П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 49  - 24.11.2021.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1601. Покрајинска уредба о начину поступања са електронским фактурама

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1602. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2021. годину
1603. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу војвођанских Русина– Завод за културу войводянских Руснацох за 2021. годину
1604. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1605. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1606. Решење о престанку дужности директора Дома „Ветерник“ у Ветернику
1607. Решење о именовању директора Дома „Ветерник“ у Ветернику
1608. Решење о престанку дужности директора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми
1609. Решење о именовању вршиоца дужности директора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми
1610. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Рума“ Рума
1611. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Рума“ Рума
1612. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске 127 број: 401-9/2021-59 од 28. маја 2021. године
1613. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-167

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


1614. Јавни позив за финансирање стручне праксе најбољих дипломираних студената факултета са седиштем на територији АП Војводине који се налазе у саставу Универзитета чије је седиште на територији АП Војводине у школској 202/2021. години:

________________________________________________

 Број 48  - 19.11.2021.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1583. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2021. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1584. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Српског народног позоришта у Новом Саду
1585. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова
1586. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-19
1587. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-9/2021-160
1588. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-161
1589. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-162
1590. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-9/2021-163
1591. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-164
1592. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-165
1593. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-166

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1594. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 2, за други разред гимназије, писан на словачком језику и писму;
1595. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Рачунарство и информатика 3, за трећи разред гимназије, писан на хрватском језику и писму;
1596. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Ромски језик са елементима националне културе, за пети разред основне школе, писан на ромском језику и писму;
1597. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Ромски језик са елементима националне културе, за шести разред основне школе, писан на ромском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


1598. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад „Шид“ у Шиду

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


1599. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава лоаклним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2021. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1600. Измена Јавног позива за подношење пријаве за доделу признања за научну изузетност.

________________________________________________

 Број 47  - 10.11.2021.ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1544. Измена Покрајинског акционог плана запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1545. Правилник о додели средстава за финансирање стручне праксе најбољих дипломираних студената факултета са седиштем на територији АП Војводине који се налазе у саставу универзитета чије је седиште на територији АП Војводине у школској 2020/21 години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1546. Решење о броју диплома и награда које ће се доделити даровитим ученицима и њиховим менторима
1547. Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ за 2021. годину
1548. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити остварене у 2020. години у Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
1549. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2021. годину
1550. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Српског народног позоришта за 2021. годину
1551. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Српског народног позоришта за 2021. годину
1552. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја Војводине за 2021. годину
1553. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Музеја Војводине за 2021. годину
1554. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода „Форум“- Forum Könyvkiadó Intézet за 2021. годину
1555. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Издавачког завода „Форум“- Forum Könyvkiadó Intézet за 2021. годину
1556. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Привредног друштва Пословни инкубатор Нови Сад за 2020. годину
1557. Решење о давању претходне сагласности за расписивање јавног конкурса за именовање директора Позоришног музеја Војводине, Нови Сад
1558. Решење о давању претходне сагласности за расписивање јавног конкурса за именовање управника Српског народног позоришта, Нови Сад
1559. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Музеја савремене уметности Војводине, Нови Сад
1560. Решење о именовању директора Музеја савремене уметности Војводине, Нови Сад
1561. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад
1562. Решење о именовању директора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад
1563. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас
1564. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас
1565. Решење о разрешењу члана Управног одбора Средњошколског дома Нови Сад
1566. Решење о именовању члана Управног одбора Средњошколског дома Нови Сад
1567. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-7/2021-4
1568. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-17
1569. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-18
1570. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-154
1571. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-155
1572. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-156
1573. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-157
1574. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-158
1575. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-159
1576. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-117
1577. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-13

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1578. Решење о измени Решења о образовању испитних одбора за полагање правосудног испита;
1579. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Математика 1, уџбеник за први разред гимназије, писан на словачком језику и писму;
1580. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеничког комплета Мађарски језик 8, за осми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


1581. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


1582. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2021. години за израду пројектно-техничке документације и реализацију пројектних активности на решавању проблема неадекватног одлагања отпада-санација, рекултивација дивљих депонија и санација и рекултивација деградираних површина на територији Аутономне покрајине Војводине;

________________________________________________

 Број 46  - 03.11.2021.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1511. Одлука о измени Одлуке о образовању Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1512. Правилник о измени и допуни Правилника о школском календару за основне школе са сeдиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину;
1513. Правилник о измени и допуни Правилника о школском календару за средње школе са сдиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску
2021/2022. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1514. Правилник о изменама Правилника о додели
бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1515. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2021. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1516. Решење о именовању вршиоца дужности председника и чланова Управног одбора Креативног центра „Хертеленди - Бајић“ Бочар
1517. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2021. годину
1518. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра Врбас у Врбасу
1519. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2021. годину
1520. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2021. годину
1521. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2021. годину
1522. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2021. годину
1523. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2021. годину
1524. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2021. годину
1525. Решење о престанку дужности директора Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina у Зрењанину
1526. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina у Зрењанину
1527. Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina у Зрењанину
1528. Решење о именовању вршиоца дужности председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina у Зрењанину
1529. Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina у Зрењанину
1530. Решење о именовању вршиоца дужности председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina у Зрењанину
1531. Решење о разрешењу члана Управног одбора Студентског културног центра у Новом Саду
1532. Решење о именовању члана Управног одбора Студентског културног центра у Новом Саду
1533. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-14
1534. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-15
1535. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-16
1536. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-152
1537. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-153
1538. Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-77
1539. Решење о исправци грешке у Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401- 9/2021-149
1540. Решење о изменама Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-130

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1541. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеничког комплета Математика 8, за осми разред основне школе, писан на румунском језику и писму;
1542. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 8, за осми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


1543. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад у Сенти.

________________________________________________

 Број 45  - 28.10.2021.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1475. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“;
1476. Усклађени динарски износи из Тарифе покрајинских административних такси

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1477. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине;
1478. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1479. Правилник о унапређењу и развоју руралне инфраструктуре и услуга на територији АП Војводине у 2021. години;
1480. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2021. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1481. Правилник о допуни Правилника о поступку за доделу Признања за научну изузетност истраживачима на територији АП Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1482. Решење о давању сагласности на Правилник о другим Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра Бачка Паланка
1483. Решење о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда
1484. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
1485. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Позоришног музеја Војводине за 2021. годину
1486. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2021. годину
1487. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Музеја савремене уметности Војводине за 2021. годину
1488. Решење о давању сагласности на I Измене и допуне
Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину
1489. Решење о давању сагласности на I Измене и допуне
Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину
1490. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину
1491. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици
1492. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици
1493. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици
1494. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици
1495. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Кањижи
1496. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Кањижи
1497. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Кањижи
1498. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Кањижи
1499. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-12
1500. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-13
1501. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-148
1502. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-149
1503. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-150
1504. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-151

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ


1505. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине;
1506. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1507. Конкурс за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга на територији АП Војводине у 2021. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1508. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана и другим непрофитним организацијама са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2021. години-манифестације;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1509. Јавни позив за подношење пријаве за доделу Признања за научну изузетност;
1510. Измена Јавног позива за подношење пријаве за доделу Признања за научну изузетност.

________________________________________________

 Број 44  - 20.10.2021.ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1438. Одлука о промени назива Клиничког центра Војводине
1439. Одлука о изменама Одлуке о образовању Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине
1440. Одлука о изменама Одлуке о образовању Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине
1441. Одлука о изменама Одлуке о образовању Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине
1442. Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за председавање Аутономне покрајине Војводине Радном заједницом подунавских регија 2021-2022. године
1443. Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине Аутономне покрајине Војводине
1444. Одлука о покретању поступка за избор директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад, путем јавног конкурса
1445. Одлука о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
1446. Правилник о додели бесповратних финансијских средстава за реализацију активности удружења грађана са територије АП Војводине у чијем су делокругу пољопривредна активност и рурални развој;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1447. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Архива Војводине у Новом Саду
1448. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2021. годину
1449. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2021. годину
1450. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2021. годину
1451. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2021. годину
1452. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
1453. Решење о разрешењу члана Скупштине друштва са ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Нови Сад“
1454. Решење о именовању члана Скупштине друштва са ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Нови Сад“
1455. Решење о разрешењу председника Управног одбора Института за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду
1456. Решење о именовању председника Управног одбора Института за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду
1457. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Алибунар“ Алибунар
1458. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Алибунар“ Алибунар
1459. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Алибунар“ Алибунар
1460. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Алибунар“ Алибунар
1461. Решење о разрешењу председника Управног одбора Завода за јавно здравље Сремска Митровица
1462. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-141
1463. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-142
1464. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-143
1465. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-144
1466. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-145
1467. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-146
1468. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-147

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1469. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Историја 1, за први разред гимназије, писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА


1470. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2021. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1471. Конкурс за доделу бесповратних финансијских средстава за реализацију активности удружења грађана са територије АП Војводине у чијем делокругу су пољопривредна активност и рурални развој;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1472. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката у туризму АПВ у 2021. години-набавка машина и опрема и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката;
1473. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана и другим непрофитним организацијама са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2021. години - манифестације;

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

1474. Јавни конкурс за доделу студентских стипендија у школској 2021/2022. години;

________________________________________________

 Број 43  - 13.10.2021.ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1411. Одлука о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима у надлежности Аутономне покрајине Војводине
1412. Одлука о изменама Одлуке о образовању Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине
1413. Одлука о изменама и допуни Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ


1414. Правилник о поступку за доделу признања за научну изузетност истраживачима на територији АП Војводине
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“
1415. Одлука о утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов „бућком“ за 2022. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1416. Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2021. годину
1417. Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за јавно здравље Војводине
1418. Решење о именовању члана Управног одбора Института за јавно здравље Војводине
1419. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад
1420. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад
1421. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад
1422. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад
1423. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-8
1424. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-9
1425. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-10
1426. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-11
1427. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер
1428. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-134
1429. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-135
1430. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-136
1431. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-137
1432. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-138
1433. Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-139
1434. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-140

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1435. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 2, за други разред гимназије, писан на хрватском језику и писму;
1436. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Хемија 8, за осми разред основне школе, писан на словачком језику и писму.

ОГЛАСНИ ДЕО
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА


1437. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

 Број 42  - 06.10.2021.


ОПШТИ ДЕО
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА


1381. Правилник о додели студентских стипендија за школску 2021/2022 годину

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1382. Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског завода за равноправност полова удружењима грађана за област равноправности полова са циљем унапређења родне равноправности у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години; (ступа на снагу 6. октобра 2021)
Покрајински прописи - социјална заштита
1383. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава за финансирање израде локалних акционих планова за унапређење родне равноправности јединица локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину; (ступа на снагу 6. октобра 2021)
Покрајински прописи - социјална заштита

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1384. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за финансије
1385. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
1386. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за финансије
1387. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
1388. Решење о престанку дужности директора Опште болнице Суботица, Суботица
1389. Решење о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Суботица, Суботица
1390. Решење о давању сагласности на Правилник о трећим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Установи социјалне заштите Геронтолошки центар „Нови Сад“, Нови Сад
1391. Решење о давању сагласности на Финансијски план о изменама и допунама Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 2021. годину
1392. Решење о давању сагласности на Програм рада о изменама Програма рада Педагошког завода Војводине за 2021. годину
1393. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе за 2021. годину
1394. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2021. годину
1395. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2021. годину
1396. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2021. годину
1397. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2021. годину
1398. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад
1399. Решење о именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад
1400. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-107
1401. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-130
1402. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-131
1403. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-132

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1404. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за мађарски и хрватски језик;
1405. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеничког комплета Математика 8, за осми разред основне школе, писан на хрватском језику и писму;
1406. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Биологија 2, за други разред гимназије, писан на хрватском језику и писму;
1407. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Географија 8, за осми разред основне школе, писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ


1408. Јавни конкурс за финансирање израде акционог плана политике за младе у АП Војводини за период од 2022. до 2025. године;

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1409. Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског завода за равноправност полова удружењима грађана за област равноправности полова са циљем унапређења родне равноправности у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години;
1410. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање израде локалних акционих планова за 2021. годину;

________________________________________________

 Број 41  - 30.09.2021.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1357. Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
1358. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2021. годину
1359. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
1360. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
1361. Решење о именовању вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
1362. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Сремска Митровица
1363. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Сремска Митровица
1364. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Опово
1365. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Опово
1366. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Опово
1367. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Опово
1368. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Ковачица“ Ковачица
1369. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Ковачица“ Ковачица
1370. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Ковачица“ Ковачица
1371. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Ковачица“ Ковачица
1372. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици
1373. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Русина-Завод за културу войводянских Руснацох у Новом Саду
1374. Решење о именовању председнице и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Русина -Завод за културу войводянских Руснацох у Новом Саду
1375. Решење о давању претходне сагласности за расписивање Јавног конкурса за именовање директора Музеја савремене уметности Војводине, Нови Сад
1376. Исправка Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
СКУПШТИНА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ
1377. Одлука о именовању директора

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


1378. Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање израде планске документације;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1379. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1380. Јавни конкурс за доделу средстава за даровите студенте установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2021.годину

________________________________________________

 Број 40  - 22.09.2021.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1308. Одлука о оснивању Креативног центра „Хертеленди– Бајић” Бочар;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1309. Одлука о измени Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ У ТУРИЗАМ

1310. Правилник за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
1311. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње на територији АП Војводине у 2021. години;
1312. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2021. години на територији АП Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1313. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
1314. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
1315. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
1316. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
1317. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
1318. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
1319. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
1320. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
1321. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
1322. Решење о разрешењу директорке Историјског архива Бела Црква
1323. Решење о именовању директорке Историјског архива Бела Црква
1324. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за јавно здравље Војводине
1325. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за јавно здравље Војводине
1326. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Института за јавно здравље Војводине
1327. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за јавно здравље Војводине
1328. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Покрајинског завода за заштиту природе
1329. Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“, Палић за 2021. годину
1330. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-117
1331. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-118
1332. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-119
1333. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-120
1334. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-121
1335. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-122
1336. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-123
1337. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-124
1338. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-125
1339. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-126
1340. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-127
1341. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-128
1342. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-129

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1343. Решењe о образовању Радне групе за оснивање Хрватског образовно-васпитног центра;
1344. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 2, за други разред основне школе писан на мађарском језику и писму;
1345. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеничког комплета Русински језик и Русински језик и култура изражавања 6, за шести разред основне школе;
1346. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 8, за осми разред основне школе писан на русинском језику и писму;
1347. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеничког комплета Физика 8, за осми разред основне школе писан на хрватском језику и писму;
1348. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Рич по рич-Буњевачки језик са елементима националне културе, за пети и шести разред основне школе писан на буњевачком језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1349. Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1350. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2021. години;
1351. Исправка Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана и другим непрофитним организацијама са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2021. години-манифестације;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1352. Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сардањи са научноистраживачким организацијама Републике Српске;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1353. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2021. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1354. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње на територији АП Војводине у 2021. години;
1355. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2021. години на територији АП Војводине; 1356. Измена Конкурса за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2021. години.

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42