П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 18  - 18.03.2023.


Влада

1.УРЕДБА о условима и начину спровођења субвенционисане куповинe нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон)
2.УРЕДБА о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета
3.УРЕДБА о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији за 2023. годину
4.УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2023. години
5.УРЕДБА о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2023. години
6.УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2023. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
7.УРЕДБА о нотификацији тела за оцењивање усаглашености
8.ОДЛУКА о промени границe катастарских општина Бивоље и Паруновац
9.ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Пројектног савета и Управног одбора Пројекта унапређење земљишне администрације у Србији у циљу реализације обавезе из Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
10.ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња брзе саобраћајнице – Државни пут првог реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац, у наставку државни пут првог реда број 19 Шабац–Лозница, и то за деоницу: Рума–Шабац–Лозницаˮ
11.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Националног савета за спречавање негативних појава у спорту
12.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1873/2023
13.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1874/2023
14.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1875/2023
15.РЕШЕЊЕ о додели признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина
16.РЕШЕЊЕ о додатној додели признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина
17.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2023. годину
18.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2023. годину
19.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Акредитационог тела Србије за 2023. годину
20.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2023. годину
21.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2023. годину
22.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2023. годину
23.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2023. годину
24.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Ценовник услуга за посетиоце Јавног предузећа „Национални парк Тара” Бајина Башта
25.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2022. годину
26.РЕШЕЊЕ o давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у пливању перајима у отвореној води 2023, у Београду 2023. године
27.РЕШЕЊЕ о давању сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србијаˮ
28.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
29.РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
30.ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 181-1824/2023

Министарства

31.ПРАВИЛНИК o информационом систему ИСЕМ
32.НАРЕДБА о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2023. години
33.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Обреновац
34.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Обреновац

Правосуђе

35.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-96/2023-01

Други државни органи и организације

36.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о давању сагласности на именовање чланова органа управе организатора тржишта, инвестиционог друштва, централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и система одобрених објава (АПА)
37.ПРАВИЛНИК о Пензионерској картици
38.ПРАВИЛНИК о допунaма Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
39.РЕШЕЊЕ о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебни додатак) за рехабилитовано лице

Друге организације

40.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
41.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.o.o. Београд

Локална самоуправа

42.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Услуга”, Оџаци

________________________________________________

 Број 17  - 02.03.2023.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о изменама Закона о Централној евиденцији стварних власника

Министарства

2.ПРАВИЛНИК о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља
3.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње
4.ПРАВИЛНИК о обрачуну просечне велепродајне цене деривата нафте EVRO DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95
5.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

Правосуђе

6.ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Шапцу
7.OДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Врању

Други државни органи и друге организације

8.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0068/22-11

Друге организације

9.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 16  - 27.02.2023.


Народна скупштина

1.ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије
2.ОДЛУКА о избору директора Агенције за спречавање корупције
3.ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 25
4.ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 26
5.ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Агенције за спречавање корупције за 2021. годину и Извештаја о спровођењу активности из Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 – Потпоглавље Борба против корупције
6.ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2021. годину
7.ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2021. годину, РС број 11
8.ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2021. годину, РС број 12
9.ЗАКЉУЧAK поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2021. годину
10.ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за спречавање корупције за 2021. годину
11.ЗАКЉУЧAК поводом разматрања Годишњег извештаја о раду Агенције за енергетику Републике Србије за 2021. годину
12.ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Годишњег извештаја о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2021. годину
13.ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Фискалног савета за 2021. годину
14.ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2021. године
15.ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о спроведеном мониторингу Канцеларије за јавне набавке за 2021. годину
16.ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2021. годину
17.ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Комисије за контролу државне помоћи за 2021. годину
18.ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Годишњег извештаја Комисије за хартије од вредности за 2021. годину
19.ЗАКЉУЧAК поводом разматрања Извештаја о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2021. годину, са допуном
Влада
20.УРЕДБА о измени Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
Народна банка Србије
21.РЕШЕЊЕ о давању дозволе за издавање електронског новца
Други државни органи и државне организације
22.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања
23.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

Друге организације

24.ОДЛУКА о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у унутрашњем поштанском саобраћају
25.ОДЛУКА о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају

Локална самоуправа

26.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „3. октобар”, Бор
27.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема „Боговина”, Бор

________________________________________________

 Број 15  - 24.02.2023.Влада

1.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
2.УРЕДБА о ограничењу висине цена деривата нафте
3.УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину
4.УРЕДБА о садржини и облику пријаве државне помоћи
5.УРЕДБА о допунама Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника
6.ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
7.ОДЛУКА о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
8.ОДЛУКА о образовању Националног савета за заштиту потрошача
9.ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за спровођење пројекта „Заплови Србијом”
10.ОДЛУКА о образовању Радне групе за питања држављанства
11.ОДЛУКА о образовању Комисије за доделу подстицаја
12.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству спољних послова
13.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
17.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
18.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
19.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
20.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
23.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
26.PЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
27.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
29.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
32.РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају секретара Министарства просвете
33.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства здравља
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
35.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
37.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
38.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
39.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
40.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
41.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
42.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
43.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
44.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
45.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
46.РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
47.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
48.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
49.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
50.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
51.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
52.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
53.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за социјално осигурање
54.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
55.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
56.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
57.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
58.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
59.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
60.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
61.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције
62.РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције
63.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Студентског центра у Нишу
64.РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра у Нишу
65.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу
66.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Младост” у Алексинцу
67.РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа „Младост” у Алексинцу
68.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци
69.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци
70.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Комисије за нестала лица
71.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Тима за подршку преговорима
72.РЕШЕЊЕ о именовању српског дела српско-бугарске Заједничке експертске комисије за праћење примене Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о отварању граничног прелаза Ново Корито (Република Србија) – Салаш (Република Бугарска)
73.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана српског дела Савета за координацију пројеката
74.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
75.РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
76.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
77.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Агенције за реституцију за 2023. годину
78.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Агенције за реституцију за 2023. годину
79.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2023. годину
80.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања JП „Србијагас”, Нови Сад за 2023. годину
81.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2023. годину
82.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост” Београд за 2023. годину
83.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Студентског центра у Бору о обављању друге делатности
84.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа у Босилеграду о обављању друге делатности
85.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа ,,Пане Ђукић Лимар” у Крушевцу о обављању друге делатности
86.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа у Сурдулици о обављању друге делатности
87.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за остварен спортски резултат, 05 број 661-1395/2023
88.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за остварен спортски резултат, 05 број 661-1398/2023
89.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1572/2023
90.PЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-1573/2023
91.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1581/2023
92.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1388/2023
93.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1391/2023
94.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1393/2023
95.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1399/2023
96.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1400/2023
97.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1402/2023
98.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1390/2023
99.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1394/2023
100.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1396/2023
101.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1397/2023
102.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1403/2023
103.УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара

Министарства

104.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о порезу на додату вредност
105.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
106.ПРАВИЛНИК о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине
107.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта
108.ИЗМЕНЕ Јавноизвршитељске тарифе

Уставни суд

109.ОДЛУКА о избору заменика председника Уставног суда

Правосуђе

110.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-127/2023-01
111.ОДЛУКА о избору судије број, 119-05-128/2023-01
112.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-129/2023-01
113.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-130/2023-01
114.OДЛУКА о избору судије, број 119-05-131/2023-01
115.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-868/2022-01
116.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-887/2022-01
117.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1013/2022-01
118.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1014/2022-01
119.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1036/2022-01
120.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1087/2022-01
121.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1136/2022-01
122.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-11/2023-01
123.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-12/2023-01
124.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-13/2023-01
125.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-50/2023-01
126.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-53/2023-01
127.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-56/2023-01

Други државни органи и друге организације

128.ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2022. године
129.ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2022. године до 31. децембра 2022. године
130.ПОДАЦИ о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2022. годину
131.ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2022. годину
132.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за децембар 2022. године

Друге организације

133.ОДЛУКА о усклађивању вредности бода из члана 8. став 2. Тарифе накнада које Сокој наплаћује по основу јавног саопштавања музичких дела путем биоскопских пројекција (Тарифе за биоскопе)
134.ОДЛУКА о усклађивању вредности бода из члана 7. став 2. Тарифе накнада коју од организатора, власника, држаоца и закупца простора наплаћује Сокој по основу јавног извођења музичких дела на концертима, музичким фестивалима и музичко-забавним манифестацијама, културним спортским и политичким манифестацијама и у комерцијалним просторима као и по основу представљања као јавног саопштавања сценских дела уживо пред публиком
135.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „EPICURE CIGARS” д.о.о. Београд
136.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ORBICO TRGOVINA I USLUGE д.о.о. Београд
137.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
138.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш

________________________________________________

 Број 14  - 20.02.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања пројеката од јавног интереса које реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) у 2023. години
2.УРЕДБА о класификацији документарног материјала са роковима чувања
3.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе
4.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега)
5.ОДЛУКА о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
6.ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Брестовац – граница Републике Северне Македоније
7.ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о образовању Радног тима за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница Прељина–Пожега
8.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1233/2023
9.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1298/2023
10.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1300/2023
11.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1311/2023
12.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2023. годину
13.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд за 2023. годину
14.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије”
15.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у унутрашњем поштанском саобраћају
16.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
17.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за 2021. годину
18.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-1353/2023
19.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-1354/2023
20.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-1355/2023
21.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-1363/2023
22.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
23.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1222/2023
24.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1283/2023
25.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију земљишта установљењем права трајне службености

Министарства

26.ПРАВИЛНИК о контроли система за климатизацију зграда
27.ПРАВИЛНИК о врсти испитивања за утврђивање степена корисности из извештаја о термотехничким испитивањима за енергетске објекте за производњу енергије
28.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о стицању истраживачких и научних звања
29.ПРАВИЛНИК о облику и начину вођења и поступку уписа и брисања из евиденција научноистраживачких организација и истраживача
30.РЕШЕЊЕ о давању овлашћења за испитивање отпада
31.ЛИСТЕ активних супстанци у биоцидном производу

Други државни органи и државне организације

32.ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2023. године

________________________________________________

 Број 13  - 17.02.2023.


Влада

1.ОДЛУКА о преузимању оснивачких права над Музејом афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара са седиштем у Београду од града Београда
2.ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије

Министарства

3.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину и поступању буџетске инспекције у вршењу надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
4.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 149-1/23
5.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 149-2/23
6.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 149-3/23
7.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 149-4/23
8.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 149-5/23
9.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 149-6/23
10.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
11.ПРОГРАМ активних супстанци за упис у Листу I или Листу Iа и Листу активних супстанци за укључивање у Програм активних супстанци за упис у Листу I или Листу Iа

Правосуђе

12.ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Младеновцу

Други државни органи и државне организације

13.РЕШЕЊЕ о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности
14.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0295/22-08
15.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0231/22-08
16.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0322/22-08

Локална самоуправа

17.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Урбанизам”, Крагујевац
18.РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКСП „Развитак”, Ћићевац

________________________________________________

 Број 12  - 15.02.2023.Председник Републике

1.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 1
2.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 2
3.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 3
4.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 4
5.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 5
6.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 6
7.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 7
8.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 8
9.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 9
10.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 10
11.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 11
12.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 12
13.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 13
14.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 14
15.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 15
16.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 16
17.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 17
18.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 18
19.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 19
20.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 20
21.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 21
22.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 22
23.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 23
24.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 24
25.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 25
26.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 26
27.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 27
28.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 28
29.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 29
30.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 30
31.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 31
32.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 32
33.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 33
34.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 34
35.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 35
36.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 36
37.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 37
38.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 38
39.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 39
40.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 40
41.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 41
42.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 42
43.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 43
44.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 44
45.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 45
46.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 46
47.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 47
48.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 49
49.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 50
50.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 51
51.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 52
52.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 53
53.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 54
54.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 55
55.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 56
56.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 57
57.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 58
58.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 59
59.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 60
60.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 61
61.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 62
62.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 63
63.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 64
64.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 65
65.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 66
66.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 67
67.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 68
68.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 69
69.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 70
70.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 71
71.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 72

________________________________________________

 Број 11  - 10.02.2023.


Народна скупштина

1.ОДЛУКА о расписивању Првог јавног конкурса за избор чланова Високог савета судства које бира Народна скупштина
2.ОДЛУКА о расписивању Првог јавног конкурса за избор чланова Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина
3.ОДЛУКА о расписивању Јавног позива за пријављивање за кандидата за Заштитника грађана

Влада

4.УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре
5.УРЕДБА о допуни Уредбе о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина
6.ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење препорука из „Беле књиге” Савета страних инвеститора
7.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Координационог тела за праћење реализације и имплементације Централног информационог система за обрачун зарада у јавном сектору
8.ОДЛУКА о образовању Организационог одбора „Светско првенство у веслању 2023”
9.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1095/2023
10.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1100/2023
11.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1103/2023
12.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1145/2023
13.РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Србије и Црне Горе у Асунсиону, Парагвај
14.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2023. годину
15.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за квалификације за 2023. годину
16.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за квалификације за 2023. годину
17.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2023. годину
18.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд за 2023. годину
19.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2023. годину
20.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Агенције за привредне регистре
21.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост”
22.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш – Аеродром „Константин Велики” Ниш
23.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника аеродромских услуга „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш – Аеродром „Прањани”
24.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
25.РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-1155/2023
26.РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-1160/2023
27.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-923/2023
28.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1026/2023
29.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-1184/2023
30.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1188/2023
31.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1208/2023
32.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1029/2023
33.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1040/2023
34.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1045/2023
35.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1046/2023
36.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1032/2023
37.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1033/2023
38.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1036/2023
39.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1038/2023
40.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1039/2023
41.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1041/2023
42.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1043/2023
43.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности

Министарства

44.ПРАВИЛНИК о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор
45.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о начину вршења провера приликом испитивања, обележавања, појединачног испитивања или хомологације оружја, контроле типа муниције, испитивања онеспособљеног оружја и оружја коме је трајно промењена намена у цивилно, као и изглед ознака и жигова
46.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 151-1/23
47.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 151-2/23
48.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 143-2/23
49.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-1/22
50.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-2/22
51.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-3/22
52.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-4/22
53.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-5/22
54.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-6/22
55.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-7/22
56.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-8/22
57.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-9/22
58.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-10/22
59.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 130-1/23

Уставни суд

60.ОДЛУКА Уставног суда број IУо-194/2020

Правосуђе

61.ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду

Друге организације

62.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
63.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад

________________________________________________

 Број 10  - 09.02.2023.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала
2.ЗАКОН о изменама Закона о објављивању закона и других прописа и аката
3.ЗАКОН о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине
4.ЗАКОН o Високом савету тужилаштва
5.ЗАКОН о изменама Закона о Уставном суду
6.ЗАКОН о судијама
7.ЗАКОН о уређењу судова
8.ЗАКОН о изменама Закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије
9.ЗАКОН о јавном тужилаштву
10.ЗАКОН о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције
11.ЗАКОН о Високом савету судства
12.ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, NLB Komercijalnа Bankа a.d. Beograd и AIK Bankа a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад
13.ЗАКОН о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду на основу коришћења средстава стендбај аранжмана (Stand-by Arrangement) одобрених Републици Србији одлуком Одбора извршних директора Међународног монетарног фонда од 19. децембра 2022. године
14.ОДЛУКА о именовању сталног састава Републичке изборне комисије
15.ОДЛУКА о измени Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
16.ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 4
17.ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 5
18.ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 6
19.ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 7

Влада

20.УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500ˮ
21.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
22.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте

Републичка изборна комисија

23.РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини

Други државни органи и државне организације

24.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0148/21-11

Друге организације

25.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
26.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
27.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, HEDON LIFE д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 9  - 09.02.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона – друга фаза
2.СТРАТЕГИЈА за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године

Републичка изборна комисија

3.РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини

Други државни органи и државне организације

4.ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-318/2023-1

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42