П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 43  - 12.10.2022.


ОПШТИ ДЕО
ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА


1262. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва у 2022. години;

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

1263. Правилник о додели студентских стипендија за школску 2022/2023 годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1264. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1265. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1266. Решење о постављењу дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1267. Решење о постављењу дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1268. Решење о постављењу дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1269. Решење о измени решења о именовању чланова Комисије за стамбена питања, распоред и опремање службених зграда и пословних просторија;
1270. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ Зрењанин;
1271. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ Зрењанин;
1272. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број: 401-304/2022-06;
1273. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 401-73/2022-158; 1274. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-73/2022-159;
1275. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, број: 40173/2022-160;
1276. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Народног позоришта – Народног казалишта – Нépszínház Суботица за 2022. годину;
1277. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2022. годину;
1278. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2022. годину;
1279. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине;
1280. Решење о давању сагласности на Статут Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине;
1281. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2022. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1282. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеника „Историја 4“,уџбеник са одабраним историјским изворима за четврти разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, писан на мађарском језику и писму, издавачке куће „Нови Логос“доо, Београд;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


1283. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години, ради финансирања и суфинансирања израде техничке документације и/или изградње трансфер станица и рециклажних дворишта са циљем унапређења система управљања комуналним отпадом;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРAВНОСТ ПОЛОВА

1284. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва у 2022. години.

________________________________________________

 Број 42  - 04.10.2022.


ОПШТИ ДЕО СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1233. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Ветрогон“ на територији општина Србобран и Бечеј;
1234. Покрајинска скупштинска одлука о заштити споменика природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин“;
1235. Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Караш-Нера“;
1236. Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години;

ПОСЕБНИ ДЕО СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1237. Одлука о престанку функције покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;
1238. Одлука о престанку мандата члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
1239. Одлука о избору покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
1240. Одлука о избору члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1241. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја Војводине за 2022. годину
1242. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Музеја Војводине за 2022. годину
1243. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2022. годину
1244. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Спомен-збирке Павла Бељанског за 2022. годину
1245. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ДОО „Пословни инкубатор Суботица“ по завршном рачуну за 2021. годину
1246. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2022. годину
1247. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2022. годину
1248. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
1249. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2022. годину
1250. Решење о давању сагласности на Измене Годишњег програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2022. годину
1251. Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа Сремска Митровица
1252. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа Сремска Митровица
1253. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-154
1254. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-155
1255. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-156
1256. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-157

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1257. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад „Нова Црња“ у Новој Црњи;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1258. Решење о давању ловишта „Старе Баре“ на газдовање;
1259. Решење о давању ловишта „Шујмош“ на газдовање;

ОГЛАСНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1260. Одлука о измени конкурса за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1261. Јавни конкурс за доделу средстава за даровите студенте установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2022. годину.

________________________________________________

 Број 41  - 28.09.2022.


ОПШТИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1193. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње на територији АП Војводине у 2022. године;
1194. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину;
1195. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2022. години на територији АП Војводине;
1196. Измена Правилника о додели средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима на територији АП Војводине у 2022. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1197. Правилник о критеријумима за доделу средстава за даровите студенте установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1198. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена

ПОСЕБНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1199. Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, за период од 2022 - 2026. године
1200. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођанских Мађара за 2022. годину
1201. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу војвођанских Мађара за 2022. годину
1202. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2022. годину
1203. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2022. годину
1204. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Архива Војводине за 2022. годину
1205. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар за 2022. годину
1206. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар за 2022. годину
1207. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Бачки Петровац″, Бачки Петровац
1208. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Бачки Петровац″, Бачки Петровац
1209. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома здравља „Рума“, Рума
1210. Решење о именовању члана Управног одбора Дома здравља „Рума“, Рума
1211. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Суботица 1212. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Суботица 1213. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Суботица 1214. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Суботица 1215. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Нови Кнежевац
1216. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Нови Кнежевац
1217. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Нови Кнежевац
1218. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Нови Кнежевац
1219. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-304/2022-04
1220. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-304/2022-05
1221. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-149
1222. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-150
1223. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-151
1224. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-152 1225. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-153

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1226. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 4, за четврти разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, писан на хрватском језику и писму; 1227. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Русински језик 8, за осми разред основне школе, писан на русинском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1228. Конкурс за избор рада на тему „Војвођанска хармонија“
1229. Одлука о измени конкурса за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1230. Конкурс за доделу средстава доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње на територији АП Војводине у 2022. године
1231. Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину
1232. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2022. години на територији АП Војводине

________________________________________________

 Број 40   - 21.09.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА


1165. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1166. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, за 2022. годину
1167. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе за 2022. годину
1168. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Позоришног музеја Војводине за 2022. годину
1169. Решење о давању сагласности на Измене и допуну Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2022. годину
1170. Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2022. годину
1171. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 2022. годину
1172. Решење о давању сагласности на измене Програма рада Педагошког завода Војводине за 2022. годину
1173. Решење о давању сагласности на Средњорочну пословну стратегију развоја ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин за период 2022. – 2026. године
1174. Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за период од 2022. до 2024. године
1175. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2022. годину
1176. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
1177. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
1178. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
1179. Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
1180. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
1181. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
1182. Решење о именовању вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама
1183. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Центра за породични смештај и усвојење Суботица
1184. Решење о именовању председника Надзорног одбора Центра за породични смештај и усвојење Суботица
1185. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-304/2022-03
1186. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-144
1187. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-145
1188. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-147 1189. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-148

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1190. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 3, за трећи разред гимназије природно-математичког смера, писан на мађарском језику и писму;
1191. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Словачки језик а 3, за трећи разред основне школе, писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


1192. Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години за суфинансирање израде планске документације;

________________________________________________

 Број 39  - 14.09.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1128. Одлука о измени Одлуке о додели бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1129. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности;

ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

1130. Одлука о утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов „бућком“ за 2023. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1131. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
1132. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
1133. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
1134. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
1135. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
1136. Решење о давању сагласности на Статут Института за кардиоваскуларне болести Војводине
1137. Решење о давању сагласности на Статут Института за онкологију Војводине
1138. Решење о давању сагласности на Статут Института за плућне болести Војводине
1139. Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда
1140. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда
1141. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац
1142. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац
1143. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац
1144. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац
1145. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола
1146. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола
1147. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола
1148. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола
1149. Решење о давању претходне сагласности за расписивање Јавног конкурса за именовање Управника Спомен-збирке Павла Бељанског
1150. Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања д.о.о. „Парк Палић‟ за 2022. годину
1151. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-14
1152. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-139
1153. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-140
1154. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-141
1155. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-142
1156. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-143

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1157. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Румунски језик 3, за трећи разред основне школе, писан на румунском језику и писму;
1158. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Рачунарство и информатика 2, за други разред гимназије, писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


1159. Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2022. годину-дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима;
1160. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса основног и средњег образовања-трошкови обуке талентованих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андревљу за 2022. годину;
1161. Конкурс за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1162. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2022. години;
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1163. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава кроз програм подршке акредитованим развојним агенцијама у области регионалног развоја на територији АП Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1164. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у 2022. години;

________________________________________________

 Број 38  - 07.09.2022.


ОПШТИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1100. Упутство о раду трезора Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1101. Одлука о оснивању Савета за младе АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1102. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2022. години

ПОСЕБНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1103. Одлука о образовању Координационог тела за родну равноправност
1104. Решење о именовању Савета за родну равноправност
1105. Решење о давању сагласности на Одлуку о покрићу вишка расхода над приходима Туристичке организације Војводине за 2021. годину
1106. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2022. годину
1107. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2022. годину
1108. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
1109. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
1110. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Ада
1111. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Ада
1112. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Ада
1113. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Ада
1114. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, за 2022. годину
1115. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-304/2022-01
1116. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-304/2022-02
1117. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-131
1118. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-133
1119. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-134
1120. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-135
1121. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-137
1122. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-138

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1123. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за словачки језик;
1124. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 3, за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, писан на хрватском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

1125.Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање хитних капиталних поправки и набавке неопходне опреме здравственим установама у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1126.Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике;
1127.Јавни конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини.

________________________________________________

 Број 37  - 30.08.2022.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1084. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. године;
1085. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
1086. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
1087. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години;
1088. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму подршке пољопривредним стручним службама у спрвођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у АП Војводини за 2022. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1089. Правилник о додели средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима на територији АП Војводине у 2022. години
1090. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину основе газдовања шумама за ГЈ „Апатински рит“;
1091. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину основе газдовања шумама за ГЈ „Горње Потисје“;
1092. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину основе газдовања шумама за ГЈ „Јасенска-Белило“;
1093. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину основе газдовања шумама за ГЈ „Купинске греде“;
1094. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину основе газдовања шумама за ГЈ „Матијевица-Кадионица“;
1095. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину основе газдовања шумама за ГЈ „Тополик“;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1096. Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1097. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Кула;
1098. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Ириг у Иригу;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1099. Конкурс за доделу средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима на територији АП Војводине у 2022. години.

________________________________________________

 Број 36  - 24.08.2022.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1068.Решење о давању сагласности на Одлуку о распоређивању нераспоређене добити Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за пословну 2021. годину
1069.Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2021. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
1070.Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели нето добити за 2021. годину ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад
1071.Решење о престанку рада на положају вршиоца
дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
1072.Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
1073.Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин
1074.Решење о именовању директора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин
1075.Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Креативног центра „Хертеленди - Бајић“ Бочар
1076.Решење о именовању директора Креативног центра „Хертеленди - Бајић“ Бочар
1077.Решење о именовању члана Управног одбора Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка
1078.Решење о разрешењу председника Управног одбора Културног центра Војводине „Милош Црњански“ у Новом Саду
1079.Решење о изменама Решења о именовању Управног одбора Културног центра Војводине „Милош Црњански“ у Новом Саду 127 Број: 022-153/2021 од 3. марта 2021. године
1080.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-129
1081.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-130

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


1082.Јавни конкурс за доделу буџетских средстава ради финансирања и суфинансирање пројеката –за капитална улагања, која реализују управљачи заштићених подручја на територији Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1083.Јавни конкурс за пријављивање пројеката за реализацију акције „Право на прву шансу“.

________________________________________________

 Број 35  - 17.08.2022.


ОПШТИ ДЕО
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ СЛОВАЧКЕ НАЦИОНАЛЕ МАЊИНЕ


1042. Одлука о утврђивању традиционалних назива, градова, општина и насељених места на словачком језику

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1043. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2022. годину
1044. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћнице покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице
1045. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћнице покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице
1046. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
1047. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
1048. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
1049. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
1050. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
1051. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
1052. Решење о разрешењу председника Управног одбора Института за онкологију Војводине
1053. Решење о именовању председника Управног одбора Института за онкологију Војводине 1054. Решење о престанку дужности директора Архива Војводине
1055. Решење о именовању директора Архива Војводине
1056. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља „Шид“, Шид 1057. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Шид“, Шид
1058. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Дома здравља „Шид“, Шид
1059. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Милорад – Мика Павловић“ Инђија
1060. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Милорад – Мика Павловић“ Инђија
1061. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова
1062. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова
1063. Решење о престанку дужности директора Дома за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ Стара Моравица
1064. Решење о именовању директора Дома за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ Стара Моравица
1065. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-128

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1066. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Мађарски језик-Радна граматика 8 за осми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму
1067. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Музичка култура 2 за други разред основне школе, писан на мађарском језику и писму.

________________________________________________

 Број 34  - 10.08.2022.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1026. Решење о давању сагласности на Статут Дома за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево
1027. Решење о давању сагласности на Статут Спомен-збирке Павла Бељанског, Нови Сад
1028. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар - децембар 2022
1029. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар - децембар 2022
1030. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
1031. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Канцеларије за инклузију Рома за 2022. годину
1032. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Канцеларије за инклузију Рома за 2022. годину
1033. Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад
1034. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад
1035. Решење о овлашћењу члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да у име оснивача закључи Анекс колективног уговора код послодавца ЈП „Војводинашуме“ , Петроварадин
1036. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-84 од 9. јуна 2022. године
1037. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-126 – Буџетски систем, Покрајина
1038. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-127 – Буџетски систем Покрајина

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1039. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа Додатка из националне историје румунског народа уз уџбеник Историја за шести разред основне школе, писан на румунском језику и писму
1040. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Русински језик 4, за четврти разред основне школе, писан на русинском језику и писму.

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ


1041. Други јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2022. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42