СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 41  - 25.09.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

997. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
998. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2019. години на територији АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
999. Правилник о организацији и рачуноводственом обухватању главне књиге трезора Аутономне покрајине Војводине и помоћних књига и евиденција
1000. Рачуноводствене политике

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1001. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2019. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1002. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2018. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
1003. Решење о давању сагласности на Статут Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ Чуруг
1004. Решење о давању сагласности на Одлуку о распоређивању нераспоређене добити Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за пословну 2018. годину
1005. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1006. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1007. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директорке Дома за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви
1008. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви
1009. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института Биосенс – истраживачко – развојног института за информационе технологије биосистема, Нови Сад
1010. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института Биосенс – истраживачко – развојног института за информационе технологије биосистема, Нови Сад
1011. Решење о разрешењу дужности директора Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ Јабука
1012. Решење о именовању за вршиоца дужности директорке Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ Јабука
1013. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности директора Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине
1014. Решење о разрешењу председнице Управбог одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
1015. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-80
1016. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-81
1017. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-82
1018. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-83
1019. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-84
1020. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-85
1021. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-86
1022. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-87
1023. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-88
1024. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-89
1025. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-90

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1026. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Техника и технологија 6, за шести разред основне школе , на мађарском језику и писму
1027. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Физика 6 (Уџбеник и збирка задатака са лабораторијским вежбама), за шести разред основне школе , на хрватском језику и писму
1028. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 6 за шести разред основне школе , на хрватском језику и писму
1029. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 2 (Уџбеник и радна свеска за уџбеник – Први и Други дио), за други разред основне школе , на хрватском језику и писму
1030. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 6 за шести разред основне школе , на хрватском језику и писму
1031. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Математика 2 (Уџбеник из четири дела), за други разред основне школе , на словачком језику
и писму
1032. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Мађарски језик са елементима националне културе 8, за осми разред основне школе, на мађарском
језику и писму
1033. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Словачки језик 5 за пети разред основне школе , на словачком језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1034. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање израде елабората енергетске ефикасности у јавним установама
1035. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
1036. Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2019. години
1037. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2019. години
1038. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1039. Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
1040. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком ге-
ографског порекла у 2019. години на територији АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
1041. Исправка Јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1042. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области привреде – Признање „Лазар Дунђерски“

________________________________________________

 Број 40  - 18.09.2019.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
965. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
966. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
967. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
968. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
969. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години
970. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години
971. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинским административним таксама
972. Покрајинска скупштинска одлука о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
973. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“
974. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење
975. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“

ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
976. Правилник о управи у Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
977. Правилник о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

978. Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о промени седишта Установе Студентског центра „Суботица“ у Суботици
979. Одлука о престанку мандата члана Савета факултета техничких наука у Новом Саду
980. Одлука о именовању члана Савета факултета техничких наука у Новом Саду
981. Одлука о престанку мандата члана Савета Пољопривреног факултета у Новом Саду
982. Одлука о именовању члана Савета Пољопривреног факултета у Новом Саду

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
983. Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Туристичке организације Војводине
984. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
985. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево
986. Решење о именовању вршиоца дужности директорке Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево
987. Решење о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад
988. Решење о именовању чланова Комисије за стамбена питања, распоред и опремање службених зграда и пословних просторија
989. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-41
990. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-65
991. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-79

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
992. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Техника и технологија 6 за шести разред основне школе, на хрватском језику

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
993. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Мали Иђош
994. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад општине Бач
995. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општине Рума

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

996. Конкурс о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2019. години

________________________________________________

 Број 39  - 11.09.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

944. Препорука о утврђивању мера за отклањање штете која се наноси екосистемима услед неодрживог коришћења и бацања производа израђених од пластике

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
945. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу пива на територији АП Војводине у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

946. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
947. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине
948. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina за 2018. годину
949. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра у Вршцу, Вршац
950. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-8
951. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-73
952. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-74
953. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-76
954. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-77
955. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-78

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
956. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 6, за шести разред основне школе, на мађарском језику
957. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 6, за шести разред основне школе, на хрватском језику
958. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Са осмехом, Ликовна култура, за шести разред основне школе, на мађарском језику
959. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 2, за други разред основне школе, на мађарском језику
960. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Свет око нас 2, за други разред основне школе, на мађарском језику
961. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура 2, за други разред основне школе, на мађарском језику

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

962. Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
963. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу пива на територији АП Војводине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
964. Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине

________________________________________________

 Број 38  - 05.09.2019.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

936. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-75

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

937. Јавни позив за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“
938. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе – Признање „Ференц Фехер“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
939. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области образовања – Признање „Ђорђе Натошевић“
940. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области људских и мањинских права – Признање „Људевит Мичатек“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
941. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта – Признање „Момчило Тапавица“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

942. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области равноправности полова – Признање „Милица Томић“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
943. Конкурс за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете

________________________________________________

 Број 37  - 28.08.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

924. Правилник о критеријумима за учешће у програму подстицања научноистраживачких организација и привреде

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
925. Одлука о стављању ван снаге Правилника о стручном усавршавању запослених у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

926. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2018. годину ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад
927. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Канцеларије за инклузију Рома за 2019. годину
928. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Канцеларије за инклузију Рома за 2019. годину
929. Решење о давању сагласности на Ценовник дрвних сортимената и осталог дрвета за огрев;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
930. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Математика 5, за пети разред основне школе, писан на румунском језику и писму
931. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Информатика и рачунарство 6, за шести разред основне школе, писан на мађарском језику и писму
932. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Физика 6, за шести разред основне школе, на мађарском језику
933. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Свет око нас 2, за други разред основне школе, писан на на словачком језику и писму
934. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 5, за пети разред основне школе, писан на румунском језику и писму
935. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура 2, за други разред основне школе, на русинском језику

________________________________________________

 Број 36  - 23.08.2019.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

864. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
865. Решење о давњу сагласности на Статут Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј
866. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Позоришном музеју Војводине
867. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени идопуни Ценовника ванпансионских услуга
868. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Ценовника уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2019/2020
869. Решење о разрешењу дужности члана Управног одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház у Суботици
870. Решење о именовању члана Управног одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház у Суботици
871. Решење о разрешењу дужности директора Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине
872. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци
873. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци
874. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Сомбор
875. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Сомбор
876. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Суботица
877. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Суботица
878. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Зрењанин
879. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Зрењанин
880. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац
881. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац
882. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за плућне болести „Др Будисав Бабић“ Бела Црква
883. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за плућне болести „Др Будисав Бабић“ Бела Црква
884. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за реуматске болести Нови сад;
885. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за реуматске болести Нови сад
886. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин
887. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин
888. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
889. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
890. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симовић“ Сомбор, Сомбор
891. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симовић“ Сомбор
892. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“ Ковин
893. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Кoвин“ Ковин
894. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник
895. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник
896. Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица
897. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица
898. Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Врбас, Врбас
899. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Врбас, Врбас
900. Решење о престанку дужности директорке Геронтолошког центра у Врбасу
901. Решење о именовању директорке Геронтолошког центра у Врбасу
902. Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“, Сомбор, Сомбор
903. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“, Сомбор, Сомбор
904. Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
905. Решење о именовању члана Управног одбора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
906. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Клинике за стоматологију Војводине
907. Решење о именовању вршиоца дужности директора Клинике за стоматологију Војводине
908. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Клиничког центра Војводине
909. Решење о именовању вршиоца дужности директора Клиничког центра Војводине
910. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за трансфузију крви Војводине
911. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за трансфузију крви Војводине
912. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
913. Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
914. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-71

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
915. Решење о одбијању захтева за одобравање рукописа уџбеника Музичка култура за пети разред основне школе на румунском језику и писму
916. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 6, за шести разред основне школе, на мађарском језику
917. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Музичка култура, за први разред основне школе, на румунском језику
918. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 5, за пети разред основне школе, на мађарском језику
919. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 6, за шести разред основне школе, на мађарском језику
920. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Техника и технологија 5, за пети разред основне школе, на мађарском језику
921. Решење о одобравању за издавање и употребу дела уџбеничког комплета Мађарски језик, за први разред основне школе, на мађарском језику
922. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 6, за шести разред основне школе, на мађарском језику
923. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Мађарски језик, за пети разред основне школе, на мађарском језику

________________________________________________

 Број 35  - 14.08.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

852. Одлука о условима и начину коришћења мобилних телефона за службене потребе;

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
853. Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и раду Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
854. Правилник о стручном усавршавању запослених у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

855. ешење о давању сагласности на Правилник изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Галерији ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића;
856. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и ситематизацији радних места у Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
857. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-5646/2019-1;

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
858. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
859. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
860. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
861. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

862. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 5, за пети разред основне школе, на мађарском језику;
863. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа другог наставног средства Мађарски језикРадна граматика, за пети разред основне школе, на мађарском језику;

________________________________________________

 Број 34  - 07.08.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

836. Други Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

837. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
838. Решење о давању сагласности на Одлуку којом се утврђује накнада за пружање стручно-саветодавних услуга сопственицима шума-правним лицима и правним лицима који поднесу захтев за жигосање посеченог дрвета
839. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2019. годину
840. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2019. годину
841. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Туристичке организације Војводине за 2018. годину
842. Решење о давању сагласности на Правилник о измени правилника о систематизацији радних места у Музеју савремене уметности Војводине
843. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Архиву Војводине
844. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине, Баноштор
845. Решење о именовању председника Надзорног одбора Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине, Баноштор
846. Решење о давању сагласности на Финансијски план Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2019. годину
847. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2019. годину
848. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за породични смештај и усвојење Суботица за 2019. годину
849. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Народног позоришта-Narodnog kazališta-Népszínház Суботица за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
850. Решење о разрешењу сталног судског преводиоца за француски језик

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

851. Други Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години

________________________________________________

 Број 33  - 31.07.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

816. Правилник о стручном усавршавању запослених у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

817. Решење о разрешењу дужности председника Надзорног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
818. Решење о именовању председника Надзорног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
819. Решење о разрешењу председника Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
820. Решење о именовању председника Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
821. Решење о разрешењу дужности чланице Управног одобра Специјалне болнице за рехабилатацију „Русанда“ Меленци
822. Решење о разрешењу правобраницоа Аутономне покрајине Војводине
823. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-70

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
824. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Техника и технологија 5 за пети разред основне школе, на румунском језику
825. Решење о одобравању за издавање и употребу дела уџбеничког комплета Мађарски језик, за први разред основне школе, на мађарском језику
826. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 1 (Уџбеник и Вежбанка) за први разред основне школе, на румунском језику
827. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета (Уџбеник и Радна свеска) Свет око нас 2, за други разред основне школе, на мађарском језику
828. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура 6, за шести разред основне школе, на русинском језику
829. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура, за први разред основне школе, на румунском језику
830. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Додатак из историје, за пети разред основне школе, на румунском језику
831. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Свет око нас (Уџбеник и Радна свеска) за први разред основне школе, на румунском језику
832. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за руски језик
833. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за словачки језик
834. Решење о постављењу сталних судских преводиоца за румунски језик
835. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за шпански језик

________________________________________________

 Број 32  - 17.07.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

810. Правилник за реализацију акције „Право на прву шансу“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
811. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години
812. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловста АП Војводине за 2019. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

813. Решење о престанку дужности директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

814. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години
815. Конкурс за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловста АП Војводине за 2019. годину

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42