П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 18  - 14.04.2022.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


484. Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад
485. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Архива Војводине, Нови Сад
486. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Хрвата за 2021. годину
487. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину
488. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за здравствену заштиту радника, Нови Сад
489. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за здравствену заштиту радника, Нови Сад
490. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
491. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
492. Решење о разрешењу члана Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
493. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-52
494. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-54
495. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-55
496. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-56
497. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-57

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

498. Решење одавању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Темерин;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

499. Измена Јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини;
500. Измена Јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2022. годину.

________________________________________________

 Број 17  - 06.04.2022.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


474. Решење о постављењу на положај вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице
475. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Русина за 2021. годину
476. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Установе за смештај одраслих и старијих лица са интелектуалним потешкоћама Дом „Срце у јабуци“ Јабука
477. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-46
478. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број : 401-73/2022-47
479. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број : 401-73/2022-48
480. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број : 401-73/2022-49
481. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број : 401-73/2022-50
482. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број : 401-73/2022-51

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

483. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 3, за трећи разред гимназије природно-математичког смера,

________________________________________________

 Број 16  - 23.03.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


441. Одлука о образовању Савета за родну равноправност
442. Одлука о образовању радне групе за израду Програма за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља за период од 2022. до 2026. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

443. Правилник за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2022. години на територији АП Војводине;
444. Одлука о исправци Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2022. години;
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
445. Измена и допуна Правилника о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години;
446. Измена Правилника о додели средстава за финансирање стручне праксе у 2022. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


447. Решење о постављењу заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
448. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
449. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
450. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
451. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за здравство
452. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за здравство
453. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
454. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
455. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Канцеларије за инклузију Рома за 2021. годину
456. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Покрајинском заводу за заштиту споменика културе, Петроварадин
457. Решење о давању сагласности на Статут Дома ученика средњих школа Вршац
458. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-5
459. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-6
460. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-7
461. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-39
462. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-40
463. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-41
464. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-42
465. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-43
466. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-44
467. Решење о изменама Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-19

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

468. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Музичка култура 6, за шести разред основне школе, писан на словачком језику и писму;
469. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Хемија 3, за трећи разред основне школе, писан на хрватском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


470. Конкурс за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2022. години на територији АП Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

471. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове опреме у 2022. години;ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО

ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

472. Конкурс за финансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

473. Допуна Јавног позива за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2022. години.

________________________________________________

 Број 15  - 23.03.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


419. Правилник о измени Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину;
420. Правилник о изменама Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на терито рији Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину;
НАДЗОРНИ ОДБОР ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“
421. Одлука о привременој забрани привредног риболова на делу рибарског подручја „Срем“ –река Дунав и то на риболовним водама ове реке, на стационажи од км 1250 до км 1269;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

422. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
423. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
424. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2022. годину
425. Решење о давању сагласности на Статут Геронтолошког центра „Срем“ у Руми
426. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за културу војвођанских Мађара у Сенти
427. Решење о давању сагласности на Завршни рачун са Извештајем о пословању Информативног центра за
пословну стандардизацију и сертификацију за 2021. годину
428. Решење о давању сагласности на Завршни рачун и Извештај о пословању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за период од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2021. године
429. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
430. Решење о именовању вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
431. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Ковачица
432. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Ковачица
433. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-37
434. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-38

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

435. Решење о измени Решења о образовању испитних одбора за полагање правосудног испита;
436. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Русински језик 3, за трећи разред основне школе, писан на русинском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

437. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад општине Рума;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


438. Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2022. години;
439. Јавни позив за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2022. години;
440. Јавни конкурс за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2022. години.

________________________________________________

 Број 14  - 16.03.2022.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


386. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Шид-граница Хрватске, деонице Стара Пазова-Голубинци-Шид и железничке пруге Инђија-Голубинци;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

387. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање изградње, реконструкције и израде пројектно-техничке докуменатције водних објеката у јавној својини и израде пројектно-техничке докуменатције објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2022. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


388. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Установе за децу и омладину СОС Дечје Село „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица
389. Решење о давању сагласности на Статут Дома ученика средњих школа Сремска Митровица
390. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Румуна за 2022. годину
391. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна за 2022. године
392. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
393. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
394. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за социјалну заштиту
395. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за социјалну заштиту
396. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за социјалну заштиту
397. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за социјалну заштиту
398. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
399. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
400. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци

________________________________________________

 Број 13  - 10.03.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


365. Одлука о допуну Одлуке о одређивању станова за службене потребе;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

366. Правилник о додели субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2022. години;
367. Правилник о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2022. години;
368. Правилник о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2022. години.

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


369. Решење о давању сагласности на Финансијски план Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децембар 2022. године;
370. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине за 2022. годину;
371. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2022. годину;
372. Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама ценовника услуга за посетиоце у заштићеним подручјима;
373. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
374. Решење о разрешењу заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине;
375. Решење о разрешењу члана Управног одбора Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад;
376. Решење о именовању члана Управног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад;
377. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Туристичке организације Војводине;
378. Решење о именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације Војводине;
379. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-73/2022-32;
380. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 401-73/2022-33.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

381. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за кинески језик;
382. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 1, за први разред гимназије, писан на словачком језику и писму;
383. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Дигитални свет 1, за први разред основне школе, писан на русинском језику и писму.

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


384. Јавни позив за финансирање стручне праксе у 2022. години;
385. Јавни конкурс о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2022. години.

________________________________________________

 Број 12  - 02.03.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ


335. Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

336. Правилник о додели средстава за финансирање стручне праксе у 2022. години;
337. Правилник о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге и циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2022. године;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


338. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Хрвата за 2022. годину
339. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Хрвата за 2022. годину
340. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину
341. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину
342. Решење о давању сагласности на Финансијски план Издавачког завода „Форум“ за 2022. годину
343. Решење о давању сагласности на План и програм рада Издавачког завода „Форум“ за 2022. годину
344. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2022. годину
345. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2022. годину
346. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Туристичке организације Војводине
347. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
348. Решење о давању претходне сагласности за расписивање Јавног конкурса за именовање директора Завода за културу војвођанских Русина
349. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Народног позоришта Суботица
350. Решење о именовању директора Народног позоришта Суботица
351. Решење о разрешењу члана Управног одбора Научног института за прехрамбене технологије
352. Решење о именовању члана Управног одбора Научног института за прехрамбене технологије
353. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-4
354. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-27
355. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-28
356. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-29
357. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-30
358. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-31

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ


359. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области науке-признање „Милутин Миланковић“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

360. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

361. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АПВ за суфинансирање израде пројектно-техничке документације;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

362. Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката унапређења културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2022. години;
363. Измена Конкурса за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
364. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АПВ у 2022. години-набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката

________________________________________________

 Број 11  - 23.02.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


313. Одлука о усвајању Покрајинског акционог плана запошљавања у Аутономној

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

314. Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова;
315. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на покрајини Војводини за 2022. годину територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за 2022. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


316. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
317. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
318. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
319. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
320. Решење о давању сагласности на Финансијски план Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
321. Решење о давању сагласности на Програм рада Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
322. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2022. годину
323. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2022. годину
324. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децембар 2021. године
325. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине за 2021. годину
326. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-22
327. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-24
328. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-25

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

329. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

330. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад општине Чока;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ


331. Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2022. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

332. Измена Јавног конкурса за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организацији чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

333. Јавни конкурс за публиковање радова у области равноправности полова;
334. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за 2022. годину.

________________________________________________

 Број 10  - 18.02.2022.


ОПШТИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


295. Одлукa о садржини и форми образца пријаве и образац пријаве на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања;
296. Одлукa о садржини и форми образца за оцењивање пријаве предлога и образац за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања;
297. Одлукa о садржини и форми образца пријаве и образац пријаве на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта;
298. Одлукa о садржини и форми образца за оцењивање пријаве предлога и образац за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта;
299. Одлукa о садржини и форми образца пријаве и образац пријаве на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе;
300. Одлукa о садржини и форми образца за оцењивање пријаве предлога и образац за оцењивање пријаве предлога пројекта за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе;
301. Одлукa о садржини и форми образца пријаве и образац пријаве на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја;
302. Одлукa о садржини и форми образца за оцењивање пријаве предлога и образац за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја;
303. Одлукa о садржини и форми образца пријаве и образац пријаве на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре;
304. Одлукa о садржини и форми образца за оцењивање
пријаве предлога и образац за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре;
305. Одлукa о садржини и форми образца пријаве и образац пријаве на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода;
306. Одлукa о садржини и форми образца за оцењивање пријаве предлога и образац за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода;

ОГЛАСНИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


307. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
308. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
309. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе
310. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
311. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
312. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода

________________________________________________

 Број 9  - 17.02.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


264. Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2022. години
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
265. Правилник о додели средстава за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини и израде пројектно техничке документације објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2022. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


266. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар
267. Решење о давању сагласности на Финансијски план Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар за
2022. годину
268. Решење о давању сагласности на Програм рада Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар за 2022. годину
269. Решење о давању сагласности на Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2022. годину
270. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2022. годину
271. Решење о давању сагласности на Финансијски план Позоришног музеја Војводине за 2022. годину
272. Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришног музеја Војводине за 2022. годину
273. Решење о давању сагласности на Финансијски план Народног позоришта Суботица за 2022. годину
274. Решење о давању сагласности на Програм рада Народног позоришта Суботица за 2022. годину
275. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2022. годину
276. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици
277. Решење о именовању директора Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици
278. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју
279. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју
280. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју
281. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју
282. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду
283. Решење о именовању чланова Управног одбора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду
284. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Сремска Митровица
285. Решење о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Сремска Митровица
286. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-3
287. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-19
288. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-20
289. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-21
290. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-23

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


291. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини и израде
пројектно техничке документације објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

292. Јавни конкурс ради финансирања и суфинансирања пројеката - за текућа улагања, која реализују управљачи заштићених подручја на територији Аутономне покрајине Војводине у току 2022. године;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

293. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних cредстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

294. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2022. години.

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42