П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 8  - 09.02.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


223. Правилник о изменама и допуни Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину;
224. Правилник о изменама и допуни Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину;

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

225. Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња у АП Војводини;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


226. Решење о овлашћењу за закључивање Колективног уговора за Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад, у име оснивача;
227. Решење о давању сагласности на Финансијски план Педагошког завода Војводине за 2022. годину
228. Решење о давању сагласности на Програм рада Педагошког завода Војводине за 2022. годину
229. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Мађара за 2022. годину
230. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Мађара за 2022. годину
231. Решење о давању сагласности на Финансијски план Војвођанског симфонијског оркестра за 2022. годину
232. Решење о давању сагласности на Програм рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2022. годину
233. Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја савремене уметности Војводине за 2022. годину
234. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја савремене уметности Војводине за 2022. годину
235. Решење о давању сагласности на Финансијски план Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2022. годину
236. Решење о давању сагласности на Програм рада Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2022. годину
237. Решење о давању сагласности на Финансијски план Архива Војводине за 2022. годину
238. Решење о давању сагласности на Програм рада Архива Војводине за 2022. годину
239. Решење о давању сагласности на Финансијски план Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2022. годину
240. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2022. годину
241. Решење о давању сагласности на Правилник о другим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Геронтолошком центру „Срем“ Рума
242. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Културном центру Војводине „Милош Црњански“, Нови Сад
243. Решење о престанку дужности директора Установе за децу и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици
244. Решење о именовању директора Установе за децу и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици
245. Решење о престанку дужности директора Позоришног музеја Војводине
246. Решење о именовању директора Позоришног музеја Војводине
247. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Шид“, Шид
248. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Шид“, Шид
249. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Дома здравља Кула
250. Решење о именовању председника Надзорног одбора Дома здравља Кула
251. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-2
252. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-18

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

253. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Дигитални свет 2, за други разред основне школе, писан на словачком језику и писму;

________________________________________________

 Број 7   - 08.02.2022.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


202. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
203. Покрајинска скупштинска одлука о задуживању код Европске банке за обнову и развој за финансирање капиталних инвестиционих расхода;
204. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Шид-граница Хрватске, деонице Стара Пазова-Голубинци-Шид и железничке пруге Инђија-Голубинци;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

205. Правилник о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2022. години;
206. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2022. години;
207. Правилник о измени Правилника за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


208. Одлука о престанку мандата члана Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду;
209. Одлука о именовању члана Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду;
210. Одлука о престанку мандата члана Савета Филозофског факултета у Новом Саду;
211. Одлука о престанку мандата члана Савета Филозофског факултета у Новом Саду;
212. Одлука о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду;
213. Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине;
214. Одлука о именовању члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА


215. Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење становања на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
216. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2022. години;
217. Одлука о измени Конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2022. години;
218. Одлука о измени Конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

219. Јавни конкурс за суфинансирање образовних програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2022. годину;
220. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина-за 2022. годину;
221. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме и израду пројектно-техничке документације установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2022. годину;
222. Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске у 2022. години.

________________________________________________

 Број 6  - 02.02.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


148. Одлука о додели бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

149. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинасирање атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2022. години;
150. Правилник за доделу подстицајних средстава путем конкурса за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

151. Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

152. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или та унапређење становања на територији Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

153. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима;
154. Правилник о додели бесповратних подстицајних
средстава за суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

155. Решење о давању сагласности на Финансијски план Канцеларије за инклузију Рома за 2022. годину
156. Решење о давању сагласности на Програм рада Канцеларије за инклузију Рома за 2022. годину
157. Решење о давању сагласности на Финансијски план
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2022. годину
158. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2022. годину
159. Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја Војводине за 2022. годину
160. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Војводине за 2022. годину
161. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinskýsh Slovákov за 2022. годину
162. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinskýsh Slovákov за 2022. годину
163. Решење о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације Војводине за 2022. годину
164. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Војводине за 2022. годину
165. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту природе за 2022. годину
166. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину
167. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину
168. Решење о давању сагласности на Финансијски план
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2022. годину
169. Решење о давању сагласности на Програм рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2022. годину
170. Решење о давању сагласности на Финансијски план Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2022. годину
171. Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2022. годину
172. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Панчево
173. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Панчево
174. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква
175. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква
176. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-11
177. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-12
178. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-13
179. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-15
180. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-16
181. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-17
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
182. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

183. Решење о накнади за рад и другим трошковима председника и чланова Управног и Надзорног одбора Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар;
184. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 8, за осми разред основне школе, писан на словачком језику и писму;
185. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 2, за други разред гимназије природно-математичког смера, писан на мађарском језику и писму;

________________________________________________

 Број 5  - 19.01.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


117. Одлука о поступку припреме и садржини плана развоја Аутономне покрајине Војводине 2022-2030. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

118. Правилник о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2022. годину;
119. Правилник за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2022. годину;
120. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

121. Правилник о критеријумима за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


122. Решење о именовању директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад
123. Решење о давању сагласности на Финансијски план Српског народног позоришта за 2022. годину
124. Решење о давању сагласности на Програм рада Српског народног позоришта за 2022. годину
125. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2022. годину
126. Решење о измени Решења о именовању чланова Комисије за стамбена питања, распоред и опремање службених зграда и пословних просторија
127. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћнице покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
128. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-6
129. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-7
130. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-8
131. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-9
132. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-10

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

133. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад општине Ириг у Иригу;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

134. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Филозофија 3, за трећи разред гимназије, писан на хрватском језику и писму;
135. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Музичка култура 2, за други разред гимназије друштвено-језичког смера, писан на мађарском језику и писму;
136. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 3, за трећи разред гимназије, писан на хрватском језику и писму;
137. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Психологија 2, за други разред гимназије, писан на хрватском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


138. Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2022. годину;
139. Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2022. годину;
140. Конкурс за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

141. Јавни конкурс за регресирање превоза студената у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину;
142. Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

143. Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


144. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2022. години;
145. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години за децу и породицу-матерински додатак;
146. Јавни оглас за доделу средстава иу буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години за децу и породицу-за биомедицински потпомогнуто оплођење.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

147. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

 Број 4  - 19.01.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


42. Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2022. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније
43. Одлука о поступку и критеријумима за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
44. Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години
45. Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

46. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавкe прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2022. години
47. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2022. години
48. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2022. години
49. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години
50. Правилник за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2022. години
51. Правилник o додели средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу пива на територији АП Војводине у 2022. години
52. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2022. години
53. Правилник o додели средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа (укључујући и печурке), на територији АП војводине у 2022. године
54. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2022. години
55. Правилник о додели средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високо образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме
56. Правилник о додели средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. години а које реализују удружења
57. Правилник o додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2022. години
58. Правилник за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

59. Решење о номиналном износу суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за 2022. годину
60. Решење о номиналном износу материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете за 2022. годину
61. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
62. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Тител
63. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2022. годину
64. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
65. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
66. Решење о давању сагласности на ценовник дрвних сортимената и осталог дрвета за огрев ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
67. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа Суботица
68. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа Суботица
69. Решење о престанку дужности управника Српског народног позоришта, Нови Сад
70. Решење о именовању управника Српског народног позоришта, Нови Сад
71. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду
72. Решење о именовању председника Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду
73. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-2
74. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-3
75. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-4
76. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-5

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРAТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ


77. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника
генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
78. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
79. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


80. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјлани рад општине Бачка Паланка у Бачкој Паланци;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


81. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2022. години;
82. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређивање права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у
2022. години;
83. Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница за 2022. годину;
84. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови обуке талентованих ученика средњих школа са територије АП Војводине и наставника у својству предавача на Андревљу за 2022. годину;
85. Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
86. Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години
87. Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2022. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

88. Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2022. години;
89. Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2022. години;
90. Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2022. години;
91. Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години
92. Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина-националних заједница у АП Војводини у 2022. години;
93. Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката и
програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2022. години;
94. Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2022. години;
95. Конкурс за суфинaнсирање набавке књига, других публикација и електронских књига, за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

96. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2022. години;

________________________________________________

 Број 3  - 12.01.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1.Одлука којом се утврђују Општи програм обуке за 2022. годину и Програм обуке руководилаца за 2022. годину
2.Одлука о усвајању Покрајинског акционог плана запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину
3.Закључак о Програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


4.Решење о давању сагласности на Финансијски план Спомен-збирке Павла Бељанског за 2022. годину
5.Решење о давању сагласности на Програм рада Спомен-збирке Павла Бељанског за 2022. годину
6.Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2022. годину
7.Решење о давању сагласности на Програм заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2022. годину
8.Решење о давању сагласности на Програм пословања
9.Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић‟ Палић за 2022. годину
10.Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског Секретара за финансије
11.Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
12.Решење о разрешењу правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
13.Решење о постављењу правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
14.Решење о разрешењу заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
15.Решење о постављењу заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
16.Решење о престанку дужности директора Завода за јавно здравље Кикинда
17.Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Кикинда
18.Решење о разрешењу вршиоца дужности директорa Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци
19.Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци
20.Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа Сомбор
21.Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа Сомбор
22.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-1

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

25.Решење о накнади за рад и другим трошковима председника и чланова Управног и Надзорног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду.

________________________________________________

 Број 2  - 15.01.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1.Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о начину поступања са електронским фактурама

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

2.Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка приороде „Јегричка“ у 2022. години;
3.Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка приороде „Бељанска Бара“ у 2022. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


4.Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова радних места Покрајинског завода за социјалну заштиту
5.Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад
6.Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Архива Војводине у Новом Саду
7.Решење о давању сагласности на III измене и допуне Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2021. годину
8.Решења о давању сагласности на измене Програма рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2021. годину
9.Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину
10.Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за финансије
11.Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за финансије
12.Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за здравство
13.Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
14.Решење о давању претходне сагласности за расписивање Јавног конкурса за именовање директора Народног позоришта, Naradnog kazališta, Népszínház, Суботица

________________________________________________

 Број 55  - 04.01.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


1.Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2022. години-подизање нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре,
2.Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2022. години-набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката,
3.Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2022. години;
4.Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2022. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


5.Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Музичка култура 5, за пети разред основне школе, писан на русинском језику и писму.

________________________________________________


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1739. Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора Аутономне покрајине Војводине а припадају јавном сектору

ПОСЕБНИ ДЕО

1740. Решење о овлашћењу покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство за закључење Колективног уговора код послодавца ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад;
1741. Решењe о изменама Решења о образовању Жалбене комисије Аутономне покрајине Војводине;
1742. Решење о давању сагласности на Статут Пољопривредне школе са домом ученика Бачка Топола;
1743. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин;
1744. Решење о давању сагласности на измене Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2021. годину;
1745. Решење о давању сагласности на измене Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2021. годину;
1746. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, за 2022. годину;
1747. Решење о давању претходне сагласности на Предлог правилника о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић;
1748. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Архива Војводине за 2021. годину;
1749. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за здравство;
1750. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за здравство;
1751. Решења о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије;
1752. Решења о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије;
1753. Решења о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност,
1754. Решења о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност;
1755. Решење о разрешењу председника Управног одбора Опште болнице Суботица;
1756. Решење о именовању председника Управног одбора Опште болнице Суботица;
1757. Решење о разрешењу дужности директора Покрајинског фонда за развој пољопривреде;
1758. Решење о именовању директора Покрајинског фонда за развој пољопривреде;
1759. Решење о преносу средства у текућу буџетску резерву број 401-8/2021-26;
1760. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2021-186;
1761. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2021-187;
1762. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2021-188;
1763. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2021-189;
1764. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2021-190;
1765. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2021-191;
1766. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2021-192;
1767. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2021-193
1768. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2021-194;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1769. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима, за осми разред основне школе, писан на словачком језику и писму;
1770. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 2, за други разред гимназиије са Решењима задатака уз уџбеник Математика за други разред гимназије, писан на словачком језику и писму;
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
1771. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад „1. март“ Алибунар;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ


1772. Одлука о измени јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2021. години

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА

1773. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

 Број 54  - 16.12.2021.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1710. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
1711. Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
1712. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину;
1713. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
1714. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
1715. Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера за
спровођење годишњег одгајивачког програма у сточарству у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину;
1716. Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години;
1717. Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у АП Војводини за 2022. годину;
1718. Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години;
1719. Покрајинска скупштинска одлука о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
1720. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину
1721. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину
1722. Покрајинска скупштинске одлука о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину
1723. Покрајинска скупштинска одлука о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину
1724. Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину
1725. Покрајинска скупштинска одлука о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину
1726. Покрајинска скупштинска одлука о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину
1727. Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину;
1728. Покрајинска скупштинска одлука о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским администрaтивним таксама;
1729. Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Бела Црква;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1730. Одлука о престанку мандата заменика Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана;
1731. Одлука о избору заменика Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана;
1732. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;
1733. Одлука о разрешењу члана Савета Педагошког факултета у Сомбору;
1734. Одлука о именовању члана Савета Педагошког факултета у Сомбору;
1735. Одлука о разрешењу председника и чланова Управног одбора Универзитетског Клиничког центра
Војводине;
1736. Одлука о именовању председника и чланова Управног одбора Универзитетског Клиничког центра Војводине;
1737. Одлука о разрешењу председника и чланова Надзорногодбора Универзитетског Клиничког центра Војводине;
1738. Одлука о именовању председника и чланова Надзорног одбора Универзитетског Клиничког центра Војводине.

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42