СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 60  - 20.12.2018.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1246. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
1247. Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
1248. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
1249. Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години
1250. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
1251. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
1252. Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години
1253. Покрајинска скупштинска одлука о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину
1254. Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину
1255. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину
1256. Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину
1257. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину
1258. Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину
1259. Покрајинска скупштинска одлука о Програму ране мобилизације критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину
1260. Покрајинска скупштинска одлука о Програму ране процене нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину
1261. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања саркопеније на територији Јужнобачког и Сремског округа за 2019. годину
1262. Покрајинска скупштинска одлука о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
1263. Покрајинска скупштинска одлука о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете
1264. Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица
1265. Покрајинска скупштинска одлука о Измени покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
1266. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог – Беочин, са елементима детаљне регулације
1267. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка „Бегечка јама“
1268. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ОДБОР ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
1269. Пречишћен текст Пословника о раду Скупштине аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1270. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити за 2017. годину ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин
1271. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2018. годину
1272. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за Нови Сад за 2018. годину
1273. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
1274. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места Дома за старе и пензионере у Молу
1275. Решење о давању сагласности на Правилник о Измени правилника о систематизацији радних места у Музеју савремене уметности Војводине, Нови Сад
1276. Решење о давању сагласности на Правилник о систематизацији послова и радних места у Музеју Војводине, Нови Сад
1277. Решење о давању сагласности на Статут Културног центра Војводине „Милош Црњански“
1278. Решење о Измени решења о образовању Стручне комисије за давање мишљења за доделу солидарне помоћи
1279. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за здравство, број: 401-1187/2018-24
1280. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-146
1281. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 401-94/2018-147

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1282. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Географија 5“ за пети разред основне школе, на русинском језику, издавачкој кући „KLETT“, д.о.о., Београд
1283. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Биологија 5“, за пети разред основне школе, на русинском језику, издавачкој кући „Нови Логос“, Београд
1284. Решење о одобравању издавања и употребе другог наставног средства, ЦД (Звучна читанка) уз уџбеник „Читанка“, за четврти разред основне школе, на словачком језику, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд
1285. Решење о одобравању издавања и употребе уџбеника „Матерњи језик са елементима националне културе“, за седми разред основне школе, на мађарском језику, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике
1286. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета „Техника и технологија 5“, за пети разред основне школе, на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд
1287. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Маша и Раша – Свет у мојим рукама“ – уџбеник Ликовне културе, за први разред основне школе, на русинском језику, издавачкој кући „KLETT“, д.о.о., Београд
1288. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Географија 5“, за пети разред основне школе, на словачком језику, издавачкој кући „KLETT“, д.о.о., Београд

________________________________________________

 Број 59  - 12.12.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

1231. Измене и допуне Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1232. Одлука о измени Одлуке о образовању Организационог одбора за обележавање рације у Бачкој;
1233. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину;
1234. Решење о броју диплома и награда које ће се доделити даровитим ученицима и њиховим менторима;
1235. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-1187/2018-22;
1236. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, број: 401-1187/2018-23;
1237. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, број: 401-94/2018-74;
1238. Решење о Измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Секретаријату Покрајинске владе, 127 број:401-94/2018-87;
1239. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-139;
1240. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-140;
1241. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-141;
1242. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-142;
1243. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-143;
1244. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-144;
1245. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-145.

________________________________________________

 Број 58  - 06.12.2018.


ОПШТИ ДЕО
1229. Колективни уговор за органе Аутономне покрајине Војводине

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1230. Измена II Конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години

________________________________________________

 Број 57  - 05.12.2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1204. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2018. годину
1205. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2018. годину
1206. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Туристичке организације Војводине за 2017. годину
1207. Решење о давању сагласности на III Измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
1208. Решење о давању сагласности на III Измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
1209. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине за 2018. годину;
1210. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар – децембар 20218. године;
1211. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра у Вршцу, Вршац
1212. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра у Зрењанину
1213. Решење о именовању председника и чланова Одбора за доделу признања у области спорта за 2018. годину
1214. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у текућу буџетску резерву, број: 401-1187/2018-19
1215. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, у текућу буџетску резерву, број: 401-1187/2018-20
1216. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у текућу буџетску резерву, број: 401-1187/2018-21
1217. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-131
1218. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-132
1219. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-133
1220. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-134
1221. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-135
1222. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, број: 401-94/2018-136

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1223. Решење о разрешењу сталног судског тумача за кинески језик
1224. Решење о одобрењу издавања и употребе другог наставног средства ЦД (звучна читанка) уз уџбеник Словенчина моја вила, словачки језик са елементима националне културе, за 7. и 8. разред основне школе, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд
1225. Решење о одобрењу издавања и употребе другог наставног средства – ЦД уз уџбеник Музичка култура за 5. разред основне школе, на словачком језику, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд
1226. Решење о одобрењу издавања и употребе превода уџбеника Маша и Раша – Математика за први разред основне школе, на русинском језику, издавачкој кући „KLETT“, д.о.о., Београд

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1227. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ
1228. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад „Пећинци“ у Пећинцима

________________________________________________

 Број 56  - 28.11.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1182. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
1183. Одлука о изменама и допуни Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1184. Упутство о приправности запослених

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
1185. Други правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1186. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Педагошком заводу Војводине
1187. Решење о разрешењу председнице Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
1188. Решење о именовању председника Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
1189. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад о расподели добити оствареној у 2017. години
1190. Решење о Измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за привреду и туризам 127 број: 401-94/2018-17 од 28. марта 2018. године
1191. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, у текућу буџетску резерву, број: 401-1187/2018-18
1192. Решење о Измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице 127 број: 401-94/2018-25 од 25. априла 2018. године
1193. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-130

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1194. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Историја 5“ – за пети разред основне школе, на русинском језику, издавачкој кући „KLETT“, д.о.о., Београд
1195. Решење о одобравању издавања и употребе уџбеника „Граматика Словачког језика са елементима националне културе“, за седми и осми разред основне школе, на словачком језику, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд
1196. Решење о одобравању издавања и употребе рукописа обједињеног додатка уз уџбенике „Ликовна култура“ за пети, шести, седми и осми разред основне школе, на словачком језику, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд
1197. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Маша и Раша – Свет око нас“ за први разред основне школе, на русинском језику, издавачкој кући „KLETT“, д.о.о., Београд
1198. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Ликовна култура“, за пети разред основне школе, на русинском језику, издавачкој кући „KLETT“, д.о.о., Београд

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1199. Други конкурс за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину
1200. Обавештење

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1201. Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1202. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1203. Измена конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години

________________________________________________

 Број 55  - 21.11.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1169. Закључак о Измени и допуни Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1170. Правилник о допуни Правилника за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2018. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1171. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
1172. Решење о престанку дужности вршиоца дужности управника спомен-збирке Павла Бељанског
1173. Решење о именовању управника спомен-збирке Павла Бељанског
1174. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому за старе и пензионере Кула, Кула
1175. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Установе за смештај одраслих и старијих лица са интелектуалним потешкоћама Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“, Јабука
1176. Решење о именовању председника Управног одбора Дома за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви
1177. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату са социјалну политику, демографију и равноправност полова, број: 401-94/2018-128
1178. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату са социјалну политику, демографију и равноправност полова, број: 401-94/2018-129

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1179. Оглас за постављење сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица за подручје Виших судова на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1180. Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1181. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицање сопственог бизниса

________________________________________________

 Број 54  - 15.11.2018.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1129. Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја туризма у Аутономној покрајини Војводини за период 2018-2022. године
1130. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене државног пута IIА реда број 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда), са детаљном разрадом
1131. Покрајинска скупштинска одлука о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања;
1132. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за културу Војводине
1133. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунам а Покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Караш-Нера“
1134. Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину
1135. Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1136. Одлука о доношењу Акционог плана за реализацију приоритета из Програма развоја АП Војводине за период 2018-2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
1137. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1138. Правилник о изменама Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ АНТИКОРУПЦИЈСКЕ КОМИСИЈЕ
1139. Пословник о раду Комисије за избор чланова Покрајинске антикорупцијске комисије

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1140. Одлука о престанку мандата члана Управног одбора Педагошког завода Војводине

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АПВ
1141. Одлука о допуни Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
1142. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
1143. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
1144. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
1145. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1146. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2017. годину
1147. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра Врбас у Врбасу
1148. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2018. годину
1149. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу Војводине за 2018. годину
1150. Решење о престанку дужности директора Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ из Зрењанина
1151. Решење о именовању директора Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ из Зрењанина
1152. Решење о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације Војводине
1153. Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Војводине
1154. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
1155. Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
1156. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Завода за јавно здравље Суботица
1157. Решење о именовању члана Надзорног одбора Завода за јавно здравље Суботица
1158. Решење о укидању решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање,прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, 127 број: 401-94/2018-100 од 24. октобра 2018. године
1159. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, у текућу буџетску резерву, број: 401-1187/2018-15
1160. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије, у текућу буџетску резерву, број: 401-1187/2018-16
1161. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, у текућу буџетску резерву, број: 401-1187/2018-17
1162. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 401-94/2018-122
1163. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за финансије, број: 401-94/2018-123
1164. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-124
1165. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, број: 401-94/2018-125
1166. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, број: 401-94/2018-126
1167. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-127

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1168. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Нови Бечеј

________________________________________________

 Број 53  - 07.11.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1112. II Правилник о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину, по Конкурсу за доделу средстава

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1113. Одлука о образовању Комисије за избор чланова Покрајинске антикорупцијске комисије
1114. Одлука о Изменама и допунама одлуке о образовању Координационог тела за реализацију Програма развоја АП Војводине
1115. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Ковин, број: 61-49/2018-I од 12. септембра 2018. године
1116. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад
1117. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад
1118. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“, Ковин;
1119. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“, Ковин
1120. Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
1121. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-121

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1122. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Маша и Раша – Свет око нас“ за први разред основне школе, на словачком језику, издавачкој кући „KLETT“, д.о.о., Београд
1123. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Математика 1“ (први, други, трећи и четврти део) за први разред основне школе, на словачком језику, издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“, Београд
1124. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Маша и Раша – Свет у мојим рукама“ – уџбеник ликовне културе за први разред основне школе, на словачком језику, издавачкој кући „KLETT“, д.о.о., Београд

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1125. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад у Пландишту

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1126. Конкурс за финансирање реализације програма „Фонд за таленте“ за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
1127. II Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину

________________________________________________

 Број 52  - 31.10.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1090. Одлука о доношењу Плана развоја Севернобачког шумског подручја (2016-2025)
1091. Одлука о доношењу Плана развоја Јужнобачког шумског подручја (2016-2025)
1092. Одлука о доношењу Плана развоја Сремског шумског подручја (2016-2025)
1093. Одлука о доношењу Плана развоја шума у Националном парку „Фрушка гора“ (2015-2024)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
1094. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине
1095. Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – зоне школе, брзински дисплеји и семафори
1096. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене обновљивих извора енергије у објектима јавне намене

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1097. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката у 2018. години
1098. Правилник за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територији АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2018. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1099. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1100. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1101. Решење о Измени и допуни решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, 127 број: 401-97/2018-69 од 3. октобра 2018. године
1102. Решење о Измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинској влади 127 број: 401-94/2018-87 од 18. октобра 2018. године
1103. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, број: 401-94/2018-120

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1104. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад у Сомбору

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1105. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине
1106. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – зоне школе, брзински дисплеји и семафори
1107. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене обновљивих извора енергије у објектима јавне намене

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1108. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката у 2018. години
1109. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2018. годину
1110. Измена Јавног конкурса о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – организовање конгреса

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
1111. Ванредни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

________________________________________________

 Број 51  - 25.10.2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1057. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
1058. Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
1059. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
1060. Решење о разрешењу дужности директора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
1061. Решење о именовању вршиоца дужности директора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
1062. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Архива Војводине за 2018. годину
1063. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2018. годину
1064. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођанских Русина - Завод за културу войводянских Руснацох за 2018. годину
1065. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у текућу буџетску резерву, број: 401-1187/2018-12
1066. Решење о преносу средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у текућу буџетску резерву, број: 401-1187/2018-13
1067. Решење о преносу средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у текућу буџетску резерву, број: 401-1187/2018-14
1068. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у текућу буџетску резерву, број: 401-94/2018-99
1069. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-100
1070. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, број: 401-94/2018-101
1071. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-102
1072. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-103
1073. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, број: 401-94/2018-104
1074. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-105
1075. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-106
1076. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-107
1077. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-108
1078. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-109
1079. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-110
1080. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-111
1081. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-112
1082. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-113
1083. Решење о укидању решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство 127 број: 401-94/2018-113
1084. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 401-94/2018-114
1085. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-115
1086. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 401-94/2018-116
1087. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-117
1088. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство 127 број: 401-94/2018-119

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1089. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката са територије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовима у Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2018. години

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42