П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 7  - 31.01.2024.


ОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


121. Решење о давању сагласности на Финансијски план Позоришног музеја Војводине за 2024. годину
122. Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришног музеја Војводине за 2024. годину
123. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
124. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство
125. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


126. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса основног и средњег образовања-трошкови обуке талентованих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине а ангажовања стручних сарадника на Андревљу за 2024. годину
127. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања-трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на сајам образовања у Новом Саду за 2024. годину
128. Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2024. години

ПОКРАЈИСНКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

129. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2024. години

________________________________________________

 Број 6  - 29.01.2024.


ОПШТИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


106. Одлука о изменама и допунама Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
107. Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и раду Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

108. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 1, за први разред гимназије, на мађарски језик и писмо.

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


109. Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда ипредшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину
110. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2024. години
111. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређивање права националних мањина-националних заједнице у АП Војводини у 2024. години
112. Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница за 2024. годину
113. Јавни конкурс за суфинансирање потпројекта „Мултикултурализам на клик“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

114. Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини у 2024. години
115. Јавни конкурс за суфинансирање организовања научних и стручних скупова у 2024. години
116. Јавни конкурс за регресирање превоза студената у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину
117. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству у 2024. години
118. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2024. години
119. Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2024. годину
120. Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организација Републике Српске у 2024. години

________________________________________________

 Број 5  - 24.01.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


56.Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину
57.Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у покрајини Војводини у 2024. години
58.Одлука о додели бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена у 2024. години

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

59. Решење о додели мандата кандидатима са изборних листа за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаних 17. и 30. децембра 2023. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАИЦОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


60.Правилник о измени и допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине
61.Правилник о допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре предшколских установа на територији АП Војводине
62.Правилник о измени и допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области језичких компетенција ученика основних и средњих школа
63.Правилник о допуни Правилника о условима регресирања превоза ученика средњих школа у Аутономној покрајини Војводини
64.Правилник о допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини
65.Правилник о измени и допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АПВ које развијају двојезичну наставу
66.Правилник о измени и допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања у Аутономној покрајини Војводини
67.Правилник о измени и допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији Аутономне покрајине Војводине
68.Правилник о допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница
69.Правилник o допуни Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за унапређивање положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције у Аутономној покрајини Војводини

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

70.Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснадбевања и заштите вода
71.Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснадбевања и заштите вода
72.Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
73.Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
74.Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
75.Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
76.Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
77.Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
78.Упутство корисницима средстава за реализацију пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


79.Решење о давању сагласности на Финансијски план Архива Војводине за 2024. годину
80.Решење о давању сагласности на Програм рада Архива Војводине за 2024. годину
81.Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2024. годину
82.Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2024. годину
83.Решење о давању сагласности на Финансијски план Издавачког завода „Форум” за 2024. годину
84.Решење о давању сагласности на План и програм рада Издавачког завода „Форум” за 2024. годину
85.Решење о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације Војводине за 2024. годину
86.Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Војводине за 2024. годину
87.Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2024. годину
88.Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2024. годину
89.Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ У ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ


90.Јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде пројектно-техничке документације
91.Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

92.Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2024. години;
93.Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2024. години
94.Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација, за јавне општинске о градске библиотеке у АП Војводини у 2024. години
95.Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину
96.Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2024. години
97.Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката музичког стваралаштва у АП Војводини у 2024. години
98.Конкурс за откуп публикација од издавача са територије АП Војводине у 2024. години
99.Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката сценског стваралаштва-позориште и уметничка игра у АП Војводини у 2024. години
100.Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката визуелних уметности и мултимедије у АП Војводини у 2024. години
101. Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина-националних заједница у АП Војводини

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

102.Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснадбевања и заштите вода
103.Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
104.Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
105.Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

________________________________________________

 Број 4  - 17.01.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


24. Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2024. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

25. Правилник о изменама Правилника о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2024. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

26. Правилник о условима за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњу са научноистраживачким организацијама Републике Српске

ПОСЕБАН ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


27. Решење о номиналном износу суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за 2024. годину
28. Решење о номиналном износу материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете за 2024. годину
29. Решење о преносу средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у текућу буџетску резерву
30. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
31. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
32. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
33. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
34. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
35. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
36. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
37. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
38. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
39. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
40. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
41. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
42. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
43. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
44. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
45. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
46. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајин Војводине
47. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
48. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
49. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
50. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за финансије

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


51. Решење о накнади за рад и другим трошковима председника и чланова Управног и Надзорног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду
52. Решење о накнади за рад и другим трошковима председника и чланова Управног и Надзорног одбора Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


53. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/ опреме у 2024. години
54. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2024. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

55. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2024. години

________________________________________________

 Број 3  - 14.01.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


23. Укупан извештај о резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, одржаних 17. и 30. децембра 2023. године

________________________________________________

 Број 2  - 10.01.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


7. Покрајинска уредба о ближем уређивању одређених питања за спровођење интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у Аутономној покрајини Војводини
8. Одлука о поступку и критеријумима за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство за хитне капиталне поправке у здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

9. Исправка Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2024. години

ПОСЕБАН ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


10. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Бач у Бачу
11. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацји радних места Народног позоришта Суботица – Narodnog pozorišta Субатица-Népszínház Szabadka-Narodno kazalište Subotica
12. Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја савремене уметности Војводине за 2024.годину
13. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја савремене уметности Војводине за 2024.годину
14. Решење о давању сагласности на Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2024. годину
15. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2024. годину
16. Решење о давању сагласности на Финансијски план Српског народног позоришта за 2024. годину
17. Решење о давању сагласности на Програм рада Српског народног позоришта за 2024. годину
18. Решење о давању сагласности на Финансијски план Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2024. годину
19. Решење о давању сагласности на Програм рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2024. годину
20. Решење о давању сагласности на I измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину
21. Решење о давању сагласности на I измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину
22. Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у број: 401-12025

________________________________________________

 Број 1  - 03.01.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


1. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2024. години
2. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2024. години
3. Правилник о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2024. години
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
4. Правилник о условима за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству
5. Правилник о условима за суфинансирање организовања научних и стручних скупова
6. Правилник о критеријумима за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине

________________________________________________

 Број 57  - 27.12.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ


1484. Правилник о регресирању превоза студената у Аутономној покрајини Војводини;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1485. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра у Зрењанину;
1486. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Темерин“, Темерин у Темерину;
1487. Решење о давању сагласности на пете измене и допуне Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину;
1488. Решење о давању сагласности на измене Финансијског плана Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1489. Решење о давању сагласности на Финансијски план Педагошког завода Војводине за 2024. годину;
1490. Решење о давању сагласности на Програм рада Педагошког завода Војводине за 2024. годину;
1491. Решење о давању сагласности на Финансијски план Галерије ликовне уметности - поклон збирке Рајка Мамузића за 2024. годину;
1492. Решење о давању сагласности на Програм рада Галерије ликовне уметности - поклон збирке Рајка Мамузића за 2024. годину;
1493. Решење о давању сагласности на План заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2024. годину;
1494. Решење о давању сагласности на Финансијски план Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2024.годину;
1495. Решење о давању сагласности на Годишњи Програм рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2024. годину;
1496. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-212;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1497. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Врбас у Врбасу.

________________________________________________

 Број 56  - 21.12.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


1452. Решење о спровођењу поновног гласања на бирачким местима на којима је поништено гласање, односно за које је констатовано да се не могу утврдити резултати гласања на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 17. децембра2023. године;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1453. Правилник о допуни Правилника о спровођењу конкурса које расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1454. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2024. годину;
1455. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2024. годину;
1456. Решење о давању сагласности на Ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2024/2025. години који је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин;
1457. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;
1458. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;
1459. Решење о давању сагласности на IV измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1460. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Установе – Центар за привредно – технолошки развој Војводине за 2023. годину;
1461. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Установе – Центар за привредно – технолошки развој Војводине за период јануар – децембар 2023. године;
1462. Решење о давању сагласности на Програм рада Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар за 2024. годину;
1463. Решење о давању сагласности на Финансијски план Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар за 2024. годину;
1464. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Завода за културу војвођанских Русина за 2023. годину;
1465. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођанских Русина за 2023. годину;
1466. Решење о давању сагласности на Програм рада Спомен – збирке Павла Бељанског за 2024. годину;
1467. Решење о давању сагласности на Финансијски план Спомен – збирке Павла Бељанског за 2024. годину;
1468. Решење о давању сагласности на Програм рада Народног позоришта Суботица за 2024. годину;
1469. Решење о давању сагласности на Финансијски план Народног позоришта Суботица за 2024. годину;
1470. Решење о давању сагласности на Програм рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2024. годину;
1471. Решење о давању сагласности на Финансијски план Војвођанског симфонијског оркестра за 2024. годину;
1472. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Војводине за 2024. годину;
1473. Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја Војводине за 2024. годину;
1474. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2024. годину;
1475. Решење о измени Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву, 127 број: 401-85/2023-13 од 13. децембра 2023. године;
1476. Решење о измени Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву, 127 број: 401-85/2023-17 од 13. децембра 2023. године;
1477. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-19;
1478. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-20;
1479. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-207;
1480. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-209;
1481. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-210;
1482. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-211;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1483. Решење о одобравању издавања и употребе уџбеничког комплета Читанка за словачки језик са елементима националне културе, за седми и осми разред основне школе, писан на словачком језику и писму

________________________________________________

 Број 55  - 14.12.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


1416. Одлука о утврђивању коначног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17. децембар 2023. године;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1417. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2024. годину;
1418. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин за 2024. годину;
1419. Решење о давању сагласности на измене и допуне Плана заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2023. годину;
1420. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2023. годину;
1421. Решење о давању сагласности на измене Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2023. годину;
1422. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Сремска Митровица;
1423. Решење о давању сагласности на извештај о финансијском пословању са завршним рачуном установе – Центар за привредно – технолошки развој Војводине за период 01. јануар 2022. – 31. децембар 2022. године;
1424. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Установе за одрасле и старије „Апатин“ Апатин;
1425. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош у Малом Иђошу;
1426. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2023. годину – Измене 2;
1427. Решење којим се даје сагласност на Одлуку о изменама ценовника пансионских услуга у угоститељским објектима за смештај ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, број 3284/XLIII-6;
1428. Решење којим се даје сагласност на ценовник шумског семена, број 3284/XLIII-8, који је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин;
1429. Решење којим се даје сагласност на Одлуку о изменама ценовника уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2023/2024 години, број 3284/XLIII-3, који је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин;
1430. Решење којим се даје сагласност на ценовник фазанске дивљачи за 2024. годину, број 3284/XLIII-4, који је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
1431. Решење којим се даје сагласност на ценовник конфекционираног меса дивљачи, број: 3284/XLIII-5, који је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
1432. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити за 2022. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
1433. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину доо „Парк Палић“, Палић;
1434. Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма послованја доо „Парк Палић“, Палић;
1435. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити остварене у 2022. години у Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
1436. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-13;
1437. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-14;
1438. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-15;
1439. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-16;
1440. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-17;
1441. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-18;
1442. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-202;
1443. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-203;
1444. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-204;
1445. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-205;
1446. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-206;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


1447. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Дигитални свет 4, уџбеника за четврти разред основне школе писан на хрватском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1448. Измена Јавног конкурса за суфинансирање образовних програма / пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2023. годину;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1449. Одлука о измени Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва у 2023. години;
1450. Одлука о измени Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у 2023. години.

ОПШТА БОЛНИЦА СОМБОР

1451. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42