СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 66  - 25.07.2019.


Акти Града
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Младеновац
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Земун
Одлука о утврђивању назива улица у насељеним местима на територији градске општине Нови Београд

________________________________________________

 Број 65  - 25.07.2019.


Акти Града
Одлука о утврђивању назива улица у насељеним местима на територији градске општине Лазаревац
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Сопот

________________________________________________

 Број 64  - 25.07.2019.


Акти Града
Одлука о додели назива улице на територији градске општине Стари град
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Обреновац 1

________________________________________________

 Број 63  - 25.07.2019.


Акти Града
Одлука о изради плана детаљне регулације за комплексе спорта и образовања на углу улица Војводе Шупљикца и Ватрослава Јагића, градска општина Звездара
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Мис Ирбијеве и Устаничке, блокови Д 23 – Д 25, Д 36 – Д 43 и део Д 26, за блок Д 25 Б
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг, градска општина Звездара (фаза I), за део блока између Булевара краља Александра и улица: Првомајске, Народног фронта, Босанске, Хазарске и Павла Васића
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу пешачко-бициклистичке везе између Улице омладинских бригада и Аде Циганлије, са мостом преко Саве, градске општине Нови Београд и Чукарица
Одлука о изради плана детаљне регулације дела блока између улица Рашка Димитријевића и Бежанијских илегалаца, градска општина Нови Београд
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, градска општина Нови Београд, за комплекс аутобуске станице
Одлука о изради плана детаљне регулације дела блока између улица: Теразије, Нушићеве, Дечанске и Трг Николе Пашића, градска општина Стари град
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Алтина 2 у Земуну, за Блок 34
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између трасе тунелске везе савске и дунавске падине и улица: Краљице Наталије, Балканске и Гаврила Принципа, градска општина Савски венац
Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје уз Улицу виноградску од инфраструктурног коридора до границе КП 4601/3 КО Сурчин, градска општина Сурчин
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мате Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, градска општина Врачар, за Блок 63
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу топловода ради повезивања дистрибутивних топловодних подручја ТО „Церак” и ТО „Миљаковац”, градска општина Раковица
Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје западно од Улице Бахтијара Вагабзаде, градска општина Савски венац
Одлука о изради плана генералне регулације привредне зоне уз насеље Грмовац, градска општина Земун
Одлука о изради измена Плана генералне регулације насеља Добановци за део Блока А13, градска општина Сурчин
Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између планиране саобраћајнице Јужни булевар, Улице господара Вучића и планиране трасе УМП-а, градске општине Вождовац и Врачар
Одлука о изради измена Плана детаљне регулације стамбеног насеља Алтина у Земуну за Блок Р 2, градска општина Земун
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања II фаза I етапа – целина топлана ТО „Ресник”, градска општина Раковица
Закључак о исправци техничке грешке у Плану детаљне регулације за део блока између улица Железничке, Живка Петровића и Првомајске, градска општина Земун
Закључак о исправци техничке грешке у Плану детаљне регулације подручја између улица Панчине, Светог Николе, Трнавске, источне границе КП 2277/1 КО Звездара и Улице Вељка Дугошевића, градска општина Звездара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Алтина 2 у Земуну, за Блок 34
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја између трасе тунелске везе савске и дунавске падине и улица: Краљице Наталије, Балканске и Гаврила Принципа, градска општина Савски венац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за подручје уз Улицу виноградску од инфраструктурног коридора до границе КП 4601/3 КО Сурчин, градска општина Сурчин
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица: Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мате Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, градска општина Врачар, за Блок 63
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за изградњу топловода ради повезивања дистрибутивних топловодних подручја ТО „Церак” и ТО „Миљаковац”, градска општина Раковица
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за подручје западно од Улице Бахтијара Вагабзаде, градска општина Савски венац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана генералне регулације привредне зоне уз насеље Грмовац, градска општина Земун
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена Плана генералне регулације насеља Добановци за део Блока А13, градска општина Сурчин
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за подручје између планиране саобраћајнице Јужни булевар, Улице господара Вучића и планиране трасе УМП-а, градске општине Вождовац иВрачар
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена Плана детаљне регулације стамбеног насеља Алтина у Земуну за Блок Р 2, градска општина Земун

________________________________________________

 Број 62  - 18.07.2019.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда
План детаљне регулације блокова између улица: Прешевске, Велимира Рајића, Хаџи Мустафине, Шабачке, Димитрија Туцовића и Живојина Жујовића, градска општина Звездара
Измене и допуне Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за део Блока Е 7 између Булевара краља Александра и улица: Петра Колендића, Дрежничке улице и планиране пешачке стазе број 2, градска општина Звездара

________________________________________________

 Број 61  - 25.07.2019.


Акти Града
Одлука о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2019. годину
Одлука о изменама и допуни Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2019. години
Одлука о измени Одлуке о задужењу града Београда за финансирање капиталних инвестиционих радова

________________________________________________

 Број 60  - 25.07.2019.


Акти Града
Одлука о промени Статута града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о Градској управи града Београда
Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Београда за радну 2019/2020. годину
Одлука о чишћењу графита
Одлука о изменама и допунама Одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда
Одлука о изменама Одлуке о комуналном реду
Одлука о финансирању трошкова четвртог покушаја биомедицински потпомогнутог оплођења

________________________________________________

 Број 59  - 09.07.2019.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела блока између улица: Теразије, Нушићеве, Дечанске и Трга Николе Пашића, градска општина Стари град
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу пешачко-бициклистичке везе између Улице омладинских бригада и Аде Циганлије, са мостом преко Саве,градске општине Нови Београд и Чукарица
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, градска општина Нови Београд, за комплекс аутобуске станице
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела блока између улица Рашка Димитријевића и Бежанијских илегалаца, градска општина Нови Београд
Показатељ потрошачких цена у јуну 2019. године

Акти градских општина Земун
Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене и именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите за територију градске општине Зеун
Закључак о измени Закључка о приступању промени Статута Градске општине Земун

Акти градских општина Нови Београд
Решење о утврђивању престанка дужности члану Изборне комисије Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Палилула
Закључак о приступању промени Статута Градске општине Палилула

Акти градских општина Лазаревац
Решење о престанку дужности заменика члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
Решење о именовању директора Установе културе – Културни центар Сурчин
Закључак о приступању промени Статута Градске општине Сурчин

________________________________________________

 Број 58  - 08.07.2019.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Мис Ирбијеве и Устаничке, блокови Д23 – Д25, Д36 – Д43 и део Д26, за блок Д25 Б
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за комплексе спорта и образовања на углу улица: Војводе Шупљикца и Ватрослава Јагића, градска општина Звездара
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг, градска општина Звездара (фаза I), за део блока између Булевара краља Александра и улица: Првомајске, Народног фронта, Босанске, Хазарске и Павла Васића

Акти градских општина Вождовац
Одлука о усвајању Програма гасификације на делу територије градске општине Вождовац – насеља Бели поток, Пиносава, Зуце и Рипањ и избору стратешког партнера
Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора на територији градске општине Вождовац
Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора „Вождовачки центар – Шумице”
Закључак о давању мишљења на Нацрт одлуке о промени Статута Града Београд

Акти градских општина Врачар
Одлука о избору заштитнице грађана/грађанки Градске општине Врачар
Решење о измени и допуни Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врачар
Решење о образовању јединице цивилне заштите опште намене за територију градске општине Врачар

Акти градских општина Звездара
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” Београд за 2019. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2018. години
Закључак о приступању промени Статута Градске општине Звездара

Акти градских општина Раковица
Закључак о давању мишљења на Нацрт одлуке о промени Статута Града Београда

Акти градских општина Чукарица
Закључак о давању мишљења на Нацрт одлуке о промени Статута Града Београда

Акти градских општина Младеновац
Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Обреновац
Одлука Скупштине Градске општине Обреновац VII-01 број 020-78 од 5. јула 2019. године
Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу
Решење о првој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац
Закључак Скупштине Градске општине Обреновац VII-01 број 020-72 од 5. јула 2019. године

Акти јавних предузећа и других организација
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд (пречишћен текст)

________________________________________________

 Број 57  - 01.07.2019.


Акти градских општина Чукарица
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2019. годину
Одлука о утврђивању дела Рушња као посебног насељеног места на подручју градске општине Чукарица у смислу члана 2. став 3. Одлуке о одржавању чистоће
Одлука о повећању основног новчаног капитала Јавног предузећа „Пословни центар Чукарица”
Решење о констатовању престанка мандата чланице Већа Градске општине Чукарица Татјане Видојевић
Решење о избору члана Већа Градске општине Чукарица
Одлука о престанку и додели одборничког мандата

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о додели награда Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Обреновац
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Сурчин
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе – Културни центар Сурчин

Исправкe
Исправка Решења о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе „Змај”, Нови Београд
Исправка Решења о именовању члана Школског одбора Техничке школе „Змај”, Нови Београд
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Хемијско-прехрамбене школе, Београд

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42