П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 52  - 28.11.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


1402. Упутство о начину остваривања права бирача на информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине;
1403. Упутство за остваривање права на увид у изборни материјал за изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


1404. Решење о одобравању издавања и употребе уџбеничког комплета Словачки језик за четврти разред основне школе писан на словачком језику и писму

________________________________________________

 Број 51  - 22.11.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


1391. Упутство о примопредаји изборног материјала пре и после гласања;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1392. Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора Аутономне покрајине Војводине а припадају јавном сектору;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1393. Одлука о уступању на коришћење дела рибарског подручја „Бачка“;

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД


1394. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка природе „Јегричка“ у 2024. години;
1395. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка природе „Бељанска Бара“ у 2024. години;
1396. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка природе „Бегечка јама“ у 2024. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1397. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2023. годину;
1398. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2023. годину;
1399. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Канцеларије за инклузију Рома за 2023. годину;
1400. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Канцеларије за инклузију Рома за 2023. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1401. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад општине Ада у Ади

________________________________________________

 Број 50  - 17.11.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


1368. Одлука о утврђивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаним за 17. децембар 2023. године

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1369. Решење о давању сагласности на коришћење знака „Најбоље из Војводине“
1370. Решење о престанку мандата представнику Аутономне покрајине Војводине у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојемтуристичког простора „Парк Палић“, Палић
1371. Решење о именовању представника Аутономне покрајине Војводине у Скупштину Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић
1372. Решење о овлашћењу Владимира Галића, потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство за закључење Анекса II Колективног уговора са ЈВП „Воде Војводине
1373. Решење о именовању председнице Управног одбора Дома здравља „Сремска Митровица“, у Сремској Митровици
1374. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
1375. Решење о именовању члана Надзорног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
1376. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2023. годину
1377. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Архива Војводине за 2023. годину
1378. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину Покрајинског фонда за развој пољопривреде, Нови Сад
1379. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за културу војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
1380. Решење о именовању директора Завода за културу војвођанских Мађара- Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
1381. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-10
1382. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-195
1383. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-196
1384. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-197

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ


1385. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
1386. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
1387. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
1388. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
1389. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
1390. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

________________________________________________

 Број 49  - 16.11.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1367. Одлука о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

________________________________________________

 Број 48  - 16.11.2023.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1366. Одлука о превременом престанку мандата Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

________________________________________________

 Број 47  - 14.11.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


1365. Пословник Покрајинске изборне комисије

________________________________________________

 Број 46  - 08.11.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1354. Одлука којом се утврђују Општи програм обуке за2024. годину и Програм обуке руководилаца за 2024. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1355. Одлука о образовању Организационог одбора за обележавање великог јубилеја: Двеста година од рођења Бранка Радичевића;
1356. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Кикинди;
1357. Решење о именовању вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Кикинди;
1358. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2023. годину;
1359. Решење о давању сагласности на Одлуку Школског одбора, број: 01-939 од 10. октобра 2023. године, о доношењу Статута Основне и средње школе са домом ученика „Петро Кузмјак“ Руски Крстур;
1360. Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 број: 401-84/2023-190;
1361. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-194;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1362. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Бечеј у Бечеју;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ


1363. Одлука о измени јавног конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области ефикасног коришћења енергије;
1364. Одлука о измени јавног конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете.

________________________________________________

 Број 45  - 06.11.2023.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1318. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1319. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Самош“ на територији општина Алибунар и Ковачица;
1320. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период 2023-2025;
1321. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1322. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;
1323. Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;
1324. Покрајинска скупштинска одлука о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу које има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области радних односа службеника и намештеника;
1325. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину;
1326. Покрајинска скупштинска одлука о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;
1327. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења ризика од насиља у популацији младих у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину;
1328. Покрајинска скупштинска одлука о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину;
1329. Покрајинска скупштинска одлука о Програму превенције секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома, у Аутономној покрајини Војводини, за 2024. годину;
1330. Покрајинска скупштинска одлука о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину;
1331. Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину;
1332. Покрајинска скупштинска одлука о Програму процене функционалног статуса у току рехабилитацијепацијената са стеченим недостатком доњих екстремитета, у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину;
1333. Покрајинска скупштинска одлука о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину;
1334. Покрајинска скупштинска одлука о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину;
1335. Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2024. години;
1336. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;
1337. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;
1338. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;
1339. Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера за спровођење годишњег одгајивачког програм у сточарству у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину;
1340. Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Аутономну покрајину Војводину за 2024. годину;
1341. Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у АП Војводини за 2024. годину;
1342. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1343. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2023. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1344. Одлука о избору председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1345. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;
1346. Одлука о потврђивању мандата посланику у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;
1347. Одлука о престанку мандата заменика Покрајинскогзаштитника грађана – омбудсмана за националних мањина;
1348. Одлука о избору заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана;
1349. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1350. Одлука о разрешењу и именовању сталног састава Покрајинске изборне комисије;
1351. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора за изборну кампању;
1352. Одлука о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ


1353. Јавни позив за подношење пријаве за доделу Признања за научну изузетност

________________________________________________

 Број 44  - 01.11.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1280. Одлука о измени Одлуке о Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


1281. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине;
1282. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1283. Решење o престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине/националне заједнице;
1284. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1285. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар;
1286. Решење о давању сагласности на измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2023. годину;
1287. Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског извештаја Друштва са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор – Business Incubator Нови Сад и утврђивању добити за 2022. годину;
1288. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Алибунар“ у Алибунару;
1289. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију;
1290. Решење о именовању вршиоца дужности директора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију;
1291. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за културу војвођанских Хрвата;
1292. Решење о именовању директора Завода за културу војвођанских Хрвата;
1293. Решење о разрешењу директора установе Студентски културни центар у Новом Саду;
1294. Решење о именовању директора установе Студентски културни центар у Новом Саду;
1295. Решење о престанку дужности директора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу;
1296. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу;
1297. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад;
1298. Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад;
1299. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“ у Сомбору;
1300. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“ у Сомбору;
1301. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Опште болнице Врбас, Врбас;
1302. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Опште болнице Врбас, Врбас;
1303. Решење о разрешењу председника Управног одбора Дома здравља „Сремска Митровица“ у Сремској Митровици;
1304. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“ у Сомбору;
1305. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“ у Сомбору;
1306. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Врбас, Врбас;
1307. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Врбас, Врбас;
1308. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште у Пландишту;
1309. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-190;
1310. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-191;
1311. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-192;
1312. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-193;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА


1313. Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине;
1314. Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена;
1315. Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1316. Одлука о измени Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у 2023. години;

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

1317.Јавни конкурс за доделу студентских стипендија у школској 2023/2024 години.

________________________________________________

 Број 43  - 25.10.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1236. Одлука о измени Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1237. Одлука о измени Одлуке о додели бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређења положаја жена;
1238. Усклађени динарски износи из тарифе покрајинских административних такси;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


1239. Правилник о поступку и критеријумима за доделу финансијских средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1240. Решење o престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
1241. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
1242. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
1243. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
1244. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
1245. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
1246. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам;
1247. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам;
1248. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
1249. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
1250. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
1251. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
1252. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
1253. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
1254. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
1255. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
1256. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад;
1257. Решење о именовању вршиоца дужности директора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад;
1258. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;
1259. Решење којим се овлашћује Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да у име оснивача закључи Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈП „Војводинашуме“;
1260. Решење о престанку дужности директора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју;
1261. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју;
1262. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Кањижи;
1263. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Кањижи;
1264. Решење о давању сагласности за расписивање Јавног конкурса за именовање директора Завода за културу војвођанских Мађара;
1265. Решење о давању сагласности на Правилник о трећој измени Правилника о организацији и систематизацији послова Установе за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево;
1266. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Галерије ликовне уметности -поклон збирке Рајка Мамузића за 2023. годину;
1267. Решење о давању сагласности на измене и допуне Плана и програма рада Издавачког завода „Форум“ за 2023. годину;
1268. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода „Форум“ за 2023. годину;
1269. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Житиште у Житишту;
1270. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-8;
1271. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-9;
1272. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-184;
1273. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-185;
1274. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-186;
1275. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-187;
1276. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-188;
1277. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-189;

ОГЛАСНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1278. Јавни конкурс за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1279. Одлука о измени Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у 2023. години.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42