СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 36  - 24.05.2019.


Акти градских општина Врачар
Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине Градске општине Врачар
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Врачар
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Врачар за 2018. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину
Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Врачар” – у ликвидацији за 2018. годину

Акти градских општина Савски венац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске општине Савски венац

Акти градских општина Сурчин
Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Сурчин
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Сурчин
Одлука о завршном рачуну буџета Општине Сурчин за 2018. годину
Решење о измени Решења о именовању чланова Савета за буџет и финансије Градске општине Сурчин
Решење о измени Решења о именовању Комисије за предлагање, измене назива или давање назива улица, тргова, засеока и других насељених места у градској општини Сурчин
Решење о измени Решења о именовању чланова Савета Месне заједнице Прогар
Решење о давању саглсности на Извештај о раду Установе културе – Културни центар Сурчин за период од 1. јануар 2018 до 31. децембар 2018. године

________________________________________________

 Број 35  - 24.05.2019.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд
План детаљне регулације мултифункционалног спортско-културног садржаја на подручју „Парк пријатељства”– Ушће, градске општине Нови Београд и Земун
Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима

________________________________________________

 Број 34  - 16.05.2019.


Акти градских општина Нови Београд
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Нови Београд за 2018. годину
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2019. годину
Решење о допуни Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд
Решење о престанку мандата директора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”
Решење о именовању директора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”
Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”
Закључак о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Стари град
Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Стари град
Одлука о допуни Одлуке о именовању чланова Савета родитеља средњих школа са територије градске општине Стари град за школску 2018/2019. годину
Решење о изменама Решења о образовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу
Закључак о давању сагласности на Извештај о пословању Установе културе „Стари град” за 2018. годину
Закључак о одбацивању предлога групе грађана о расписивању референдума за део територије градске општине Стари град

________________________________________________

 Број 33  - 16.05.2019.


Акти Града
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, Београд, чији је оснивач Град Београд са огласом
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду „Београдски метро и воз”, Београд, чији је оснивач Град Београд са огласом
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”, чији је оснивач Град Београд са огласом
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, чији је оснивач Град Београд са огласом
Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за именовања директора јавних предузећа, чији је оснивач Град Београд и именовању председника и чланова Комисије
Решење о давању сагласности на употребу имена Града Београда у пословном имену Привредног друштва „Belgrade Airport d.o.o. Beograd”
Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа за обављање делатноси од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”
Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”
Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈВП „Београдводе”
Решење о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Јавног предузећа „Ада Циганлија”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Ада Циганлија”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Апотеке „Београд”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотеке „Београд”
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Апотеке „Београд”
Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Апотеке „Београд”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома омладине Београда
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома омладине Београда
Решење о именовању директора Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала
Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта „Пуж”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта „Пуж”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Београдског драмског позоришта
Решење о именовању вршиоца дужности директора Београдског драмског позоришта
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта „Бошко Буха”
Решење о именовању директора Позоришта „Бошко Буха”
Решење о усвајању Извештаја о реализацији Локалног плана управљања отпадом Града Београда 2011-2020. за 2018. годину
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду
Закључак о усвајању Извештаја о раду заштитника грађана за 2018. годину са извештајем
Решење о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Београда
Показатељ потрошачких цена у априлу 2019. године

________________________________________________

 Број 32  - 16.05.2019.


Акти Града
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, за део блока између улица: Браничевске, Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације подручја Јајинци, целина А 2, градска општина Вождовац
Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Васе Пелагића, Пушкинове и Жупана Часлава, градска општина Савски венац
Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса „Сингидунум”, сектори 2, 3, 4 и 6, градска општина Сурчин
Одлука о изради изменa и допунa Плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, Улице звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв. „Трансверзала”), дела Гучевске, Облаковске и ауто-пута, градска општина Савскивенац, за Блок 1
Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Милоја Ђака, Михаила Аврамовића и Омладинске, градска општина Савски венац
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I1, општина Вождовац, за Блок 4, између улица: Војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Боже Јанковића
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације подручја градске парк – шуме Звездара, општина Звездара, на делу између улица Волгине и Мите Ружића
Одлука о изради плана детаљне регулације за катастарску парцелу 11446/2 КО Савски венац, на углу улица Пушкинове и Бањичких жртава, градска општина Савски венац
Одлука о изради плана детаљне регулације дела простора између државног пута IA реда (обилазница Београда), државног пута IБ реда број 26 (Обреновачки пут) и обилазне железничке пруге у Остружници, градска општина Чукарица
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона А), општине Стари град и Палилула, за подзону С1
Одлука о изради плана детаљне регулације за комплекс РАТЕЛ-а у Добановцима, градска општина Сурчин
Одлука о изради плана детаљне регулације Блока 39, градска општина Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица Краљевића Марка, Светозара Радића и Гаврила Принципа, градска општина Савски венац
Одлука о допуни Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП
Одлука о измени Одлуке о промени облика организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд” из установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду
Одлука о изменама Одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” Београд
Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа „Сава центар”
Одлука о отпису потраживања доспелих на дан 31. децембра 2017. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Београда према Привредном друштву „Институт Гоша” друштво са ограниченом одговорношћу за обављање научноистраживачких и развојних послова, Београд
Одлука о отпису потраживања доспелих на дан 31. децембра 2018. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Београда према Привредном друштву „Хидротехника – хидроенергетика” а.д. Београд
План детаљне регулације подручја између улица: Стевана Бракуса, Ваљевске и Тоше Јовановића, градска општина Чукарица

________________________________________________

 Број 31  - 16.05.2019.


Акти Града
План детаљне регулације подручја између улица Панчине, Светог Николе, источне границе КП 2277/1 КО Звездара и Улице Вељка Дугошевића, градска општина Звездара, Београд
Измене и допуне Плана детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од Панчевачког пута (стационажа km 0+000) до приступног пута за трафостаницу (средња стационажа km 6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафостанице „Београд 20”, у делу приступног пута до комплекса ТС „Београд 20”, градска општина Звездара

________________________________________________

 Број 30  - 16.05.2019.


Акти Града
План детаљне регулације за део насеља Жарково, између улица: Илије Ђуричића, Зорине, Рајка Ружића, Провалијске, Бранка Цветковића и Водоводске, градска општина Чукарица
План детаљне регулације за комерцијалну зону између саобраћајнице Т6 и улица Цара Душана и Банатске, градска општина Земун
План детаљне регулације дела блока уз Улицу Грге Јанкеса у насељу Миријево, Градска општина Звездара

________________________________________________

 Број 29  - 03.05.2019.


Акти Града
План детаљне регулације за изградњу топловодне мреже од санитарне депоније у Винчи до топлана „Коњарник” и „Миријево”, градске општине Гроцка и Звездара
План детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – целина III/1, градска општина Вождовац

________________________________________________

 Број 28  - 02.05.2019.


Акти Града
План детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Велико село” – I фаза, градска општина Палилула
План детаљне регулације тунелске везе Савске и Дунавске падине, градске општине Стари град, Савски венац и Палилула
Измене и допуне Плана детаљне регулације стамбеног насеља „Алтина” у Земуну за део Блока В 57 и В 57А, градска општина Земун

________________________________________________

 Број 27  - 01.05.2019.


Акти Града
План за постављање и уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата са могућношћу пратеће производње на водном земљишту на територији града Београда

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42