СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 106  - 12.11.2019.


Акти Града
Одлука о допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе, општина Вождовац
Одлука о изради измена Плана детаљне регулације привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду,Земуну и Сурчину, за блокове 32 и 33
Одлука о изради плана детаљне регулације за део Орловског насеља у Миријеву, градска општина Звездара
Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Косте Главинића, Кабларске, Валтазара Богишића, Ситничке и Краља Вукашина, градска општина Савски венац
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова 15 и 16, између улица: Макензијеве, Алексе Ненадовића, Његошеве, Београдске и Трга Славија, општина Врачар
Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Теразије, Коларчеве, Македонске, Дечанске и Нушићеве, градска општина Стари град
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за потез дуж улица Земунска – Тошин бунар на Новом Београду, градска општина Нови Београд
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима (лева и десна страна), на средњој стационажи km 173+000 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица–Београд,на кат. парцелама 708/1, 711/2, 712/1 и 713/1 све КО Батајница, у смеру ка Суботици, градска општина Земун
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Плави хоризонти, општина Земун
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације подручја између Булевара Арсенија Чарнојевића, комплекса Студентског спортског центра и улица Благоја Марјановића Моше и Партизанске авијације, градска општина Нови Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Апотеке „Београд”
Решење о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Београда
Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”, Београд
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”
Решење о разрешењу директора Библиотеке „Димитрије Туцовић”
Решење о именовању директора Библиотеке „Димитрије Туцовић”
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације подручја између Булевара Арсенија Чарнојевића, комплекса Студентског спортског центра и улица Благоја Марјановића Моше и Партизанске авијације, градска општина Нови Београд

________________________________________________

 Број 105  - 12.11.2019.


Акти Града
Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Добановци, градска општина Сурчин
План детаљне регулације дела стамбеног насеља Вишњичко поље, градска општина Палилула

________________________________________________

 Број 104  - 12.11.2019.


Акти Града
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду – II фаза, I етапа – целина: топлана ТО „Миријево”
Измене и допуне Плана детаљне регулације за блокове између улица: Жичке, Бранка Крсмановића, Кајмакчаланске и Дравске, градске општине Врачар и Звездара, за део блока између улица: Жичке, Голубачке, Кајмакчаланске и Дравске, Градска општина Звездара
План детаљне регулације за зону комерцијалних садржаја на подручју између Ибарске магистрале, деонице ауто-пута Добановци – Бубањ поток, потока Мастирине и кружног пута, Градска општина Чукарица

________________________________________________

 Број 103  - 12.11.2019.


Акти Града
План детаљне регулације за подручје између унутрашњег магистралног полупрстена (УМП-а) и улица ВељкаДугошевића, Панчине и Светог Николе, Градска општина Звездара
План детаљне регулације за комплекс „Плејо”, Градска општина Земун
Измене и допуне Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона А), општине Стари град и Палилула, за подзону С 1

________________________________________________

 Број 102  - 12.11.2019.


Акти Града
Измене и допуне Плана детаљне регулације за изградњу главног колектора и постројења за пречишћавање вода Лазаревца
План детаљне регулације привредне зоне уз северну тангенту, северно од насеља Овча, Градска општина Палилула

________________________________________________

 Број 101  - 12.11.2019.


Акти Града
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда
Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине града Београда
Одлука о комуналној милицији
Одлука о изменама Одлуке о Градској управи града Београда
Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде
Одлука о утврђивању урбанистичких зона и блокова за одржавање и унапређење својстава зграде на територији града Београд
Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
Одлука о изменама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Савски венац
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију
Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”
Одлука о постављању скулптуре „Слепи гуслар”

________________________________________________

 Број 100  - 12.11.2019.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Београда за 2019. годину
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2019. години

________________________________________________

 Број 99  - 08.11.2019.


Акти Града
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2019. годину
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима (лева и десна страна), на средњој стационажи km 173+000 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица–Београд, на кат. парцелама 708/1, 711/2,712/1 и 713/1, све КО Батајница, у смеру ка Суботици, градска општина Земун
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за потез улица Земунска – Тошин бунар на Новом Београду, градска општина Нови Београд

Акти градских општина Сурчин
Одлука о измени Пословника Скупштине Градске општине Сурчин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2019. годину
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Сурчин
Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Сурчин
Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин
Решење о давању сагласности на Измену Програма рада Туристичке организације Градске општине Сурчин за 2019. годину

________________________________________________

 Број 98  - 05.11.2019.


Акти Града
Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и снабдевање на територији града Београда
Решење о измени и допуни Решења о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији града Београда – пешачке зоне

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца
Решење о давању сагласности на Други ребаланс Програма пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2019. годину

Акти градских општина Обреновац
Статут Градске општине Обреновац (пречишћен текст 2)

Исправкe
Исправка Пословника Градске општине Врачар

________________________________________________

 Број 97  - 01.11.2019.


Акти Града
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Теразије, Коларчеве, Македонске, Дечанске и Нушићеве, градска општина Стари град
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације блокова 15 и 16, између улица: Макензијеве, Алексе Ненадовића, Његошеве, Београдске и Трга Славија, општина Врачар
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена Плана детаљне регулације привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блокове 32 и 33
Наредба о спровођењу активности општинских штабова и кризних тимова за ванредне ситуације у зимским условима у сезони 2019/2020

Акти градских општина Савски венац
Одлука о престанку функције члана Надзорног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”
Одлука о избору члана Надзорног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”
Одлука о престанку функције члана Управног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”
Одлука о избору члана Управног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу
Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Савски венац за школску 2019/2020. годину

Акти градских општина Сурчин
Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању цене грађевинског песка и хумуса из лежишта „Јаковачка кумша” са Одлуком

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42