СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 25  - 29.05.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

655. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину
656. Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

657. Одлука о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин
658. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Ковин
659. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Нова Црња
660. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Ада
661. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2019. годину
662. Решење о разрешењу дужности директорке Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
663. Решење о именовању директорке Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
664. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Туристичке организације Војводине за 2018. годину
665. Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад
666. Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад
667. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
668. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
669. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
670. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
671. Решење о престанку дужности заменика директора Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен
672. Решење о престанку дужности директорке Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Кањижа
673. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Кањижа
674. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-39
675. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-40
676. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-41
677. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-42
678. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-43
679. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-44
680. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-4
681. Решење о исправци Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-3/1

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
682. Решење о одобрењу за издавање и употребу уџбеничког комплета уџбеника хрватског језика за шести разред основне школе
683. Решење о одобрењу за издавање и употребу уџбеничког комплета Слово по слово 2 за други разред основне школе на хрватском језику
684. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за словачки језик

________________________________________________

 Број 24  - 28.05.2019.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

618. Покрајинска скупштинска одлука о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
619. Покрајинска скупштинска одлука о измени и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи
620. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години
621. Декларација о заштити животне средине у Аутономној покрајини Војводини

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

622. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
623. Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
624. Одлука о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду
625. Одлука о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду
626. Одлука о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду
627. Одлука о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду
628. Одлука о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду
629. Одлука о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду
630. Одлука о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду
631. Одлука о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду
632. Одлука о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду
633. Одлука о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду
634. Одлука о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду
635. Одлука о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду
636. Одлука о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду
637. Одлука о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду
638. Одлука о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду
639. Одлука о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду
640. Одлука о разрешењу чланова Савета Академије уметности у Новом Саду
641. Одлука о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду
642. Одлука о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици
643. Одлука о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици
644. Одлука о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици
645. Одлука о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици
646. Одлука о разрешењу чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину
647. Одлука о именовању чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину
648. Одлука о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору
649. Одлука о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
650. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
651. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
652. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
653. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

654. Исправка Јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини

________________________________________________

 Број 23  - 22.05.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

598. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2019/2020. години
599. Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија, које се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2019/2020. години
600. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине у високим школама струковних студија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2019/2020. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

601. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
602. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2018. годину
603. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Педагошког завода Војводине за 2018. годину
604. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ из Панчева
605. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Сремски Карловци
606. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Стара Пазова
607. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-3
608. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-36
609. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-37
610. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-38
611. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-182/2019-1
612. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-182/2019-2 и 127 број: 401-182/2019-2/1
613. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-182/2019-3

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
614. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 5, за пети разред основне школе, на словачком језику
615. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Математика 5, за пети разред основне школе, на русинском језику

ОГЛАСНИ ДЕО
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ АНТИКОРУПЦИЈСКЕ КОМИСИЈЕ

616. Јавни конкурс за избор чланова Покрајинске антикорупцијске комисије

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
617. Јавни позив за подношење предлога за утврђивање идејног решења уметничког предмета Награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“

________________________________________________

 Број 22  - 15.05.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

572. Правилник за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2019. години

АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ
573. Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

574. Одлука о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин
575. Решење о давању сагласности на Измене и допуне финансијског плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2019. годину
576. Решење о давању сагласности на Статут Завода за културу војвођанских Хрвата
577. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на подручју Општине Апатин
578. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Чока
579. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији Града Сомбора
580. Решење о давању сагласности на Одлуку о накнадама за коришћење Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“
581. Решење о давању сагласности на Одлуку о накнадама за коришћење Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“
582. Решење о давању сагласности на Одлуку о накнадама за коришћење Специјалног резервата природе „Ковиљско – Петроварадински рит“
583. Решење о давању сагласности на Одлуку о накнадама за коришћење Специјалног резервата природе „Багремара“
584. Решење о давању сагласности на Одлуку о накнадама за коришћење Специјалног резервата природе „Обедска бара“
585. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Дома за децу и омладину „Мирослав Антић - Мика“ Сомбор
586. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Суботица
587. Решење о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Суботица
588. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-2
589. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-30
590. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-31
591. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-32
592. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-33
593. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-34
594. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-35

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

595. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко – уметничким стваралаштвом у пољу уметности, с територије АП Војводине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
596. Конкурс за финансирање подизања квалитета основног образовања – набавке додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом у основним школама са седиштем на територији АП Војводине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
597. Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2019. години

________________________________________________

 Број 21  - 08.05.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

551. Правилник о критеријумима за финансирање пројеката који се баве истраживачко – уметничким стваралаштвом у области уметности, с територије АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
552. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

553. Решење о именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Сомбор
554. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Сомбор
555. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института БиоСенс – истраживачко – развојног Института за информационе технологије биосистема, Нови Сад
556. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института БиоСенс – истраживачко – развојног Института за информационе технологије биосистема, Нови Сад
557. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Ценовника за рибњак „Слезен“
558. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Ценовника конфекционираног меса дивљачи
559. Решење о давању сагласности на Ценовник за накнаду шумске штете
560. Решење о давању сагласности на Ценовник пансионских услуга у угоститељским објектима за смештај ЈП „Војводинашуме“
561. Решење о давању сагласности на Ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2019/2020 години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
562. Решење о одобрењу издавања и употребе превода уџбеника Географија 5 за пети разред основне школе, на мађарском језику

ОГЛАСНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

563. Јавни конкурс за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио – телевизије Војводине“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
564. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
565. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години
566. Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштима „Мошорински брег“, „Ратно острво“, и „Славија“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
567. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2019. години
568. Јавни конкурс за доделу средстава за даровите студенте установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2019. годину
569. Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој Аутономној покрајини Војводини у 2019. години
570. Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години

ИСПРАВКА
571. Исправка Покрајинске Скупштинске одлуке о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине

________________________________________________

 Број 20  - 24.04.2019.


ОПШТИ ДЕО
УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ „РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“ ЗРЕЊАНИН

533. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја парка природе „Русанда“

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

534. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
535. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
536. Решење о измени Решења о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији Општине Кула
537. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Кањижа и Одлуку о допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Општине Кањижа
538. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији Општине Србобран и Одлуку о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији Општине Србобран
539. Решење о давању сагласноти на Измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2019. годину
540. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2017. годину, Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић
541. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-22
542. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-23
543. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-24
544. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-25
545. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-28

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
546. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Информатика и рачунарство 5, за пети разред основне школе, на мађарском језику

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
547. Решење о изменама Решења о установљавању ловишта „Ратно острво“

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

548. Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
549. Оглас за постављење сталних судских преводилаца за подручје виших судова на територији Аутономне покрајине Војводине

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“
550. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

 Број 19  - 17.04.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

505. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
506. Одлука о покретању поступка јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
507. Правилник за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

508. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
509. Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
510. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децембар 2018. године
511. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Русина-Завод за културу войводянских Руснацох за 2018. годину
512. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Канцеларије за инклузију Рома за 2018. годину
513. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика“ у Сомбору
514. Решење о именовању чланице Надзорног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика“ у Сомбору
515. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-19
516. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-20

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
517. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за русински језик
518. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за турски језик
519. Решење о постављењу сталних судских преводиоца за словачки језик
520. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за руски језик
521. Решење о постављењу сталних судских преводиоца за румунски језик
522. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за немачки језик
523. Решење о постављењу сталних судских преводиоца за мађарски језик
524. Решење о постављењу сталних судских преводиоца за француски језик
525. Решење о постављењу сталних судских преводиоца за арапски језик

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

526. Измене и допуне Јавног конкурса за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
527. Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
528. Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
529. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета
530. Јавни оглас за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2019. години
531. Јавни конкурс за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2019. години
532. Јавни оглас за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2019. години

________________________________________________

 Број 18  - 11.04.2019.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

502. Покрајинска скупштинска одлука о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине
503. Кодекс понашања у органима Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

504. Одлука о измени и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине

________________________________________________

 Број 17  - 10.04.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

486. Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
487. Правилник о измени Правилника о критеријумима за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

488. Решење о престанку дужности вршиоца дужности подсекретарке Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
489. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретарке Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
490. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“
491. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи
492. Решење о именовању вршиоца дужности директорке Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи
493. Решење о разрешењу чланица Управног одбора Специјалне болнице за ехабилитацију „Термал“ Врдник
494. Решење о именовању чланова Управног одбора Специјалне болнице за ехабилитацију „Термал“ Врдник
495. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-15
496. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-16
497. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-17

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
498. Решење о одобрењу издавачкој кући Klett д.о.о. Београд, издавање и употреба превода уџбеника Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе, на мађарском језику

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

499. Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
500. Конкурс за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
501. Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2019. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

________________________________________________

 Број 16  - 03.04.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

435. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
436. Правилник о изменaма Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години
437. Правилник о изменама Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
438. Правилник о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години
439. Правилник о додели средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2019. годину
440. Правилник о додели средстава из Годишењег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2019. годину, по Конкурсу за доделу средстава
441. Правилник о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкиције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне каналиизације за 2019. годину
442. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производење, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години
443. Правилник о додели подстицајних средстава путем Конкурса за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

444. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији града Новог Сада
445. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији општине Тител
446. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији општине Жабаљ
447. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији општине Житиште
448. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији општине Бач
449. Решење о давању сагласности на Статут Центра за породични смештај и усвојење Суботица
450. Решење о давању сагласности на Измене Статута Архива Војводине
451. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2019. годину
452. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2019. године
453. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Заводу за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох
454. Решење о давању сагласности на Завршни рачун и Извештај о пословању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за период од 01.01. 2018. до 31.12.20189. године
455. Решење о давању сагласности на Статут Дома за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец
456. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду
457. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду
458. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду
459. Решење о именовању председнице и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду
460. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду
461. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду
462. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одобора Научног института за прехрамене технологије
463. Решење о именовању председника и чланова Управног одобора Научног института за прехрамене технологије
464. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Вршац
465. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Вршац
466. Решење о преносу средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број:401-3092/2019-1
467. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-13
468. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-14

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
469. Решење о давању сагласности за именовање на дужност директора Центра за социјални рад Кикинда у Кикинди

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
470. Решење о одобрењу издавачкој кући Klett д.о.о. Београд, издавање и употреба превода уџбеника ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5, уџбеник за пети разред основне школе, на русинском језику, ауторке Светлане Мандић за наставни предмет Информатика и рачунарство, за пети разред основне школе, писан на русинском језику и писму, од школске 2019/2020 године
471. Решење о одобрењу издавачкој кући Klett д.о.о. Београд, издавање и употреба превода уџбеника ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5, уџбеник за пети разред основне школе, на словачком језику, ауторке Светлане Мандић за наставни предмет Информатика и рачунарство, за пети разред основне школе, писан на словачком језику и писму, од школске 2019/2020 године
472. Решење о одобрењу издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о. Београд, издавање и употреба уџбеничког комплета и то: СЛОВО ПО СЛОВО 1-ПОЧЕТНИЦА - тискана слова и Словарица (Писанка) ауторки Терезије Зокић и Бените Владушић; СЛОВО ПО СЛОВО 1-СЛОВАРИЦА, АУТОРКЕ Весне Ђурек; СЛОВО ПО СЛОВО 1-ПОЧЕТНИЦА-писана слова и Писанка, ауторки Терезије Зокић и Бените Владушић, за први разред основне школе, на хрватском језику, за наставни предмет Хрватски језик, за први разред основне школе, писан на хрватском језику и писму, од школске 2019/2020. године

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
473. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
474. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

475. Измена јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години
476. Измена јавног конкурса о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријла у 2019. години
477. Исправка јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години-манифестације

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
478. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години
479. Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2019. годину
480. Конкурс за доделу средстава из Годишењег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2019. годину
481. Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкиције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за територији АП Војводине у 2019. години
482. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производење, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години
483. Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
484. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2019. годину
485. Јавни конкурс за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2019. годину

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42