СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 45  - 18. 09. 2018.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

932. Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинском антикорупцијскoм плану
933. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017- 2021. године
934. Покрајинска скупштинска одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
935. Покрајинска скупштинска одлука о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине
936. Покрајинска скупштинска одлука о измени и допуни Покрајинске скупштинске Одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
937. Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

938. Одлука о изменама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика
939. Одлука о престанку функције заменика председника Покрајинске изборне комисије
940. Одлука о престанку мандата члана Одбора за питања уставно-правног положаја Покрајине

________________________________________________

 Број 44  - 14. 09. 2018.


ОПШТИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АПВ
906. Одлука о Измени Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
907. Правилник о поступку избора јединица локалних самоуправа за израду анализа потенцијала за енергетску санацију објеката основних школа и предшколских установа;
908. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање израде елабората енергетске ефикасности у јавним установама;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

909. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину;
910. Решење о давању сагласности на Одлуку о Изменама и допунама Програма рада Канцеларије за инклузију Рома за 2018. годину;
911. Решење о давању сагласности на Одлуку о Изменама и допунама Финансијског плана Канцеларије за инклузију Рома за 2018. Годину
912. Решење о престанку дужности директора Геронтолошког центра Кањижа, у Кањижи;
913. Решење о именовању вршиоца дужности директора Геронтолошког центра Кањижа, у Кањижи;
914. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди;
915. Решење о именовању директора Дома ученика Средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди;
916. Решење о разрешењу члана Управног одбора Архива Војводине у Новом Саду;
917. Решење о именовању члана Управног одбора Архива Војводине у Новом Саду;
918. Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад;
919. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број: 401-94/2018-57;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
920. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета „Свијет око нас 1“ за први разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд;
921. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Ликовна умјетност 1“ за први разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд;
922. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Ликовна умјетност 5“ за пети разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд;
923. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета „Математика 1“ за први разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд;
924. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета „Техника и технологија 5“ за пети разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд;
925. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Информатика 5“ за пети разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд;
926. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Повијест 5“ за пети разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд;
927. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Биологија 5“ за пети разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд;
928. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Географија 5“ за пети разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
929. Решење о давању сагласности на именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

930. Јавни конкурс за израду анализа потенцијала за енергетску санацију објеката основних школа и предшколских установа;
931. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање израде елабората енергетске ефикасности у јавним установама.

________________________________________________

 Број 43  - 05. 09. 2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

890. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2018. годину
891. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2018. годину
892. Решење о престанку дужности директора Завода за јавно здравље Сомбор
893. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Сомбор
894. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Суботици
895. Решење о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Суботици
896. Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
897. Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
898. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-56
899. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 401-1187/2018-2

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
900. Решење о установљавању ловишта „Врбас“
901. Решење о Изменама Решења о установљавању ловишта „Ковиљак“

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

902. Конкурс за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
903. Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
904. Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
905. Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштима

________________________________________________

 Број 42  - 29. 08. 2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

880. Покрајинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

881. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за 2017. годину
882. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Издавачког завода „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. годину
883. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода „Форум“ - Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

884. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад општине Мали Иђош

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

885. Конкурс за доделу признања „др Ђорђе Натошевић“ за школску 2017/2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
886. Измена Конкурса за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада Канцеларија за младе

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
887. Измена Конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години
888. Измена Конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2018. години

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
889. Конкурс за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине

________________________________________________

 Број 41  - 22. 08. 2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

867. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће дете или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
868. Правилник о ближем уређивању изгледа обрасца извода из службене легитимације и службене значке инспектора у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

869. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Архива Војводине у Новом Саду
870. Решење о именовању директора Архива Војводине у Новом Саду
871. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
872. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
873. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Музеја савремене уметности Војводине за 2018. годину
874. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2018. годину
875. председника Управног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
876. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 401-94/2018-53
877. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, број: 401-94/2018-54

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
878. Решење о одобравању издавања и употребе аудио записа ЦД (Звучна читанка) уз уџбеник „Словенчина моја мила“, словачки језик са елементима националне културе, за први, други и трећи разред основне школе, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд
879. Решење о одобравању издавања и употребе аудио записа ЦД (Звучна читанка) уз уџбеник „Словенчина моја мила“, словачки језик са елементима националне културе, за четврти, пети и шести разред основне школе, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд

________________________________________________

 Број 40  - 15. 08. 2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДЕУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

850. Правилник о додели бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2018. години на територији АП Војводине чија је делатност у вези са пољопривредном производњом

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

851. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Галерије ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића за 2018. годину
852. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Галерије ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића за 2018. годину
853. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Српског народног позоришта за 2018. годину
854. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Српског народног позоришта за 2018. годину
855. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2017. годину ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин
856. Решење о разрешењу члана Управног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
857. Решење о именовању члана Управног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
858. Решење о разрешењу председнице и чланова Управног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
859. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
860. Решење о разрешењу председника и чланица Надзорног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
861. Решење о именовању председника и чланица Надзорног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
862. Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 127 број: 401-94/2018-29

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
863. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета Свет око нас за први разред основне школе (уџбеник и радна свеска) на мађарском језлику, издавачкој кући Креативни центар, Београд

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

864. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења удружења грађана у 2018. години на територији АП Војводине чија је делатност у вези са пољопривредном производњом

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
865. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
866. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењеима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња

________________________________________________

 Број 39  - 09. 08. 2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

840. Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

841. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Архива Војводине за 2018. годину;
842. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Архива Војводине за 2018. годину;
843. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Музеја Војводине за 2018 годину;
844. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја Војводине за 2018 годину;
845. Решење о престанку дужности директора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин;
846. Решење о именовању директора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин;
847. Решење о разрешењу председнице Управног одбора Завода за јавно здравље Сремска Митровица;
848. Решење о именовању председнице Управног одбора Завода за јавно здравље Сремска Митровица;
849. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова број: 401-94/2018-52.

________________________________________________

 Број 38  - 08. 08. 2018.


ОПШТИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

829. Одлука о допунама Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
830. Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
831. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за финансирање пројекта у области унапређења положаја Рома и Ромкиња
832. Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима и начину остваривања права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

833. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине број: 112-35/2017-18
834. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине број: 112-36/2017-18
835. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине број: 112-37/2017-18
836. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине број: 112-38/2017-18

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

837. Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2018.години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
838. Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада Канцеларија за младе

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
839. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној опкрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре-стајалишта.

________________________________________________

 Број 37  - 01. 08. 2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

803. Одлука о стављању ван снаге Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

804. Одлука о образовању Радне групе за координацију активности на изради процене угрожености Аутономне покрајине Војводине од елементарних непогода и других несрећа
805. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин
806. Решење о престанку дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
807. Решење о именовању директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
808. Решење о именовању директора Дома за лица ометена у менталном развоју „OTTHON“ у Старој Моравици
809. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. годину
810. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. годину
811. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2018. годину
812. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Позоришног музеја Војводине за 2018. годину
813. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Позоришног музеја Војводине за 2018. годину
814. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Спомен-збирке Павла Бељанског за 2018. годину
815. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Спомен-збирке Павла Бељанског за 2018. годину
816. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Информативног цента за пословну стандардизацију и сертификацију за 2018. годину
817. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Информативног цента за пословну стандардизацију и сертификацију за 2018. годину
818. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
819. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад 2018. годину
820. Решење о давању сагласности на Измене Годишњег програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад 2018. годину
821. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство број: 401-94/2018-47
822. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-48
823. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, број: 401-94/2018-49
824. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за заједничке послове покрајинских органа, број: 401-94/2018-50

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

825. Конкурс за финансирање пројекта „НОВИ САД-ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС 2019)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
826. Други Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за фнаннсије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројекта који се финансирају из фондова Европске уније

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
827. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројекта од значаја за развој туристичког потенцијала у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
828. Јавни конкурс за финансирање програма подстицања сарадње научноистраживачких организација и привреде у 2018.години

________________________________________________

 Број 36  - 25. 07. 2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

767. Одлука о допуни Одлуке о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
768. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину
769. Правилник о додели подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека у АП Војводини у 2018. години
770. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2018. години на територији АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
771. Правилник о Измени и допуни Правилника о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

772. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2018. годину
773. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма заштите природних добара за 2018. годину, Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
774. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2018. годину
775. Решење о давању сагласности за обављање друге делатности која је у функцији основне делатности Дому ученика средњих школа у Сомбору
776. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Педагошког завода Војводине за 2018. годину
777. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 2018. годину
778. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад
779. Решење о именовању директора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад
780. Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о систематизацији радних места у Музеју савремене уметности Војводине, Нови Сад
781. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу Војводине за 2018. годину
782. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу Војводине за 2018. године
783. Решење о разрешењу председнице Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте
784. Решење о именовању председника Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте
785. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
786. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
787. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
788. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
789. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за јавно здравље Суботица
790. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за јавно здравље Суботица
791. Решење о разрешењу члана Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, из реда запослених
792. Решење о именовању члана Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, из реда запослених
793. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин
794. Решење о именовању члана Надзорног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин
795. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 401-94/2018-45
796. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 401-94/2018-46

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

797. Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину
798. Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и за увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека у АП Војводини у 2018. години
799. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2018. години на територији АП Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
800. Јавни конкурс финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2018. години
801. Јавни позив за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2018. години
802. Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2018. години.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42