СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 8  - 07.02.2020.


OПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ ВЛАДА
173. Одлука о утврђивању недељног распореда рада, почетка и завршетка радног времена у Институту за јавно здравље Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ ВЛАДА

174. Решење о давању сагласности на Ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2020/2021. години
175. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2020. годину;\
176. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2020. годину
177. Решење о давању сагласности на Финансијски план Војвођанског симфонијског оркестра за 2020. годину
178. Решење о давању сагласности на Програм рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2020. годину
179. Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја Војводине за 2020. годину
180. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Војводине за 2020. годину
181. Решење о давању сагласности на Финансијски план Педагошког завода Војводине за 2020. годину
182. Решење о давању сагласности на Програм рада Педагошког завода Војводине за 2020. годину
183. Решење о давању сагласности на Финансијски план Гаранцијског фонда Аутомоне покрајине Војводине за 2020. годину
184. Решење о давању сагласности на Програм рада Гаранцијског фонда Аутомоне покрајине Војводине за 2020. годину
185. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад за 2020. годину
186. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2020. годину
187. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског културног центра у Новом Саду
188. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског културног центра у Новом Саду
189. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
190. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
191. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
192. Решење о именовању члана Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
193. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-12

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

194. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање израде планске документације

________________________________________________

 Број 7  - 05.02.2020.


OПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

156. Правилник о суфинансирању програма и пројеката које реализују удружења из области заштите животне средине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
157. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
158. Одлука о садржини и форми образаца извештаја корисника средстава о реализацији пројекта
159. Одлука о садржини и форми обрасца за израду акционог плана за спровођење пројекта који се финансира из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
160. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

161. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Врбас
162. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општине Рума

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
163. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 6, уџбеник за шести разред основне школе, на русинском језику и писму, од школске 2020/2021

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

164. Јавни конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину
165. Јавни конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини
166. Јавни конкурс за финансирање посебног програма афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини
167. Јавни конкурс за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
168. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2020. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
169. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на сајам образовања у Новом Саду за 2020. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
170. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
171. Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом
172. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројекта у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена припадница националних мањина на територији АП Војводине

________________________________________________

 Број 6  - 29.01.2020.


OПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

128. Одлука о утврђивању Општег програма обуке за 2020. годину и Програма обуке руководилаца за 2020. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
129. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2020. години-унапређење спортског туризма
130. Исправка правилника

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

131. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа коју је донела Скупштина града Кикинде
132. Решење о давању сагласности на Програм пословања ДОО „Парк Палић“ за 2020. годину
133. Решење о давању сагласности на Програм заштите природних добара за 2020. годину Покрајинског завода за заштиту природе
134. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Нови Сад“
135. Решење о престанку функције заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
136. Решење о давању сагласности на Финансијски план Канцеларије за инклузију Рома за 2020. годину
137. Решење о давању сагласности на Програм рада Канцеларије за инклузију Рома за 2020. годину
138. Решење о давању сагласности на Финансијски план Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2020. годину
139. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2020. годину
140. Решење о давању сагласности на Финансијски план Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2020. годину
141. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2020. годину
142. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2020. годину
143. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2020. годину
144. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-3
145. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-10
146. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-11

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
147. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 2 за за други разред основне школе, писан на мађарском језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

148. Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини
149. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2020. години
150. Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2020. години
151. Јавни конкурс за регресирање превоза студената у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину
152. Јавни конкурс за суфинансирање образовних програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономне покрајина Војводина за 2020. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
153. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2020. години
154. Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2020. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
155. Измена Конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2020. години

________________________________________________

 Број 5  - 22.01.2020.


OПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

76. Одлука о додели бесповратних средства породицама у којима се роди треће или четвртно дете за решавање стамбеног поитања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
77. Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних органзација у Аутономној покрајини Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
78. Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права на суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
79. Правилни за доделу средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2020. години
80. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години
81. Правилник за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2020. години на гериторији АП Војводине
82. Правилник о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2020. години
83. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2020. години
84. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке констукција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2020. години
85. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2020. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

86. Решење о номиналном изиносу суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогуното оплођење за 2020. годину
87. Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2020. годину
88. Решење о давању сагласности на Финансијски план Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2020. годину за 2020. годину
89. Решење о давању сагласности на Програм рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2020. годину
90. Решење о давању агласности на Финансијски план Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2020. годину
91. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину
92. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину
93. Решење о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације Војводине за 2020. годину
94. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Војводине за 2020. годину
95. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрањој организацији и систематизацији послова Дома за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево
96. Решење о разрешењу члана Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду
97. Решење о именовању члана Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду
98. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду
99. Решење о именовању председника Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду
100. Решење о именовању члна Управног одбора Научног инситута за прехрамбене технологије у Новом Саду
101. Решење о разрешењу председника Управног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
102. Решење о именовању председника Управног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
103. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-4
104. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-5
105. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-6
106. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-7
107. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-8
108. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-9

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
109. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Физика 6 (Уџвбеик и Збирка задатака са лабораторијским вежбама) за шести разред основне школе, писан на словачком језику и писму
110. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Румунски језик 1 (Буквар и Радна свеска уз Буквар) за први разред основне школе, писан на румунскoм језику и писму
111. Решење о накнади за рад и другим трошковима председника и чланова Управног и надзорног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
112. Решење о давању ловишта „Српски Милетић“ на газдовање

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

113. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2020. години
114. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години
115. Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2020. години на гериторији АП Војводине
116. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2020. години
117. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2020. години
118. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке констукција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2020. години
119. Конкурс за додели средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2020. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
120. Конкурс за финансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години
121. Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2020. години
122. Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2020. години
123. Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2020. години
124. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у АП Војводини у 2020. години
125. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног населђа Срба у региону
126. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних њаина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години
127. Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину

________________________________________________

 Број 4  - 15.01.2020.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

61. Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
62. Одлука о изменама Одлуке о образовању Комисије за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине Аутономне покрајине Војводине
63. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2020. годину
64. Решење о номиналном износу материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете за 2020. годину
65. Решење о престанку дужности директорке Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте
66. Решење о именовању директорке Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте
67. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу
68. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу
69. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу
70. Решење о именовњу председника и чланова Надзорног одбора Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу
71. Решење о разрешењу дужности председника Надзорног одбора Покрајинског фонда за развој пољопривреде
72. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-2
73. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-3

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРВСТВО

74. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2020. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
75. Конкурс за финансирање набавке опреме – интерактивних табли са пројектором за установе основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије Аутономне покрајине Војводине у 2020. години

МАЛИ ОГЛАСИ – оглашавање докумената неважећим

________________________________________________

 Број 3  - 13.01.2020.


ОПШТИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

43. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
44. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
45. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
46. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
47. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања
48. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања
49. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
50. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
51. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности
52. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности
53. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
54. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

ОГЛАСНИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

55. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
56. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
57. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања
58. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
59. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности
60. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта;

________________________________________________

 Број 2  - 09.01.2020.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

33. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2020. години – унапређење ловног и риболовног туризма
34. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значајаза развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2020. години – технолошко осавремењавање угоститељских објеката и објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа у циљу иновирања процеса
35. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2020. години – манифестације
36. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2020. години
37. Правилник о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката са територије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовима у Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2020. години
38. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије Аутономне покрајине Војвоине за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2020. години
39. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2020. години – набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката
40. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана з финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2020. години – организовање конгреса
41. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2020. години – подизање квалитета објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа из АП Војводине
42. Правилник о додели бесповратних средстава образовним установама са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројектних активности од значаја за развој практичних знања у области туризма, хотелијерства и угоститељства у 2020. години

________________________________________________

 Број 1  - 08.01.2020.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1. Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава који припадају консолидованом рачуну трезора Аутономне покрајине Војводине
2. Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацију пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2020. години
3. Одлука о поступку и критеријумима за доделу буџетских средстава за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
4. Упутство о обавези дефинисања везе између утврђеног јавног интереса и финансирања програма које реализују удружења

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
5. Правилник о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години;
6. Правилник о додели средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2020. години
7. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2020. години
8. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2020. години;
9. Правилник о додели бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2020. години;
10. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријлне имовине у 2020. години
11. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката у 2020. години
12. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку рачунарске опреме или за набавку услуге дигитализације у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње у 2020. години
13. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера репроматеријала или услуга у 2020. години

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
14. Одлука о изменама и допунама Пословника Покрајинске изборне комисије

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

15. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
16. Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
17. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈВП-а „Воде Војводине“, Нови Сад, за 2020. годину
18. Решење о разрешењу члана Управног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
19. Решење о именовању члана Управног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
20. Решење о престанку дужности заменика директора Опште болнице Сента, Сента
21. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Сента, Сента
22. Решење о разрешењу члана Управног одбора Опште болнице Вршац, Вршац
23. Решење о именовању члана Управног одбора Опште болнице Вршац, Вршац
24. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-1
25. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-1

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
26. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 6 за шести разред основне школе, писан на русинском језику и писму
27. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 6 (Први и Други део) за шести разред основне школе, писан на русинском језику и писму
28. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Техника и технологија 6 за шести разред основне школе, писан на русинском језику и писму
29. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Информатика и рачунарство 6 за шести разред основне школе, писан на русинском језику и писму
30. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Ликовна култура 5 за пети разред основне школе, писан на румунском језику и писму
31. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 5 (Први и Други део) за пети разред основне школе, писан на румунском језику и писму
32. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Музичка култура за пети разред основне школе, писан на мађарском језику и писму

________________________________________________

 Број 54  - 20.12.2019.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1439. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину
1440. Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину
1441. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину
1442. Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години
1443. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину
1444. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину
1445. Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2020. години
1446. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину
1447. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања промене функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину
1448. Покрајинска скупштинска одлука о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину
1449. Покрајинска скупштинска одлука о Програму неурорехабилитације пацијената с последицама обољења и повреда централног нервног система у Аутономној покрајини Војводини за 2020. гоину
1450. Покрајинска скупштинска одлука о Програму ране процене нутритивног статуса критично оболелог хирушког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину
1451. Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину
1452. Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину
1453. Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину
1454. Покрајинска скупштинска одлука о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину
1455. Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење
1456. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково)
1457. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема
1458. Покрајинска скупштинска одлука о донешењу Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала Хидросистема ДТД Врбас – Бездан од ушћа у канал Бечеј – Богојево до хидрочвора Врбас
1459. Покрајинска скупштинска одлука о донешењу Просторног плана подручја посебне намене државног пута IIА реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сада – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда), са детаљном разрадом
1460. Покрајинска скупштинска одлука о отпису дуга насталог у оквиру програма стамбеног збрињавања избеглих, прогнаних и расељених лица у периоду од 2007. до 2017. године
1461. Покрајинска скупштинска одлука о статусној промени Универзитета у Новом Саду, Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици
1462. Покрајинска скупштинска одлука о оснивању установе „Музеј 20 21“

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1463. Одлука о измени Oдлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика
1464. Одлука о престанку мандата заменика члана Покрајинске изборне комисије

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1465. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево

________________________________________________

 Број 53  - 18.12.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1345. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола
1346. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Др Мартон Шандор“ Мали иђош
1347. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Суботица
1348. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Житиште
1349. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин
1350. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Српска Црња
1351. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Нови Бечеј
1352. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Сечањ
1353. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Ада
1354. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Кањижа
1355. Одлука о преузимању оснивачких права над „Домом здравља Кикинда” Кикинда
1356. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Нови Кнежевац
1357. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Сента
1358. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Чока
1359. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Алибунар“
1360. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Бела Црква“ Бела Црква
1361. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Вршац, Вршац
1362. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Ковачица“
1363. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Ковин“
1364. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Опово
1365. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Панчево
1366. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „1. октобар“ Пландиште
1367. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Апатин
1368. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Кула
1369. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Оџаци
1370. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор
1371. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Бач, Бач
1372. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка
1373. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац
1374. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Др Душан Савић Дода” Беочин
1375. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Бечеј“ Бечеј
1376. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас
1377. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Жабаљ
1378. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Нови Сад“, Нови Сад
1379. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран
1380. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Темерин“ Темерин
1381. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Тител
1382. Одлука о преузимању оснивачких права над Заводом за здравствену заштиту студената Нови Сад
1383. Одлука о преузимању оснивачких права над Заводом за здравствену заштиту радника Нови Сад
1384. Одлука о преузимању оснивачких права над Заводом за хитну медицинску помоћ Нови Сад
1385. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Др Милорад – Мика Павловић”, Инђија
1386. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Ириг“
1387. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци
1388. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Рума“
1389. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља Сремска Митровица
1390. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „ Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова
1391. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Шид“ Шид

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
1392. Правилник о додели бесповратних средстава за реализацију активности израде акционог плана развоја органске пољопривредне производње у Аутономној покрајини Војводини за период од 2020.-2025. године

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1393. Решење о давању овлашћења за закључење Анекса I Колективног уговора за Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад
1394. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин за 2020. годину
1395. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити за 2018. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
1396. Решење о давању овлашћења за закључење Анекса Колективног уговора за Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Нови Сад
1397. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности директора Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине
1398. Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине
1399. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
1400. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1401. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1402. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
1403. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децембар 2019. године
1404. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине за 2019. годину
1405. Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
1406. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођанских Русина-Завод за културу войводянских Руснацох за 2019. годину
1407. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу војвођанских Русина-Завод за културу войводянских Руснацох за 2019. годину
1408. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину
1409. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину
1410. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2019. годину
1411. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2019. годину
1412. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ Стари Лец
1413. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду
1414. Решење о именовању председника Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду
1415. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома за старе и пензионере у Апатину
1416. Решење о именовању председнице и чланова Управног одбора Дома за старе и пензионере у Апатину
1417. Решење о разрешењу председнице и чланица Надзорног одбора Дома за старе и пензионере у Апатину
1418. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома за старе и пензионере у Апатину
1419. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома за лица ометена у менталном развоју „OTTHON“ У Старој Моравици
1420. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома за лица ометена у менталном развоју „OTTHON“ У Старој Моравици
1421. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома за лица ометена у менталном развоју „OTTHON“ У Старој Моравици
1422. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома за лица ометена у менталном развоју „OTTHON“ У Старој Моравици
1423. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-27
1424. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-28
1425. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-29
1426. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-30
1427. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-31
1428. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-146
1429. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-147
1430. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-148
1431. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-149
1432. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-150
1433. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-151
1434. Закључак о Програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1435. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 6 за шести разред основне школе, писан на словачком језику и писму

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1436. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад „Опово“ у Опову

ОГЛАСНИ ДЕО
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋE „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

1437. Одлукa o утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов „бућком“ за 2020. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
1438. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију активности израде акционог плана развоја органске пољопривредне производње у Аутономној покрајини Војводини за период од 2020.-2025. године

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42