П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 8  - 22.02.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉOПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


226. Правилник о спровођењу конкурса које расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство;

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

227. Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова;
228. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за 2023. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


229. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
230. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
231. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
232. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад
233. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама ценовника услуга за посетиоце у заштићеним подручјима
234. Решење о давању сагласности на Финансијски план Народног позоришта Суботица за 2023. годину
235. Решење о давању сагласности на Програм рада Народног позоришта Суботица за 2023. годину
236. Решење о давању сагласности на Финансијски план Војвођанског симфонијског оркестра за 2023. годину
237. Решење о давању сагласности на Програм рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2023. годину
238. Решење о давању сагласности на Финансијски план Спомен–збирке Павла Бељанског за 2023. годину
239. Решење о давању сагласности на Програм рада Спомен-збирке Павла Бељанског за 2023. годину
240. Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја Војводине за 2023. годину
241. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Војводине за 2023. годину
242. Решење о давању сагласности на Финансијски план Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2023. годину
243. Решење о давању сагласности на Програм рада Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2023. годину
244. Решење о давању сагласности на Финансијски план Позоришног музеја Војводине за 2023. годину
245. Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришног музеја Војводине за 2023. годину
246. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Словака за 2023. годину
247. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Словака за 2023. годину
248. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину
249. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Русина за 2023. годину
250. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Русина за 2023. годину
251. Решење o дaвању сагласности на Статут Дома здравља „др Драган Фундук“ Пећинци у Пећинцима
252. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Бела Црква“у Белој Цркви
253. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Бела Црква“
254. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Оџаци“ у Оџацима
255. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Оџаци“ у Оџацима
256. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Оџаци“ у Оџацима
257. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Оџаци“ у Оџацима
258. Решење о престанку дужности директора Геронтолошког центра у Зрењанину
259. Решење о именовању вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Зрењанину
260. Решење о разрешењу чланa Управног одбора Геронтолошког центра у Суботици
261. Решење о именовању чланa Управног одбора Геронтолошког центра у Суботици
262. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-24
263. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-25
264. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-26
265. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-27
266. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-28
ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


267. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређивање права националних мањина-националних заједница у АП Војводини у 2023. години;
268. Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у чијем су раду у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница за 2023. годину;
269. Јавни конкурс за суфинансирање потпројекта „Мултикултурализам на клик“;
270. Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
271. Конкурс за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ


272. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области науке-признање „Милутин Миланковић“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА


273. Јавни позив за подношење предлога за доделу награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“;
274. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности-признање „Павле Јовановић“;
275. Измена Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката унапређења културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2023. години;
276. Измена и допуна Конкурса за откуп публикација од издавача са територије АП Војвоидне у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


277. Јавни конкурс за публиковање радова у области равноправности полова;
278. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за 2023. годину

________________________________________________

 Број 7  - 17.02.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


215. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања у Аутономној покрајини Војводини;
216. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини;
217. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области предшколског васпитања и образовања у Аутономној покрајини Војводини;
218. Правилник о условима регресирања превоза ученика средњих школа у Аутономној покрајини Војводини;
219. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини;
220. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији Аутономне покрајине Војводине;
221. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АПВ које реализују двојезичну наставу;
222. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре предшколских установа на територији АП Војводине;
223. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине;
224. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице за унапређивање положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције у Аутономној покрајини Војводини;
225. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница.

________________________________________________

 Број 6  - 14.02.2023.


ОПШТИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


193. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања;
194. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања;
195. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите вода;
196. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите вода;
197. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја;
198. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја;
199. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре;
200. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре;
201. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите;
202. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите;
203. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта;
204. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта;
205. Одлука о садржини и форми обрасца за израду акционог плана за спровођење пројекта који се финансира из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;
206. Одлука о садржини и форми образаца извештаја корисника средстава о реализацији пројекта;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


207. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад за општину Чока;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


208. Решење о одобрењу издавања и употребе превода уџбеника Музичка култура 4, за четврти разред гимназије друштвено – језичког смера писан на мађарском језику и писм;

ОГЛАСНИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


209. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања;
210. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите вода;
211. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја;
212. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре;
213. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите;
214. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта.

________________________________________________

 Број 5  - 08.02.2023.


ОПШТИ ДЕО

127. Анекс IV Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

128. Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2023. години;
129. Уредба о изменама Покрајинске уредбе о платама накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

130. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


131. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине;

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

132. Упутство корисницима средстава за реализацију пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


133. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
134. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
135. Решење о престанку дужности директора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду;
136. Решење о именовању вршиоца дужности директора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду;
137. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин;
138. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин;
139. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин;
140. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин;
141. Решење о разрешењу члана Управног одбора Геронтолошког центра у Кањижи;
142. Решење о именовању члана Управног одбора Геронтолошког центра у Кањижи;
143. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести„Др Васа Савић“ Зрењанин;
144. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести„Др Васа Савић“ Зрењанин;
145. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за плућне болести„Др Васа Савић“ Зрењанин;
146. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин;
147. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас;
148. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас;
149. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас;
150. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас;
151. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци;
152. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци;
153. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци;
154. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци;
155. Решење о давању сагласности на Програм рада Српског народног позоришта за 2023. годину;
156. Решење о давању сагласности на Финансијски план Српског народног позоришта за 2023. годину;
157. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2023. годину;
158. Решење о давању сагласности на Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2023. годину;
159. Решење о давању сагласности на Програм рада Архива Војводине за 2023. године;
160. Решење о давању сагласности на Финансијски план Архива Војводине за 2023. годину;
161. Решење о давању сагласности на Програм рада Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар за 2023. годину;
162. Решење о давању сагласности на Финансијски план Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар за 2023. годину;
163. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2023. годину;
164. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2023. годину;
165. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
166. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
167. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;
168. Решење о давању сагласности на Програм рада Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
169. Решење о давању сагласности на Финансијски план Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
170. Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о систематизацији радних места у Музеју
савремене уметности Војводине, Нови Сад;
171. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја савремене уметности Војводине за 2023. годину;
172. Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја савремене уметности Војводине за 2023. годину;
173. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-88/2023-01;
174. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-1;
175. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-2;
176. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-12;
177. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-13;
178. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-14;
179. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-15;
180. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-16;
181. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-17;
182. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-18;
183. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-19;
184. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-20;
185. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-21;
186. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-22;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


187. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2023. години;
188. Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА


189. Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ


190. Јавни конкурс за суфинансирање набавке машина,опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2023. годину;
191. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина – за 2023. годину;
192. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката, опреме и израду пројектно-техничке документације установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2023. годину.

________________________________________________

 Број 4  - 01.02.2023.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


71. Решење о давању сагласности на Финансијски план Педагошког завода Војводине за 2023. годину;
72. Решење о давању сагласности на Програм рада Педагошког завода Војводине за 2023. годину;
73. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2023. годину;
74. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2023. годину;
75. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину;
76. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину;
77. Решење о давању сагласности на Правилник о другој измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Установе за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево;
78. Решење о давању сагласности на Финансијски план Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2023. годину;
79. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2023. годину;
80. Решење о давању сагласности на Финансијски план Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2023. годину;
81. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2023. годину;
82. Решење о давању сагласности на Финансијски план Канцеларије за инклузију Рома за 2023. године;
83. Решење о давању сагласности на Програм рада Канцеларије за инклузију Рома за 2023. годину;
84. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2023. годину;
85. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2023.годину;
86. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Кањижа у Кањижи;
87. Решење о престанку дужности вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
88. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
89. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
90. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
91. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
92. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
93. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;
94. Решење о именовању председника и чланова Комисије за доделу награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања;
95. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-6;
96. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-7;
97. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-8;
98. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-9;
99. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-10;
100. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-11;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО


101. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


102. Јавни оглас за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2023. години за суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење;
103. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2023. години за децу и породицу;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА


104. Конкурс за откуп публикација од издавача са територије АП Војводине у 2023. години;
105. Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
106. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2023. години;
107. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката унапређења културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2023. години;
108. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2023. години;
109. Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација, за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2023. години;
110. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2023. години;
111. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ
РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ


112. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ


113. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2022. години;
114. Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2023. години;
115. Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години;
116. Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким oрганизацијама Републике Српске у 2023. години;
117. Јавни конкурс за регресирање превоза студената у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину;
118. Јавни конкурс за суфинансирање образовних програма/ пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2023. годину;
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ
119. Јавни конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини;
120. Јавни конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину;
121. Јавни конкурс за финансирање посебног програма афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини;
122. Јавни конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту;
123. Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе;
124. Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике;
125. Јавни конкурс за финансирање реализације програма „Фонд за таленте“;
126. Јавни конкурс за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини.

________________________________________________

 Број 3  - 25.01.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


35. Одлука о усвајању Покрајинског акционог плана запошљавања у Аутономнаој покрајини Војводини за 2023. годину;
36. Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите уАутономној покрајини Војводини у 2023. години;
37. Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


38. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
39. Решење о именовању директора Покрајинског фонда за развој пољопривреде;
40. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду;
41. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду;
42. Решење о разрешењу директора Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине;
43. Решење о именовању директора Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине;
44. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа Сомбор;
45. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа Сомбор;
46. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Врбас, Врбас;
47. Решење о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Врбас, Врбас;
48. Решење о разрешењу члана Управног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад;
49. Решење о именовању члана Управног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад;
50. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Опово, Опово;
51. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад за 2023. годину;
52. Решење о давању претходне сагласности на Предлог правилника о раду друштва са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић;
53. Решење о давању сагласности на Финансијски план Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2023. годину;
54. Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2023. годину;
55. Решење о давању сагласности на Програм рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2023. годину;
56. Решење о давању сагласности на Финансијски план Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2023. годину;
57. Решење о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације Војводине за 2023. годину;
58. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Војводине за 2023. годину;
59. Решење о номиналном износу материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете за 2023. годину;
60. Решење о номиналном износу суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење;
61. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Завода за културу војвођанских мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Senta;
62. Решење о давању сагласности на Правилник о трећим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра Бачка Паланка;
63. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-4;
64. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-5;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


65. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Техника и технологија 8 за осми разред основне школе писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА


66. Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2023. години;
67. Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2023. години;
68. Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

69. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

70. Јавни позив за учешће правних лица у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља на подручју АП Војводине у 2023. години.

________________________________________________

 Број 2  - 28.01.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


20. Одлука о спровођењу јавне расправе о нацрту Програма развоја туризма АП Војводине за период 2023-2025. године;
21. Одлука о поступку и критеријумима за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

22. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

23. Правилник о критеријумима и начину награђивања даровитих ученика;
24. Правилник о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих на територији Аутономне покрајине Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


25. Решење о давању сагласности на Програм пословања д.о.о. „Парк Палић“ Палић за 2023. годину;
26. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2023. годину;
27. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, за 2023. годину;
28. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Архиву Војводине, Нови Сад;
29. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-1;
30. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-2;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


31. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Музичка култура са мултимедијалним додатком, уџбеник за седми разред основне школе, писан насловачком језику и писму;
32. Решење о накнади за рад и другим трошковима председника и чланова Управног и Надзорног одбора Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар;
33. Решење о накнади за рад и другим трошковима председника и чланова Управног и Надзорног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО


34. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2023. години.

________________________________________________

 Број 1  - 11.01.2023.ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1. Одлука којом се утврђују Општи програм обуке за 2023. годину и Програм обуке руководилаца за 2023. годину
2. Закључак о Програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине
Војводине за 2023. годину НАДЗОРНИ ОДБОР ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД
3. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Бељанска Бара“ у 2023. години;
4. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Јегричка“ у 2023. години;
5. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Бегечка јама“ у 2023. години.

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


6. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2021. годину ДОО „Парк Палић“
7. Решење о давању сагласности на План заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2023. годину
8. Решење о давању сагласности на Статут Пољопривредне школе са домом ученика Бачка Топола
9. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
10. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за финансије
11. Решење о разрешењу члана Управног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
12. Решење о именовању члана Управног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
13. Решење о разрешењу члана Управног одбора Научног института за прехрамбене технологије у Новом саду
14. Решење о именовању члана Управног одбора Научног института за прехрамбене технологије у Новом Саду

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


15. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
16. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
17. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
18. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


19. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Психологија 2, за други разред гимназије писан на словачком језику и писму

________________________________________________

 Број 55  - 28.01.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1589. Пoкрајинска уредба о пoвраћаjу неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора Аутономне покрајине Војводине а припадају јавном сектору

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ


1590. Правилник о регресирању превоза студената у Аутономној покрајини Војводини;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1591. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад
1592. Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
1593. Решење о разрешењу члана Управног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине
1594. Решење о именовању чланова Управног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине
1595. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2023. годину
1596. Решење о давању сагласности на III измене и допуне Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину
1597. Решење о давању сагласности на III измену Програма рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину
1598. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Суботица
1599. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Суботица
1600. Решење о разрешењу председника Управног одбора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, Нови Сад
1601. Решење о именовању председника Управног одбора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, Нови Сад
1602. Решење о изменама Решења Покрајинске владе 127 Број: 022-412/2021 од 8. јула 2021. године, којим је именован Управни одбор Музеја Војводине
1603. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-200

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


1604. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Филозофија 4, за четврти разред средње школе писан на мађарском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1605. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин у Ковину;
1606. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад „1. март“ у Алибунару;
1607. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад општине Пећинци.

________________________________________________

 Број 54   - 22.12.2022.


ОПШТИ ДЕО СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1545. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1546. Покрајинска скупштинска одлука Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1547. Покрајинска скупштинска одлука о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину;
1548. Покрајинска скупштинска одлука о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајиниВојводини за 2023. годину;
1549. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години;
1550. Покрајинска скупштинска одлука о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1551. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину;
1552. Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину;
1553. Покрајинска скупштинска одлука о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину;
1554. Покрајинска скупштинска одлука о Програму превенције секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину;
1555. Покрајинска скупштинска одлука о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину;
1556. Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину;
1557. Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера за спровођење годишњег одгајивачког Програма у сточарству у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години;
1558. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1559. Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години;
1560. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1561. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1562. Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у зашити биља у АП Војводини у 2023. години;
1563. Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години;
1564. Покрајинска скупштинска одлука о заштити предела изузетних одлика „Вршачке планине“;
1565. Покрајинска скупштинска одлука о допуни Покрајинске скупштинске одлуке о дугорочном програму мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини Војводини за период 2020-2024. године;
1566. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању код Европске централне банке за обнову и развој за финансирање капиталних инвестиционих расхода;
1567. Одлука о уређивању питања од значаја за оснивање, организовање и рад установе културе Народно позориште Суботица-Narodno pozorište SubaticaNépszínház Szabadka-Narodno kazalište Subotica;

ПОСЕБНИ ДЕО СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1568. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
1569. Одлука о измени и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1570. Решење о давању сагласности на Правилник о четвртим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ из Чуруга
1571. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места Дома за старе и пензионере у Молу
1572. Решење о давању сагласности на Статут установе за одрасле и старије „Апатин“ Апатин
1573. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Креативног центра ‚‘Хертеленди-Бајић‘‘ Бочар
1574. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Креативног центра ‚‘Хертеленди-Бајић‘‘ Бочар за 2022. годину
1575. Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања доо „Парк Палић” за 2022. годину
1576. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
1577. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
1578. Решење о престанку дужности директора Завода за културу војвођанских Мађара
1579. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за културу војвођанских Мађара
1580. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Нови Бечеј
1581. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Нови Бечеј
1582. Решење о давању овлашћења Жолту Сакалашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице да у име оснивача, приступи потписивању појединачних колективних уговора код послодавца за основне и средње школе и установе ученичког стандарда на територији Аутономне покрајине Војводине
1583. Решење о овлашћењу покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство за закључење Анекса Колективног уговора код послодавца ЈВП „Воде Војводине“
1584. Решење о изменама Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-21 од 17. фебруара 2022. године
1585. Решење о изменама Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-145 од 21. септембра 2022. године
1586. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-199
1587. Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-189 од 16. новембра 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


1588. Решење о одобравању за издавање и употребу превода збирке задатака и тестова Математика 3, за трећи разред гимназије и техничких школа писан на словачком језику и писму;

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42