СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 15  - 06. 03. 2019.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, за део блока између улица: Браничевске, Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске

Колективни уговори
Анекс I Колективног уговора код послодавца Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”

________________________________________________

 Број 14  - 04. 03. 2019.


Акти Града
Програм „Амброзија као здравствени ризик” – мониторинг и сузбијање амброзије са неуређених јавних површина на територији града Београда у 2019. години
Решење о исправци Решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Угриновци, градска општина Земун, у делу Блока 33

________________________________________________

 Број 13  - 04. 03. 2019.


Акти Града
Одлука о додели назива парку „Бранко Параћ Реља” на територији градске општине Савски венац
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Савски венац
Одлука о додели назива улици на територији градске општине Стари град
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Палилула
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Чукарица – централни део

________________________________________________

 Број 12  - 04. 03. 2019.


Акти Града
Одлука о подизању споменика Мири Траиловић и Јовану Ћирилову
Одлука о подизању споменика – меморијала „Зашто?” погинулим радницима РТС-а у НАТО бомбардовању 1999. године
Одлука о промени оснивачког акта Установе културе „Вук Стефановић Караџић”
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”
Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд”, Београд
Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” Београд
Одлука о повећању основног капитала Привредног друштва „Арена Београд” д.о.о. Београд
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд, чији је оснивач Град Београд са огласом
План детаљне регулације за Нову кумодрашку улицу, од Устаничке улице до Дарвинове улице, градска општина Вождовац
Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина Г, за део блока Г – 38, уз улице Ружа 3 и Нова 13, градска општина Вождовац
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута ЈКП „Инфостан технологије”
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута ЈП „Београдска тврђава”

________________________________________________

 Број 11  - 04. 03. 2019.


Акти Града
План детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, градска општина Савски венац
План детаљне регулације за део блока између улица: Железничке, Живка Петровића и Првомајске, општина Земун
План детаљне регулације простора између улице Матице српске, Раблеове и постојећих спортских терена, градска општина Звездара

________________________________________________

 Број 10  - 04. 03. 2019.


Акти Града
Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између улица: 16. октобра, Матице српске и границе Регулационог плана насеља Миријево, Градска општина Звездара
Одлука о изради плана детаљне регулације за део блока између улица: Ендија Ворхола (Лазаревачки друм), Ваљевске и Ивице Девчића, Градска општина Чукарица
Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина Земун, у делу блока 33
Одлука о изменама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда 4 Одлука о измени Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета Града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о додели поклона и награда ученицима основних и средњих школа
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Привредног друштва ХК „Крушик” а.д. Ваљево, са стањем на дан 31. децембра 2017. године, са припадајућом каматом до дана 6. децембра 2018. године 6 План детаљне регулације за подручје између канала „Борчански преток” и улица: Зрењанински пут, Братства и јединства и Хоповске, Градска општина Палилула
Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Града Београда
Решење о избору заштитника грађана
Решење о престанку функције главном урбанисти 26 Решење о именовању главног урбанисте
Решањe о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина Земун, у делу блока 33

________________________________________________

 Број 9  - 04. 03. 2019.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Београда за 2019. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2019. години
Одлука о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени Одлуке о уређивању земљишта и начину и поступку обрачуна и плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта у оквиру Пројекта „Београд на води”
Одлука о задужењу Града Београда за финансирање капиталних инвестиционих расхода

________________________________________________

 Број 8  - 28. 02. 2019.


Акти Града
Правилник о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе Града Београда

Акти градских општина Звездара
Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о измени Одлуке о Управи Градске општине Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку спољне столарије (прозора) и собних врата за потребе КБЦ 6„Звездара”
Одлука о издвајању буџетских средстава за извођење грађевинско-занатских радова за потребе Полицијске станице „Звездара”
Одлука о образовању Мобилног тима за инклузију Рома
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

Акти градских општина Гроцка
Решење о давању сагласности ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” на Одлуку о повећању цена пијачних услуга, погребних услуга и услуге превоза скелом преко Дунава са Одлуком

Акти градских општина Младеновац
Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац” Младеновац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац” Младеновац

________________________________________________

 Број 7  - 27. 02. 2019.


Акти градских општина Нови Београд
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2019. годину
Одлука о измени Одлуке о покретању поступка финансирања пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација средствима буџета Градске општине Нови Београд
Кодекс понашања службеника и намештеника у Управи Градске општине Нови Београд
Решење o измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд
Решење о разрешењу и именовању в.д. председника месних заједница
Закључак о усвајању Стратегије за младе Градске општине Нови Београд за период 2018–2021

Акти градских општина Чукарица
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука о додели одборничког мандата

Акти градских општина Барајево
Решење о постављењу заменика начелника Управе Градске општине Барајево

Акти градских општина Сурчин
Одлука о измени Одлуке о изузимању од Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације Сурчин имовине на управљање и коришћење
Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин
Решење о престанку мандата члановима Савета Месне заједнице Бољевци
Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Бољевци
Решење о давању сагласности на измену Програма пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације за 2019. годину
Решење о давању сагласности на измену Посебног програма Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину

________________________________________________

 Број 6  - 25. 02. 2019.


Акти Града
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
Решење о одређивању Александра Марковића, помоћника градоначелника Града Београда, за представника Града Београда за учешће у раду седница Скупштине акционара СП „Ласта”, а.д. Београд
Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда”, Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда”, Београд
Решење о измени Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Сава центар”
Решење о разрешењу директора Музеја аутомобила – збирка Братислава Петковића
Решење о именовању директора Музеја аутомобила – збирка Братислава Петковића
Решење о разрешењу директора Педагошког музеја
Решење о именовању вршиоца дужности директора Педагошког музеја
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду
Показатељ потрошачких цена у јануару 2019. године

Акти градских општина Нови Београд
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42