П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 47  - 09.11.2022.


ОПШТИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1375. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2022. годину;
1376. Правилник о додели бесповратних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа на територији АП Војводине за јачање капацитета туристичких организација у 2022. години;

ПОСЕБНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1377. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
1378. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
1379. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину;
1380. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину;
1381. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити остварене у 2021. години у Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
1382. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Ценовника уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2022/2023. години;
1383. Решење о давању сагласности на Ценовник конфекционираног меса дивљачи;
1384. Решење о давању сагласности на Ценовник ванпансионских услуга;
1385. Решење о давању сагласности на Ценовник пансионских услуга у угоститељским објектима за смештај ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
1386. Решење о давању сагласности на коришћење знака „Најбоље из Војводине“;
1387. Решење о престанку дужности управника Спомен –збирке Павла Бељанског;
1388. Решење о именовању управника Спомен – збирке Павла Бељанског;
1389. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Рума“, Рума;
1390. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Рума“, Рума;
1391. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица;
1392. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Чока;
1393. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Чока;
1394. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
1395. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-175;
1396. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-176;
1397. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-177;
1398. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-178;
1399. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-179;
1400. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-180;
1401. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-181;
1402. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-182;
1403. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-183;
1404. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-184;
1405. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-185;
1406. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-186;
1407. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-187;
1408. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-188;
1409. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-20;
1410. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-21;
1411. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-22;
1412. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-23;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ–НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1413. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Хемија 2, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког и општег смера, писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1414. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2022. години.

________________________________________________

 Број 46  - 02.11.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


1348. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2022. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1349. Решење о разрешењу директора Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону
1350. Решење о именовању директора Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону
1351. Решење o давању сагласности на Одлуку о допунама Ценовника хортикултурног садног материјала
1352. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
1353. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
1354. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
1355. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
1356. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
1357. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
1358. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
1359. Решење о разрешењу вршиоца дужности председника и чланова Управног одбора Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар
1360. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар
1361. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар
1362. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Са
1363. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
1364. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-16
1365. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-17
1366. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-18
1367. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-19
1368. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-170

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1369. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Физика 4, за четврти разред гимназије природно-математичког смера, писан на хрватском језику и писму;
1370. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 4, за четврти разред гимназије природно-математичког смера, писан на хрватском језику и писму;
1371. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Техника и технологија 7, уџбеник за седми разред гимназије, писан на румунском језику и писму;
1372. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Хемија 3, за трећи разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ


1373. Јавни позив за подношење пријава за доделу Признања за научну изузетност

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1374. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за субвенционисање програма од јавног интереса којима се промовише женско предузетништво у 2022. години

________________________________________________

 Број 45  - 26.10.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1306. Одлука о изменама Одлуке о поступку припреме и садржини плана развоја Аутономне покрајине Војводине 2022-2030. године;
1307. Одлука о измени Одлуке о покретању процеса израде нацрта Плана развоја Аутономне покрајине Војводине за период 2022-2030. године;
1308. Одлука о изменама Одлуке о образовању Покрајинске комисије за капиталне инвестиције;
1309. Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског штаба за ванредне ситуације;
1310. Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског савета за запошљавање;
1311. Одлука о изменама Одлуке о образовању Координационог тела за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1312. Правилник о измени и допуни правилника о поступку за доделу Признања за научну изузетност истраживачима на територији АП Војводине (

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА EНЕРГЕТИКУ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1313. Правилник о додели бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних
организација и непрофитних институција у 2022. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као у ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1314. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Српског народног позоришта за 2022. годину;
1315. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Српског народног позоришта за 2022. годину;
1316. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2022. годину;
1317. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Музеја савремене уметности Војводине за 2022. годину;
1318. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2022. године;
1319. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2022. годину;
1320. Решење о давању сагласности на измене и допуне
Финансијског плана Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2022. годину;
1321. Решење о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház, Суботица;
1322. Решење о именовању члана Управног одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház, Суботица;
1323. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2022. годину;
1324. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2022. годину;
1325. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta –Népszínház, Суботица;
1326. Решење о именовању председника Надзорног одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta –Népszínház, Суботица;
1327. Решење о разрешењу члана Управног одбора Студентског центра „Суботица“ у Суботици;
1328. Решење о именовању члана Управног одбора Студентског центра „Суботица“ у Суботици;
1329. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Кула;
1330. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Кула;
1331. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за јавно здравље Суботица;
1332. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за јавно здравље Суботица;
1333. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома здравља Бач;
1334. Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома здравља Бач;
1335. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Установи социјалне заштите Геронтолошком центру „Бечеј“ у Бечеју;
1336. Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-131/1;
1337. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-73/2022-165;
1338. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број:401-73/2022-166;
1339. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-73/2022-167;
1340. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-73/2022-168;
1341. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-73/2022-169;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


1342. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 7, за седми разред основне школе, писан на румунском језику и писму;
1343. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Учимо хрватски језик, уџбеник за хрватски језик са елементима националне културе за први и други разред основне школе, писан на хрватском језику и писму;
1344. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 3, уџбеник за трећи разред гимназије, писан на словачком језику и писму;
1345. Решење о одобравању за издавање и употребу додатка уз уџбеник Историја Мађара до XVIII века – Додатак из историје за шести разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА EНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1346. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2022. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као у ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

1347. Јавни конкурс за доделу студентских стипендија у школској 2022/2023. години студентима припадницима ромске националне мањине који су уписани на високу школу струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу

________________________________________________

 Број 44  - 19.10.2022.


ОПШТИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1285. Правилник о поступку за доделу Признања за научну изузетност истраживачима на територији АП Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1286. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за субвенционисање Програма од јавног интереса којима се промовише женско предузетништво у 2022. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1287. Решење о измени решења о именовању чланова Комисије за кадровска и административна питања;
1288. Решење о измени решења о именовању чланова Комисије за одбрану и безбедност;
1289. Решење о измени решења о именовању чланова Одбора за јавне службе;
1290. Решење о давању сагласности на Статут Музеја Војводине, Нови Сад;
1291. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2022. годину;
1292. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2022. годину;
1293. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Издавачког завода „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet за 2022. годину;
1294. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet за 2022. годину;
1295. Решење о давању сагласности на II измену Програма рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину;
1296. Решење о давању сагласности на Друге измене и допуне Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину;
1297. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број: 401-303/2022-15;
1298. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-161;
1299. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-162;
1300. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-163;
1301. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-164;
1302. Решење о употреби средстава сталне буџетске број: 401-304/2022-07;

ОГЛАСНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1303. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за субвенционисање Програма од јавног интереса којима се промовише женско предузетништво у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ


1304. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско – пословних зона у 2022. години.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1305. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

 Број 43  - 12.10.2022.


ОПШТИ ДЕО
ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА


1262. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва у 2022. години;

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

1263. Правилник о додели студентских стипендија за школску 2022/2023 годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1264. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1265. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1266. Решење о постављењу дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1267. Решење о постављењу дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1268. Решење о постављењу дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1269. Решење о измени решења о именовању чланова Комисије за стамбена питања, распоред и опремање службених зграда и пословних просторија;
1270. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ Зрењанин;
1271. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ Зрењанин;
1272. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број: 401-304/2022-06;
1273. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 401-73/2022-158; 1274. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-73/2022-159;
1275. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, број: 40173/2022-160;
1276. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Народног позоришта – Народног казалишта – Нépszínház Суботица за 2022. годину;
1277. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2022. годину;
1278. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2022. годину;
1279. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине;
1280. Решење о давању сагласности на Статут Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине;
1281. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2022. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1282. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеника „Историја 4“,уџбеник са одабраним историјским изворима за четврти разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, писан на мађарском језику и писму, издавачке куће „Нови Логос“доо, Београд;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


1283. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години, ради финансирања и суфинансирања израде техничке документације и/или изградње трансфер станица и рециклажних дворишта са циљем унапређења система управљања комуналним отпадом;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРAВНОСТ ПОЛОВА

1284. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва у 2022. години.

________________________________________________

 Број 42  - 04.10.2022.


ОПШТИ ДЕО СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1233. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Ветрогон“ на територији општина Србобран и Бечеј;
1234. Покрајинска скупштинска одлука о заштити споменика природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин“;
1235. Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Караш-Нера“;
1236. Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години;

ПОСЕБНИ ДЕО СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1237. Одлука о престанку функције покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;
1238. Одлука о престанку мандата члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
1239. Одлука о избору покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
1240. Одлука о избору члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1241. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја Војводине за 2022. годину
1242. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Музеја Војводине за 2022. годину
1243. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2022. годину
1244. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Спомен-збирке Павла Бељанског за 2022. годину
1245. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ДОО „Пословни инкубатор Суботица“ по завршном рачуну за 2021. годину
1246. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2022. годину
1247. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2022. годину
1248. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
1249. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2022. годину
1250. Решење о давању сагласности на Измене Годишњег програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2022. годину
1251. Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа Сремска Митровица
1252. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа Сремска Митровица
1253. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-154
1254. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-155
1255. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-156
1256. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-157

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1257. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад „Нова Црња“ у Новој Црњи;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1258. Решење о давању ловишта „Старе Баре“ на газдовање;
1259. Решење о давању ловишта „Шујмош“ на газдовање;

ОГЛАСНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1260. Одлука о измени конкурса за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1261. Јавни конкурс за доделу средстава за даровите студенте установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2022. годину.

________________________________________________

 Број 41  - 28.09.2022.


ОПШТИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1193. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње на територији АП Војводине у 2022. године;
1194. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину;
1195. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2022. години на територији АП Војводине;
1196. Измена Правилника о додели средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима на територији АП Војводине у 2022. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1197. Правилник о критеријумима за доделу средстава за даровите студенте установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1198. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена

ПОСЕБНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1199. Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, за период од 2022 - 2026. године
1200. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођанских Мађара за 2022. годину
1201. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу војвођанских Мађара за 2022. годину
1202. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2022. годину
1203. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2022. годину
1204. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Архива Војводине за 2022. годину
1205. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар за 2022. годину
1206. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар за 2022. годину
1207. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Бачки Петровац″, Бачки Петровац
1208. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Бачки Петровац″, Бачки Петровац
1209. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома здравља „Рума“, Рума
1210. Решење о именовању члана Управног одбора Дома здравља „Рума“, Рума
1211. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Суботица 1212. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Суботица 1213. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Суботица 1214. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Суботица 1215. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Нови Кнежевац
1216. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Нови Кнежевац
1217. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Нови Кнежевац
1218. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Нови Кнежевац
1219. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-304/2022-04
1220. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-304/2022-05
1221. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-149
1222. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-150
1223. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-151
1224. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-152 1225. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-153

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1226. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 4, за четврти разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, писан на хрватском језику и писму; 1227. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Русински језик 8, за осми разред основне школе, писан на русинском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1228. Конкурс за избор рада на тему „Војвођанска хармонија“
1229. Одлука о измени конкурса за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1230. Конкурс за доделу средстава доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње на територији АП Војводине у 2022. године
1231. Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину
1232. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2022. години на територији АП Војводине

________________________________________________

 Број 40   - 21.09.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА


1165. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1166. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, за 2022. годину
1167. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе за 2022. годину
1168. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Позоришног музеја Војводине за 2022. годину
1169. Решење о давању сагласности на Измене и допуну Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2022. годину
1170. Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2022. годину
1171. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 2022. годину
1172. Решење о давању сагласности на измене Програма рада Педагошког завода Војводине за 2022. годину
1173. Решење о давању сагласности на Средњорочну пословну стратегију развоја ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин за период 2022. – 2026. године
1174. Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за период од 2022. до 2024. године
1175. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2022. годину
1176. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
1177. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
1178. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
1179. Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
1180. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
1181. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
1182. Решење о именовању вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама
1183. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Центра за породични смештај и усвојење Суботица
1184. Решење о именовању председника Надзорног одбора Центра за породични смештај и усвојење Суботица
1185. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-304/2022-03
1186. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-144
1187. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-145
1188. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-147 1189. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-148

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1190. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 3, за трећи разред гимназије природно-математичког смера, писан на мађарском језику и писму;
1191. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Словачки језик а 3, за трећи разред основне школе, писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


1192. Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години за суфинансирање израде планске документације;

________________________________________________

 Број 39  - 14.09.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1128. Одлука о измени Одлуке о додели бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1129. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности;

ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

1130. Одлука о утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов „бућком“ за 2023. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1131. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
1132. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
1133. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
1134. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
1135. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
1136. Решење о давању сагласности на Статут Института за кардиоваскуларне болести Војводине
1137. Решење о давању сагласности на Статут Института за онкологију Војводине
1138. Решење о давању сагласности на Статут Института за плућне болести Војводине
1139. Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда
1140. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда
1141. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац
1142. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац
1143. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац
1144. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац
1145. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола
1146. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола
1147. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола
1148. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола
1149. Решење о давању претходне сагласности за расписивање Јавног конкурса за именовање Управника Спомен-збирке Павла Бељанског
1150. Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања д.о.о. „Парк Палић‟ за 2022. годину
1151. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-14
1152. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-139
1153. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-140
1154. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-141
1155. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-142
1156. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-143

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1157. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Румунски језик 3, за трећи разред основне школе, писан на румунском језику и писму;
1158. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Рачунарство и информатика 2, за други разред гимназије, писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


1159. Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2022. годину-дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима;
1160. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса основног и средњег образовања-трошкови обуке талентованих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андревљу за 2022. годину;
1161. Конкурс за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1162. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2022. години;
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1163. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава кроз програм подршке акредитованим развојним агенцијама у области регионалног развоја на територији АП Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1164. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у 2022. години;

________________________________________________

 Број 38  - 07.09.2022.


ОПШТИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1100. Упутство о раду трезора Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1101. Одлука о оснивању Савета за младе АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1102. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2022. години

ПОСЕБНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1103. Одлука о образовању Координационог тела за родну равноправност
1104. Решење о именовању Савета за родну равноправност
1105. Решење о давању сагласности на Одлуку о покрићу вишка расхода над приходима Туристичке организације Војводине за 2021. годину
1106. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2022. годину
1107. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2022. годину
1108. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
1109. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
1110. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Ада
1111. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Ада
1112. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Ада
1113. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Ада
1114. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, за 2022. годину
1115. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-304/2022-01
1116. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-304/2022-02
1117. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-131
1118. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-133
1119. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-134
1120. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-135
1121. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-137
1122. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-138

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1123. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за словачки језик;
1124. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 3, за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, писан на хрватском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

1125.Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање хитних капиталних поправки и набавке неопходне опреме здравственим установама у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1126.Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике;
1127.Јавни конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини.

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42