П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 28  - 12.04.2023.


Председник Републике

1.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 73
2.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 74
3.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 75

Влада

4.УРЕДБА o утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2023. годину
5.ОДЛУКА о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2023. годину

Министарства

6.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину

Други државни органи и организације

7.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса Предузећа за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса Yugorosgaz а.д. Београд (Стари град)
8.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса Друштва са ограниченом одговорношћу за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже Ресава-гас, Свилајнац
9.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0169/22-11

Друге организације

10.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних бележника
11.ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Јавнобележничке коморе Србије
12.ЕТИЧКИ КОДЕКС јавних бележника
13.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији

________________________________________________

 Број 27  - 07.04.2023.


Влада

1.УРЕДБА о привременој мери утврђивања приоритета превоза у железничком саобраћају који се обавља на мрежи пруга Републике Србије
2.УРЕДБА о проглашењу Специјалног резервата природе „Увацˮ
3.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
4.УРЕДБА о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години
5.УРЕДБА о изменама Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
6.ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности
7.ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
8.ОДЛУКА о промени правне форме Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
9.ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
10.ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију наступа Републике Србије на 65. Међународном сајму науке и технике у Београду „Играј за човечанство! Наука за све.”
11.ОДЛУКА о образовању Савета за праћење спровођења Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године
12.ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење поступка избора стратешког партнера на пројекту изградње Северне обилазнице око Крагујевца и изградње државног пута IA реда од Крагујевца до везе са државним путем IA-A5 (E761) у Мрчајевцима
13.ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за уређење и развој Старе планине
14.ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о избору стратешког партнера у циљу реализације Пројекта изградње Севeрне обилазнице око Крагујевца
15.ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Националног координационог тела за олакшање трговине
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
20.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
25.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Филмског центра Србије
26.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Филмског центра Србије
27.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
28.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
29.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије струковних студија Западна Србија
30.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије струковних студија Западна Србија
31.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, потпредседника и чланова Савета за одбрамбену индустрију
32.РЕШЕЊЕ о именовању председника, потпредседника и чланова Савета за одбрамбену индустрију
33.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску и техничку сарадњу са Државом Кувајт
34.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску и техничку сарадњу са Државом Кувајт
35.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за трговину са Исламском Републиком Иран
36.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за трговину са Исламском Републиком Иран
37.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничког комитета за трговинску и економску сарадњу са Државом Израел
38.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Заједничког комитета за трговинску и економску сарадњу са Државом Израел
39.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите југословенско-ганске комисије за трговинску сарадњу
40.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите југословенско-ганске комисије за трговинску сарадњу
41.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничке комисије за економску сарадњу са Босном и Херцеговином
42.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Заједничке комисије за економску сарадњу са Босном и Херцеговином
43.РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Црном Гором
44.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Црном Гором
45.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела српско-јерменске Међувладине комисије за економску, научну и техничку сарадњу
46.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела српско-јерменске Међувладине комисије за економску, научну и техничку сарадњу
47.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
48.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
49.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије са Словачком Републиком
50.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије са Словачком Републиком
51.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије Републике Србије и Румуније за економску сарадњу
52.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије Републике Србије и Румуније за економску сарадњу
53.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничког комитета за економску сарадњу са Републиком Турском
54.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничког комитета за економску сарадњу са Републиком Турском
55.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
56.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању заменика председника Комисије за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци
57.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела Мешовите комисије за праћење спровођења одредаба Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево–Табановце
58.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова, заменика чланова и секретара Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих токова
59.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова и секретара Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих токова
60.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2960/2023
61.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2961/2023
62.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2962/2023
63.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2963/2023
64.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2964/2023
65.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2966/2023
66.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2970/2023
67.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3032/2023
68.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2023. годину
69.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резултат, 05 број 661-2910/2023
70.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резултат, 05 број 661-2912/2023
71РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3053/2023
72.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3056/2023
73.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3075/2023
74.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3098/2023
75.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2919/2023
76.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2921/2023
77.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2926/2023
78.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2927/2023
79.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2930/2023
80.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2933/2023
81.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2935/2023
82.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2918/2023
83.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2924/2023
84.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2925/2023
85.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2932/2023
86.ЗАКЉУЧАК о усвајању Програма о изменама ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–2020. године
87.СТАТУТ Акционарског друштва „Електропривреда Србије” Београд

Министарства

88.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2023. годину
89.ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов
90.ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2023. годину
91.ПРАВИЛНИК о достављању података у сектору шећера
92.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу
93.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспобљености за обављање послова у области управљања водама, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци
94.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину уписа и вођења Регистра политичких странака
95.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за магистрални гасовод МГ 14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање – Граница са Републиком Северном Македонијом на животну средину
96.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
97.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести „Сокобања”
98.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести „Сокобања”
99.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Пожаревац
100.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Пожаревац
101.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
102.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача дувана

Друге организације

103.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Јавно предузеће Србијагас Нови Сад
104.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ДОО Гас Бечеј
105.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Нови Пазар

________________________________________________

 Број 26  - 06.04.2023.


Влада

1.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве – Извршење и финансијско пословање

Министарства

2.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
3.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства
4.ПРАВИЛНИК о мерилима брзине возила у саобраћају
5.ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре
6.ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац – Велико Градиште – Голубац на животну средину
7.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Петровац на Млави
8.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Петровац на Млави
9.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Уставни суд

10.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-6096/2020

Други државни органи и друге организације

11.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јануару, фебруару и марту 2023. године
12.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0118/21-11

Друге организације

13.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка „Ђердап”
14.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „BOSS CONSTRUCTION” д.о.о. Стари Трстеник
15.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „7. октобар” Нови Кнежевац
16.OДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Срем-гас” Сремска Митровица
17.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Сомбор-гас д.о.о. Сомбор
18.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Сигас д.о.о. Пожега
19.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Нови Сад – гас Нови Сад
20.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Полет Пландиште
21.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Интерклима д.о.о. Врњачка Бања
22.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Ковин-гас Ковин
23.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Други-октобар, Вршац
24.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Елгас Сента
25.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Топлана Шабац, Шабац.
26.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Лозница-гас а.д. Лозница
27.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Гас-Рума”
28.ОДЛУКА о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса, Лозница-гас д.о.о. Лозница
29.ОДЛУКА о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса, Сомбор-гас д.о.о. Сомбор
30.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.o.o. Београд
31.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British America Tobacco SEE д.о.о. Београд
32.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
33.РЕШЕЊЕ о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „Ковин-гас”, Ковин
34.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „Ковин-гас”, Ковин

________________________________________________

 Број 25  - 31.03.2023.


Влада

1.УРЕДБА о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки на републичком нивоу
2.УРЕДБА о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трeзор
3.УРЕДБА о бродским погонским машинама
4.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели страних дозвола за међународни превоз терета
5.УРЕДБА о „Борачкој споменици”
6.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
7.УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
8.ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
9.ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Благојевграду, Република Бугарска
10.ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Нацрта закона о финансирању високог образовања
11.ОДЛУКА о образовању Савета за права детета
12.ОДЛУКУ о измени Одлуке о образовању Комисије за прикупљање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији
13.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Националног координационог тела за борбу против ширења оружја за масовно уништење за период од 2021. до 2025. године
14.ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за споразуме o узајамном подстицању и заштити улагања
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
16.РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника министра просвете
17.РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника министра просвете
18.РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника министра просвете
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
20.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
22.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за јавна улагања
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
30.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Покрајинског културног центра у Приштини
31.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Етнографског музеја у Београду
32.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Завода за проучавање културног развитка
33.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Етнографског музеја у Београду
34.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Етнографског музеја у Београду
35.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Етнографског музеја у Београду
36.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за проучавање културног развитка
37.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра у Бору
38.РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра у Бору
39.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду
40.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду
41.РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Академије техничких струковних студија Београд
42.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Академије струковних студија Шумадија
43.РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Академије струковних студија Шумадија
44.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
45.РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
46.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета примењених уметности Универзитета уметности у Београду
47.РЕШЕЊЕ о престанку дужности чланова Привременог савета Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија
48.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија
49.РЕШЕЊЕ о престанку дужности чланова Привременог савета Топличке академије струковних студија
50.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Топличке академије струковних студија
51.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника и чланова Савета за младе
52.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Савета за младе
53.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
54.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
55.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачких група за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
56.РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
57.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
58.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите српско-црногорско-албанске комисије
59.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите српско-црногорско-албанске комисије
60.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за трговинско-економску сарадњу између Републике Србије и Грузије
61.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за трговинско-економску сарадњу између Републике Србије и Грузије
62.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Пољском
63.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Пољском
64.РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовите српско-туниске комисије за економсу сарадњу
65.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите српско-туниске комисије за економску сарадњу
66.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничког одбора за спровођење и подстицање економске сарадње са Републиком Хрватском и контролу спровођења Споразума
67.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничког одбора за спровођење и подстицање економске сарадње са Републиком Хрватском и контролу спровођења Споразума
68.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Македонијом
69.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Северном Македонијом
70.РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Благојевграду, Република Бугарска
71.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2668/2023
72.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2669/2023
73.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2795/2023
74.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-2728/2023
75.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-2745/2023
76.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-2729/2023
77.РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
78.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2322/2023
79.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2323/2023
80.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2738/2023
81.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2740/2023
82.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2733/2023
83.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2736/2023
84.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи обрачун Фонда солидарности за 2022. годину
85.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину
86.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2023. годину
87.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за привредне регистре за 2023. годину
88.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2023. годину
89.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд за 2023. годину
90.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Фонда за иновациону делатност
91.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Агенције за привредне регистре
92.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о накнади за рад рецензената жалбене поткомисије Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању
93.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа у Књажевцу о обављању друге делатности
94.РЕШЕЊЕ о изменама Решења о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Перу у Републици Србији на челу са почасним конзулом, са седиштем у Београду, и конзуларним подручјем на територији Републике Србије
95.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2808/2023
96.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2829/2023
97.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2906/2023
98.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2633/2023
99.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2635/2023
100.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2637/2023
101.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2631/2023
102.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2634/2023
103.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2638/2023
104.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
105.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности

Министарства

106.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
107.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
108.ПРАВИЛНИК о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
109.ПРАВИЛНИК о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко
110.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања
111.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије
112.ПРАВИЛНИК o усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
113.ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2023. годину
114.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 231-1/23
115.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 231-2/23
116.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 232-1/23
117.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 232-2/23

Уставни суд

118.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-8364/2017

Правосуђе

119.ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца
120.ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Шапцу
121.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 12219/13, Мршо против Србије
122.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представкама бр. 59718/21 и 59813/21, Радованов против Србије и Маринковић против Србије
123.ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама бр.13700/22 и 13708/22, Бакић и Бојичић против Србије

Други државни органи и државне организације

124.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања

Друге оргaнизације

125.ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура”
126.ОДЛУКА о измени Одлуке о начину распоређивања утврђеног максималног броја деташираних радника на послодавце са територије Републике Србије
127.ОДЛУКА о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање, Yugorosgaz а.д. Београд
128.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Београдске електране, Београд
129.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ГАС-ФЕРОМОНТ а.д. Стара Пазова
130.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, CYRUS ENERGY д.о.о. Београд
131.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Ресава-гас д.о.о. Свилајнац
132.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Врбас-гас, Врбас
133.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
134.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд

Локална самоуправа

135.РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа Комуналац, Жабари
136.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа Комуналац, Жабари
137.РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Руском”, Руски Крстур
138.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус”, Ниш

________________________________________________

 Број 24  - 29.03.2023.


Председник Републике

1.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Финској
2.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шведској
3.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Демократској Републици Етиопији

Министарства

4.ПРАВИЛНИК о пореској пријави за годишњи порез на доходак грађана
5.ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2023. годину
6.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о медицинским критеријумима, начину и условима за утврђивање смрти
7.ЛИСТА одобрених супстанци

Други државни органи и државне организације

8.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса Друштва са ограниченом одговорношћу Сомбор-гас за изградњу гасовода и дистрибуцију природног гаса, Сомбор
9.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса Привредног друштва за дистрибуцију гаса Лозница-гас д.о.о. у мешовитој својини Лозница
10.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање
11.ОДЛУКА о усклађивању висине трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских делатности
12.ОДЛУКА о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за информационе технологије у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за надзор над заштитом података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за процесуирање прекршаја у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за извештавање и аналитичке послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Друге организације

21.ОДЛУКА о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање

Локална самоуправа

22.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „8. август”, Српска Црња

________________________________________________

 Број 23  - 24.03.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2023. години
2.УРЕДБА о изменама Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа
3.УРЕДБA о допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији за 2023. годину
4.УРЕДБА о изгледу и начину коришћења знака и других обележја, означавању и другим елементима визуелног идентитета Министарства одбране
5.ОДЛУКА о откупу пре рока доспећа и поништењу државних хартија од вредности
6.ОДЛУКА о образовању Савета за праћење примене препорука Уједињених нација за људска права
7.ОДЛУКА о образовању Радне групе за имплементацију циљева Декларације из Софије о Зеленој агенди за западни Балкан
8.ОДЛУКА о образовању Радне групе за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права у координацији и праћењу примене препорука за унапређење изборног процеса
9.ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Минску, Република Белорусија
10.РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Минску, Република Белорусија
11.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” Ниш за 2023. годину
12.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Транспортгас Србија” д.о.о. Нови Сад за 2023. годину
13.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Транснафтаˮ АД Панчево за 2023. годину
14.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво с ограниченом одговорношћу Краљево за 2023. годину
15.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2023. годину
16.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
17.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на отуђење непокретности Јавног предузећа „Службени гласник” Београд
18.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Акционарског друштва за ваздушни саобраћај Air Serbia Београд
19.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
20.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2545/2023
21.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2546/2023
22.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2565/2023
23.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2567/2023
24.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2581/2023
25.ЗАКЉУЧАК о усвајању Етичких смерница за развој, примену и употребу поуздане и одговорне вештачке интелигенције

Министарства

26.ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2023. годину
27.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање
28.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла
29.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
30.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника o ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
31.ПРАВИЛНИК о кодексу добре пољопривредне праксе
32.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о хомологацији
33.ПРАВИЛНИК о упису ученика у средњу школу
34.ПРАВИЛНИК о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести
35.ОДЛУКА о расписивању избора за чланове Националног савета албанске националне мањине
36.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Крупањ (са стационаром)
37.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Крупањ (са стационаром)

Други државни органи и државне организације

38.ПРАВИЛНИК о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга, вршењу мерења и испитивања и спровођењу провере поступања оператора електронских комуникација
39.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0500/22-11
40.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0137/22-11
41.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2023. године

Друге организације

42.ОДЛУКА о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
43.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Монус д.о.о. Београд
44.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 22  - 22.03.2023.


Председник Републике

1.ОДЛУКА о именовању саветника председника Републике

Министарства

2.ОДЛУКА о расподели средстава
3.ОДЛУКА о додели годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2022. години
4.КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова

Правпсуђе

5.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци брoj 54805/15, Жегарац и 10 других против Србије
6.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представкама бр. 59134/16 и 10385/17, Петрушић против Србије и Петровић и др. против Србије
7.ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 41394/15, Јовановић против Србије

Други државни органи и државне организације

8.ОДЛУКА о износу средстава која се преносе филијали за 2023. годину
9.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0226/22-08
10.РЕДОВАН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Заштитника грађана за 2022. годину
11.САЖЕТАК Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2022. Годину

Друге организације

12.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије

Локална самоуправа

13.РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево”, Сомбор

________________________________________________

 Број 21  - 17.03.2023.Влада

1.УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
2.УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2023. годину
3.УРЕДБА o измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
4.УРЕДБА о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
5.УРЕДБА o критеријумима за расподелу средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина
6.УРЕДБА о енергетском означавању производа који утичу на потрошњу енергије
7.УРЕДБА о проглашењу предела изузетних одлика „Долина Пчињеˮ
8.УРЕДБА о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години
9.ОДЛУКА о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2023/2024. годину
10.ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма Основних академских студија Криминалистике, Форензичког инжењерства, Информатике и рачунарства и студијског програма Oсновних струковних студија Kриминалистике који се финансирају из буџета на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2023/2024. годину
11.ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма Мастер академских студија Криминалистике, Форензичког инжењерства, Информатике и рачунарства, Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа и Национална безбедност који се финансирају из буџета на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2023/2024. годину
12.ОДЛУКА о допуни Одлуке о пружању привремене заштите у Републици Србији расељеним лицима која долазе из Украјине
13.ОДЛУКА о престанку рада Центра за азил у Боговађи
14.ОДЛУКА о образовању Савета за српски језик
15.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за националне мањине
16.ОДЛУКА о образовању Комисије за спровођење поступка за избор кандидата за два члана Савета Агенције за енергетику Републике Србије
17.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за давање предлога Влади за претходну сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој од тржишне цене, или без накнаде
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
20.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра заштите животне средине
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
22.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
23.PЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
24.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
28.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
34.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за социјално осигурање
35.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Завода за социјално осигурање
36.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Агенције за реституцију
37.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
38.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
39.РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
40.РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
41.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за савремену историју у Београду
42.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за савремену историју у Београду
43.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду
44.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду
45.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за архитектуру и урбанизам Србије у Београду
46.РЕШЕЊЕ о именовању председникa и чланова Управног одбора Института за архитектуру и урбанизам Србије у Београду
47.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Археолошког института у Београду
48.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Археолошког института у Београду
49.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Ветеринарског специјалистичког института „Панчевоˮ са седиштем у Панчеву
50.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Ветеринарског специјалистичког института „Панчевоˮ са седиштем у Панчеву
51.РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
52.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за преговарачко поглавље 24 за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
53.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
54.РЕШЕЊЕ о именовању чланова радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
55.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Националне конференције за воде
56.РЕШЕЊЕ о именовању председника Етичког одбора Србије
57.РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије са Републиком Алжир
58.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите комисије са Републиком Алжир
59.РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Сталног међувладиног комитета са Краљевином Мароко
60.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Сталног међувладиног комитета са Краљевином Мароко
61.РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовитог економског комитета са Републиком Индијом
62.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог економског комитета са Републиком Индијом
63.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
64.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
65.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2179/2023
66.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2181/2023
67.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП „Eлектропривреда Србије” Београд за период 2023–2025. године
68.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2023–2025. године
69.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план пословања са програмом приређивања игара на срећу и Финансијски план за реализацију програма приређивања игара на срећу „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2023. годину
70.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
71.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд
72.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о износу средстава која се преносе филијали за 2023. годину
73.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резултат, 05 број 661-2235/2023
74.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резултат, 05 број 661-2238/2023
75.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2196/2023
76.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2294/2023
77.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2300/2023
78.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2307/2023
79.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2308/2023
80.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2144/2023
81.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2146/2023
82.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2147/2023
83.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2148/2023
84.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
85.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2102/2023
86.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2134/2023
87.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2135/2023
88.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2138/2023
89.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2139/2023
90.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2140/2023
91.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2141/2023
92.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2143/2023
93.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2145/2023
94.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-2067/2023
95.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-2243/2023

Министарства

96.ПРОГРАМ за сузбијање сиве економије 2023-2025. године
97.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника
98.ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2023. години
99.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
100.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о одређивању услова и начина рада Комисија за оверу ресурса и резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса
101.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о козметичким производима
102.ОДЛУКА о неприступању изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица–Београд (Батајница) на животну средину
103.ОДЛУКА о одобравању средстава
104.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 197-2/23
105.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 197-3/23
106.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 197-4/23
107.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 206-2/23
108.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 206-3/23
109.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 206-4/23
110.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 206-5/23
111.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 207-2/23
112.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа

Правосуђе

113.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-6/2023-01
114.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-7/2023-01
115.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-8/2023-01
116.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-132/2023-01
117.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-133/2023-01
118.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-211/2023-01
119.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-212/2023-01
120.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-213/2023-01
121.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-226/2023-01
122.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-237/2023-01
123.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1035/2022-01
124.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1093/2022-01
125.ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-3/2023-01
126.ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-4/2023-01
127.ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-5/2023-01
128.ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву
129.ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу

Други државни органи и државне организације

130.НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
131.ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2023. године

Локална самоуправа

132.ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјалног резервата природе „Засавицаˮ

________________________________________________

 Број 20  - 10.03.2023.


Влада

1.УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености државне помоћи која се додељује учесницима на тржишту који обављају делатност у железничком сектору
2.УРЕДБА о начину признавања иностраних исправа о усаглашености
3.УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2023”
4.ОДЛУКА о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
5.ОДЛУКА о образовању Комисије за евидентирање и одобравање средстава за надокнаду разлике у цени гаса
6.ОДЛУКА о образовању Координационог тела за дигитализацију у здравственом систему Републике Србије
7.ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Комисије за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
20.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
21.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
22.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
23.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
24.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
26.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
29.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности члана и именовању члана Привременог органа општине Призрен
30.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
31.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Завода за интелектуалну својину
32.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
33.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду
34.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду
35.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за заштиту биља и животну средину у Београду
36.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за заштиту биља и животну средину у Београду
37.РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за воћарство, Чачак
38.РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за воћарство, Чачак
39.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
40.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
41.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за хигијену и технологију меса у Београду
42.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за хигијену и технологију меса у Београду
43.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић” у Београду
44.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић” у Београду
45.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института друштвених наука у Београду
46.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института друштвених наука у Београду
47.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршилаца дужности чланова Управног одбора Института економских наука у Београду
48.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института економских наука у Београду
49.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за педагошка истраживања у Београду
50.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за педагошка истраживања у Београду
51.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Института за политичке студије у Београду
52.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за политичке студије у Београду
53.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за кукуруз „Земун Поље” у Београду
54.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за кукуруз „Земун Поље” у Београду
55.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
56.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
57.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
58.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
59.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Музеја на отвореном „Старо село” Сирогојно
60.РЕШЕЊЕ о именовању директора Музеја на отвореном „Старо село” Сирогојно
61.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја примењене уметности
62.РЕШЕЊЕ о именовању директора Музеја примењене уметности
63.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Архива Југославије
64.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
65.РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
66.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Студентског културног центра у Крагујевцу
67.РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског културног центра у Крагујевцу
68.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Ивањици
69.РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Ивањици
70.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Ужицу
71.РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Ужицу
72.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
73.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Савета Националне инфраструктуре геопросторних података
74.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета Националне инфраструктуре геопросторних података
75.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2023. годину
76.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд за 2023. годину
77.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2023. годину
78.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац за 2023. годину
79.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд за 2023. годину
80.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Звездара, град Београд, Република Србија и општине Херцег Нови, Црна Гора
81.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
82.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-2031/2023-1
83.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-2033/2023

Министарства

84.ПРАВИЛНИК о условима за испитивање опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање
85.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о методама испитивања сорте шећерне репе (Beta vulgaris ssp. altissima var. sacharifera Alef.) ради признавања сорте
86.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Регистру хемикалија
87.ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о путном листу за међународни ванлинијски превоз путника
88.ПРАВИЛНИК о методологији за прорачун уштеда енергије које су резултат спроведених мера енергетске ефикасности
89.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе
90.ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Прaвилника o додацима исхрани (дијететски суплементи)
91.ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2023. Годину

Други државни органи и државне организације

92.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о заштити малих инвеститора
93.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0438/21-11

Локална самоуправа

94.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Беочин”, Беочин

________________________________________________

 Број 19  - 09.03.2023.


Влада

1.ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију другог међународног сајма вина „Винска визија Отворени Балкан”

Министарства

2.ПРАВИЛНИК о врсти података о спроведеним мерама енергетске ефикасности и оствареним уштедама енергије које достављају корисници јавних средстава
3.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Смерница добре произвођачке праксе

Друге организације

4.РЕШЕЊE о именовању директора Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко”, Ужице
5.ИСПРАВКА Малопродајниx цена дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд

Локална самоуправа

6.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар”, Суботица

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42