СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  




П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 27  - 06.06.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

572. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2018/2019. годину
573. Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2018/2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
574. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
575. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
576. Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења родне равноправности у АП Војводини

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

577. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
578. Решење о престанку дужности директорке Средњошколског дома у Новом Саду
579. Решење о именовању директорке Средњошколског дома у Новом Саду
580. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди
581. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика Средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди
582. Решење о давању сагласности на Правилник о измени правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Војводине
583. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за културу Војводине
584. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 2017. годину
585. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“
586. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2018. годину
587. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Архива Војводине за 2018. годину
588. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Српског народног позоришта за 2018. годину
589. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 2018. годину
590. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 2018. годину
591. Решење о давању сагласности на Одлуку о I изменама Статута ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
592. Решење о Измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-94/2018-36-1

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
593. Решење о одобравању уџбеника „Мађарски језик са елементима националне културе“ за шести разред основне школе на мађарском језику, ЈП „Завод за уџбенике“, Београд

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
594. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад Града Зрењанина у Зрењанину

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

595. Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика
596. Конкурс за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, 2018. година

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
597. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања
598. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
599. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
600. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
601. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена предузетница

________________________________________________

 Број 26  - 31.05.2018.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

533. Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
534. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
535. Покрајинска уредба о Изменама и допуни Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
536. Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“ на животну средину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
537. Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање спортиста и усавршавање спортских стручњака у АП Војводини

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

538. Одлука о именовању члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду
539. Одлука о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
540. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
541. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
542. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
543. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
544. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Педагошком заводу Војводине
545. Решење којим се овлашћује мр Вук В. Радојевић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да у име оснивача закључи Колективни уговор за ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад
546. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. године
547. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. годину
548. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
549. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
550. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу Војводине за 2018. годину
551. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу Војводине за 2018. годину
552. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Музеја Војводине Нови Сад
553. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја Војводине за 2018. годину
554. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење, Нови Сад, за 2018. годину
555. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2018. годину
556. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2018. годину
557. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
558. Решење о разрешењу председника Управног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
559. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
560. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
561. Решење о престанку дужности директора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
562. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
563. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 401-94/2018-35
564. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Секретаријату Покрајинске владе, број: 401- 94/2018-36
565. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-37
566. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-38
567. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 401-94/2018-39
568. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-40

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
569. Решење о установљавању ловишта „Непречава – Моровић“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
570. Решење о образовању Радне групе за оснивање хрватског образовно-васпитног центра
571. Решење о одобравању издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд, издавање и употреба рукописа обједињених националних додатака уз уџбенике „Свет око нас“ и Ликовне културе“ за 1. и 2. разред основне школе на словачком језику

________________________________________________

 Број 25  - 23.05.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

522. Одлука о образовању Буџетског фонда за пронаталитетну популациону политику Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
523. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у АП Војводини у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

524. Решење о престанку дужности саветника председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
525. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине, у високим школама струковних студија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2018/2019. години
526. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2018/2019. години
527. Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија, које се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2018/2019. години
528. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова радних места Покрајинског завода за социјалну заштиту
529. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Кикинда, Кикинда
530. Решење о именовању члана Управног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
531. Решење о именовању председнице Надзорног одбора Галерије ликовне уметности – Поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

532. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у АП Војводини у 2018. години

________________________________________________

 Број 24  - 17.05.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

500. Одлука о образовању Буџетског фонда за обнову културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
501. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката и набавку опреме у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
502. Правилник о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2018. години
503. Правилник о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину, по Конкурсу за доделу средстава

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
504. Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

505. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Дому за душевно оболела лица „1. Октобар“ Стари Лец
506. Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Суботици
507. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у Суботици
508. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 2018. годину
509. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Педагошког завода Војводине за 2017. годину
510. Решење о разрешењу члана Управног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине
511. Решење о разрешењу члана Управног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
512. Решење о разрешењу председнице Надзорног одбора Галерије ликовне уметности - Поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду
513. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Опште болнице Суботица, Суботица
514. Решење о именовању председика Надзорног одбора Опште болнице Суботица, Суботица
515. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-31
516. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-32
517. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-34

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
518. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад у Сомбору

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
519. Решење о одобравању уџбеника „Природа и друштво“, национални додатак за трећи и четврти разред основне школе на хрватском језику, Јавном предузећу „Завод за уџбенике“, Београд

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

520. Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину
521. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2018. години

________________________________________________

 Број 23  - 09.05.2018.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

481. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара «Окањ бара» и «Русанда»
482. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
483. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2018. години
484. Правилник о додели средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2018. години
485. Правилник о додели бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2018. години
486. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години
487. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

488. Одлука о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2017. годину
489. Одлука о престанку мандата заменика члана Покрајинске изборне комисије

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
490. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Канцеларији за инклузију Рома
491. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2018. годину
492. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2018. годину
493. Решење о давању сагласности на Извештај о пословању и Завршни рачун Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године
494. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-27
495. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-28
496. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-29
497. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-30

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

498. Конкурс за организацију квиз такмичења «Колико се познајемо» – дванаести циклус у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
499. Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години

________________________________________________

 Број 22  - 08.05.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

459. Правилник о допуни Правилника о изгледу „Службеног листа Аутономне покрајине Војводине“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
460. Правилник за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2018. години на територији АП Војводине
461. Правилник о додели подстицајних средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе – путем набавке опреме

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

462. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох из Новог Сада
463. Решење о именовању директора Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох из Новог Сада
464. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Галерије ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића
465. Решење о именовању директора Галерије ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића
466. Решење о давању сагласности на Измене Статута Покрајинског завода за заштиту природе, које је донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
467. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2018. годину
468. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број: 401-94/2018-26

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
469. Решење о одобравању уџбеника „Мађарски језик са елементима националне културе“ за пети разред основне школе, на мађарском језику, Јавном предузећу „Завод за уџбенике“ Београд
470. Решење о одобравању уџбеника „Ромски језик са елементима националне културе“ – Читанка за трећи разред основне школе на ромском језику, Јавном предузећу „Завод за уџбенике“ Београд
471. Решење о одобравању уџбеника „Ромски језик са елементима националне културе“ – Читанка за четврти разред основне школе на ромском језику, Јавном предузећу „Завод за уџбенике“ Београд

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
472. Решење о давању сагласности на именовање директора Центра за социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

473. Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2018. години на територији АП Војводине
474. Конкурс за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе – путем набавке опреме

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
475. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2018. години
476. Јавни конкурс за доделу средстава за даровите студенте установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2018. годину
477. Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
478. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко - уметничким стваралаштвом у пољу уметности, с територије АП Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
479. Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018. години, за суфинансирање израде планске документације

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ
480. Одлука о оглашавању неважећим печата

________________________________________________

 Број 21  - 25.04.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

428. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години
429. Правилник за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2018. годину
430. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2018. години
431. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
432. Правилник о додели бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2018. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
433. Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

434. Решење о разрешењу председника Управног одбора Историјског архива Сомбор
435. Решење о именовању председника Управног одбора Историјског архива Сомбор
436. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква
437. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква
438. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Вршац, Вршац
439. Решење о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Вршац, Вршац
440. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
441. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
442. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
443. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
444. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Установе – Центра за привредно технолошки развој Војводине за период јануар – децембар 2017. године
445. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
446. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад
447. Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2018. годину
448. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Канцеларије за инклузију Рома за 2017. годину
449. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
450. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 401-94/2018-24
451. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице број: 401-94/2018-25

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
452. Решење о образовању испитних одбора за полагање правосудног испита

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
453. Решење о давању сагласности на именовање директора Јавне установе социјалне заштите „Центар за социјални рад Шид“ у Шиду

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

454. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години
455. Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2018. годину
456. Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
457. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2018. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ
458. Одлка о измени Одлуке о поништењу печата

________________________________________________

 Број 20  - 18.04.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

397. Правилник о критеријумима за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине
398. Правилник о критеријумима за финансирање научноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини
399. Правилник о критеријумима за финансирање пројеката који се баве истраживачко – уметничким стваралаштвом у области уметности, с територије АП Војводине
400. Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

401. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Суботица
402. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Суботица
403. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
404. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директорке Геронтолошког центра у Зрењанину
405. Решење о именовању директорке Геронтолошког центра у Зрењанину
406. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
407. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
408. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Позоришном музеју Војводине
409. Решење о давању сагласности на Статут Издавачког завода „Форум“ – Forum könyvkiadó intézet Нови Сад
410. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, број: 401-94/2018-22
411. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, број: 401-94/2018-23

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
412. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за босански језик
413. Решење о постављењу сталних судских преводилаца за енглески језик
414. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за руски језик
415. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за арапски језик
416. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за хрватски језик
417. Решење о постављењу сталних судских преводилаца за италијански језик
418. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за кинески језик
419. Решење о постављењу сталних судских преводилаца за мађарски језик
420. Решење о постављењу сталних судских преводилаца за румунски језик
421. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за русински језик
422. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за словачки језик
423. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за шпански језик

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

424. Јавни конкурс за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
425. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме здравственим установама у 2018. години

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ
426. Оглашавање печата неважећим

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – СУБОТИЦА
427. Оглашавају се неважећим дипломе

________________________________________________

 Број 19  - 13.04.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

388. Правилник за доделу подстицајних средстава путем конкурса за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години
389. Правилник о измени Правилника о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години
390. Правилник о измени Правилника о додели подстицајних средстава путем конкурса за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
391. Правилник о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање текућих расхода и издатака установама културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

392. Решење о давању сагласности на измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП «Воде Војводине» за 2018. годину
393. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-8

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
394. Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години
395. Измена конкурса за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години
396. Измена конкурса за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години

________________________________________________

 Број 18  - 04.04.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

362. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години
363. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2018. години
364. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2018. години
365. Правилник за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2018. години
366. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине за 2018. годину
367. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
368. Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години
369. План поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
370. Правилник о измени Правилника о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

371. Решење о давању сагласности на Правилник о раду Туристичке организације Војводине
372. Решење о овлашћењу за закључење колективног уговора за ЈП “Војводинашуме”, Петроварадин
373. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Словака – Ústav prekultúru vojvodinských Slovákov за 2017. годину
374. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Издавачког завода “Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet за 2017. годину
375. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за привреду и туризам број: 401-94/2018-18
376. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство број: 401-94/2018-19
377. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност број: 401-94/2018-20
378. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност број: 401-94/2018-21

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

379. Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике
380. Конкурс за финансирање реализације програма “Фонд за таленте” за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
381. Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години
382. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2018. години
383. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2018. години
384. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2018. години
385. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2018. години
386. Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
387. Конкурс за публиковање радова у области родне равноправности.

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42