П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 38  - 07.09.2022.


ОПШТИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1100. Упутство о раду трезора Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1101. Одлука о оснивању Савета за младе АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1102. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2022. години

ПОСЕБНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1103. Одлука о образовању Координационог тела за родну равноправност
1104. Решење о именовању Савета за родну равноправност
1105. Решење о давању сагласности на Одлуку о покрићу вишка расхода над приходима Туристичке организације Војводине за 2021. годину
1106. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2022. годину
1107. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2022. годину
1108. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
1109. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
1110. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Ада
1111. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Ада
1112. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Ада
1113. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Ада
1114. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, за 2022. годину
1115. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-304/2022-01
1116. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-304/2022-02
1117. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-131
1118. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-133
1119. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-134
1120. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-135
1121. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-137
1122. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-138

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1123. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за словачки језик;
1124. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 3, за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, писан на хрватском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

1125.Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање хитних капиталних поправки и набавке неопходне опреме здравственим установама у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1126.Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике;
1127.Јавни конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини.

________________________________________________

 Број 37  - 30.08.2022.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1084. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. године;
1085. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
1086. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
1087. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години;
1088. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму подршке пољопривредним стручним службама у спрвођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у АП Војводини за 2022. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1089. Правилник о додели средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима на територији АП Војводине у 2022. години
1090. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину основе газдовања шумама за ГЈ „Апатински рит“;
1091. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину основе газдовања шумама за ГЈ „Горње Потисје“;
1092. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину основе газдовања шумама за ГЈ „Јасенска-Белило“;
1093. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину основе газдовања шумама за ГЈ „Купинске греде“;
1094. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину основе газдовања шумама за ГЈ „Матијевица-Кадионица“;
1095. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину основе газдовања шумама за ГЈ „Тополик“;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1096. Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1097. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Кула;
1098. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Ириг у Иригу;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1099. Конкурс за доделу средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима на територији АП Војводине у 2022. години.

________________________________________________

 Број 36  - 24.08.2022.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1068.Решење о давању сагласности на Одлуку о распоређивању нераспоређене добити Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за пословну 2021. годину
1069.Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2021. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
1070.Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели нето добити за 2021. годину ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад
1071.Решење о престанку рада на положају вршиоца
дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
1072.Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
1073.Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин
1074.Решење о именовању директора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин
1075.Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Креативног центра „Хертеленди - Бајић“ Бочар
1076.Решење о именовању директора Креативног центра „Хертеленди - Бајић“ Бочар
1077.Решење о именовању члана Управног одбора Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка
1078.Решење о разрешењу председника Управног одбора Културног центра Војводине „Милош Црњански“ у Новом Саду
1079.Решење о изменама Решења о именовању Управног одбора Културног центра Војводине „Милош Црњански“ у Новом Саду 127 Број: 022-153/2021 од 3. марта 2021. године
1080.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-129
1081.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-130

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


1082.Јавни конкурс за доделу буџетских средстава ради финансирања и суфинансирање пројеката –за капитална улагања, која реализују управљачи заштићених подручја на територији Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1083.Јавни конкурс за пријављивање пројеката за реализацију акције „Право на прву шансу“.

________________________________________________

 Број 35  - 17.08.2022.


ОПШТИ ДЕО
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ СЛОВАЧКЕ НАЦИОНАЛЕ МАЊИНЕ


1042. Одлука о утврђивању традиционалних назива, градова, општина и насељених места на словачком језику

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1043. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2022. годину
1044. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћнице покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице
1045. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћнице покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице
1046. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
1047. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
1048. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
1049. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
1050. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
1051. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
1052. Решење о разрешењу председника Управног одбора Института за онкологију Војводине
1053. Решење о именовању председника Управног одбора Института за онкологију Војводине 1054. Решење о престанку дужности директора Архива Војводине
1055. Решење о именовању директора Архива Војводине
1056. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља „Шид“, Шид 1057. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Шид“, Шид
1058. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Дома здравља „Шид“, Шид
1059. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Милорад – Мика Павловић“ Инђија
1060. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Милорад – Мика Павловић“ Инђија
1061. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова
1062. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова
1063. Решење о престанку дужности директора Дома за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ Стара Моравица
1064. Решење о именовању директора Дома за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ Стара Моравица
1065. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-128

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1066. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Мађарски језик-Радна граматика 8 за осми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму
1067. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Музичка култура 2 за други разред основне школе, писан на мађарском језику и писму.

________________________________________________

 Број 34  - 10.08.2022.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1026. Решење о давању сагласности на Статут Дома за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево
1027. Решење о давању сагласности на Статут Спомен-збирке Павла Бељанског, Нови Сад
1028. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар - децембар 2022
1029. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар - децембар 2022
1030. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
1031. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Канцеларије за инклузију Рома за 2022. годину
1032. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Канцеларије за инклузију Рома за 2022. годину
1033. Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад
1034. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад
1035. Решење о овлашћењу члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да у име оснивача закључи Анекс колективног уговора код послодавца ЈП „Војводинашуме“ , Петроварадин
1036. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-84 од 9. јуна 2022. године
1037. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-126 – Буџетски систем, Покрајина
1038. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-127 – Буџетски систем Покрајина

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1039. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа Додатка из националне историје румунског народа уз уџбеник Историја за шести разред основне школе, писан на румунском језику и писму
1040. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Русински језик 4, за четврти разред основне школе, писан на русинском језику и писму.

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ


1041. Други јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2022. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

________________________________________________

 Број 33  - 03.08.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


981. Одлука о промени назива Високе школе струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

982. Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


983. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј
984. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Народног позоришта- Narodnog kazališta-Népszínház Суботица за 2022. годину
985. Решење о разрешењу председнице и чланова Управног одобра Установе за децу и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици
986. Решење о именовању председнице и чланова Управног одбора Установе за децу и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици
987. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Установе за децу и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици
988. Решење о именовању председнице и чланова Надзорног одбора Установе за децу и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици
989. Решење о разрешењу председнице Управног одбора Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох
990. Решење о именовању председника Управног одбора Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох
991. Решење о разрешењу председника Управног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин
992. Решење о именовању председника Управног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин
993. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома здрав Тител
994. Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома здрав Тител
995. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље, Панчево
996. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Панчево
997. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље, Панчево
998. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Панчево
999. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин
1000. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин
1001. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин
1002. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин
1003. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Чока
1004. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Чока
1005. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Дома здравља Чока
1006. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Чока 1007. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка
1008. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
1009. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
1010. Решење о престанку дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
1011. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
1012. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-109 од 13. јула 2022. године
1013. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-115
1014. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-125

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНOПРАВНОСТ ПОЛОВА

1015. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад Града Зрењанина у Зрењанину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1016. Решење о изменама Решења о установљавању ловишта „Капетански рит“
1017. Решење о установљавању ловишта „Мали рит“
1018. Решење о установљавању ловишта „Ковиљ- Југ“
1019. Решење о установљавању ловишта „Ковиљски рит“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1020. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за немачки језик
1021. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Техника и технологија 7, за седми разред основне школе, писан на хрватском језику и писму.
1022. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Информатика и рачунарство 8, за осми разред основне школе, писан на хрватском језику и писму.
1023. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Техника и технологија 8, за осми разред основне школе, писан на хрватском језику и писму
1024. Решење о поништавању Решења о одобравању за издавање и употребу рукописа Додатка из националне историје румунског народа уз уџбеник Историја, за шести разред основне школе, писан на румунском језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1025. Одлука о измени Конкурса за расподелу средстава из Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма мера у АП Војводини у 2022. години

________________________________________________

 Број 32  - 13.07.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


943. Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за грађевинско земљиште у јавној својини Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


944. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за породични смештај и усвојење Суботица
945. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама о допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Галерији ликовне уметности Поклон збирци Рајка Мамузића
946. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Српском народном позоришту, Нови Сад
947. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2022. годину
948. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Словака за 2021. годину
949. Решење о разрешењу директора Студентског центра „Суботица“ у Суботици
950. Решење о именовању директора Студентског центра „Суботица“ у Суботици
951. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Научног института за прехрамбене технологије
952. Решење о именовању чланова Управног одбора Научног института за прехрамбене технологије
953. Решење о именовању председника Управног одбора „Дома здравља Кикинда“, Кикинда
954. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-12
955. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-13
956. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-6 од 26. јануара 2022. године
957. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-104
958. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-105
959. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-106
960. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-107
961. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-108
962. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-109
963. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-110
964. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-111
965. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-112
966. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-113
967. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-114
968. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-117
969. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-118
970. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-119
971. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-120
972. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-121
973. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-122
974. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-123
975. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-124
976. Исправка Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту радника, Нови Сад
977. Исправка Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту радника, Нови Сад
978. Исправка Решења о престанку дужности директорке Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

979. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеничког комплета Математика 8, за осми разред основне школе, писан на словачком језику и писму;
980. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеничког комплета Техника и технологија 7, за седми разред основне школе, писан на словачком језику и писму.

________________________________________________

 Број 31  - 06.07.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

898. Одлука o изменама и допуни Одлуке о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


899. Правилник о употреби факсимила у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


900. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Туристичке организације Војводине за 2021. годину
901. Решење о давању сагласности на Статут Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
902. Решење о давању сагласности на Статут Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону
903. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
904. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
905. Решење о престанку дужности директора Градске библиотеке Суботица
906. Решење о именовању директора Градске библиотеке Суботица
907. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-102
908. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-103

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


909. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Дигитални свет 1, за први разред основне школе, писан на хрватском језику и писму;
910. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Дигитални свет 2, за други разред основне школе, писан на хрватском језику и писму;
911. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Буњевачки језик са елементима националне културе-Буњевачка читанка за први и други разред основне школе, писан на буњевачком језику и писму;
912. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Буњевачки језик са елементима националне културе-Буњевачка читанка за трећи и четврти разред основне школе, писан на буњевачком језику и писму;
913. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа Додатка из националне историје румунског народа уз уџбеник Историја, за шести разред основне школе, писан на румунском језику и писму;
914. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Информатика и рачунарство 6, за шести разред основне школе, писан на румунском језику и писму;
915. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Информатика и рачунарство 8, за осми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;

________________________________________________

 Број 30  - 29.06.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


866. Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер струковних студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине, у високим школама струковних студија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2022/2023. години
867. Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2022/2023. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


868. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2022. годину
869. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Издавачког завода „Форум“ за 2021. годину
870. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за здравство
871. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за
здравство
872. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
873. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
874. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми
875. Решење о именовању вршиоца дужности директора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми
876. Решење о именовању председника Управног одбора Завода за културу војвођанских Мађара
877. Решење о разрешењу члана Управног одбора опште болнице Суботица
878. Решење о именовању члана Управног одбора опште болнице Суботица
879. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад
880. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад
881. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-10
882. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-11
883. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-94
884. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-95
885. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-96
886. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-97
887. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-98
888. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-99
889. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-100
890. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-101
891. Решење о измени Решења Покрајинске владе 127 број: 02-201/2020 од 20. јануара 2021. године

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

892. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
893. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
894. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
895. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
896. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
897. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

________________________________________________

 Број 29  - 28.06.2022.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

846. Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну
буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ


847. Одлука о измени и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
848. Одлука о разрешењу заменика покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице;
849. Одлука о избору заменика покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице;
850. Одлука о разрешењу заменика покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
851. Одлука о избору заменика покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
852. Одлука о именовању члана Савета Грађевинског факултета у Суботици;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

853. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Никола
Војводић“ Кикинда;
854. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Никола
Војводић“ Кикинда;
855. Решење о разрешењу председника Управног одбора
„Дома здравља Кикинда“ Кикинда;
856. Решење о разрешењу председника и члана Надзорног
одбора Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад;
857. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад;
858. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-90;
859. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-91;
860. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-92;
861. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-93;
862. Решење о укидању Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-17;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


863. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 6, за шести разред основне школе, писан на румунском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


864. Јавни конкурс за финансирање израде пројектно техничке документацију за Пројекте из области управљања комуналним отпадним водама;
865. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање реализације пројектних активности из области заштите животне средине-решавање проблема неадекватног одлагања отпада-санација, рекултивација дивљих депонија и санација и рекултивација деградираних површина на територији Аутономне покрајине Војводине.

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42