СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 98  - 11. 10. 2018.


Колективни уговори
Колективни уговор за Јавно предузеће „Сава центар”
Колективни уговор код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП
Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”
Колективни уговор код послодавца ЈКП „Зеленило – Београд”, Београд

________________________________________________

 Број 97  - 11. 10. 2018.


Колективни уговори
Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”
Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење” Београд
Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Београд
Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” Београд
Колективни уговор за Јавно предузеће „Путеви Београда”

________________________________________________

 Број 96  - 11. 10. 2018.


Колективни уговори
Колективни уговор код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Београд
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” Београд
Колективни уговор код послодавца Јавно предузеће „Градско стамбено” Београд
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

________________________________________________

 Број 95  - 11. 10. 2018.


Колективни уговори
Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд
Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Београд-пут”
Колективни уговор код послодавца Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, Београд
Колективни уговор код послодавца ЈП „Београдска тврђава”
Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и канализација”

________________________________________________

 Број 94  - 11. 10. 2018.


Акти Града
Друге измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину

________________________________________________

 Број 93  - 11. 10. 2018.


Акти Града
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о подизању споменика Јернеју Копитару
Одлука о подизању споменика Васку Попи
Одлука о подизању спомен-обележја МилануМладеновићу
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу друштва ЈАТ техника д.о.о. за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд, са стањем на дан 31. децембар 2017. године, са припадајућом каматом до 17. маја 2018. године
Одлука о усвајању предлога концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на територији града Београда
Одлука о допуни Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Решење о измени оснивачког акта Туристичке организације Београда
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду
Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд” Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Хиподром Београд”, Београд
Решење о разрешењу директора Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда
Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја Николе Тесле
Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја Николе Тесле
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

________________________________________________

 Број 92  - 11. 10. 2018.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Београда за 2018. годину
Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2018. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма и пројеката директних и индиректних корисника средстава буџета Града Београда у 2019. и 2020. години
Одлука о измени Одлуке о комуналном реду
Одлука о допуни Одлуке о Градској управи Града Београда
Закључак о измени Закључка о приступању промени Статута Града Београда

________________________________________________

 Број 91  - 09. 10. 2018.


Акти градских општина Стари град
Одлука о организацији Управе градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2018. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени Одлуке о оснивању јавног предузећа Спортско-рекреативно– пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”
Одлука о измени назива Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” и измени Одлуке о оснивању Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд”
Стратегија управљања ризицима Градске општине Стари град
Решење о изменама Решења о образовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу
Решење о именовању Надзорног одбора „Староградске фондације”

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Другу допуну Ценовника услуга Јавног предузећа Спортско – културни центар „Обреновац” у Обреновцу (пречишћен текст) са Одлуком

________________________________________________

 Број 90  - 05. 10. 2018.


Акти градских општина Звездара
Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и општинској управи
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Барајево
Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2018. годину
Одлука о окончању поступка ликвидације над Дирекцијом за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији
Одлука о расподели ликвидационог остатка Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево
Решење о престанку функције в.д. директора установе Центар за културу Барајево
Решење о именовању вршиоца дужности директора установе Центар за културу Барајево
Решење о давању сагласности на Трећи ребаланс програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2018. годину
Закључак о усвајању Завршног ликвидационог биланса Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији
Закључак о усвајању Извештаја о спроведеном поступку ликвидације Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији
Закључак о усвајању изјаве ликвидационог управника Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији

Акти градских општина Сурчин
Закључак о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга ЈП кабловска дистрибуција Сурчин са Одлуком

Исправке
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иван Гундулић”, Нови Београд
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Кнез Сима Марковић”, Барајево

________________________________________________

 Број 89  - 28. 09. 2018.


Акти градских општина Врачар
Решење о престанку функције члану Већа Градске општине Врачар
Решење о избору члана Већа Градске општине Врачар
Решење о измени Решења о именовању председника/председнице, заменика председника/председнице, чланова/чланица и заменика/заменица чланова/чланица Изборне комсије Градске општине Врачар у сталном саставу
Решење о престанку мандата заменице директора Установе Спортско-рекреативно-образовни центар „Врачар”
Решење о именовању заменика директора Установе Спортско-рекреативно-образовни центар„Врачар”
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Установе Центар за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд
Решење о именовању члана Надзорног одбора Установе Центар за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд
Правилник о утврђивању Посебног програма стручног усавршавања службеника Управе Градске општине Врачар за 2018. годину

Акти градских општина Чукарица
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука о престанку и додели одборничког мандата

Акти јавних предузећа и других организација
Правилник о давању у закуп гаража

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42