П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 14  - 16.03.2022.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


386. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Шид-граница Хрватске, деонице Стара Пазова-Голубинци-Шид и железничке пруге Инђија-Голубинци;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

387. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање изградње, реконструкције и израде пројектно-техничке докуменатције водних објеката у јавној својини и израде пројектно-техничке докуменатције објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2022. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


388. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Установе за децу и омладину СОС Дечје Село „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица
389. Решење о давању сагласности на Статут Дома ученика средњих школа Сремска Митровица
390. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Румуна за 2022. годину
391. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна за 2022. године
392. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
393. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
394. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за социјалну заштиту
395. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за социјалну заштиту
396. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за социјалну заштиту
397. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за социјалну заштиту
398. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
399. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
400. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци

________________________________________________

 Број 13  - 10.03.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


365. Одлука о допуну Одлуке о одређивању станова за службене потребе;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

366. Правилник о додели субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2022. години;
367. Правилник о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2022. години;
368. Правилник о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2022. години.

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


369. Решење о давању сагласности на Финансијски план Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децембар 2022. године;
370. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине за 2022. годину;
371. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2022. годину;
372. Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама ценовника услуга за посетиоце у заштићеним подручјима;
373. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
374. Решење о разрешењу заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине;
375. Решење о разрешењу члана Управног одбора Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад;
376. Решење о именовању члана Управног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад;
377. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Туристичке организације Војводине;
378. Решење о именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације Војводине;
379. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-73/2022-32;
380. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 401-73/2022-33.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

381. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за кинески језик;
382. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 1, за први разред гимназије, писан на словачком језику и писму;
383. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Дигитални свет 1, за први разред основне школе, писан на русинском језику и писму.

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


384. Јавни позив за финансирање стручне праксе у 2022. години;
385. Јавни конкурс о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2022. години.

________________________________________________

 Број 12  - 02.03.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ


335. Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

336. Правилник о додели средстава за финансирање стручне праксе у 2022. години;
337. Правилник о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге и циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2022. године;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


338. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Хрвата за 2022. годину
339. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Хрвата за 2022. годину
340. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину
341. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину
342. Решење о давању сагласности на Финансијски план Издавачког завода „Форум“ за 2022. годину
343. Решење о давању сагласности на План и програм рада Издавачког завода „Форум“ за 2022. годину
344. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2022. годину
345. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2022. годину
346. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Туристичке организације Војводине
347. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
348. Решење о давању претходне сагласности за расписивање Јавног конкурса за именовање директора Завода за културу војвођанских Русина
349. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Народног позоришта Суботица
350. Решење о именовању директора Народног позоришта Суботица
351. Решење о разрешењу члана Управног одбора Научног института за прехрамбене технологије
352. Решење о именовању члана Управног одбора Научног института за прехрамбене технологије
353. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-4
354. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-27
355. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-28
356. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-29
357. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-30
358. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-31

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ


359. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области науке-признање „Милутин Миланковић“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

360. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

361. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АПВ за суфинансирање израде пројектно-техничке документације;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

362. Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката унапређења културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2022. години;
363. Измена Конкурса за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
364. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АПВ у 2022. години-набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката

________________________________________________

 Број 11  - 23.02.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


313. Одлука о усвајању Покрајинског акционог плана запошљавања у Аутономној

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

314. Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова;
315. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на покрајини Војводини за 2022. годину територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за 2022. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


316. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
317. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
318. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
319. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
320. Решење о давању сагласности на Финансијски план Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
321. Решење о давању сагласности на Програм рада Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
322. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2022. годину
323. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2022. годину
324. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децембар 2021. године
325. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине за 2021. годину
326. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-22
327. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-24
328. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-25

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

329. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

330. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад општине Чока;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ


331. Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2022. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

332. Измена Јавног конкурса за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организацији чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

333. Јавни конкурс за публиковање радова у области равноправности полова;
334. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за 2022. годину.

________________________________________________

 Број 10  - 18.02.2022.


ОПШТИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


295. Одлукa о садржини и форми образца пријаве и образац пријаве на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања;
296. Одлукa о садржини и форми образца за оцењивање пријаве предлога и образац за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања;
297. Одлукa о садржини и форми образца пријаве и образац пријаве на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта;
298. Одлукa о садржини и форми образца за оцењивање пријаве предлога и образац за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта;
299. Одлукa о садржини и форми образца пријаве и образац пријаве на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе;
300. Одлукa о садржини и форми образца за оцењивање пријаве предлога и образац за оцењивање пријаве предлога пројекта за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе;
301. Одлукa о садржини и форми образца пријаве и образац пријаве на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја;
302. Одлукa о садржини и форми образца за оцењивање пријаве предлога и образац за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја;
303. Одлукa о садржини и форми образца пријаве и образац пријаве на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре;
304. Одлукa о садржини и форми образца за оцењивање
пријаве предлога и образац за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре;
305. Одлукa о садржини и форми образца пријаве и образац пријаве на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода;
306. Одлукa о садржини и форми образца за оцењивање пријаве предлога и образац за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода;

ОГЛАСНИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


307. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
308. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
309. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе
310. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
311. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
312. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода

________________________________________________

 Број 9  - 17.02.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


264. Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2022. години
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
265. Правилник о додели средстава за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини и израде пројектно техничке документације објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2022. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


266. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар
267. Решење о давању сагласности на Финансијски план Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар за
2022. годину
268. Решење о давању сагласности на Програм рада Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар за 2022. годину
269. Решење о давању сагласности на Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2022. годину
270. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2022. годину
271. Решење о давању сагласности на Финансијски план Позоришног музеја Војводине за 2022. годину
272. Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришног музеја Војводине за 2022. годину
273. Решење о давању сагласности на Финансијски план Народног позоришта Суботица за 2022. годину
274. Решење о давању сагласности на Програм рада Народног позоришта Суботица за 2022. годину
275. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2022. годину
276. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици
277. Решење о именовању директора Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици
278. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју
279. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју
280. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју
281. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју
282. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду
283. Решење о именовању чланова Управног одбора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду
284. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Сремска Митровица
285. Решење о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Сремска Митровица
286. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-3
287. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-19
288. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-20
289. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-21
290. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-23

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


291. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини и израде
пројектно техничке документације објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

292. Јавни конкурс ради финансирања и суфинансирања пројеката - за текућа улагања, која реализују управљачи заштићених подручја на територији Аутономне покрајине Војводине у току 2022. године;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

293. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних cредстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

294. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2022. години.

________________________________________________

 Број 8  - 09.02.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


223. Правилник о изменама и допуни Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину;
224. Правилник о изменама и допуни Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину;

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

225. Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња у АП Војводини;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


226. Решење о овлашћењу за закључивање Колективног уговора за Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад, у име оснивача;
227. Решење о давању сагласности на Финансијски план Педагошког завода Војводине за 2022. годину
228. Решење о давању сагласности на Програм рада Педагошког завода Војводине за 2022. годину
229. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Мађара за 2022. годину
230. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Мађара за 2022. годину
231. Решење о давању сагласности на Финансијски план Војвођанског симфонијског оркестра за 2022. годину
232. Решење о давању сагласности на Програм рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2022. годину
233. Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја савремене уметности Војводине за 2022. годину
234. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја савремене уметности Војводине за 2022. годину
235. Решење о давању сагласности на Финансијски план Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2022. годину
236. Решење о давању сагласности на Програм рада Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2022. годину
237. Решење о давању сагласности на Финансијски план Архива Војводине за 2022. годину
238. Решење о давању сагласности на Програм рада Архива Војводине за 2022. годину
239. Решење о давању сагласности на Финансијски план Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2022. годину
240. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2022. годину
241. Решење о давању сагласности на Правилник о другим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Геронтолошком центру „Срем“ Рума
242. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Културном центру Војводине „Милош Црњански“, Нови Сад
243. Решење о престанку дужности директора Установе за децу и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици
244. Решење о именовању директора Установе за децу и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици
245. Решење о престанку дужности директора Позоришног музеја Војводине
246. Решење о именовању директора Позоришног музеја Војводине
247. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Шид“, Шид
248. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Шид“, Шид
249. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Дома здравља Кула
250. Решење о именовању председника Надзорног одбора Дома здравља Кула
251. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-2
252. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-18

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

253. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Дигитални свет 2, за други разред основне школе, писан на словачком језику и писму;

________________________________________________

 Број 7   - 08.02.2022.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


202. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
203. Покрајинска скупштинска одлука о задуживању код Европске банке за обнову и развој за финансирање капиталних инвестиционих расхода;
204. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Шид-граница Хрватске, деонице Стара Пазова-Голубинци-Шид и железничке пруге Инђија-Голубинци;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

205. Правилник о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2022. години;
206. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2022. години;
207. Правилник о измени Правилника за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


208. Одлука о престанку мандата члана Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду;
209. Одлука о именовању члана Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду;
210. Одлука о престанку мандата члана Савета Филозофског факултета у Новом Саду;
211. Одлука о престанку мандата члана Савета Филозофског факултета у Новом Саду;
212. Одлука о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду;
213. Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине;
214. Одлука о именовању члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА


215. Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење становања на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
216. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2022. години;
217. Одлука о измени Конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2022. години;
218. Одлука о измени Конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

219. Јавни конкурс за суфинансирање образовних програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2022. годину;
220. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина-за 2022. годину;
221. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме и израду пројектно-техничке документације установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2022. годину;
222. Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске у 2022. години.

________________________________________________

 Број 6  - 02.02.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


148. Одлука о додели бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

149. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинасирање атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2022. години;
150. Правилник за доделу подстицајних средстава путем конкурса за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

151. Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

152. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или та унапређење становања на територији Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

153. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима;
154. Правилник о додели бесповратних подстицајних
средстава за суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

155. Решење о давању сагласности на Финансијски план Канцеларије за инклузију Рома за 2022. годину
156. Решење о давању сагласности на Програм рада Канцеларије за инклузију Рома за 2022. годину
157. Решење о давању сагласности на Финансијски план
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2022. годину
158. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2022. годину
159. Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја Војводине за 2022. годину
160. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Војводине за 2022. годину
161. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinskýsh Slovákov за 2022. годину
162. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinskýsh Slovákov за 2022. годину
163. Решење о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације Војводине за 2022. годину
164. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Војводине за 2022. годину
165. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту природе за 2022. годину
166. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину
167. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину
168. Решење о давању сагласности на Финансијски план
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2022. годину
169. Решење о давању сагласности на Програм рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2022. годину
170. Решење о давању сагласности на Финансијски план Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2022. годину
171. Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2022. годину
172. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Панчево
173. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Панчево
174. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква
175. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква
176. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-11
177. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-12
178. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-13
179. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-15
180. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-16
181. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-17
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
182. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

183. Решење о накнади за рад и другим трошковима председника и чланова Управног и Надзорног одбора Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар;
184. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 8, за осми разред основне школе, писан на словачком језику и писму;
185. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 2, за други разред гимназије природно-математичког смера, писан на мађарском језику и писму;

________________________________________________

 Број 5  - 19.01.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


117. Одлука о поступку припреме и садржини плана развоја Аутономне покрајине Војводине 2022-2030. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

118. Правилник о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2022. годину;
119. Правилник за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2022. годину;
120. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

121. Правилник о критеријумима за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


122. Решење о именовању директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад
123. Решење о давању сагласности на Финансијски план Српског народног позоришта за 2022. годину
124. Решење о давању сагласности на Програм рада Српског народног позоришта за 2022. годину
125. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2022. годину
126. Решење о измени Решења о именовању чланова Комисије за стамбена питања, распоред и опремање службених зграда и пословних просторија
127. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћнице покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
128. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-6
129. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-7
130. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-8
131. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-9
132. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-10

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

133. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад општине Ириг у Иригу;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

134. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Филозофија 3, за трећи разред гимназије, писан на хрватском језику и писму;
135. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Музичка култура 2, за други разред гимназије друштвено-језичког смера, писан на мађарском језику и писму;
136. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 3, за трећи разред гимназије, писан на хрватском језику и писму;
137. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Психологија 2, за други разред гимназије, писан на хрватском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


138. Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2022. годину;
139. Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2022. годину;
140. Конкурс за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

141. Јавни конкурс за регресирање превоза студената у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину;
142. Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

143. Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


144. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2022. години;
145. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години за децу и породицу-матерински додатак;
146. Јавни оглас за доделу средстава иу буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години за децу и породицу-за биомедицински потпомогнуто оплођење.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

147. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42