СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 17  - 29.03.2018.ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

350. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
351. Покрајинска скупштинска одлука о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода
352. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
353. Правилник о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години
354. Правилник о додели субвенција за самозапошљавање у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години
355. Правилник о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
356. Одлука о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност
357. Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
358. Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова Одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине
359. Одлука о измени Одлуке о избору председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине
360. Одлука о престанку мандата члана Савета Правног факултета у Новом Саду
361. Одлука о престанку мандата члана Савета факултета техничких наука

________________________________________________

 Број 16  - 28.03.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

318. Правилник о додели средстава са суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2018. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

319. Решење о давању сагласности на Статут Установе социјалне заштите Геронтолошки центар “Нови Сад” Нови Сад
320. Решење о разрешењу председнице и чланица Управног одбора Дома за децу ометену у развоју “Колевка” у Суботици
321. Решење о именовању председнице и чланова Управног одбора Дома за децу ометену у развоју “Колевка” у Суботици
322. Решење о разрешењу председника и чланица Надзорног одбора Дома за децу ометену у развоју “Колевка” у Суботици
323. Решење о именовању председника и чланица Надзорног одбора Дома за децу ометену у развоју “Колевка “ у Суботици
324. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома за децу и омладину “Вера Радивојевић” у Белој Цркви
325. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома за децу и омладину “Вера Радивојевић” у Белој Цркви
326. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома за децу и омладину “Вера Радивојевић” у Белој Цркви
327. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома за децу и омладину “Вера Радивојевић” у Белој Цркви
328. Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Вршцу
329. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Вршцу
330. Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања “Др Боривоје Гњатић” Стари Сланкамен
331. Решење о именовању председника и члана Управног одбора Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања “Др Боривоје Гњатић” Стари Сланкамен
332. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор
333. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Галерији ликовних уметности поклон збирка Рајка Мамузића
334. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе – Центар за привредно-технолошки развој Војводине за 2018. годину
335. Решење о давању сагласности на Финансијски план Установе – Центар за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар – децембар 2018. године
336. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődeési Intézet за 2017. годину
337. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу Војводине за 2017. годин
338. Решење о давању сагласности на Завршни рачун За-вода за културу војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2017. годину
339. Решење о разрешењу члана Управног одбора Историјског архива Бела Црква
340. Решење о именовању члана Управног одбора Историјског архива Бела Црква
341. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
342. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у текућу буџетску резерву број: 401-1187/2018-1
343. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за привреду и туризам број: 401-94/2018-17

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
344. Решење о одбијању захтева издавачке куће ЈП Завод за уџбенике Београд за одобравање рукописа уџбеника “Географија 8”, национални додатак за осми разред основне школе на хрватском језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

345. Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
346. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2018. години
347. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2018. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
348. Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларије за младе

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
349. Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2018. години

________________________________________________

 Број 15  - 21.03.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

284. Правилник о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
285. Правилник о изменама Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АПВ

286. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
287. Решење о постављењу дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
288. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
289. Решење о постављењу дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
290. Одлука о измени Одлуке о образовању Одбора за обележавање стогодишњице присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918-2018. године
291. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. годину
292. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. годину
293. Решење о давању сагласности на Програм рада Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2018. годину
294. Решење о давању сагласности на Финансијски план Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2018. годину
295. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2018. годину
296. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2018. годину
297. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2018. годину
298. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2018. годину
299. Решење о давању сагласности на Програм рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
300. Решење о давању сагласности на Финансијски план Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
301. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Музеју савремене уметности Војводине
302. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Војводине
303. Решење о разрешењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
304. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
305. Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
306. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
307. Решење о разрешењу председнице Управног одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház у Суботици
308. Решење о именовању председнице Управног одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház у Суботици
309. Решење о разрешењу дужности члана Управног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
310. Решење о именовању члана Управног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
311. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине, број: 401-94/2018-16

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
312. Решење о образовању комисије за полагање стручног испита запослених у архивима

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

313. Јавни конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом Програма развоја спорта у АП Војводини 2016- 2018
314. Јавни конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину
315. Јавни конкурс за финансирање посебног програма афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
316. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титулара
317. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018. години за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе у циљу подршке јединицама локалне самоуправе у унапређењу развоја инфраструктурних објеката који доприносе стварању повољнијих услова за живот становништва као и развоју јединице локалне самоуправе

________________________________________________

 Број 14  - 14.03.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

255. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2018. години
256. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

257. Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског савета за запошљавање
258. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
259. Решење о давању сагласности на Статут Завода за културу војвођанских Словака у Новом Саду – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
260. Решење о давању сагласности на Завршни рачун са Извештајем о пословању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2017. годину
261. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Опште болнице “Ђорђе Јоановић” Зрењанин
262. Решење о именовању директора Опште болнице “Ђорђе Јоановић” Зрењанин
263. Решење о разрешењу председнице Управног одбора Установе за смештај и збрињавање старих лица “Геронтолошки центар” у Панчеву
264. Решење о именовању председнице Управног одбора Установе за смештај и збрињавање старих лица “Геронтолошки центар” у Панчеву
265. Решење о разрешењу члана Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду
266. Решење о именовању члана Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду
267. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Војвођанског симфонијског оркестра у Новом Саду
268. Решење о именовању чланова Управног одбора Војвођанског симфонијског оркестра у Новом Саду
269. Решење о измени Решења о именовању чланова Комисије за међунационалне односе, цркве и верске заједнице
270. Решење о измени Решења о именовању чланова Одбора за јавне службе
271. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број: 401-94/2018-15

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
272. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад “1. Март” за општину Алибунар

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
273. Решење о одобравању другог наставног средства – аудио-запис, CD звучна читанка уз Читанку за други разред основне школе на словачком језику
274. Решење о одобравању другог наставног средства – аудио-запис, CD звучна читанка уз Читанку за трећи разред основне школе на словачком језику

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

275. Јавни конкурс за регресирање превоза студената у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
276. Јавни конкурс за суфинансирање образовних програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2018. годину
277. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2018. години
278. Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини
279. Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2018. години
280. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2018. годину
281. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2018. годину
282. Јавни конкурс за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
283. Конкурс за суфинансирање фестивала и манифестација, као и аматерског стваралаштва из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2018. години

________________________________________________

 Број 13  - 07.03.2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

244. Одлука о образовању Радне групе за учествовање у решавању статуса водопривредних предузећа са територије Аутономне покрајине Војводине
245. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
246. Решење о давању сагласности на Програм рада Српског народног позоришта за 2018. годину
247. Решење о давању сагласности на Финансијски план Српског народног позоришта за 2018. годину
248. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја савремене уметности Војводине за 2018. годину
249. Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја савремене уметности Војводине за 2018. годину
250. Решење о давању сагласности на План и Програм рада Издавачког завода „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. годину
251. Решење о давању сагласности на Финансијски план Издавачког завода „Форум” - Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. годину
252. Решење о измени и допуни решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Секретаријату Покрајинске владе, број: 401-94/2018-3-1
253. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-14
254. Исправка решења о давању сагласности Дому ученика средњих школа „Никола Војводић” у Кикинди за обављање друге делатности која је у функцији основне делатности, број: 022-57/2017

________________________________________________

 Број 12  - 06.03.2018.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

225. Покрајинска скупштинска одлука о измени и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о објављивању прописа и других аката
226. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог – Беочин са елементима детаљне регулације
227. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак - „Летенка” са елементима детаљне регулације
228. Покрајинска скупштинска одлука о Програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
229. Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
230. Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
231. Покрајинска скупштинска одлука о Програму телемедицине у лечењу исхемијског можданог удара у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
232. Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
233. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини
234. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
235. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
236. Покрајинска скупштинска одлука о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
237. Покрајинска скупштинска одлука о Програму увођења транскранијалне магнетне стимулације – као савременог терапијског и дијагностичког метода – у клиничку праксу у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
238. Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема на животну средину

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

239. Одлука о престанку мандата члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
240. Одлука о избору члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
241. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
242. Одлука о разрешењу члана Управног одбора Педагошког завода Војводине
243. Одлука о именовању члана Управног одбора Педагошког завода Војводине

________________________________________________

 Број 11  - 28.02.2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

189. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу Војводине за 2018. годину
190. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу Војводине за 2018. годину
191. Решење о давању сагласности на Програм рада Архива Војводине за 2018. годину
192. Решење о давању сагласности на Финансијски план Архива Војводине за 2018. годину
193. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2018. годину
194. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2018. годину
195. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину
196. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину
197. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Установе за децу и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици
198. Решење о именовању председнице и чланова Управног одбора Установе за децу и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици
199. Решење о разрешењу председнице и чланова Надзорног одбора Установе за децу и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици
200. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе за децу и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици;
201. Одлука о образовању Радне групе за сарадњу са управним окрузима и координацију инспекцијског надзора у Аутономној покрајини Војводини
202. Решење о давању сагласности на Програм рада Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
203. Решење о давању сагласности на Финансијски план Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
204. Решење о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације Војводине
205. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
206. Решење о престанку дужности директора Завода за трансфузију крви Војводине
207. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за трансфузију крви Војводине
208. Решење о престанку дужности директора Завода за јавно здравље Суботица
209. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Суботица
210. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
211. Решење о именовању чланова Управног одбора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
212. Решење о разрешењу председника Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић” Вршац
213. Решење о разрешењу чланице Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда” Меленци
214. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа «Ангелина Којић Гина» у Зрењанину
215. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина” у Зрењанину
216. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-9
217. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-10
218. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство број: 401-94/2018-11
219. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-12
220. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, број: 401-94/2018-13

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
221. Решење о образовању испитних одбора за полагање правосудног испита

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
222. Решење о давању сагласности на именовање директорке Центра за социјални рад за општину Чока

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

223. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. години

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
224. Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

________________________________________________

 Број 10  - 21.02.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

172. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
173. Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години
174. Упутство о припреми Кадровског плана Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

175. Одлука о образовању радне групе за координацију активности и праћење радова на реализацији Уговора о условима финансирања и начину реализације пројеката изградње Научнотехнолошког парка у Новом Саду
176. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
177. Решење о разрешењу председнице и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Кањижи
178. Решење о именовању председнице и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Кањижи
179. Решење о разрешењу председника и чланица Надзорног одбора Геронтолошког центра у Кањижи
180. Решење о именовању председнице и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Кањижи
181. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
182. Решење о именовању члана Надзорног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
183. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2018. годину
184. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2018. годину
185. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, број: 401-94/2018-7

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
186. Решење о одобравању уџбеника – “Народна традиција”, за изборни наставни предмет Народна традиција, за први разред основне школе, писан на мађарском језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

187. Конкурс за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта
188. Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезаних са реализацијом инвестиција

________________________________________________

 Број 9  - 14.02.2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

152. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2018. годину
153. Решење о давању сагласности на Програм рада Канцеларије за инклузију Рома за 2018. годину
154. Решење о давању сагласности на Финансијски план Канцеларије за инклузију Рома за 2018. годину
155. Решење о давању сагласности на Програм рада Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2018. годину
156. Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришног музеја Војводине за 2018. годину
157. Решење о давању сагласности на Финансијски план Позоришног музеја Војводине за 2018. годину
158. Решење о давању сагласности на Финансијски план Спомен – збирке Павла Бељанског за 2018. годину
159. Решење о давању сагласности на Програм рада Спомен – збирке Павла Бељанског за 2018. годину
160. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
161. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
162. Решење о разрешењу председника и чланица Надзорног одбора Дома за старе и пензионере у Кули
163. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома за старе и пензионере у Кули
164. Решење о разрешењу председнице и чланова Надзорног одбора Дома за старе и пензионере у Молу
165. Решење о именовању председнице и чланова Надзорног одбора Дома за старе и пензионере у Молу
166. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома за старе и пензионере у Молу
167. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома за старе и пензионере у Молу
168. Решење о разрешењу члана Управног одбора Герентолошког центра у Бачкој Паланци
169. Решење о именовању чланице Управног одбора Герентолошког центра у Бачкој Паланци
170. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
171. Решење о именовању директора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду

________________________________________________

 Број 8  - 12.02.2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
147. Исправка Решења о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број 02-15/2018

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
148. Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2018. годину
149. Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
150. Конкурс за суфинансирање производње филмова из области филмске уметности и осталог аудио – визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2018. години
151. Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42