П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 27  - 09.06.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


737. Одлука о измени Одлуке о образовању координационог тела за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији плана развоја АП Војводине 2022-2030. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

738. Правилник за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2022. години на територији АП Војводине;
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
739. Одлука о садржини и форми обрасца за израду акционог плана за спровођење пројекта који се финансира из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
740. Одлука о садржини и форми образаца извештаја корисника средстава о реализацији пројекта

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


741. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Бач;
742. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Бач;
743. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију;
744. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију;
745. Решење о именовању председника Управног одбора
Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад;
746. Решење о давању претходне сагласности за расписивање и спровођење јавног конкурса за именовање директора Архива Војводине;
747. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Румуна- Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 2021. годину;
748. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2021. годину;
749. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Војвођанског симфонијског оркестра за 2021. годину;
750. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност;
751. Решење о разрешењу председника Управног одбора Историјског архива Бела Црква;
752. Решење о именовању председнка Управног одбора Историјског архива Бела Црква;
753. Решење о разрешењу председника Управног одбора Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet“;
754. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Опште болнице Кикинда, Кикинда;
755. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Опште болнице Кикинда, Кикинда;
756. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Кикинда, Кикинда;
757. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Кикинда, Кикинда;
758. Решење о именовању члана Надзорног одбора Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине;
759. Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Суботица;
760. Решење о именовању члана Управног одбора Центра
за породични смештај и усвојење Суботица;
761. Решење о разрешењу председника Управног одбора Студентског центра „Суботица“ у Суботици;
762. Решење о именовању председника Управног одбора Студентског центра „Суботица“ у Суботици;
763. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци;
764. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци;
765. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-9
766. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-84
767. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-85
768. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-86
769. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-87
770. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-88
771. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-89

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


772. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области образовања – Признање „Ђорђе Натошевић“;
773. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области људских и мањинских права – Признање „Људевит Митачкек“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

774. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта – Признање „Момчило Тапавица“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
775. Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2022. години на територији АП Војводине;
776. Јавни позив за доделу средстава за учествовање у реализацији програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

________________________________________________

 Број 26  - 07.06.2022.


ОПШТИ ДЕО

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
720. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“;
721. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“;
722. Покрајинска скупштинска одлука измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО
723. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;
724. Одлука о потврђивању мандата посланику у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;
725. Одлука о престанку мандата члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду;
726. Одлука о именовању члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду;
727. Одлука о престанку мандата члана Савета Академије уметности у Новом Саду;
728. Одлука о именовању члана Савета Академије уметности у Новом Саду;
729. Одлука о престанку мандата члана Савета Технолошког факултета у Новом Саду;
730. Одлука о именовању члана Савета Технолошког факултета у Новом Саду;
731. Одлука о престанку мандата члана Савета Педагошког факултета у Сомбору;
732. Одлука о престанку мандата члана Савета Педагошког факултета у Сомбору;
733. Одлука о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору;
734. Одлука о престанку мандата члана Савета Грађевинског факултета у Суботици;
735. Одлука о престанку мандата члана Савета Грађевинског факултета у Суботици;
736. Одлука о именовању члана Савета Грађевинског факултета у Суботици.

________________________________________________

 Број 25  - 02.06.2022.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


687. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Опште болнице Суботица, Суботица
688. Решење о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Суботица, Суботица
689. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Геронтолошког центра Кањижа
690. Решење о давању сагласности на Правилник о трећим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Геронтолошком центру „Срем“ Рума
691. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2022. годину
692. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину
693. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину
694. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2022. годину
695. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Мађара за 2021. годину
696. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
697. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
698. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –националне заједнице
699. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
700. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
701. Решење о престанку рада на положају, разрешењем, вршиоца дужности помоћника директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
702. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
703. Решење о престанку дужности директора Средњошколског дома Нови Сад
704. Решење о именовању директора Средњошколског дома Нови Сад
705. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
706. Решење о именовању директора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
707. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине
708. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац, представника запослених
709. Решење о именовању члана Управног одбора Дома здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац
710. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома здравља Бач
711. Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома здравља Бач
712. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Мађара из Сенте
713. Решење о именовању члана Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Мађара из Сенте
714. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-8
715. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-80
716. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-81
717. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-82
718. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-83
719. Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401 73/2022-73

________________________________________________

 Број 24  - 01.06.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


676. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине, у високим школама струковних студија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2022/2023. години
677. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2022/2023. години
678. Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2022/2023. години
679. Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за имплементацију електронске управе у органе, службе и управе Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

680. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2022/2023. годину;
681. Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2022/2023. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


682. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Русински језик 7, за седми разред основне школе, писан на русинском језику и писму;
683. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Географија 6, за шести разред основне школе, писан на румунском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


684. Конкурс за стицање права коришћења знака „Најбоље из Војводине“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

685. Конкурс за расподелу средстава из Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2022. години;
УПРАВНИ ОДБОР КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА „ХЕРТЕЛЕНДИ-БАЈИЋ“ БОЧАР
686. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор директора Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар са конкурсом за избор директора Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар.

________________________________________________

 Број 57  - 06.06.2022.


Акти Града

Решење о допуни Решења о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Југословенском драмском позоришту

Акти градских општина Сурчин

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Сурчин за 2021. годину
Одлука о првој измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2022. годину
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за изградњу продуктовода од комплекса предузећа „ ВМЛ” у Сурчину до пристаништа на левој обали реке Саве, градска општина Сурчин са Решењем
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2022. годину
Решење о давању сагласности на Посебан Програм за субвенције из буџета Градске општине Сурчин Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин за 2022. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин за 2022. годину
Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета Градске општине Сурчин за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године

________________________________________________

 Број 23  - 25.05.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ


66. Правилник о службеној одећи и обући покрајинског просветног инспектора;

ПОСЕБНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

67. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2022. годину
68. Решење о давању сагласности на I измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
69. Решење о давању сагласности на I измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
70. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-76
71. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-77
672. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-78

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

673. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за шпански језик;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

674. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад Апатин

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


675. Измена Јавног позива за финансирање стручне праксе.

________________________________________________

 Број 22  - 18.05.2022.ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

584. Решење о давању сагласности на ценовник услуга Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад
585. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Архиву Војводине, Нови Сад
586. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Педагошког завода Војводине за 2021. годину
587. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
588. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
589. Решење о престанку дужности директора Завода за културу војвођанских Русина у Новом Саду
590. Решење о именовању директора Завода за културу војвођанских Русина у Новом Саду
591. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Рума“ Рума
592. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Рума“ Рума
593. Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Дома здравља „Рума“ Рума 594. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Рума“ Рума
595. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-73
596. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-73/2022-74 597. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-75

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

598. Решење о давању ловишта „Капетански рит“ на газдовање
599. Решење о давању ловишта „Два бунара“ на газдовање
600. Решење о давању ловишта „Кочоват“ на газдовање
601. Решење о давању ловишта „Пинтоват“ на газдовање
602. Решење о давању ловишта „Ревеница“ на газдовање
603. Решење о давању ловишта „Брзава“ на газдовање
604. Решење о давању ловишта „Вучјак“ на газдовање
605. Решење о давању ловишта „Дунав“ на газдовање
606. Решење о давању ловишта „Велики рит“ на газдовање
607. Решење о давању ловишта „Бечејски салаши“ на газдовање
608. Решење о давању ловишта „Варошки рит“ на газдовање
609. Решење о давању ловишта „Тамиш-Брзава“ на газдовање
610. Решење о давању ловишта „Горњи рит“ на газдовање
611. Решење о давању ловишта „Доњи рит“ на газдовање
612. Решење о давању ловишта „Рибњак Мостонга“ на газдовање
613. Решење о давању ловишта „Теремија“ на газдовање
614. Решење о давању ловишта „Гелија“ на газдовање
615. Решење о давању ловишта „Караула“ на газдовање
616. Решење о давању ловишта „Мелећин“ на газдовање
617. Решење о давању ловишта „Сенћански салаши“ на газдовање
618. Решење о давању ловишта „Турија“ на газдовање
619. Решење о давању ловишта „Висока греда“ на газдовање
620. Решење о давању ловишта „Криваја 1“ на газдовање
621. Решење о давању ловишта „Криваја 2“ на газдовање
622. Решење о давању ловишта „Александрово“ на газдовање
623. Решење о давању ловишта „Коштанац“ на газдовање
624. Решење о давању ловишта „Новокнежевачки ритови“ на газдовање
625. Решење о давању ловишта „Курјачица“ на газдовање
626. Решење о давању ловишта „Сонта“ на газдовање
627. Решење о давању ловишта „Гола Добра“ на газдовање
628. Решење о давању ловишта „Стара Моравица“ на газдовање
629. Решење о давању ловишта „Пачир“ на газдовање
630. Решење о давању ловишта „Панонија 2“ на газдовање
631. Решење о давању ловишта „Срндаћ 2“ на газдовање
632. Решење о давању ловишта „Плавша“ на газдовање
633. Решење о давању ловишта „Вршачка кула“ на газдовање
634. Решење о давању ловишта „Бођански рит“ на газдовање
635. Решење о давању ловишта „Срндаћ 1“ на газдовање
636. Решење о давању ловишта „Панонија 1“ на газдовање
637. Решење о давању ловишта „Бачка“ на газдовање
638. Решење о давању ловишта „Чот“ на газдовање
639. Решење о давању ловишта „Подунавље“ на газдовање
640. Решење о давању ловишта „Чик“ на газдовање
641. Решење о давању ловишта „Вршачки ритови-рибњак“ на газдовање
642. Решење о давању ловишта „Лупус“ на газдовање
643. Решење о давању ловишта „Кошава“ на газдовање
644. Решење о давању ловишта „Сомбор 2“ на газдовање
645. Решење о давању ловишта „Западна Бачка“ на газдовање
646. Решење о давању ловишта „Крчедин“ на газдовање
647. Решење о давању ловишта „Велики бачки канал-север“ на газдовање
648. Решење о давању ловишта „Сивац-југ“ на газдовање
649. Решење о давању ловишта „Свети Никола-Неузина“ на газдовање
650. Решење о давању ловишта „Сомбор 1“ на газдовање
651. Решење о давању ловишта „Телечка висораван“ на газдовање
652. Решење о давању ловишта „Свети Никола-Банатска Дубица“ на газдовање
653. Решење о давању ловишта „Надаљ“ на газдовање
654. Решење о давању ловишта „Рибњак Златица-Јазово“ на газдовање
655. Решење о давању ловишта „Суботичка пешчара 1-југ“ на газдовање
656. Решење о давању ловишта „Суботичка пешчара 2-север“ на газдовање
657. Решење о давању ловишта „Суботичка пешчара 3-исток“ на газдовање
658. Решење о давању ловишта „Сланкамен“ на газдовање
659. Решење о давању ловишта „Сивац-север“ на газдовање
660. Решење о давању ловишта „Велики бачки канал-југ“ на газдовање 661. Решење о давању ловишта „Лалинске ливаде“ на газдовање 662. Решење о давању ловишта „Нера“ на газдовање

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

663. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад за општине Тител и Жабаљ „Солидарност“ Жабаљ

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ


664. Одлука о измени Јавног конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

665. Јавни позив за финансирање стручне праксе.

________________________________________________

 Број 21  - 11.05.2022.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


565. Решење o разрешењу дужности директора Покрајинског фонда за развој пољопривреде
566. Решење о престанку дужности директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
567. Решење о постављењу директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
568. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Покрајинског завода за социјалну заштиту
569. Решење о именовању директора Покрајинског завода за социјалну заштиту
570. Решење о именовању члана Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Суботица
571. Решење о разрешењу представника Аутономне покрајине
Војводине дужности у Скупштини друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић
572. Решење о именовању представника Аутономне покрајине
Војводине дужности у Скупштини друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић
573. Решење о именовању члана Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине
574. Решење о именовању члана Управног одбора Дома здравља Тител
575. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


578. Јавни конкурс за организацију едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

579. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини;
580. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава центрима
за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања;
581. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња;
582. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања;
583. Јавни конкурс за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2022. години

________________________________________________

 Број 20  - 05.05.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА


529. Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини;
530. Правилник о поступку и критеријумима за доделу финансијских средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова Центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања;
531. Правилник и поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња;
532. Правилник о поступку и критеријумима за доделу финансијских средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова градовима и општинама сатериторије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања;
533. Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2022. години.
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“
534. Одлука о проглашењу Рибарског подручја „Бегечка јама“ у заштићеном подручју Парк природе „Бегечка јама“

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


535. Решење о давању сагласности на Одлуку управног одбора Истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема БиоСенс којом се добит остварена у 2020. години распоређује за повећање капитала;
536. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра у Зрењанину;
537. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора „Дома здравља Кикинда“ Кикинда;
538. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора „Дома здравља Кикинда“ Кикинда;
539. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора „Дома здравља Кикинда“ Кикинда;
540. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора „Дома здравља Кикинда“ Кикинда;
541. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома здравља Тител;
542. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац;
543. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП-а „Воде Војводине”, Нови Сад, за 2022. годину;
544. Решење о давању сагласности на Статут Дома ученика средњих школа Суботица;
545. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића;
546. Решење о разрешењу дужности председника Управног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад;
547. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директорке Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ Јабука;
548. Решење о именовању вршиоца дужности директорке Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ Јабука;
549. Решење о разрешењу дужности чланице Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Суботица;
550. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-64
551. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-65
552. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-66
553. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-67
554. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-68
555. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-69

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

556. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Музичка култура 3, за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера, писан на мађарском језику и писму;
557. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 2, за други разред гимназије, писан на словачком језику и писму;
558. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Словачки језик 3, за трећи разред основне школе, писан на словачком језику и писму;
559. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Математика 6, уџбеник са збирком задатака за шести разред основне школе, писан на румунском језику и писму;
560. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Рачунарство и информатика 3, за трећи разред гимназије, писан на мађарском језику и писму;
561. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Словачки језик 7, за седми разред основне школе, писан на словачком језику и писму;
562. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Техника и технологија 7, за седми разред основне школе, писан на русинском језику и писму;
563. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Техника и технологија 8, за осми разред основне школе, писан на русинском језику и писму.

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


564. Јавни конкурс за организацију регионалних квиз такмичења „Колико се познајемо“ – четрнаести циклус у 2022. години

________________________________________________

 Број 19  - 20.04.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


501. Одлука о измени Одлуке о образовању Координационог тела за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

502. Правилник о измени Правилника за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини у 2022. години;
503. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

504. Правилник за доделу средстава удружењима за област равноправности полова у Аутономној покрајини Војводини;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


505. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по завршном рачуну за 2021. годину, коју је донела Скупштина Привредног друштва „Пословни инкубатор Сента“
506. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2021. годину
507. Решење о именовању члана Управног одбора Института за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду
508. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра „Суботица“ у Суботици

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42