СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 36  - 25.07.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

767. Одлука о допуни Одлуке о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
768. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину
769. Правилник о додели подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека у АП Војводини у 2018. години
770. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2018. години на територији АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
771. Правилник о Измени и допуни Правилника о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

772. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2018. годину
773. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма заштите природних добара за 2018. годину, Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
774. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2018. годину
775. Решење о давању сагласности за обављање друге делатности која је у функцији основне делатности Дому ученика средњих школа у Сомбору
776. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Педагошког завода Војводине за 2018. годину
777. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 2018. годину
778. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад
779. Решење о именовању директора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад
780. Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о систематизацији радних места у Музеју савремене уметности Војводине, Нови Сад
781. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу Војводине за 2018. годину
782. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу Војводине за 2018. године
783. Решење о разрешењу председнице Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте
784. Решење о именовању председника Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте
785. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
786. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
787. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
788. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
789. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за јавно здравље Суботица
790. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за јавно здравље Суботица
791. Решење о разрешењу члана Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, из реда запослених
792. Решење о именовању члана Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, из реда запослених
793. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин
794. Решење о именовању члана Надзорног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин
795. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 401-94/2018-45
796. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 401-94/2018-46

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

797. Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину
798. Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и за увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека у АП Војводини у 2018. години
799. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2018. години на територији АП Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
800. Јавни конкурс финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2018. години
801. Јавни позив за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2018. години
802. Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2018. години.

________________________________________________

 Број 35  - 18.07.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

725. ИСПРАВКА- СПОРАЗУМ између Владе Архангељске области (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) о трговинско-економској, научно-технолошкој, социјалној и хуманитарној сарадњи
726. Одлука о Изменама и допуни Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
727. Правилник о критеријумима за учешће у програму подстицања сарадње научноистраживачких организација и привреде

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
728. Правилник о додели субвенција за самозапошљавање у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години
729. Правилник о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години
730. Правилник о додели средстава за финансирањеспровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

731. Решење о давању сагласности на II Измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
732. Решење о давању сагласности на II Измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
733. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2018. годину
734. Решење о разрешењу дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, из реда запослених, због истека мандата
735. Решење о давању сагласности на Програм о Измени и допуни Програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем Туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2018. годину
736. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину
737. Решење о давању сагласности на Одлуку о распоређивању нераспоређене добити Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за пословну 2017. годину
738. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији града Суботице
739. Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа у Суботици за обављање друге делатности која је у функцији основне делатности
740. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, из реда запослених
741. Решење о именовању чланова Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, из реда запослених
742. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, представника оснивача
743. Решење о именовању председника Надзорног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, представника оснивача
744. Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“, због истека мандата
745. Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

746. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Кула

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
747. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик за подручје Вишег суда у Зрењанину
748. Решење о одобрењу издавања и употреба уџбеника „Глазбена Шкрињица – глазбена култура“ за осми разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

749. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2018. години
750. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години
751. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2018. години
752. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
753. Јавни конкурс за пријављивање пројеката за реализацију акције „Право на прву шансу“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
754. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2018. години
755. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2018. године
756. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2018. години
757. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – међународне манифестације
758. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – манифестације
759. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години
760. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2018. години
761. Јавни конкурс о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – организовање конгреса
762. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години – подизање квалитета објеката за дегустацију
763. Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години
764. Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2018. години
765. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2018. години
766. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката и набавку опреме у 2018. години

________________________________________________

 Број 34  - 11.07.2018.


ОПШТИ ДЕО
ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

713. Споразум између Владе Архангељске области (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) о трговинско-економској, научно-технолошкој, социјалној и хуманитарној сарадњи

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
714. Одлука о измени Одлуке о одређивању станова за службене потребе

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

715. Решење о давању сагласности за обављање друге делатности која је у функцији основне делатности Средњошколског дома Нови Сад
716. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места у Заводу за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, у Сенти
717. Решење о давању сагласности на Статут Геронтолошког центра «Сомбор», Сомбор
718. Решење о престанку дужности директора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
719. Решење о именовању директора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
720. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Студентског центра «Суботица» у Суботици
721. Решење о именовању директора Студентског центра «Суботица» у Суботици
722. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-43
723. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-44

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

724. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. години

________________________________________________

 Број 33  - 06.07.2018.


ОПШТИ ДЕО
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

705. Споразум о сарадњи између Војводства Лубуш (Република Пољска) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија)

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
706. Одлука о изменама и допуни Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

707. Одлука о допуни Одлуке о образовању комисије за спровођење поступка давања у закуп објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
708. Решење о разрешењу директора Градске библиотеке у Суботици
709. Решење о именовању директора Градске библиотеке у Суботици
710. Решење о именовању члана Управног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

711. Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2018. години
712. Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2018. години

________________________________________________

 Број 32  - 04.07.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

687. II Правилник о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2018. годину
688. Измена Правилника о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину по Конкурсу за доделу средстава

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
689. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години
690. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – организовање конгреса
691. Правилник о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2018. години
692. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – манифестације
693. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине, у 2018. години – подизање квалитета објеката за дегустацију
694. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката и набавку опреме у 2018. години
695. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

696. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Општине Ада у Ади
697. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад Апатин у Апатину

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

698. II Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2018. години
699. Измена Конкурса за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
700. Јавни конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину
701. Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике
702. Измена Јавног конкурса за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
703. Измена Конкурса за суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
704. Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом.

________________________________________________

 Број 31  - 27.06.2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

649. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи социјалне заштите Геронтолошки центар «Нови Сад», Нови Сад
650. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Друштва са ограниченом одговорношћу «Пословни Инкубатор Зрењанин» – Business Incubator Zrenjanin” за 2017. годину
651. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити коју је донела Скупштина ДОО «Пословни Инкубатор Суботица» по Завршном рачуну за 2017. годину
652. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Привредног друштва «Пословни Инкубатор Д.О.О. Сента» по Завршном рачуну за 2017. годину
653. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Привредног друштва «Пословни Инкубатор Нови Сад» за 2017. годину
654. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
655. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
656. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
657. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
658. Решење о разрешењу председника и чланице Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
659. Решење о именовању председнице и чланице Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
660. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2018. годину
661. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода «Форум» – Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. годину
662. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2018. годину
663. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2018. годину
664. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
665. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2018. годину
666. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2018. годину
667. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Туристичке организације Војводине за 2017. годину

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
668. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
669. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
670. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
671. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
672. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
673. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
674. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
675. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
676. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
677. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

ОГЛАСНИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

678. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
679. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
680. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
681. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
682. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
683. Конкурс за суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
684. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима – Намена Б

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
685. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, инвестиционог улагања и инвестиционог одржавања здравствених установа у 2018. години
686. Измена Јавног конкурса за финансирање односно сифинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2018. години

________________________________________________

 Број 30  - 20.06.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

636. Правилник за реализацију акције „Право на прву шансу“

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

637. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
638. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Издавачком заводу „Форум“- Forum Könyvkiadó Intézet
639. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Архива Војводине у Новом Саду
640. Решење о именовању вршиоца дужности директора Архива Војводине у Новом Саду
641. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директорке Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду
642. Решење о именовању директорке Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду
643. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
644. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Опште болнице Панчево, Панчево
645. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Опште болнице Панчево, Панчево
646. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Панчево, Панчево
647. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Панчево, Панчево
648. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-41

________________________________________________

 Број 29  - 19.06.2018.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

627. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
628. Покрајинска скупштинска одлука о утврђивању и свечаном обележавању датума од покрајинског значаја
629. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години
630. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
631. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

632. Одлука о престанку функције заменика покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
633. Одлука о изменама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика
634. Одлука о престанку мандата члана Савета Универзитета у Новом Саду

ОГЛАСНИ ДЕО
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

635. Одлука о поништењу лекарског печата

________________________________________________

 Број 31  - 27.06.2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

649. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи социјалне заштите Геронтолошки центар «Нови Сад», Нови Сад
650. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Друштва са ограниченом одговорношћу «Пословни Инкубатор Зрењанин» – Business Incubator Zrenjanin” за 2017. годину
651. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити коју је донела Скупштина ДОО «Пословни Инкубатор Суботица» по Завршном рачуну за 2017. годину
652. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Привредног друштва «Пословни Инкубатор Д.О.О. Сента» по Завршном рачуну за 2017. годину
653. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Привредног друштва «Пословни Инкубатор Нови Сад» за 2017. годину
654. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
655. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
656. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
657. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
658. Решење о разрешењу председника и чланице Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
659. Решење о именовању председнице и чланице Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
660. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2018. годину
661. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода «Форум» – Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. годину
662. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2018. годину
663. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2018. годину
664. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
665. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2018. годину
666. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2018. годину
667. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Туристичке организације Војводине за 2017. годину

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
668. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
669. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
670. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
671. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
672. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
673. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
674. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
675. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
676. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
677. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

ОГЛАСНИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

678. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
679. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
680. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
681. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
682. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
683. Конкурс за суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
684. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима – Намена Б

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
685. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, инвестиционог улагања и инвестиционог одржавања здравствених установа у 2018. години
686. Измена Јавног конкурса за финансирање односно сифинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2018. години

________________________________________________

 Број 28  - 13.06.2018.


ОПШТИ ДЕО
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

602. Меморандум о сарадњи између Устечког региона (Чешка Република) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија);

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
603. Одлука о Књизи графичких стандарда Аутономне покрајине Војводине;
604. Одлука о броју места за упис ученика у први разред средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2018/2019. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
605. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине, у 2018. години – Подизање квалитета објеката за дегустацију;
606. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години;
607. Правилник о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2018. години;
608. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – манифестације;
609. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – организовање конгреса;
610. Правилник о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката са територије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовима у Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2018. години;
611. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
612. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

613. Одлука о образовању Комисије за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине Аутономне покрајине Војводине;
614. Решење о давању сагласности на I Измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину;
615. Решење о давању сагласности на I Измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину;
616. Решење о давању сагласности на Одлуку о IV изменама и допунама Статута Клиничког центра Војводине;
617. Решење о разрешењу члана Управног одбора Опште болнице Врбас, Врбас;
618. Решење о именовању члана Управног одбора Опште болнице Врбас, Врбас;
619. Решење о давању сагласности на Статут Архива Војводине;
620. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2017. годину;
621. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Позоришног музеја Војводине за 2018. годину;
622. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Спомен-збирке Павла Бељанског за 2018. годину;
623. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-33;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

624. Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја – други позив;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

625. Измена Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
626. Измена Јавног конкурса о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2018. години

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42