СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 126  - 25. 12. 2018.


Акти градских општина Раковица
Одлука о буџету Градске општине Раковица за 2019. годину
Кадровски план Градске општине Раковица за 2019. годину
Одлука о изменама Одлуке о Управи Градске општине Раковица
Одлука о допуни Одлуке о сталним манифестацијама из области спорта од значаја за Градску општину Раковица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде
Одлука о изменама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Раковица
Одлука о проглашењу „Џудо клуба Раковица” за спортску организацију од посебног значаја за Градску општину Раковица
Решење о утврђивању престанка функције заменика општинског правобраниоца Градске општине Раковица
Решење о престанку мандата председнику Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”
Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица” – 40
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Центра за културу и образовање Раковица
Решење о именовању члана Надзорног одбора Центра за културу и образовање Раковица
Решење о давању сагласности на одлуке Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”
Решење о давању сагласности на одлуке Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица

________________________________________________

 Број 125  - 24. 12. 2018.


Акти градских општина Вождовац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о буџету Градске општине Вождовац за 2019. годину
Одлука о измени Одлуке о једнократном одрицању од накнада за рад одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Правобранилаштву Градске општине Вождовац
Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Вождовац
Одлука о начину финансирања програма удружења из буџета Градске општине Вождовац
Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Вождовац
Решење о утврђивању престанка мандата члана Управног одбора Хуманитарне фондације „Срцем за Вождовац”
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Установе културе „Бели поток”
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе културе „Бели поток”
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Пословни центар – Вождовац” за 2019. годину
Решење о изменама Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац
Кадровски план за 2019. годину

________________________________________________

 Број 124  - 24. 12. 2018.


Акти Града
План детаљне регулације привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, градска општина Палилула

________________________________________________

 Број 123  - 24. 12. 2018.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
Измене и допуне Правилника о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима

Акти градских општина Обреновац
Одлука о буџету Градске општине Обреновац за 2019. годину
Одлука о одржавању машинског дела кућних грејних инсталација у грејној сезони 2018/2019. године
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини износа текућег одржававања заједничких делова стамбених зграда од стране Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац са Одлуком

________________________________________________

 Број 122  - 21. 12. 2018.


Акти Града
Локални акциони план запошљавања Града Београда за 2019. годину
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину
Решење о утврђивању престанка функције заменика секретара Скупштине Града Београда
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд
Решење о разрешењу директора Библиотеке „Милутин Бојић”
Решење о именовању директора Библиотеке „Милутин Бојић”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културног центра Београда
Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра Београда
Решење о давању сагласности на Статут установе „Прихватилиште за децу Београда”
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

________________________________________________

 Број 121  - 21. 12. 2018.


Акти Града
План детаљне регулације за део привредне зоне уз ауто-пут Београд – Нови Сад код насеља Батајница, градскаопштина Земун
План детаљне регулације простора између Батајничког пута, стамбеног насеља и комплекса специјалне намене „13. мај”, реке Дунав и границе Плана детаљне регулације привредне зоне „Горњи Земун” – зоне 3 и 4, градска општина Земун (прва фаза)

________________________________________________

 Број 120  - 21. 12. 2018.


Акти Града
План детаљне регулације центра Сурчина, Градска општина Сурчин
План детаљне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза I етапа – целина топлана ТО „Борча 3”, Градска општина Палилула

________________________________________________

 Број 119  - 21. 12. 2018.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда
Одлука о одређивању критеријума за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање установа социјалне заштите које се финансирају из буџета Града Београда
Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета Града Београда
Одлука о начину, условима и критеријумима за доделу бесповратних финансијских средстава за подршку развоја предузетништва
Одлука о суфинансирању програма од јавног интереса из области промоције предузетништва и запошљавања на територији града Београда
Одлука о начину, условима и критеријумима за доделу субвенција привредним субјектима са територије града Београда за унапређење квалитета туристичкo-угоститељскe понуде
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Гроцка
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Раковица
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Вождовац
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Савски венац
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Звездара
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу издавачког предузећа Просвета а.д. Београд са стањем на дан 31. децембар 2014. године
Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд”, Београд
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”
Решење о додели назива сквера на територији Градске општине Стари град

________________________________________________

 Број 118  - 21. 12. 2018.


Акти Града
Oдлука о буџету Града Београда за 2019. годину
Oдлука о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2019. години
Oдлука о допуни Одлуке о одређивању зона на територији Града Београда
Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за територију Града Београда
Одлука о накнадама за коришћење јавних путева за територију Града Београда
Одлука о изменама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији Града Београда
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију Града Београда
Одлука о измени Одлуке о боравишној такси
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналном реду
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналној полицији
Одлука о допуни Одлуке о постављању система јавних бицикала на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Ценовник услуга организационих јединица Градске управе Града Београда

________________________________________________

 Број 117  - 21. 12. 2018.


Акти Града
Oдлука о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина

Акти градских општина Обреновац
Одлука о додели награде заслужни грађанин Градске општине Обреновац
Одлука о додели награда и јавних признања Градске општине Обреновац за 2018. годину

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42