П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 18  - 25.04.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ


517. Правилник о раду Комисије за утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина за територију Аутономне покрајине Војводине и Комисије за утврђивање и оверу ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса за територију Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО


518. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије у АП Војводини у 2023. години
519. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу пива у АП Војводини у 2023. години
520. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа и поврћа (укључујући и печурке) у АП Војводини у 2023. години
521. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2023. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ


522. Правилник о додели средстава за финансирање стручне праксе у 2023. години;
523. Правилник о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години;
524. Правилник о додели субвенција за самозапошљавање у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


525. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
526. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
527. Решење о престанку дужности вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
528. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
529. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
530. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
531. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
532. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
533. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
534. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
535. Решење о разрешењу члана Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома
536. Решење о именовању члана Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома 537. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома здравља „Рума″, у Руми
538. Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома здравља „Рума″, у Руми
539. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-58
540. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-59
541. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-60
542. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-61
543. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-62
544. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-63
545. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-64

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ


546. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
547. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


548. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 4, уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера писан на мађарском језику и писму;
549. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 3, уџбеник за трећи разредгимназије општег типа и друштвено-језичког смера писан на мађарском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ОДБОР ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ


550. Јавни конкурс за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО


551. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије у АП Војводини у 2023. години
552. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу пива у АП Војводини у 2023. години
553. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа и поврћа (укључујући и печурке) у АП Војводини у 2023. години
554. Конкурс за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2023. годину

________________________________________________

 Број 17  - 20.04.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


494. Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2023. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније;
495. Одлука о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


496. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
497. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2023. годину;
498. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2023. годину;
499. Решење о давању сагласности на I измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
500. Решење о давању сагласности на I измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
501. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
502. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
503. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Ада у Ади;
504. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Зрењанин;
505. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Зрењанин;
506. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Зрењанин;
507. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Зрењанин;
508. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома здравља „Др Младен Стојановић“, Бачка Паланка;
509. Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома здравља „Др Младен Стојановић“, Бачка Паланка;
510. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-54;
511. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-55;
512. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-56;
513. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-57;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


514. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад у Сенти;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО


515. Јавни позив за доделу средстава за учествовање у реализацији програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

516. Одлука о измени Јавног конкурса за публиковање радова у области родне равноправности.

________________________________________________

 Број 16  - 19.04.2023.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АПВ


474. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Плана развоја Аутономне покрајине Војводине 2023-2030. године;
475. Покрајинска скупштинска одлука о Програму за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у Аутономној покрајини Војводини за период од 2023.-2026. године;
476. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно спровођење;
477. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“;
478. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“;
479. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Слатине у долини Златице“;
480. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е70, деоница Панчево-Вршац-гранични прелаз са Румунијом (Ватин);

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


481. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО


482. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2023. години;
483. Правилник о измени Правилника за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у АП Војводини у 2023. години;
484. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке механизације у сектору воћарства и виноградарства и опреме за заштиту од
временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља у 2023. години;
485. Правилник о измени Правилника за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у АП Војводини у 2023. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


486. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Дигитални свет 3, уџбеника за трећи разред основне школе писан на мађарском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


487. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад Кикинда у Кикинди;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


488. Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА


489. Конкурс за финансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО


490. Одлука о измени Конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2023. години;
491. Одлука о измени Конкурса за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у АП Војводини у 2023. години;
492. Одлука о измени Конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке механизације у сектору воћарства и виноградарства и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља у 2023. години;
493. Одлука о измени Конкурса за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у АП Војводини у 2023. години.

________________________________________________

 Број 15  - 05.04.2023.


OПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


442. Одлука о покретању поступка за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин, путем Јавног конкурса;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

443. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство кошница и контејнера у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години;
444. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција за подизање конкурентности у пчеларству у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години;
445. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2023. години;
446. Правилник о измени Правилника о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима у АП Војводини у 2023. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


447. Решење о давању сагласности на Правилник о радуТуристичке организације Војводине;
448. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Музеју савремене уметности Војводине;
449. Решење о давању сагласности на Завршни рачун и Извештај о пословању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за 2022. годину;
450. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Дому за душевно оболела лица „1. Октобар“ Стари Лец;
451. Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај са Извештајем о пословању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2022. годину;
452. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра Кикинда у Кикинди;
453. Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра у Зрењанину;
454. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, за 2023. годину;
455. Решење о разрешењу директора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду;
456. Решење о именовању директора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду;
457. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома здравља „Др Ђорђе Бастић – Србобран“ у Србобрану;
458. Решење о именовању члана Управног одбора Дома здравља „Др Ђорђе Бастић – Србобран“ у Србобрану;
459. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома здравља „Др Ђорђе Бастић – Србобран“ у Србобрану;
460. Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома здравља „Др Ђорђе Бастић – Србобран“ у Србобрану;
461. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад;
462. Решење о именовању члана Надзорног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад;
463. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин;
464. Решење о именовању члана Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин;
465. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-50;
466. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-51;
467. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-52;
468. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-53;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


469. Јавни конкурс за организацију регионалних квиз такмичења „Колико се познајемо“ – петнаести циклус у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

470. Одлука о измени Конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство кошница и контејнера у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години;
471. Одлука о измени Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за подизање конкурентности у пчеларству у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години;
472. Одлука о измени Конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2023. години;
473. Одлука о измени Конкурса за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима у АП Војводини у 2023. години.

________________________________________________

 Број 14  - 29.03.2023.ОПШТИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

434. Правилник о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. године;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

435. Правилник за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2023. години у АП Војводини;
436. Правилник за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2023. години у АП Војводини;

ПОСЕБНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

437. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Ликовна култура 2, уџбеника за други разред гимназије природно – математичког смера и општег типа писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

438. Конкурс за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

439. Јавни конкурс о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

440. Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2023. години у АП Војводини;
441. Конкурс за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2023. години у АП Војводини.

________________________________________________

 Број 13  - 22.03.2023.


ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ


408. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

409. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Туристичкој организацији Војводине;
410. Решење о давању сагласности на Статут Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин;
411. Решење о давању сагласности на Статут Народног позоришта Суботица;
412. Решење о престанку дужности директора Института за кардиоваскуларне болести Војводине;
413. Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за кардиоваскуларне болести Војводине;
414. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад;
415. Решење о именовању вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад;
416. Решење о престанку дужности директора Завода за јавно здравље Сремска Митровица;
417. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Сремска Митровица;
418. Решење о именовању члана Управног одбора Креативног центра „Хертеленди - Бајић“ Бочар;
419. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Хрвата;
420. Решење о именовању члана Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Хрвата;
421. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-40;
422. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-41;
423. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-42;
424. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-43;
425. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-44;
426. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-45;
427. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-46;
428. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-47;
429. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-48;
430. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-7 од 2023. године;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

431. Решење о накнади председника и чланова Управног и Надзорног одбора Туристичке организације Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

432. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад „1. Март“, Алибунар;

ОГЛАСНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

433. Конкурс за финансирање и суфинансирaње програма и пројеката за подизање квалитета основног и средњег образовања – промовисање и унапређење безбедности ученика у основним и средњим школама на територији АП Војводине у 2023. години

________________________________________________

 Број 12  - 15.03.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


373. Одлука о додели бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО


374. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке механизације у сектору воћарства и виноградарства и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља у 2023. години;
375. Правилник о додели средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2023. години а које реализују удружења;
376. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2023. години;
377. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у АП Војводини у 2023. години;
378. Правилник за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у АП Војводини у 2023. години;
379. Правилник о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2023. годину, по Конкурсу за доделу средстава;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ


380. Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2023. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


381. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;
382. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;
383. Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ у Зрењанину;
384. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ у Зрењанину;
385. Решење о престанку дужности директора Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар;
386. Решење о именовању вршиоца дужности директора Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар;
387. Решење о престанку дужности члана Управног одбора Креативног центра „Хертеленди Бајић“ Бочар;
388. Решење о разрешењу члана Управног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад;
389. Решење о именовању члана Управног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад;
390. Решење о престанку дужности директора Опште болнице Панчево, Панчево;
391. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Опште болнице Панчево, Панчево;
392. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Опште болнице Вршац, Вршац;
393. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Опште болнице Вршац, Вршац;
394. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Вршац, Вршац;
395. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Вршац, Вршац;
396. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Галерији ликовне уметности Поклон збирци Рајка Мамузића;
397. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Музеја савремене уметности Војводине, Нови Сад;
398. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-3;
399. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-38;
400. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-39;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО


401. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке мехнизације у сектору воћарства и виноградарства и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља у 2023. години;
402. Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2023. години а које реализују удружења;
403. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за + наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2023. години;
404. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у АП Војводини у 2023. години;
405. Конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у АП Војводини у 2023. години;
406. Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2023. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ


407. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2023. години.

________________________________________________

 Број 11  - 18.03.2023.


ОПШТИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

337. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2023. години – манифестације;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

338. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција за подизање конкурентности у пчеларству у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години;
339. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство кошница и контејнера у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години;
340. Правилник о додели средстава за развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди у руралном развоју у 2023. години;
341. Правилник о додели средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високо образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке – путем набавке опреме;
342. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2023. годину;
343. Правилник о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима у АП Војводини у 2023. години;
344. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта у АП Војводини у 2023. години;

ПОСЕБНИ ДЕО ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


345. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајне Војводине;
346. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајне Војводине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

347. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2023. годину;
348. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2023.годину;
349. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник;
350. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник;
351. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква;
352. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква;

________________________________________________

 Број 10  - 01.03.2023.ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

290. Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског штаба за ванредне ситуације

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

291. Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња у АП Војводини

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

292. Одлука о привременој забрани привредног риболова на делу рибарског подручја „Срем“- река Дунав и то на риболовним водама ове реке, на стационажи од км 1250 до км 1269
293. Одлука о привременој забрани привредног риболова на делу рибарског подручја „Срем“- река Дунав и то на риболовним водама изван главног тока ове реке, на стационажи од км 1272 до км 1275,5
294. Oдлука о проглашењу рибарског подручја у заштићеном подручју Парк природе „Јегричка“

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


295. Решење о давању сагласности на Финансијски план Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар – децембар 2023
296. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар – децембар 2023
297. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Хрвата-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2023. годину
298. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Хрвата-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2023. годину
299. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Румуна - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 2023. годину
300. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 2023. годину
301. Решење о давању сагласности на Финансијски план Издавачког завода „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet за 2023. годину
302. Решење о давању сагласности на План и програм рада Издавачког завода „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet за 2023. годину
303. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија у Инђији
304. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка у Бачкој Паланци
305. Решење о разрешењу управника Српског народног позоришта, Нови Сад
306. Решење о именовању вршиоца дужности управника Српског народног позоришта, Нови Сад
307. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
308. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
309. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
310. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
311. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
312. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
313. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома здрава „Ковин“ у Ковину
314. Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома здрава „Ковин“ у Ковину
315. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома здрава Жабаљ у Жабљу
316. Решење о именовању члана Управног одбора Дома здрава Жабаљ у Жабљу
317. Решење о разрешењу члана Управног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
318. Решење о именовању члана Управног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
319. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-84/2023--3;
320. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-84/2023-29;
321. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-84/2023-30;
322. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-84/2023-31;
323. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-84/2023-32;
324. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-84/2023-33;
325. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-84/2023-34;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


326. Решење о одобрењу издавања и употребе уџбеничког комплета Румунски језик 7, за седми разред основне школе, писан на румунском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


327. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Ириг

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


328. Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. години.
329. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови обуке талентованих ученика средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андревљу за 2023. годину
330. Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2023. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВAЊЕ И НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ


331. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2023. години
332. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштом у области уметности, с територије АП Војводине у 2023. години
333. Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина-националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

334. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2023. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАСЊУ И
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ


335. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

336. Јавни конкурс за доделу средстава удружењима грађана за финансирање пројекату области унапређења положаја Рома и Ромкиња

________________________________________________

 Број 9  - 23.02.2023.ОПШТИ ДЕО СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

279. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине;
280. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
281. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


282. Одлука о престанку функције генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
283. Одлука о именовању генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине; 284. Одлука о престанку функције секретара Покрајинске изборне комисије;
285. Одлука о измени Одлуке о именовању, председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика;
286. Одлука о престанку мандата члана Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду;
287. Одлука о именовању члана Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду;
288. Одлука о престанку мандата члана Савета Учитељског факултета у на мађарском наставном језику у Суботици;
ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
289. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2023. години.

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42