.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-558/2023-01
101.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-559/2023-01
102.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-566/2023-01
103.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-801/2023-01

Други државни органи и државне организације

104.УПУТСТВО о начину за оцењивање да ли трансакција садржи државну помоћ
105.ОДЛУКА о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1. јанаура – 31. децембра 2022. године

Друге организације

106.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 33  - 26.04.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Плана управљања водама на територији Републике Србије до 2027. године
2.ПРОГРАМ развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2023. до 2025. године са акционим планом за његово спровођење

Министарства

3.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00295/2023-22
4.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00305/2023-22
5.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00313/2023-22
6.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00317/2023-22
7.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00319/2023-22
8.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00322/2023-22
9.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00324/2023-22
10.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00325/2023-22
11.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00332/2023-22
12.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00333/2023-22
13.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00334/2023-22
14.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00340/2023-22
15.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00344/2023-22
16.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00348/2023-22
17.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00349/2023-22
18.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00470/2023-22

Уставни суд

19.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-13347/2018 и издвојено мишљење судије

Други државни органи и државне организације

20.ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о раду система за транспорт нафте нафтоводом
21.РЕШЕЊЕ директор Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0319/22-08
22.ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-464/2023-1
23.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2023. године

________________________________________________

 Број 32  - 21.04.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању лучког подручја пристаништa за посебне намене за претовар нафте и нафтних деривата у Новом Саду
2.УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о условима испоруке и снабдевања природним гасом
3.УРЕДБА о изменама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања
4.ОДЛУКА о образовању Савета за родну равноправност
5.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству информисања и телекомуникација
6.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
7.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
15.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра у Крагујевцу
16.РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра у Крагујевцу
17.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
18.РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета државног универзитета у Новом Пазару
19.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Академије техничко-васпитачких струковних студија
20.РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Академије техничко-васпитачких струковних студија
21.РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Заједничке српско-бугарске међувладине комисије за економску сарадњу
22.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Заједничке српско-бугарске међувладине комисије за економску сарадњу
23.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
24.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
25.РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
26.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” са седиштем у Великој Плани
27.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” са седиштем у Великој Плани
28.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” са седиштем у Великој Плани
29.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора ветеринарског специјалистичког института „Краљево” са седиштем у Краљеву
30.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Ветеринарског специјалистичког института „Краљево” са седиштем у Краљеву
31.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3190/2023
32.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3192/2023
33.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3193/2023
34.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3194/2023
35.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3195/2023
36.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3196/2023
37.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3197/2023
38.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3198/2023
39.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3199/2023
40.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3201/2023
41.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2022. годину
42.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2023. годину
43.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о пословању Туристичке организације Србије од 1. јануара до 31. децембра 2022. године и Завршни рачун Туристичке организације Србије за 2022. годину
44.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јaвног предузећа „Eлектропривреда Србије” Београд за период 2023–2025. године
45.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”
46.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка” друштво са ограниченом одговорношћу Суботица за 2021. годину
47.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм за изврсне пројекте младих истраживача и научника у раној фази каријере Фонда за науку Републике Србије
48.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Фонду за развој Републике Србије
49.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Лесковца, Република Србија и општине Струмица, Република Северна Македонија
50.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Лесковца, Република Србија и града Оахака де Хуарес, главног града Савезне Мексичке државе Оахака
51.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Сремски Карловци, Република Србија са Општином Прњавор, Република Српска, Босна и Херцеговина
52.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Лебане, Република Србија са општином Кривогаштани, Република Северна Македонија
53.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Љубовија, Република Србија и општине Стража, Република Словенија
54.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3420/2023
55.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3421/2023
56.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3422/2023
57.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3424/2023
58.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3426/2023
59.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3428/2023

Министарства

60.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
61.ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
62.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
63.ПРАВИЛНИК о државним жиговима за оверавање мерила
64.ПРАВИЛНИК о начину преузимања појединачних дозвола издвојених из годишњег контингента појединачних дозвола и о изгледу и садржини образаца за преузимање дозвола за међународни превоз терета
65.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
66.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Плана управљања ризицима од поплава на територији Републике Србије до 2027. године на животну средину
67.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Програма наводњавања и одводњавања у Републици Србији до 2032. године на животну средину
68.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 267-1/23
69.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 267-2/23
70.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 267-3/23
71.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 268-1/23
72.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 268-2/23
73.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа
74.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа
75.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области робе двоструке намене за 2021. годину

Правосуђе

76.ОДЛУКА о престанку финкције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу

Републичка изборна комисија

77.РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини

________________________________________________

 Број 31  - 20.04.2023.


Народна скупштина

1.ОДЛУКА о првом избору члана Високог савета судства кога бира Народна скупштина
2.ОДЛУКА о избору Савета Државне ревизорске институције
3.ОДЛУКА о избору Заштитника грађана
4.ОДЛУКА о избору четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

Влада

5.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве – Извршење и финансијско пословање

________________________________________________

 Број 30  - 20.04.2023.


Влада

1.ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене

Министартства

2.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2021. годину

Друге организације

3.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Ингас ЈП Инђија

________________________________________________

 Број 29  - 13.04.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности у 2023. години
2.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
3.УРЕДБА о управљању Програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године
4.ОДЛУКА о образовању Савета за питања старости и старења
5.ОДЛУКА о образовању Савета за међугенерацијску сарадњу и солидарност
6.ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за уређење и развој Подунавља
7.ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за уређење и развој Власине
8.ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
9.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора „Аеродроми Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Ниш
10.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора „Аеродроми Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Ниш
11.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3070/2023
12.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3202/2023
13.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2023. годину
14.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за безбедност саобраћаја за 2022. годину
15.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2023. годину
16.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Агенције за безбедност саобраћаја
17.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Комисије за заштиту конкуренције за 2023. годину
18.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Акредитационог тела Србије за 2022. годину
19.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2022. годину
20.РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Шабац” у Шапцу
21.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ниша, Република Србија и префектуре Северног администартивног округа града Москве, Руска Федерација
22.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Нови Београд, у Београду, Република Србија и града Џенђианг провинције Ђиангсу, Народна Република Кина
23.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
24.РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде

Министарства

25.ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
26.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о медицинско-техничким помагалима војних инвалида

Народна банка Србије

27.РЕШЕЊЕ о одузимању дозволе за пружање платних услуга платној институцији
Републичка изборна комисија
28.ОДЛУКА о утврђивању боје гласачких листића за гласање на изборима за чланове Националног савета албанске националне мањине путем електорске скупштине, расписаним за 7. мај 2023. године
29.ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за чланове Националног савета албанске националне мањине путем електорске скупштине, расписаним за 7. мај 2023. године
30.РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету бугарске националне мањине
31.РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету буњевачке националне мањине

Други државни органи и државне организације

32.ПРАВИЛНИК о обавезној садржини плана и програма за обављање лучке делатности и студије економске оправданости за инвестицију
33.ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2023. године

Друге организације

34.ОДЛУКА о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса
35.АНЕКС 15 Уговора о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
36.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

Локална самоуправа

37.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавно комуналног предузећа „Биоктош”, Ужице
38.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Велики парк”, Ужице
39.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Лисје”, Нови Сад

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42