СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС Просветни гласник

 

 Број 13  - 17.07.2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита
2. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама
3. ПРАВИЛНИК о стандардима постигнућа за предмет Матерњи језик и књижевност за крај средњег образовања
4. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
5. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
6. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
7. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
8. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
9. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита
10. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника
11. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
12. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
13. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
14. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Саобраћај
15. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника
16. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство
17. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране

________________________________________________

 Број 12  - 05.07.2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања
2. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања
3. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања
4. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања
6. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања
7. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања
8. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања
9. ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму за обдарене ученике у Рачунарској гимназији у Београду
10. ПРАВИЛНИК о Програму наставе и учења за први разред гимназије

________________________________________________

 Број 11  - 19.06.2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника
2. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника

________________________________________________

 Број 10  - 15.06.2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/2019. годину
2. ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2018/2019. годину

________________________________________________

 Број 9  - 14.06.2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
2. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране

________________________________________________

 Број 8  - 11.06.2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Саобраћај
2. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај

________________________________________________

 Број 7  - 07.06.2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Геодезија и грађевинарство
2. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство

________________________________________________

 Број 6  - 01.06.2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Машинство и обрада метала
2. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
3. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
4. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам

________________________________________________

 Број 5  - 31.05.2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
2. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
3. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника

________________________________________________

 Број 4  - 15.05.2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
2. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство
3. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Трговина, угоститељство и туризам – област трговина
4. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
5. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
6. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника
7. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
8. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
9. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника
10. КАТАЛОГ уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42