П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 57  - 27.12.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ


1484. Правилник о регресирању превоза студената у Аутономној покрајини Војводини;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1485. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра у Зрењанину;
1486. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Темерин“, Темерин у Темерину;
1487. Решење о давању сагласности на пете измене и допуне Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину;
1488. Решење о давању сагласности на измене Финансијског плана Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1489. Решење о давању сагласности на Финансијски план Педагошког завода Војводине за 2024. годину;
1490. Решење о давању сагласности на Програм рада Педагошког завода Војводине за 2024. годину;
1491. Решење о давању сагласности на Финансијски план Галерије ликовне уметности - поклон збирке Рајка Мамузића за 2024. годину;
1492. Решење о давању сагласности на Програм рада Галерије ликовне уметности - поклон збирке Рајка Мамузића за 2024. годину;
1493. Решење о давању сагласности на План заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2024. годину;
1494. Решење о давању сагласности на Финансијски план Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2024.годину;
1495. Решење о давању сагласности на Годишњи Програм рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2024. годину;
1496. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-212;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1497. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Врбас у Врбасу.

________________________________________________

 Број 56  - 21.12.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


1452. Решење о спровођењу поновног гласања на бирачким местима на којима је поништено гласање, односно за које је констатовано да се не могу утврдити резултати гласања на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 17. децембра2023. године;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1453. Правилник о допуни Правилника о спровођењу конкурса које расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1454. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2024. годину;
1455. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2024. годину;
1456. Решење о давању сагласности на Ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2024/2025. години који је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин;
1457. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;
1458. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;
1459. Решење о давању сагласности на IV измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1460. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Установе – Центар за привредно – технолошки развој Војводине за 2023. годину;
1461. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Установе – Центар за привредно – технолошки развој Војводине за период јануар – децембар 2023. године;
1462. Решење о давању сагласности на Програм рада Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар за 2024. годину;
1463. Решење о давању сагласности на Финансијски план Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар за 2024. годину;
1464. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Завода за културу војвођанских Русина за 2023. годину;
1465. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођанских Русина за 2023. годину;
1466. Решење о давању сагласности на Програм рада Спомен – збирке Павла Бељанског за 2024. годину;
1467. Решење о давању сагласности на Финансијски план Спомен – збирке Павла Бељанског за 2024. годину;
1468. Решење о давању сагласности на Програм рада Народног позоришта Суботица за 2024. годину;
1469. Решење о давању сагласности на Финансијски план Народног позоришта Суботица за 2024. годину;
1470. Решење о давању сагласности на Програм рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2024. годину;
1471. Решење о давању сагласности на Финансијски план Војвођанског симфонијског оркестра за 2024. годину;
1472. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Војводине за 2024. годину;
1473. Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја Војводине за 2024. годину;
1474. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2024. годину;
1475. Решење о измени Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву, 127 број: 401-85/2023-13 од 13. децембра 2023. године;
1476. Решење о измени Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву, 127 број: 401-85/2023-17 од 13. децембра 2023. године;
1477. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-19;
1478. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-20;
1479. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-207;
1480. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-209;
1481. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-210;
1482. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-211;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1483. Решење о одобравању издавања и употребе уџбеничког комплета Читанка за словачки језик са елементима националне културе, за седми и осми разред основне школе, писан на словачком језику и писму

________________________________________________

 Број 55  - 14.12.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


1416. Одлука о утврђивању коначног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17. децембар 2023. године;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1417. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2024. годину;
1418. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин за 2024. годину;
1419. Решење о давању сагласности на измене и допуне Плана заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2023. годину;
1420. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2023. годину;
1421. Решење о давању сагласности на измене Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2023. годину;
1422. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Сремска Митровица;
1423. Решење о давању сагласности на извештај о финансијском пословању са завршним рачуном установе – Центар за привредно – технолошки развој Војводине за период 01. јануар 2022. – 31. децембар 2022. године;
1424. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Установе за одрасле и старије „Апатин“ Апатин;
1425. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош у Малом Иђошу;
1426. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2023. годину – Измене 2;
1427. Решење којим се даје сагласност на Одлуку о изменама ценовника пансионских услуга у угоститељским објектима за смештај ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, број 3284/XLIII-6;
1428. Решење којим се даје сагласност на ценовник шумског семена, број 3284/XLIII-8, који је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин;
1429. Решење којим се даје сагласност на Одлуку о изменама ценовника уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2023/2024 години, број 3284/XLIII-3, који је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин;
1430. Решење којим се даје сагласност на ценовник фазанске дивљачи за 2024. годину, број 3284/XLIII-4, који је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
1431. Решење којим се даје сагласност на ценовник конфекционираног меса дивљачи, број: 3284/XLIII-5, који је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
1432. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити за 2022. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
1433. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину доо „Парк Палић“, Палић;
1434. Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма послованја доо „Парк Палић“, Палић;
1435. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити остварене у 2022. години у Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
1436. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-13;
1437. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-14;
1438. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-15;
1439. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-16;
1440. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-17;
1441. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-18;
1442. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-202;
1443. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-203;
1444. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-204;
1445. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-205;
1446. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-206;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


1447. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Дигитални свет 4, уџбеника за четврти разред основне школе писан на хрватском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1448. Измена Јавног конкурса за суфинансирање образовних програма / пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2023. годину;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1449. Одлука о измени Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва у 2023. години;
1450. Одлука о измени Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у 2023. години.

ОПШТА БОЛНИЦА СОМБОР

1451. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

 Број 54  - 02.12.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА >/b>

1406. Одлука о утврђивању укупног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17. децембар 2023. године;
1407. Одлука о утврђивању броја гласачких листића и контролног листа за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17. децембар 2023. године;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1408. Решење о броју диплома и награда које ће се доделити даровитим ученицима и њиховим менторима;
1409. Решење о давању сагласности на измену Програма рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину;
1410. Решење о давању сагласности на IV измене и допуне Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину;
1411. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-11;
1412. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-12;
1413. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-199;
1414. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-200;
1415. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-201.

________________________________________________

 Број 53  - 01.12.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


1405. Одлука о утврђивању збирне изборне листе за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, на изборима расписаним за 17. децембар 2023. године.

________________________________________________

 Број 52  - 28.11.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


1402. Упутство о начину остваривања права бирача на информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине;
1403. Упутство за остваривање права на увид у изборни материјал за изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


1404. Решење о одобравању издавања и употребе уџбеничког комплета Словачки језик за четврти разред основне школе писан на словачком језику и писму

________________________________________________

 Број 51  - 22.11.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


1391. Упутство о примопредаји изборног материјала пре и после гласања;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1392. Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора Аутономне покрајине Војводине а припадају јавном сектору;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1393. Одлука о уступању на коришћење дела рибарског подручја „Бачка“;

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД


1394. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка природе „Јегричка“ у 2024. години;
1395. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка природе „Бељанска Бара“ у 2024. години;
1396. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка природе „Бегечка јама“ у 2024. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1397. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2023. годину;
1398. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2023. годину;
1399. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Канцеларије за инклузију Рома за 2023. годину;
1400. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Канцеларије за инклузију Рома за 2023. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1401. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад општине Ада у Ади

________________________________________________

 Број 50  - 17.11.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


1368. Одлука о утврђивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаним за 17. децембар 2023. године

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1369. Решење о давању сагласности на коришћење знака „Најбоље из Војводине“
1370. Решење о престанку мандата представнику Аутономне покрајине Војводине у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојемтуристичког простора „Парк Палић“, Палић
1371. Решење о именовању представника Аутономне покрајине Војводине у Скупштину Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић
1372. Решење о овлашћењу Владимира Галића, потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство за закључење Анекса II Колективног уговора са ЈВП „Воде Војводине
1373. Решење о именовању председнице Управног одбора Дома здравља „Сремска Митровица“, у Сремској Митровици
1374. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
1375. Решење о именовању члана Надзорног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
1376. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2023. годину
1377. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Архива Војводине за 2023. годину
1378. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину Покрајинског фонда за развој пољопривреде, Нови Сад
1379. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за културу војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
1380. Решење о именовању директора Завода за културу војвођанских Мађара- Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
1381. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-10
1382. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-195
1383. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-196
1384. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-197

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ


1385. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
1386. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
1387. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
1388. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
1389. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
1390. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

________________________________________________

 Број 49  - 16.11.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1367. Одлука о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

________________________________________________

 Број 48  - 16.11.2023.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1366. Одлука о превременом престанку мандата Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42