СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 109  - 30. 11. 2018.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о регулисању старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда
Одлука о допунама Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању комуналних делатности
Одлука о изради Изменa и допунa Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, за део блока између улица Мутапове, Борислава Пекића и Макензијеве
Одлука о наставку обављања делатности Установе за физичку културу Спортско-рекреативницентар „Ташмајдан” у форми друштва са ограниченом одговорношћу под називом Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о.
Одлука о оснивању Установе социјалне заштите „Прихватилиште за децу Београда”
Одлука о подизању споменика краљу Александру I Карађорђевићу
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Предузећа за производњу гумарских производа и хемијских производа „Trayal korporacija” а.д. Крушевац
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд са огласом
Измена Плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, градска општина Стари град
Измена Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е– 70 граница Хрватске – Београд (Добановци), општине Земун и Сурчин
Програм пружања неопходних мера и активности за одржавање јавних манифестација на територији града Београда
Решење о давању сагласности на Статут „Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП”
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд са Одлуком
Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације Београд
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Историјског архива Београд
Решење о именовању директора Историјског архива Београда
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта на Теразијама
Решење о именовању директора Позориша на Теразијама
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Омладинског позоришта „Дадов”, Београд
Решење о именовању директора Омладинског позоришта „Дадов”, Београд
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Града Београда
Решење о именовању директора Завода за заштиту споменика културе Града Београда
Решење о разрешењу директора Музеја града Београда
Решење о именовању директора Музеја града Београда
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Битеф театра
Решење о именовању директора Битеф театра
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

________________________________________________

 Број 108  - 30. 11. 2018.


Акти Града
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији Града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину
Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Изменa и допунa Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, за део блока између улица Мутапова, Борислава Пекића и Макензијева
Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима

________________________________________________

 Број 107  - 23. 11. 2018.


Акти градских општина Вождовац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2018. годину
Одлука о једнократном одрицању од накнада за рад одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о додели звања почасни грађанин Градске општине Вождовац за 2018. годину
Решење о изменама Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац
Решење о изменама Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац
Решење о давању сагласности на употребу имена и грба Градске општине Вождовац
Закључак о приступању промени Статута Градске општине Вождовац

Акти градских општина Звездара
Правилник о категоризацији спортских организација

Акти градских општина Нови Београд
Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

________________________________________________

 Број 106  - 20. 11. 2018.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Градском центру за социјални рад у Београду

Акти градских општина Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2018. годину
Одлука о допуни Одлуке о ценама услуга на скуповима пијачних тезги и привременим објектима, накнадама за коришћење спортских и других објеката и ценама осталих услуга које пружа Градска општина Палилула у вези са управљањем покретном и непокретном имовином

Акти градских општина Барајево
Одлука о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спашавање на територији градске општине Барајево

________________________________________________

 Број 105  - 15. 11. 2018.


Акти градских општина Земун
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2018. годину

Акти градских општина Стари град
Одлука о изменама Статута Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Стари град
Етички кодекс понашања функционера Градске општине Стари град
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе културе Градске општине Стари град „Стари град” са Одлуком

Акти градских општина Чукарица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске општине Чукарица
Одлука о додели награде Градске општине Чукарица „Матија Бан” за 2018. годину

Акти градских општина Гроцка
Одлука о окончању поступка ликвидације над ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у ликвидацији
Одлука о расподели ликвидационог остатка ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у ликвидацији
Одлука о чувању пословних књига и докумената ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у ликвидацији
Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Гроцка
Решење о престанку мандата директорке Центра за културу Гроцка
Решење о именовању директорке Центра за културу Гроцка
Закључак о усвајању Извештаја о спроведеном поступку ликвидације ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у ликвидацији
Закључак о усвајању Изјаве ликвидационог управника ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у ликвидацији
Закључак о усвајању Завршног ликвидационог биланса ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у ликвидацији

________________________________________________

 Број 103  - 15. 11. 2018.


Акти Града
Одлука о постављању система јавних бицикала на територији Града Београда
Одлука о изменама Одлуке о Градској управи Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градском правобранилаштву Града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштитее
Одлука о изради плана детаљне регулације зоне мешовитих градских центара и комерцијалних садржаја уз Улицу Стефана Првовенчаног, градска општина Вождовац
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа) – целина ТО Нови Београд, градска општина Нови Београд
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације четири месне заједнице општина Звездара и Вождовац – насеље Падина, за блок између улица Цветанова ћуприја и саобраћајница С 2
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мата Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, за блок између улица Јована Рајића, Гружанске, Карловачке и Тодора од Сталаћа
Одлука о отпису потраживања доспелих на дан 31. децембар 2016. године, по основу неизмирених потраживања за станове солидарности Града Београда, према Привредном друштву за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива „Галеника” а.д. из Београда (Земун), Батајнички друм бб и његовом зависном друштву: Друштво за инжењеринг и услуге „Галинг” д.о.о. из Београда (Земун), Батајнички друм бб
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Привредног друштва Тигар а.д. Пирот са стањем на дан 1. фебруара 2018. године са припадајућом каматом до 21. јуна 2018. године
План детаљне регулације за део Блока 65, Градска општина Нови Београд, Београд

________________________________________________

 Број 104  - 14. 11. 2018.


Акти Града
План детаљне регулације блока између улица Војводе Степе, Отокара Кершованија, Билећке и Генерала Рашића, градска општина Вождовац, Београд
План детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са ауто-путском обилазницом, градска општина Раковица
Решење о измени и допуни Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Урбанистичког завода Београда – Јавно урбанистичко предузеће
Решење о утврђивању престанка дужности заштитника грађана
Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду
Показатељ повећања потрошачких цена у октобру 2018. године

________________________________________________

 Број 102  - 07. 11. 2018.


Акти Града
Правилник о престанку важења Правилника о нормативима и стандардима за обављање послова и делатности у установама у којима се остварују права из социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Град Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Изменa и допунa Плана детаљне регулације четири месне заједнице oпштинa Звeздaрa и Вoждoвaц – нaсeљe Пaдинa, за блок између улица Цветанова ћуприја и саобраћајница С 2
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мата Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, за блок између улица Јована Рајића, Гружанске, Карловачке и Тодора од Сталаћа

Акти градских општина Нови Београд
Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2018. годину
Одлука о измени Одлуке о покретању поступка финансирања пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација средствима буџета Градске општине Нови Београд
Решење о разрешењу в.д. директора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”
Решење о именовању в.д. директора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”
Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог начина живота „Нови Београд”
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца о измени и допуни Одлуке о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
Решење о допуни Решења о именовању Комисије за предлагање, измене назива или давање назива улица, тргова, засеока и других насељених места у Градској општини Сурчин
Решење о допуни Решења о именовању Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине Градске општине Сурчин
Решење о допуни Решења о именовању Комисије за међународну и међуопштинску сарадњу Градске општине Сурчин

________________________________________________

 Број 101  - 02. 11. 2018.


Акти Града
Наредба о спровођењу активности општинских штабова и кризних тимова за ванредне ситуације у зимским условима у сезони 2018/2019
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације зоне мешовитих градских центара и комерцијалних садржаја уз Улицу Стефана Првовенчаног, градска општине Вождовац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа) – целина ТО Нови Београд, градска општина Нови Београд

Акти градских општина Земун
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Драгану Вукасу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна др Милоју Марјановићу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Александру Радуловићу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Алексанру Саши Локнеру
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Мирјани Николић
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Златку Пиперском
Одлука о додели Повеље о јавном признању са медаљом – почасни грађанин Земуна Њ.Е. господину Ли Манчангу, амбасадору НР Кине у Републици Србији
Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна Земунскоj гимназији
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун

Исправкe
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бошко Палковљевић – Пинки”, Земун
Исправка Решења о именовању три члана Школског одбора Основне школе „Васа Чарапић”, Београд

________________________________________________

 Број 100  - 29. 10. 2018.


Акти Града
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2018. годину
Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки
Решење о давању сагласности на Одлуку којом се утврђују цене услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку којом се утврђују цене услуга чишћења и прања јавних површина Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” са Одлуком

Акти градских општина Савски венац
Одлука о успостављању сарадње између провинције Zhejiang, града Lishui, Народна Република Кина и Града Београда, Градске општине Савски венац, Република Србија
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину
Одлука о начину финансирања пројеката и програма удружења из буџета Градске општине Савски венац
Одлука о измени и допуни Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Савски венац
Одлука о давању сагласности на текст Меморандума о развоју односа пријатељске размене и сарадње између Грчко-српске привредне коморе за индустрију, туризам и мала и средња предузећа северне Грчке, Солун, Република Грчка и Туристичке организације Градске општине Савски венац, Град Београд, Република Србија
Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Савски венац
Решење о избору члана Већа Градске општине Савски венац

Акти градских општина Гроцка
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација Гроцка” о повећању цене воде, канализације и накнаде за мерно место са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Лазаревац
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени услуга грејања које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника буџета Градске општине Сурчин у 2019. и 2020. години
Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин
Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Сурчин-гас” о измени ценовника прикључака у гасификацији на територији градске општине Сурчин са Одлуком

Колективни уговори
Колективни уговор код послодавца ЈКП „Београдске електране”

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42