СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 116  - 18. 12. 2018.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Ценовник ЈКП „Зеленило – Београд” са Ценовником

________________________________________________

 Број 115  - 13. 12. 2018.


Акти Града
Показатељ потрошачких цена у новембру 2018. године

Акти градских општина Стари град
Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Ценовника услуга Јавног предузећа Спортско рекративно – пословни центар „Милан Гале Мушкатировић” са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2018. годину
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин
Одлука о измени Одлуке о промени Одлуке о оснивању Установе културе Културни центар Сурчин
Одлука о оснивању Туристичке организације Градске општине Сурчин
Одлука о уступању пословних просторија Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин
Одлука о изузимању имовине Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације Сурчин
Одлука о уступању објеката Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације Сурчин
Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Сурчин у оснивању
Решење о именовању Управног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин у оснивању
Решење о давању сагласности на Другу измену Програма рада Установе културе – Културни центар Сурчин за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за 2018. годину

________________________________________________

 Број 114  - 05. 12. 2018.


Акти Града
Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки

Акти градских општина Врачар
Одлука о измени Статута Градске општине Врачар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2018. годину са пројекцијом за 2019 и 2020. годину
Одлука о измени Одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде

Акти градских општина Звездара
Одлука о додели новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица из буџета Градске општине Звездара у 2018. години
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара
Решење о давању сагласности на План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2019. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2018. години

Акти градских општина Стари град
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Решење о разрешењу заменика правобраниоца Градске општине Стари град
Решење о постављењу заменика правобраниоца Градске општине Стари град
Решење о престанку функције в.д. директора Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”
Решење о именовању в.д. директора Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”

________________________________________________

 Број 113  - 05. 12. 2018.


Акти Града
Решење о исправци Решења о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Кореничке, Мокролушке нове и Кружног пута – Падина, градске општине Вождовац и Звездара

Акти градских општина Лазаревац
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о ценама осталих услуга са Одлуком

Акти градских општина Младеновац
Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Младеновац за 2018. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о значајним датумима које прославља – обележава Градска општина Младеновац

Акти градских општина Обреновац
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Обреновац
Решење о петој измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Обреновац
Решење о образовању Комисије за споменике и називе улица, тргова и других делова насељених места на територији градске општине Обреновац
Решење о образовању Савета родитеља установа са подручја градске општине Обреновац
Решење о првој измени Решења о образовању Савета за безбедност градске општине Обреновац
Решење о првој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о допуни Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Оптштинском правобранилаштву Градске општине Сурчин
Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из буџета Градске општине Сурчин
Решење о давању сагласности на измене Посебног програма Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2018. годину

Акти јавних предузећа и других организација
Одлука Адвокатске коморе Београда број 469/2018 од 15. новембра 2018. године
Одлука Адвокатске коморе Београда број 470/2018 од 15. новембра 2018. године
Одлука Адвокатске коморе Београда број 471/2018 од 15. новембра 2018. године

Исправкe
Исправка Решења о именовању члана Школског одбора Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ”, Београд

________________________________________________

 Број 112  - 30. 11. 2018.


Акти Града
План детаљне регулације подручја северно од Овчанског пута, око рекреативног комплекса „Ћуран”, градска општина Палилула
Измене и допуне Плана детаљне регулације за реконстуркцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир”, у делу од Волгине до Јованке Радаковић, градска општина Звездара и градска општина Палилула

________________________________________________

 Број 111  - 30. 11. 2018.


Акти Града
План детаљне регулације за блокове између улица Кнез Данилове, Владетине, Далматинске и Станоја Главаша, градска општина Палилула, Београд
План детаљне регулације подручја између планиране саобраћајнице Јужни булевар, Спортског комплекса „Обилић”, улица Велимира Тодоровића и Метохијске и трасе УМП-а, градска општина Врачар

________________________________________________

 Број 110  - 30. 11. 2018.


Акти Града
Измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина Земун, у делу блокова 96 и 97
План детаљне регулације подручја између: ауто-пута Београд – Нови Сад (М 22), саобраћајнице Т6, Улице цараДушана и насеља Нова Галеника, градска општина Земун

________________________________________________

 Број 109  - 30. 11. 2018.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о регулисању старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда
Одлука о допунама Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању комуналних делатности
Одлука о изради Изменa и допунa Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, за део блока између улица Мутапове, Борислава Пекића и Макензијеве
Одлука о наставку обављања делатности Установе за физичку културу Спортско-рекреативницентар „Ташмајдан” у форми друштва са ограниченом одговорношћу под називом Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о.
Одлука о оснивању Установе социјалне заштите „Прихватилиште за децу Београда”
Одлука о подизању споменика краљу Александру I Карађорђевићу
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Предузећа за производњу гумарских производа и хемијских производа „Trayal korporacija” а.д. Крушевац
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд са огласом
Измена Плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, градска општина Стари град
Измена Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е– 70 граница Хрватске – Београд (Добановци), општине Земун и Сурчин
Програм пружања неопходних мера и активности за одржавање јавних манифестација на територији града Београда
Решење о давању сагласности на Статут „Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП”
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд са Одлуком
Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације Београд
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Историјског архива Београд
Решење о именовању директора Историјског архива Београда
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта на Теразијама
Решење о именовању директора Позориша на Теразијама
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Омладинског позоришта „Дадов”, Београд
Решење о именовању директора Омладинског позоришта „Дадов”, Београд
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Града Београда
Решење о именовању директора Завода за заштиту споменика културе Града Београда
Решење о разрешењу директора Музеја града Београда
Решење о именовању директора Музеја града Београда
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Битеф театра
Решење о именовању директора Битеф театра
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

________________________________________________

 Број 108  - 30. 11. 2018.


Акти Града
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији Града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину
Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Изменa и допунa Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, за део блока између улица Мутапова, Борислава Пекића и Макензијева
Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима

________________________________________________

 Број 107  - 23. 11. 2018.


Акти градских општина Вождовац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2018. годину
Одлука о једнократном одрицању од накнада за рад одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о додели звања почасни грађанин Градске општине Вождовац за 2018. годину
Решење о изменама Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац
Решење о изменама Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац
Решење о давању сагласности на употребу имена и грба Градске општине Вождовац
Закључак о приступању промени Статута Градске општине Вождовац

Акти градских општина Звездара
Правилник о категоризацији спортских организација

Акти градских општина Нови Београд
Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42