СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 34  - 07.08.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

836. Други Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

837. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
838. Решење о давању сагласности на Одлуку којом се утврђује накнада за пружање стручно-саветодавних услуга сопственицима шума-правним лицима и правним лицима који поднесу захтев за жигосање посеченог дрвета
839. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2019. годину
840. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2019. годину
841. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Туристичке организације Војводине за 2018. годину
842. Решење о давању сагласности на Правилник о измени правилника о систематизацији радних места у Музеју савремене уметности Војводине
843. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Архиву Војводине
844. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине, Баноштор
845. Решење о именовању председника Надзорног одбора Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине, Баноштор
846. Решење о давању сагласности на Финансијски план Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2019. годину
847. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2019. годину
848. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за породични смештај и усвојење Суботица за 2019. годину
849. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Народног позоришта-Narodnog kazališta-Népszínház Суботица за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
850. Решење о разрешењу сталног судског преводиоца за француски језик

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

851. Други Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години

________________________________________________

 Број 33  - 31.07.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

816. Правилник о стручном усавршавању запослених у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

817. Решење о разрешењу дужности председника Надзорног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
818. Решење о именовању председника Надзорног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
819. Решење о разрешењу председника Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
820. Решење о именовању председника Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
821. Решење о разрешењу дужности чланице Управног одобра Специјалне болнице за рехабилатацију „Русанда“ Меленци
822. Решење о разрешењу правобраницоа Аутономне покрајине Војводине
823. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-70

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
824. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Техника и технологија 5 за пети разред основне школе, на румунском језику
825. Решење о одобравању за издавање и употребу дела уџбеничког комплета Мађарски језик, за први разред основне школе, на мађарском језику
826. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 1 (Уџбеник и Вежбанка) за први разред основне школе, на румунском језику
827. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета (Уџбеник и Радна свеска) Свет око нас 2, за други разред основне школе, на мађарском језику
828. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура 6, за шести разред основне школе, на русинском језику
829. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура, за први разред основне школе, на румунском језику
830. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Додатак из историје, за пети разред основне школе, на румунском језику
831. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Свет око нас (Уџбеник и Радна свеска) за први разред основне школе, на румунском језику
832. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за руски језик
833. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за словачки језик
834. Решење о постављењу сталних судских преводиоца за румунски језик
835. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за шпански језик

________________________________________________

 Број 32  - 17.07.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

810. Правилник за реализацију акције „Право на прву шансу“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
811. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години
812. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловста АП Војводине за 2019. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

813. Решење о престанку дужности директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

814. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години
815. Конкурс за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловста АП Војводине за 2019. годину

________________________________________________

 Број 31  - 10.07.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

793. Правилник о поступку избора јединица локалних самоуправа и институција у АП Војводини за израду анализа енергетске ефикасности објеката јавне намене

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
794. Правилник о додели бесповратних финансијских средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2019. години на територији АП Војводине чија је делатност у вези са пољопривредном производњом

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

795. Одлука о измени Одлуке о образовању Одбора за праћење реконструкције и изградње Клиничког центра Војводине у Новом Саду
796. Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака- Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov у Новом Саду
797. Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака- Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov у Новом Саду
798. Решење о разрешењу члана Управног одбора Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен
799. Решење о именовању члана Управног одбора Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен
800. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад
801. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-66
802. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-67
803. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-68
804. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-69

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
805. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 5, за пети разред основне школе, на словачком језику
806. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Музичка култура, за први разред основне школе, на мађарском језику
807. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 5, за пети разред основне школе, на румунском језику

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

808. Јавни конкурс за избор јединица локалних самоуправа и институција у АП Војводини за израду анализа енергетске ефикасности објеката јавне намене

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
809. Јавни конкурс за доделу бесповратних финансијских средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2019. години на територији АП Војводине чија је делатност у вези са пољопривредном производњом

________________________________________________

 Број 30  - 04.07.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

776. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
777. Исправка Пословника Покрајинске владе

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

778. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра Кикинда у Кикинди
779. Решење о давању сагласности за обављање друге делатности која је у функцији основне делатности Дому ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад
780. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2019. годину
781. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2019. годину
782. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2019. годину
783. Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма псоловања ДОО „Парк Палић“ за 2019. годину
784. Решење о престанку дужности заменице директора Опште болнице Сента, Сента
785. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Сента, Сента
786. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-61
787. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-62
788. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-63
789. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-64
790. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-65

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
791. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад за Град Вршац
792. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Ада у Ади

________________________________________________

 Број 29  - 26.06.2019.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

756. Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
757. Покрајинска скупштинска одлука о закључивању и извршавању споразума Аутономне покрајине Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава
758. Одлука о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

759. Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине
760. Одлука о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду
761. Одлука о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
762. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
763. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
764. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити друштва са ограниченом одговорношћу „Пословни инкубатор Зрењанин – Business Incubator Zrenjanin“ za 2018. годину
765. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити д.о.о. „Пословни инкубатор СуботицаSzabadkai Üzleti inkubátor - Business Incubator Subotica за 2018. годину
766. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Привредног друштва ,,Пословни инкубатор д.о.о.Üzleti inkubátor Kft.Сента- Zenta за 2018. годину
767. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2018. годину
768. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
769. Решење о разрешењу дужности члана Савета Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу
770. Решење о именовању члана Савета Високе школе струковних студија за вапитаче „Михаило Палов“ у Вршцу
771. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-7
772. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-58
773. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-59
774. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-60

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
775. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општине Темерин

ОГЛАСНИ ДЕО
МАЛИ ОГЛАСИ – оглашавање докумената неважећим

________________________________________________

 Број 28  - 19.06.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

730. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о платама, накнанди трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине
731. Одлука о доношењу Акционог плана за имплементацију Програма развоја туризма у Аутономној покрајини Војводини за период 2018-2022. године
732. Пословник Покрајинске владе

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
733. Други Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години
734. Правилник о измени Правилника за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

735. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Града Сремска Митровица
736. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Сента
737. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији општине Пландиште
738. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији Општине Бела Црква
739. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Града Вршца
740. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Народног позоришта-Narodnog kazališta-Népszínház Суботица за 2019. годину
741. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-6
742. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-49
743. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-50
744. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-51
745. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-52
746. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-53
747. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-54
748. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-55
749. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-56
750. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-57

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
751. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 5. за пети разред основне школе, на словачком језику

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
752. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад Града Суботице

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

753. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
754. Други Конкурс зa доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години
755. Измена Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2019. години

________________________________________________

 Број 27  - 11.06.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

704. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укуључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

705. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Града Зрењанина
706. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Беочин
707. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији општине Алибунар
708. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Темерин
709. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Опово
710. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Инђија
711. Решење о давању сагласности на Измене Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за 2019. годину
712. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2018. годину
713. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Издавачког завода „Форум“-Forum Könyvkiadó Intézet за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године
714. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Војвођанског симфонијског оркестра за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године
715. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директорке Дома ученика средњих школа Вршац;
716. Решење о именовању директорке Дома ученика средњих школа Вршац;
717. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-5;
718. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-45;
719. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-46;
720. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-47;
721. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-48;

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ СЛОВАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
722. Одлука о престанку мандата председника и чланова Надзорног одбора Новинско-издавачке установе “Hlas ljudu
723. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора Новинске и Издавачке установе “Hlas ljudu”
724. Одлука о престанку мандата председника и чланова Управног одбора Новинско-издавачке установе “Hlas ljudu”
725. Одлука о именовању чланова Управног одбора Новинске и Издавачке установе “Hlas ljudu”

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

726. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години-манифестације
727. Решење о поништају Јавног конкурса о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера или услуге у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
728. Конкурс зa доделу средстава за суфинансирање инвестиција у у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укуључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2019. години
729. Измена Конкурса за доделу средстава за за суфинансирање инвестиција у у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укуључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2019. години

________________________________________________

 Број 26  - 05.06.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

685. Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија, које се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2019/2020. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

686. Одлука о образовању Комисије за капиталне инвестиције Аутономне покрајине Војводине
687. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Сечањ;
688. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Бечеј
689. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Града Кикинда
690. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Бачки Петровац;
691. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Ириг;
692. Решење о разрешењу председнице Надзорног одбора Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи
693. Решење о именовању председника Надзорног одбора Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи
694. Решење о разрешењу дужности члана Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
695. Решење о именовању члана Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
696. Решењ о престанку дужности директора Опште болнице Сента, Сента
697. Решење о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Сента, Сента
698. Решење о разрешењу дужности председника Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“ Ковин

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
699. Решење о давању ловишта „Мошорински брег“ на газдовање
700. Решење о давању ловишта „Ратно остврво“ на газдовање
701. Решење о давању ловишта „Славија“ на газдовање

ОГЛАСНИ ДЕО
ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

702. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена предузетница

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
703. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2019. години.

________________________________________________

 Број 25  - 29.05.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

655. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину
656. Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

657. Одлука о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин
658. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Ковин
659. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Нова Црња
660. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Ада
661. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2019. годину
662. Решење о разрешењу дужности директорке Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
663. Решење о именовању директорке Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
664. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Туристичке организације Војводине за 2018. годину
665. Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад
666. Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад
667. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
668. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
669. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
670. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
671. Решење о престанку дужности заменика директора Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен
672. Решење о престанку дужности директорке Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Кањижа
673. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Кањижа
674. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-39
675. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-40
676. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-41
677. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-42
678. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-43
679. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-44
680. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-4
681. Решење о исправци Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-3/1

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
682. Решење о одобрењу за издавање и употребу уџбеничког комплета уџбеника хрватског језика за шести разред основне школе
683. Решење о одобрењу за издавање и употребу уџбеничког комплета Слово по слово 2 за други разред основне школе на хрватском језику
684. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за словачки језик

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42