СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 7  - 07.02.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
121. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АПВ које реализују двојезичну наставу
122. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини
123. Правилник о измени Правилника о условима регресирања превоза ученика средњих школа у Аутономној покрајини Војводини

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
124. Одлука о допуни Одлуке о образовању одбора за обележавање стогодишњице присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918 -2018. године
125. Решење о постављењу за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
126. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Покрајинског завода за социјалну заштиту
127. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2018. годину
128. Решење о давању сагласности на Програм рада Педагошког завода Војводине за 2018. годину
129. Решење о давању сагласности на Финансијски план Педагошког завода Војводине за 2018. годину
130. Решење о давању сагласности на Финансијски план Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2018. годину
131. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2018. годину
132. Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја Војводине за 2018. годину
133. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Војводине за 2018. годину
134. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2018. годину
135. Решење о давању сагласности на Програм рада Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2018. годину
136. Решење о давању сагласности на Финансијски план Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2018. годину
137. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
138. Решење о именовању председнице и чланова Управног одбора Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
139. Решење о именовању председика и чланова Савета Покрајинског фонда за развој пољопривреде
140. Решење о именовању председика и чланова Надзорног одбора Покрајинског фонда за развој пољопривреде
141. Решење о престанку дужности директора Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ из Сомбора
142. Решење о именовању вршитељице дужности директора Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ из Сомбора
143. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-94/2018-5

ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ
144. Одлука о именовању директора

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
145. Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
146. Конкурс за доделу средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена националних мањина на територији АП Војводине

________________________________________________

 Број 6  - 05.02.2018.


ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
115. Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2018. години
116. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на сајам образовања у Новом Саду, за 2018. годину
117. Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
118. Конкурс за дотације организацијама етничких заједница у Аутономној покрајини Војводини
119. Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2018. годину
120. Конкурс за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2018. години

________________________________________________

 Број 5  - 31.01.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
76. Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из Фондова Европске уније

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
77. Правилник о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
78. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, за 2018. годину
79. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Војводине за 2018. годину
80. Решење о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације Војводине за 2018. годину
81. Решење о давању сагласности на Програм заштите природних добара за 2018. годину Покрајинског завода за заштиту природе
82. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2018. годину
83. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina за 2018. годину
84. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina за 2018. годину
85. Решење о разрешењу чланице Управног одбора Спомен – збирке Павла Бељанског у Новом Саду
86. Решење о именовању чланице Управног одбора Спомен – збирке Павла Бељанског у Новом Саду
87. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
88. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
89. Решење о разрешењу председнице Управног одбора Архива Војводине
90. Решење о именовању председника Управног одбора Архива Војводине
91. Решење о разрешењу председнице Надзорног одбо- ра Архива Војводине
92. Решење о именовању председника Надзорног одбора Архива Војводине
93. Решење о додели годишњег признања у области равноправност полова за 2016. годину
94. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-94/2018-3
95. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-94/2018-4

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
96. Решење о одобравању уџбеника Свет речи – на русинском језику и култури изражавања, за наставни предмет Русински језик, за трећи разред основне школе, писан на русинском језику и писму
97. Решење о одобравању другог наставног средства – радни листови рукописа Реч по реч – радни листови на русинском језику и култури изражавања, за наставни предмет Русински језик, за други разред основне школе, писан на русинском језику и писму
98. Решење о одобравању додатка уџбенику Ликовна култура, за трећи и четврти разред основне школе на словачком језику, за наставни предмет Ликовна култура за трећи и четврти разред основне школе, писан на словачком језику и писму
99. Решење о одобравању уџбеника Музичка култура, за наставни предмет Музичка култура, за осми разред основне школе писан на русинском језику и писму

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
100. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад Општине Србобран

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
101. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
102. Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
103. Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
104. Конкурс за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2018. години – Сајам културе
105. Конкурс за финансирање – суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у клтури у АП Војводини у 2018. години
106. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години
107. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2018. години
108. Конкурс за финансирање – суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2018. години
109. Конкурс за финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години
110. Конкурс за унапређивање професионалних стандарда у 2018. години
111. Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2018. години
112. Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
113. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018. години за децу и породицу, ради реализације Одлуке о праву на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете
114. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018. години за децу и породицу, ради реализације Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете

________________________________________________

 Број 4  - 24.01.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
56. Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
57. Правилник о критеријумима за суфинансирање организовања научно-стручних скупова

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
58. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Суботици
59. Решење о именовању директора Геронтолошког центра у Суботици
60. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Установе за децу и омладину Дечје село «Др Милорад Павловић» у Сремској Каменици
61. Решење о именовању директора Установе за децу и омладину Дечје село «Др Милорад Павловић» у Сремској Каменици
62. Решење о номиналном износу новчане помоћи у породици у којој се роди треће дете за 2018. годину
63. Решење о номиналном износу суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете за 2018. годину
64. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2018. годину
65. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2018. годину
66. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Вршцу
67. Решење о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Вршцу
68. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
69. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
70. Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 2018. годину
71. Решење о давању сагласности на Финансијски план Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 2018. годину
72. Решење о давању сагласности на Програм рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2018. годину
73. агласности на Финансијски план Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2018. годину
74. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, због укидања положаја

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
75. Јавни конкурс за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини

________________________________________________

 Број 3  - 17.01.2018.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

32. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
33. Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини
34. Правилник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

ПОСЕБНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
35. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни- ка Покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
36. Решење о престанку дужности директора Геронтолошког центра „Бечеј” у Бечеју
37. Решење о именовању директора Геронтолошког центра „Бечеј” у Бечеју
38. Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Завода за трансфузију крви Војводине
39. Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Завода за трансфузију крви Војводине
40. Решење о престанку дужности вршиоца дужности управника Српског народног позоришта у Новом Саду
41. Решење о именовању управника Српског народног позоришта у Новом Саду
42. Решење о давању сагласности на Статут Позоришног музеја Војводине, Нови Сад
43. Решење о давању сагласности на Ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2018/19. години, ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин
44. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, број: 401-94/201-2

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
45. Решење о одобравању уџбеника „Ромски језик са елементима националне културе – Буквар за други разред основне школе на ромском језику”
46. Решење о одобравању уџбеника „Сликовница за први разред основне школе – Ромски језик са елементима националне културе Рома”

________________________________________________

 Број 2  - 10.01.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
23. Одлука о образовању организационог одбора за обележавање рације у Бачкој

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД
24. Одлука о утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов „бућком“ за 2018. годину;

JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋE „БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ“
25. Одлука о накнадама за коришћење подручја Предео изузетних одлика „Караш – Нера“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
26. Правилник о поступку и критеријумима за распоређивање буџетских средстава 27. Покрајинског секретаријата за здравство у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋE „БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ“
27. Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика „Караш – Нера“

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
28. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за 2018. годину
29. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-94/2018-1

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
30. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2018. години
31. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2018. години

________________________________________________

 Број 1  - 05.01.2018.


ОПШТИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
1. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности
2. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности
3. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
4. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
5. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског образовања и васпитања
6. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског образовања и васпитања
7. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
8. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
9. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
10. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
11. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
12. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
13. Одлука о садржини и форми обрасца за израду акционог плана за спровођење пројекта који се финансира из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
14. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац
15. Решење о изменама Решења о образовању Савета за равноправност полова

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
16. Решење о одобравању другог наставног средства – аудио-запис, ЦД уз уџбеник Музичка култура за четврти разред основне школе на словачком језику

ОГЛАСНИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
17. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
18. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности
19. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског образовања и васпитања
20. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
21. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
22. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода

________________________________________________

 Број 58  - 27.12.2017.


- Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава који припадају консолидованом рачуну трезора Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 27. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)
- Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацију пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2018. години (ступа на снагу 27. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018 године)

________________________________________________

 Број 57  - 21.12.2017.


- Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину (ступа на снагу 29. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)
- Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину (ступа на снагу 29.децембра 2017 године, а примењује се од 1. јануара 2018)
- Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину (ступа на снагу 29. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)

________________________________________________

 Број 56  - 20.12.2017.


- Правилник о измени Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину (ступа на снагу 20. децембра 2017)
- Правилник о измени Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину(ступа на снагу 20. децембра 2017)

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42