П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 4  - 19.01.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


42. Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2022. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније
43. Одлука о поступку и критеријумима за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
44. Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години
45. Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

46. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавкe прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2022. години
47. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2022. години
48. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2022. години
49. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години
50. Правилник за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2022. години
51. Правилник o додели средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу пива на територији АП Војводине у 2022. години
52. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2022. години
53. Правилник o додели средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа (укључујући и печурке), на територији АП војводине у 2022. године
54. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2022. години
55. Правилник о додели средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високо образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме
56. Правилник о додели средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. години а које реализују удружења
57. Правилник o додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2022. години
58. Правилник за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

59. Решење о номиналном износу суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за 2022. годину
60. Решење о номиналном износу материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете за 2022. годину
61. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
62. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Тител
63. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2022. годину
64. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
65. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
66. Решење о давању сагласности на ценовник дрвних сортимената и осталог дрвета за огрев ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
67. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа Суботица
68. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа Суботица
69. Решење о престанку дужности управника Српског народног позоришта, Нови Сад
70. Решење о именовању управника Српског народног позоришта, Нови Сад
71. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду
72. Решење о именовању председника Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду
73. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-2
74. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-3
75. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-4
76. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-5

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРAТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ


77. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника
генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
78. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
79. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


80. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјлани рад општине Бачка Паланка у Бачкој Паланци;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


81. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2022. години;
82. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређивање права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у
2022. години;
83. Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница за 2022. годину;
84. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови обуке талентованих ученика средњих школа са територије АП Војводине и наставника у својству предавача на Андревљу за 2022. годину;
85. Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
86. Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години
87. Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2022. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

88. Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2022. години;
89. Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2022. години;
90. Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2022. години;
91. Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години
92. Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина-националних заједница у АП Војводини у 2022. години;
93. Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката и
програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2022. години;
94. Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2022. години;
95. Конкурс за суфинaнсирање набавке књига, других публикација и електронских књига, за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

96. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2022. години;

________________________________________________

 Број 3  - 12.01.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1.Одлука којом се утврђују Општи програм обуке за 2022. годину и Програм обуке руководилаца за 2022. годину
2.Одлука о усвајању Покрајинског акционог плана запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину
3.Закључак о Програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


4.Решење о давању сагласности на Финансијски план Спомен-збирке Павла Бељанског за 2022. годину
5.Решење о давању сагласности на Програм рада Спомен-збирке Павла Бељанског за 2022. годину
6.Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2022. годину
7.Решење о давању сагласности на Програм заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2022. годину
8.Решење о давању сагласности на Програм пословања
9.Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић‟ Палић за 2022. годину
10.Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског Секретара за финансије
11.Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
12.Решење о разрешењу правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
13.Решење о постављењу правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
14.Решење о разрешењу заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
15.Решење о постављењу заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
16.Решење о престанку дужности директора Завода за јавно здравље Кикинда
17.Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Кикинда
18.Решење о разрешењу вршиоца дужности директорa Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци
19.Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци
20.Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа Сомбор
21.Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа Сомбор
22.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-1

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

25.Решење о накнади за рад и другим трошковима председника и чланова Управног и Надзорног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду.

________________________________________________

 Број 2  - 15.01.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1.Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о начину поступања са електронским фактурама

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

2.Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка приороде „Јегричка“ у 2022. години;
3.Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка приороде „Бељанска Бара“ у 2022. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


4.Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова радних места Покрајинског завода за социјалну заштиту
5.Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад
6.Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Архива Војводине у Новом Саду
7.Решење о давању сагласности на III измене и допуне Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2021. годину
8.Решења о давању сагласности на измене Програма рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2021. годину
9.Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину
10.Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за финансије
11.Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за финансије
12.Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за здравство
13.Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
14.Решење о давању претходне сагласности за расписивање Јавног конкурса за именовање директора Народног позоришта, Naradnog kazališta, Népszínház, Суботица

________________________________________________

 Број 55  - 04.01.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


1.Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2022. години-подизање нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре,
2.Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2022. години-набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката,
3.Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2022. години;
4.Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2022. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


5.Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Музичка култура 5, за пети разред основне школе, писан на русинском језику и писму.

________________________________________________


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1739. Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора Аутономне покрајине Војводине а припадају јавном сектору

ПОСЕБНИ ДЕО

1740. Решење о овлашћењу покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство за закључење Колективног уговора код послодавца ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад;
1741. Решењe о изменама Решења о образовању Жалбене комисије Аутономне покрајине Војводине;
1742. Решење о давању сагласности на Статут Пољопривредне школе са домом ученика Бачка Топола;
1743. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин;
1744. Решење о давању сагласности на измене Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2021. годину;
1745. Решење о давању сагласности на измене Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2021. годину;
1746. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, за 2022. годину;
1747. Решење о давању претходне сагласности на Предлог правилника о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић;
1748. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Архива Војводине за 2021. годину;
1749. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за здравство;
1750. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за здравство;
1751. Решења о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије;
1752. Решења о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије;
1753. Решења о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност,
1754. Решења о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност;
1755. Решење о разрешењу председника Управног одбора Опште болнице Суботица;
1756. Решење о именовању председника Управног одбора Опште болнице Суботица;
1757. Решење о разрешењу дужности директора Покрајинског фонда за развој пољопривреде;
1758. Решење о именовању директора Покрајинског фонда за развој пољопривреде;
1759. Решење о преносу средства у текућу буџетску резерву број 401-8/2021-26;
1760. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2021-186;
1761. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2021-187;
1762. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2021-188;
1763. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2021-189;
1764. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2021-190;
1765. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2021-191;
1766. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2021-192;
1767. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2021-193
1768. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2021-194;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1769. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима, за осми разред основне школе, писан на словачком језику и писму;
1770. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 2, за други разред гимназиије са Решењима задатака уз уџбеник Математика за други разред гимназије, писан на словачком језику и писму;
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
1771. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад „1. март“ Алибунар;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ


1772. Одлука о измени јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2021. години

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА

1773. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

 Број 54  - 16.12.2021.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1710. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
1711. Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
1712. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину;
1713. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
1714. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
1715. Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера за
спровођење годишњег одгајивачког програма у сточарству у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину;
1716. Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години;
1717. Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у АП Војводини за 2022. годину;
1718. Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години;
1719. Покрајинска скупштинска одлука о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
1720. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину
1721. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину
1722. Покрајинска скупштинске одлука о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину
1723. Покрајинска скупштинска одлука о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину
1724. Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину
1725. Покрајинска скупштинска одлука о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину
1726. Покрајинска скупштинска одлука о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину
1727. Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину;
1728. Покрајинска скупштинска одлука о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским администрaтивним таксама;
1729. Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Бела Црква;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1730. Одлука о престанку мандата заменика Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана;
1731. Одлука о избору заменика Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана;
1732. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;
1733. Одлука о разрешењу члана Савета Педагошког факултета у Сомбору;
1734. Одлука о именовању члана Савета Педагошког факултета у Сомбору;
1735. Одлука о разрешењу председника и чланова Управног одбора Универзитетског Клиничког центра
Војводине;
1736. Одлука о именовању председника и чланова Управног одбора Универзитетског Клиничког центра Војводине;
1737. Одлука о разрешењу председника и чланова Надзорногодбора Универзитетског Клиничког центра Војводине;
1738. Одлука о именовању председника и чланова Надзорног одбора Универзитетског Клиничког центра Војводине.

________________________________________________

 Број 53  - 15.12.2021.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1675. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1676. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1677. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Специјалне болнице за неуролошка
обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен
1678. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Сремска Митровица
1679. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Сремска Митровица
1680. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Сремска Митровица
1681. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Сремска Митровица
1682. Решење о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута Средњошколског дома Нови Сад
1683. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Канцеларији за инклузију Рома
1684. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Канцеларије за инклузију Рома за 2021. годину
1685. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Канцеларије за инклузију Рома за 2021. годину
1686. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Спомен-збирке Павла Бељанског за 2021. годину
1687. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2021. годину
1688. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2021. годину
1689. Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-82
1690. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-43
1691. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-50
1692. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-52
1693. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-23
1694. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-24
1695. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-25
1696. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-179
1697. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-180
1698. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-181
1699. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-182
1700. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-183
1701. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-184
1702. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-185

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1703. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Рачунарство и информатика, за први разред гимназије, писан на словачком језику и писму;
1704. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Румунски језик 6, за шести разред основне школе, писан на румунском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


1705. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине „Оџаци“ у Оџацима;
1706. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Мали Иђош;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА


1707. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2021. години;
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
1708. Одлука о измени Јавног конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима;
1709. Одлука о измени Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2021. години.

________________________________________________

 Број 52  - 08.12.2021.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1655. Одлука о измени Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1656. Правилник о организацији 9.Спортске олимпијаде школске омладине Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО

1657. Решење о давању сагласности на Статут Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар
1658. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2021. годину
1659. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2021. годину
1660. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи
1661. Решење о именовању директора Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи
1662. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома „Ветерник“ у Ветернику
1663. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома „Ветерник“ у Ветернику
1664. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома „Ветерник“ у Ветернику
1665. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома „Ветерник“ у Ветернику
1666. Решење о разрешењу члана Управног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине
1667. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-22
1668. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-176
1669. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-177
1670. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-178

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1671. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Дигитални свет 2, за други разред основне школе, писан на мађарско језику и писму;
1672. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Физика 8, за осми разред основне школе, писан на словачком језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


1673. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Стара Пазова;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ


1674. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у АП Војводини за избор домаћина 9.Спортске олимпијаде школске омладине Војводине.

________________________________________________

 Број 51  - 01.12.2021.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1625.Одлука о образовању Радне групе за одређивање програмског оквира „Музеја 20 21“
1626.Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1627. Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћајне и путне инфраструктуре у 2021. години;

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1628. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва;

ПОСЕБНИ ДЕО

1629. Решење о давању сагласности на коришћење знака „Најбоље из Војводине“
1630. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Научног института за прехрамбене технологије у Новом Саду, за 2020. годину
1631. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели нето добити Института за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад, за 2020. годину
1632. Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ за 2021. годину
1633. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
1634. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
1635. Решење о престанку дужности директора Завода за културу војвођанских Хрвата у Суботици
1636. Решење о именовању директора Завода за културу војвођанских Хрвата у Суботици
1637. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
1638. Решење о именовању вршиоца дужности директора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
1639. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
1640. Решење о именовању вршиоца дужности директора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
1641. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-51
1642. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-20
1643. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-21
1644. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-168
1645. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-169
1646. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-170
1647. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-171
1648. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-172
1649. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-173
1650. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-174
1651. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-175

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ


1652. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћајне и путне инфраструктуре у 2021. години;

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1653. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва;


ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1654. Измена Јавног конкурса за доделу бесповрaтних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2021. години;

________________________________________________

 Број 50  - 30.11.2021.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1615. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;
1616. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси;
1617. Покрајинска скупштинска одлука о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1618. Одлука о допуни Одлуке о избору председника и чланова Одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1619. Одлука о именовању члана Савета Правног факултета у Новом Саду;
1620. Одлука о престанку мандата члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ


1621. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
1622. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
1623. Решење о постављењу дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
1624. Решење о постављењу дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42