СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 12  - 06.03.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

297. Покрајинска уредба о стручном усавршавању и оспособљавању службеника у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе
298. Одлука којом се утврђују Општи програм обуке за 2019. годину и Програм обуке руководилаца за 2019. годину

ОДБОР ЗА АМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
299. Одлука о изменама и допунама Одлуке организацији и раду службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
300. Правилник о измени Правилника о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
301. Правилник о Изменама и допунама Правилника о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – технолошко осавремењавање угоститељских објеката у циљу иновирања угоститељских процеса
302. Правилник о Изменама и допунама Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2019. години
303. Правилник о Изменама и допунама Правилника о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина или опреме или софтвера или услуге у 2019. години
304. Правилник о Изменама и допунама Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

305. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
306. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
307. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
308. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
309. Решење о разрешењу директора Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине
310. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Установи социјалне заштите Геронтолошки центар Суботица
311. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Бачка Паланка
312. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2019. годину
313. Решење о давању сагласности на Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2019. годину
314. Решење о давању сагласности на Програм рада Народног позоришта Суботица за 2019. годину – Narodnog kazališta – Népszínház
315. Решење о давању сагласности на Финансијски план Народног позоришта - Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2019. годину
316. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 2019. годину
317. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 2019. годину
318. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2019. годину
319. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2019. годину
320. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву
321. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву
322. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ у Зрењанину
323. Решење о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ у Зрењанину
324. Решење о именовању члана Управног одбора Опште болнице Сента, Сента
325. Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за заједничке послове покрајинских органа, број: 401-182/2019-2/1
326. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-182/2019-7
327 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, број: 401-182/2019-8

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

328. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
329. Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину опреме
330. Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за отварање нових радних места

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
331. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2019. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
332. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области науке – Признање „Милутин Миланковић“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
333. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање „Павле Јовановић“
334. Јавни позив за подношење предлога за утврђивање идејног решења дипломе покрајинског признања
335. Јавни позив за подношење предлога за утврђивање идејног решења дипломе и уметничког предмета Награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин
336. Јавни позив за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
337. Измена Конкурса за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2019. години

________________________________________________

 Број 11  - 27.02.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

271. Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
272. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

273. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе – Центар за привредно-технолошки развој Војводине за 2019. годину;
274. Решење о давању сагласности на Финансијски план Установе – Центар за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децембар 2019. године
275. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2019. годину
276. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2019. годину
277. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја савремене уметности Војводине за 2019. годину
278. Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја савремене уметности Војводине за 2019. годину
279. Решење о давању сагласности на Програм рада Спомен – збирке Павла Бељанског за 2019. годину
280. Решење о давању сагласности на Финансијски план Спомен – збирке Павла Бељанског за 2019. годину
281. Решење о престанку дужности вршитељке дужности директора Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ из Сомбора
282. Решење о именовању директорице Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ из Сомбора
283. Решење о престанку дужности директора Галерије ликовне уметности – Поклон збирке Рајка Мамузића
284. Решење о именовању вршиоца дужности директора Галерије ликовне уметности – Поклон збирке Рајка Мамузића
285. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Сремска Митровица
286. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Сремска Митровица
287. Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Војводине
288. Решење о именовању вршиоца дужности директорке Центра за породични смештај и усвојење Суботица
289. Решење о разрешењу члана Управног одбора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми
290. Решење о именовању члана Управног одбора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми
291. Решење о именовању председника и чланова Привременог Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Суботица
292. Решење о именовању председнице и чланова Привременог Надзорног одбора Центра за породични смештај и усвојење Суботица
293. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-182/2019-5
294. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-182/2019-6

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

295. Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2019. години

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ АНТИКОРУПЦИЈСКЕ КОМИСИЈЕ
296. Јавни конкурс за избор чланова Покрајинске антикорупцијске комисије

________________________________________________

 Број 10  - 25.02.2019.


ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

264. Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2019. годину
265. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2019. години
266. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2019. години
267. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерених на остваривање афирмативних мера за унапређење положаја припадника ромске националне мањине – националне заједнице у АП Војводини у 2019. години
268. Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години
269. Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
270. Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2019. годину

________________________________________________

 Број 8  - 13.02.2019.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

161. Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за унапређивање положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције
162. Покрајинска скупштинска одлука о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина
163. Покрајинска скупштинска одлука о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода
164. Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Русанда“
165. Покрајинска скупштинска одлука о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Нови Сад“
166. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“
167. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-“Летенка“ са елементима детаљне регулације
168. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано копово“
169. Покрајинска скупштинска одлука о Измени Покрајинске скупштинске одлуке о јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
170. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години
171. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2019. години
172. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2019. години
173. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2019. години
174. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за набавку опреме у 2019. години
175. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање кластер организација за реализацију пројеката у 2019. години
176. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2019. години
177. Правилник о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера или услуге у 2019. години
178. Правилник о додели бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2019. години
179. Правилник о додели средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2019. години
180. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине, у 2019. години – подизање квалитета објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа из АП Војводине
181. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години – манифестације
182. Правилник о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката са територије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовима у Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2019. години
183. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката
184. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – технолошко осавремењавање угоститељских објеката у циљу иновирања угоститељских процеса
185. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години – организовање конгреса
186. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
187. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

188. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
189. Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
190. Одлука о Измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
191. Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе за управљање људским ресурсима
192. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Врбас
193. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Мали Иђош
194. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2019. годину
195. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2019. годину
196. Решење о давању сагласности на Програм рада Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
197. Решење о давању сагласности на Финансијски план Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
198. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
199. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2019. годину
200. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Дому за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ Стара Моравица
201. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра Бачка Паланка
202. Решење о престанку дужности директорке Дома за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј
203. Решење о именовању директорке Дома за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј
204. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево
205. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево
206. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директорке Установе за смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар“ у Панчеву
207. Решење о именовању вршиоца дужности директорке Установе за смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар“ у Панчеву
208. Решење о разрешењу чланице Управног одбора Установе за смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар“ у Панчеву
209. Решење о именовању чланице Управног одбора Установе за смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар“ у Панчеву
210. Решење о давању сагласности на Програм рада Српског народног позоришта за 2019. годину
211. Решење о давању сагласности на Финансијски план Српског народног позоришта за 2019. годину
212. Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришног музеја Војводине за 2019. годину
213. Решење о давању сагласности на Финансијски план Позоришног музеја Војводине за 2019. годину
214. Решење о давању сагласности на Програм рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2019. годину
215. Решење о давању сагласности на Финансијски план Војвођанског симфонијског оркестра за 2019. годину
216. Решење о давању сагласности на Програм рада Архива Војводине за 2019. годину
217. Решење о давању сагласности на Финансијски план Архива Војводине за 2019. годину
218. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2019. годину
219. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2019. годину
220. Решење о престанку дужности директора Завода за јавно здравље Сремска Митровица
221. Решење о именовању директора Завода за јавно здравље Сремска Митровица
222. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен
223. Решење о именовању члана Надзорног одбора Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

224. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду, за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
225. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
226. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете

________________________________________________

 Број 7  - 06.02.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

129. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
130. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
131. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2019. години
132. Правилник за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2019. години
133. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2019. години

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ АНТИКОРУПЦИЈСКЕ КОМИСИЈЕ
134. Одлука о утврђивању критеријума и поступка избора чланова Покрајинске антикорупцијске комисије

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
135. Правилник o додели буџетских средстава покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања у Аутономној покрајини Војводини

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

136. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности директора Службе за управљање људским ресурсима
137. Решење о давању сагласности на Програм рада Педагошког завода Војводине за 2019. годину
138. Решење о давању сагласности на Финансијски план Педагошког завода Војводине за 2019. годину
139. Решење о давању сагласности на Програм заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2019. годину
140. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту природе за 2019. годину
141. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2019. годину
142. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Културном центру Војводине „Милош Црњански“
143. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Пећинци, број: 011-193/2018-I од 28. децембра 2018. године
144. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Рума, број: 06-93-3/2018- III од 18. децембра 2018. године
145. Решење о разрешењу члана Управног одбора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду
146. Решење о именовању члана Управног одбора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду
147. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за трансфузију крви Војводине
148. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за трансфузију крви Војводине
149. Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за плућне болести Војводине
150. Решење о именовању члана Управног одбора Института за плућне болести Војводине
151. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Института за плућне болести Војводине
152. Решење о именовању члана Надзорног одбора Института за плућне болести Војводине
153. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за заједничке послове покрајинских органа, број: 401-182/2019-3

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

154. Јавни конкурс за суфинансирање образовних програма / пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
155. Јавни конкурс за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
156. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2019. години
157. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2019. години
158. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2019. години

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
159. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена припадница националних мањина на територији АП Војводине
160. Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

________________________________________________

 Број 6  - 30.01.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

100. Покрајинска уредба о поступку за доделу покрајинских признања
101. Покрајинска уредба о поступку за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“
102. Одлука о Измени одлуке о образовању Радне групе за припрему образложеног предлога акта о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине и припрему предлога акта о максималном броју запослених за сваки организациони облик у систему Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
103. Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

104. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Установе за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево
105. Решење о давању сагласности на Програм рада Канцеларије за инклузију Рома за 2019. годину
106. Решење о давању сагласности на Финансијски план Канцеларије за инклузију Рома за 2019. годину
107. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Словака за 2019. годину – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
108. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Словака за 2019. годину - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
109. Решење о давању сагласности на Програм рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2019. годину;
110. Решење о давању сагласности на Финансијски план Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2019. годину
111. Решење о давању сагласности на Програм рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2019. годину
112. Решење о давању сагласности на Финансијски план Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2019. годину
113. Решење о именовању председника и чланова Комисије за доделу награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања
114. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
115. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
116. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
117. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Опште болнице Панчево, Панчево
118. Решење о именовању директора Опште болнице Панчево, Панчево
119. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за заједничке послове покрајинских органа, број: 401-182/2019-2

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
120. Решење о накнади за рад и другим трошковима председника и чланова Управног и Надзорног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

121. Оглас за постављење сталних судских преводилаца за подручје виших судова на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
122. Јавни конкурс за финансирање Програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
123. Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
124. Конкурс за финансирање - суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2019. години
125. Конкурс за финансирање – суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2019. години
126. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2019. години
127. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2019. години
128. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години.

________________________________________________

 Број 5  - 23.01.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

84. Одлука о образовању Покрајинског штаба за ванредне ситуације

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
85. Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом и борачко-инвалидске заштите у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
86. Правилник о организацији буџетског рачуноводства Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ АНТИКОРУПЦИЈСКЕ КОМИСИЈЕ
87. Пословник о допуни Пословника о раду Комисије за избор чланова Покрајинске антикорупцијске комисије
88. Пословник о раду Комисије за избор чланова Покрајинске антикорупцијске комисије – пречишћен текст

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

89. Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
90. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
91. Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
92. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин за 2019. годину
93. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2019. годину;
94. Решење о давању сагласности на Финансијски план Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2019. годину
95. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за заједничке послове покрајинских органа, број: 401-182/2019-1

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

96. Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно – стручних скупова у 2019. години
97. Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини
98. Јавни конкурс за регресирање превоза студената у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину
99. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2019. години

________________________________________________

 Број 4  - 15.01.2019.


ОПШТИ ДЕО
55. Анекс Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
56. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
57. Одлука о поступку и критеријумима за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
58. Правилник о ближим условима и поступку остваривања права на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
59. Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини;
60. Правилник о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научноистраживачких радника и студената који су показали посебне резултате;

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТМА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АПВ

61. Одлука о Измени и допуни Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
62. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
63. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
64. Решење о престанку дужности вршиоца дужности подсекретарке Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
65. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретарке Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
66. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду
67. Решење о именовању директора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду
68. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2019. годину
69. Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Туристичке организације Војводине
70. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Установе за децу и омладину СОС Дечије село „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица
71. Решење о номиналном износу суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете за 2019. годину
72. Решење о номиналном износу материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете за 2019. годину
73. Решење о номиналном износу новчане помоћи породици у којој се роди треће дете за 2019. годину
74. Решење о разрешењу члана Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду
75. Решење о именовању члана Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
76. Решење о одобравању издавања и употребе другог наставног средства „Чешки језик са елементима националне културе“ – радна свеска за први разред основне школе, на чешком језику, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

77. Одлука о поништавању Конкурса за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
78. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме здравственим установама у 2019. години
79. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2019. години
80. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
81. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за децу и породицу
82. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за децу и породицу
83. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за децу и породицу

________________________________________________

 Број 3  - 11.01.2019.


ОПШТИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

29. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
30. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
31. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
32. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
33. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања
34. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања
35. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
36. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
37. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности
38. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности
39. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите
40. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите
41. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
42. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
43. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе
44. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе
45. Одлука о садржини и форми обрасца за израду акционог плана за спровођење пројекта који се финансира из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
46. Одлука о садржини и форми образаца извештаја корисника средстава о реализацији пројекта

ОГЛАСНИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

47. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
48. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
49. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања
50. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
51. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности
52. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите
53. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
54. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе

________________________________________________

 Број 2  - 10.01.2019.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

15. Споразум о сарадњи између Жупаније Арад (Румунија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија)
16. Меморандум о намерама о сарадњи између Нижегородске области (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија)
17. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог – Беочин, са елементима детаљне регулације

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
18. Одлука о оснивању Гимназије и стручне школе „Никола Тесла“ у Апатину и о укидању Гимназије „Никола Тесла“ у Апатину и Средње грађевинске и дрвопрерађивачке стручне школе у Апатину
19. Одлука о оснивању Гимназије и Стручне школе „Доситеј Обрадовић“ у Новом Кнежевцу и о укидању Гимназије у Новом Кнежевцу и Средње школе „Доситеј Обрадовић“ у Новом Кнежевцу

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

20. Решење о постављењу дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
21. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Геронтолошком центру „Срем“, Рума
22. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Дома за старе и пензионере, Апатин
23. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Туристичкој организацији Војводине
24. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Војводине за 2019. годину
25. Решење о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације Војводине за 2019. годину
26. Решење о давању сагласности за обављање друге делатности која је у функцији основне делатности Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици
27. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за 2019. годину
28. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42