СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 96  - 31.10.2019.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Музеју града Београда
Решење о давању сагласности на Правилник о измени и дoпуни Правилника о организацији и систематизацији послова Уcтанове „Прихватилиште за одрасла и стара лица”

Акти градских општина Вождовац
Статут Градске општине Вождовац (пречишћен текст)

Акти градских општина Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2019. годину

________________________________________________

 Број 95  - 30.10.2019.


Акти градских општина Земун
Статут Градске општине Земун (пречишћен текст)
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2019. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Земун
Одлука о изменама и допунама Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Земун
Одлука о учешћу у финансирању опремања зелених површина на подручју градске опшине Земун
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – Заслужни грађанин Земуна др Марији Здравковић
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – Заслужни грађанин Земуна Данијели Ракић
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – Заслужни грађанин Земуна Јовану и Биљани Поповић
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – Заслужни грађанин Земуна Петру Ђукићу – 47
Одлука о додели Повеље за о јавном признању са медаљом – Почасни грађанин Земуна генерал-мајору Ранку Живаку
Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна Пољопривредном факултету Универзитета у Београду

________________________________________________

 Број 94  - 25.10.2019.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део Орловског насеља у Миријеву, градска општина Звездара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица : Косте Главинића, Кабларске, Валтазара Богишића, Ситничке и Краља Вукашина, градска општина Савски венац

Акти градских општина Звездара
Одлука о измени Одлуке о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2019. годину
Одлука о Управи градске општине Звездара
Одлука о измени и допуни Одлуке о пружању правне помоћи
Одлука о додели новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица из буџета Градске општине Звездара у 2019. години
Решење о измени Решења о избору чланова Већа Градске општине Звездара

________________________________________________

 Број 93  - 24.10.2019.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Одлуку којом се мења цена услуге сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада за домаћинства Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” са Одлуком

Акти градских општина Гроцка
Одлука о промени Пословника Скупштине Градске општине Гроцка
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Гроцка
Решење о разрешењу чланова Већа Градске општине Гроцка
Решење о избору чланова Већа Градске општине Гроцка
Решење о престанку функције заменика општинског правобраниоца градске општине Гроцка
Решење о разрешењу директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка
Решење о престанку мандата в.д. начелника Управе Градске општине Гроцка
Решење о постављењу в.д. начелника Управе Градске општине Гроцка

Акти градских општина Сурчин
Закључак о давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин о утврђивању цене грађевинског песка и хумуса из лежишта „Јаковачка кумша”, са Одлуком

________________________________________________

 Број 92  - 18.10.2019.


Акти Града
План места за постављање средстава за оглашавање на јавној површини I фаза
Показатељ потрошачких цена у септембру 2019. године

Акти градских општина Раковица
Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Раковица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске општине Раковица
Одлука о месним заједницама на територији градске општине Раковица
Одлука о изменама Одлуке о заштитнику грађана Градске општине Раковица
Одлука о изменама Одлуке о заштитнику грађана за националне мањине Градске општине Раковица
Одлука о одређивању продајних места на којима се обавља трговина на продајном месту у преносивим продајним објектима на јавној и другој површини на подручју градске општине Раковица
Одлука о додели јавних признања Градске општине Раковица

Акти градских општина Савски венац
Одлука о одржавању саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока које су у јавној својини на подручју градске општине Савски венац

________________________________________________

 Број 91  - 10.10.2019.


Акти Града
Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 1. новембра 2019. године до 1. априла 2020. године (у зимским условима

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о десетој допуни и једанаестој измени и допуни ценовника услуга предузећа са одлукама

Акти јавних предузећа и других организација
Одлука о изменама и допунама Оснивачког акта Привредног друштва Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд

Исправкe
Исправка Решења о именовању члана Школског одбора Средње занатске школе, Београд

________________________________________________

 Број 90  - 09.10.2019.


Акти градских општина Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2019. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Стари град
Одлука о измени и допуни Одлуке о заштитнику грађана у Градској општини Стари град
Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџетa Градске општине Стари град
Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања програма удружења средствима из буџета Градске општине Стари град
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о стицању, коришћењу, располагању становима Општине Стари град
Одлука о именовању чланова Савета родитеља предшколских установа и основних школа са територије градске општине Стари град за школску 2019/2020. годину
Одлука о именовању чланова Савета родитеља средњих школа са територије градске општине Стари град за школску 2019/2020. годину
Решење о престанку функције секретара Скупштине Градске општине Стари град
Решење о разрешењу са функције заменика секретара Скупштине Градске општине Стари град
Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Стари град

Акти јавних предузећа и других организација
Одлука о промени Статута установе Народни универзитет „Светозар Маркoвић”

________________________________________________

 Број 89  - 02.10.2019.


Акти градских општина Палилула
Одлука о промени Статута Градске општине Палилула

Акти градских општина Барајево
Одлука о промени Статута Градске општине Барајево
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2019. годину
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног комуналног предузећа „10. октобар” Барајево са огласом
Решење о образовању Комисије за избор и именовање директора ЈКП „10. октобар” Барајево
Решење о престанку функције в.д. директора Установе Центар за културу Барајево
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе Центар за културу Барајево
Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Барајево за школску 2019/2020. годину
Решење о давању сагласности на Трећи ребаланс Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2019. годину

________________________________________________

 Број 88  - 01.10.2019.


Акти градских општина Врачар
Пословник Градске општине Врачар
Одлука о Управи Градске општине Врачар
Одлука о локалном омбудсману Градске општине Врачар
Одлука о укидању установе Спортско-рекреативно образовни центар „Врачар”
Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу
Решење о престанку мандата председника и чланова Управног одбора установе Спортско-рекреативно образовни центар „Врачар”
Решење о престанку мандата председника и чланова Надзорног одбора установе Спортско-рекреативно образовни центар „Врачар”

Акти градских општина Савски венац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске општине Савски венац
Одлука о изменама Одлуке о заштитнику/заштитници грађана/грађанки градске општине Савски венац
Одлука о начину финансирања послова у области предшколског и основног васпитања и образовања из средстава буџета Градске општине Савски венац

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о промени Статута Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Сопот
Одлука о промени Статута Градске општине Сопот
Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за културу Сопот

Колективни уговори
Анекс Колективног уговора код послодавца Јавно предузеће „Градско стамбено” Београд

________________________________________________

 Број 87  - 30.09.2019.


Акти градских општина Сурчин
Одлука о промени Статута Градске општине Сурчин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Измене Посебног програма Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Измену Програма рада Установе културе – Културни центар Сурчин за 2019. годину

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42