СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 5  - 20. 02. 2019.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица 16. oктобра, Матице српске и границе Регулационог плана насеља Миријево, градска општина Звездара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део блока између улица: Ендија Ворхола (Лазаревачки друм), Ваљевске и Ивице Девчића, Градска општина Чукарица
Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти градских општина Сурчин
Закључак Већа Градске општине Сурчин број III-01-06-90-43/2019 од 18. фебруара 2019. године

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

________________________________________________

 Број 4  - 14. 02. 2019.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга уклањања и премештања возила специјалним дизалицама, нисконосећим полуприколицама по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе са Ценовником
Решење о давању сагласности на цене услуга за паркирање возила повлашћених категорија корисника на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја са Ценовником
Решење о давању сагласности на цене услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја са Ценовником
Правилник о изменама и допунама Правилника о службеним легитимацијама инспектора и пореских извршитеља запослених у Градској управи Града Београда
Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

________________________________________________

 Број 3  - 06. 02. 2019.


Акти Града
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2019. годину – 1

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

Колективни уговори
Анекс VI Колективног уговора ЈП Спортски центар „Нови Београд” број 117 од 29. јануара 2015. године, Анекса I број 1362 од 13. септембра 2016. године и Анекса II број 1722 од 24. октобра 2016. године, Анекса III број 2055 од 7. децембра 2016. године, Анекса IV број 750 од 11. априла 2017. године и Анекса V број 162 од 29. јануара 2018. године

________________________________________________

 Број 2  - 29. 01. 2019.


Колективни уговори
Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Град Београд

________________________________________________

 Број 1  - 18. 01. 2019.


Акти Града
Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима
Показатељ потрошачких цена у децембру 2018. године

Акти градских општина Сурчин
Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Сурчин
Решење о избору члана Већа Градске општине Сурчин
Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин за 2019. годину
Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин
Закључак о усвајању Годишњег извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин за 2018. годину

Акти јавних предузећа и других организација
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије” (пречишћен текст)

________________________________________________

 Број 134  - 31. 12. 2018.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса ЈКП „Београдске електране” са Одлуком
Решење о давању сагласности на Ценовник радова и услуга Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” са Цeновником
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Београд за 2019. годину

Акти градских општина Гроцка
Решење о давању сагласности ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” на Одлуку о утврђивању нове цене за одржавање гробних места по домаћинству на месним гробљима са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о измени Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком и Ценовником
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о Ценовнику основних услуга са Одлуком
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Сопот
Одлука о буџету Градске општине Сопот за 2019. годину
Закључак о приступању промени Статута Градске општине Сопот

Исправкe
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Др Војислав Вучковић”, Београд

________________________________________________

 Број 133  - 28. 12. 2018.


Акти градских општина Лазаревац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о буџету Градске општине Лазаревац за 2019. годину
Одлука о измени Одлуке о наградама Градске општине Лазаревац
Локални акциони план за унапређење положаја националних мањина у Градској општини Лазаревац за период од 2019. до 2022. године
Решење о престанку мандата члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о избору члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о престанку мандата члана Мандатне комисије Скупштине Градске општине Лазаревац– 76
Решење о избору члана Мандатне комисије Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о избору члана Савета за буџет и финансије Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Лазаревац
Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Градске општине Лазаревац за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за културу Лазаревац, са финансијским планом прихода и расхода за 2019. годину
Решење о давању сагласности на План и програм рада „Првог приградског позоришта Лазаревац” Лазаревац за 2019. годину, са финансијским планом за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Прве измене Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за изградњу Лазаревца из 2017. године
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац из 2017. године
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за 2019. годину

________________________________________________

 Број 132  - 28. 12. 2018.


Акти градских општина Врачар
Одлука о буџету Градске општине Врачар за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о држању кућних љубимаца на територији градске општине Врачар
Одлука о продужењу мандата заштитнице грађана/грађанки Градске општине Врачар
Решење о измени Решења о именовању председника/председнице, заменика председника/председнице, чланова/ чланица и заменика/заменица чланова/чланица Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врачар
Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Врачар за школску 2018/19. годину

Акти градских општина Земун
Одлука о буџету Градске општине Земун за 2019. годину
Одлука о измени Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Земун
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Земун
Решење о именовању директора Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун
Закључак о приступању промени Статута Градске општине Земун

________________________________________________

 Број 131  - 28. 12. 2018.


Акти Града
Решење о износу новчаног давања породиљи, новчаног давања незапосленој породиљи, новчаног давања породиљи за прворођено дете и новчаног давања породиљи за трећерођено дете за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у установи „Прихватилиште за децу Београда”
Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти градских општина Нови Београд
Одлука о буџету Градске општине Нови Београд за 2019. годину
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Нови Београд
Решење о разрешењу и именовању в.д. председника месних заједница

Акти градских општина Стари град
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2019. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Стари град
Кодекс понашања службеника и намештеника у Градској општини Стари град
Одлука о предлогу допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину
Одлука о именовању чланова Савета родитеља предшколких установа са територије градске општине Стари град за школску 2018/2019. годину
Одлука о именовању чланова Савета родитеља основних школа са територије градске општине Стари град за школску 2018/2019. годину
Одлука о именовању чланова Савета родитеља средњих школа са територије градске општине Стари град за школску 2018/2019. годину
Решење о изменема Решења о образовању Савета за спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе) – 55
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора „Староградске фондације”

________________________________________________

 Број 130  - 27. 12. 2018.


Акти градских општина Палилула
Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Палилула
Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2019. годину
Одлука о начину суфинансирања програма удружења грађана средствима из буџета Градске општине Палилула
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Палилула
Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене, специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање, именовање повереника и заменика повереника цивилне заштите за територију градске општине Палилула
Одлука о престанку рада и постојања и брисању Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса Палилула – Инвест Београд (Палилула) и преузимању права и обавеза Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса Палилула – Инвест Београд (Палилула) од стране Градске општине Палилула

Акти градских општина Барајево
Одлука о буџету Градске општине Барајево за 2019. годину
Одлука о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Барајево
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Барајево
Одлука о покретњу иницијативе за приватизацију Привредног друштва „Радио Барајево” д.о.о.
Решење о престанку функције в.д. директора ЈКП „10. октобар” Барајево
Решење о именовању в.д. директора ЈКП „10. октобар” Барајево
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за изношење смећа за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за одржавање гробаља за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за закуп пословног простора Црвеног крста за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за набавку специјалног возила ауто-смећара – пресе за 2019. годину

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42