СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 56  - 25.06.2019.


Акти Града
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на тероторији градске општине Раковица
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на тероторији градске општине Чукарица
Одлука о измени назива улице на територији градске општине Врачар
Одлука о измени назива улице на територији градске општине Земун
Одлука о оснивању Привредног друштва „25. мај – Милан Гале Мушкатировић” д.о.о. Београд
Одлука о оснивању Привредног друштва „Мирко Сандић” д.о.о. Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд
Одлука о подизању споменика деспоту Стефану Лазаревићу
Одлука о подизању споменика Николају Краснову
Одлука о подизању споменика Милоју Мићи Орловићу
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу незимирених изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Акционарског друштва „Холдинг индустрија каблова Јагодина”, Јагодина, са стањем дуга на дан 31. августa 2016. године, са каматом до дана 11. марта 2019. године
Одлука о усвајању Пројекта институционалног јавно-приватног партнерства увођења система јавних бицикала у граду Београду
Решење о именовању директора Установе за физичку културу Спортско-рекреативни центар „Пионирски град”
Решење о давању сагласности на Статут Театра Вук
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, број 175-1/19 од 3.јуна 2019. године
Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу „Београда ЈП”
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд
Решење о одређивању Мирјане Павичић, заменика начелника Градске управе Града Београда – секретара Секретаријата за информисање, за представника Града Београда за учешће у раду седнице Скупштине акционара „Политике” a.д. Београд
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

________________________________________________

 Број 55  - 25.06.2019.


Акти Града
План детаљне регулације за комплекс Новог гробља, градска општина Звездара
План детаљне регулације за комплекс БИП-а, градска општина Савски венац
План детаљне регулације за изградњу дела објеката остружничког канализационог система – постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Остружница” са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница, градска општина Чукарица

________________________________________________

 Број 54  - 25.06.2019.


Акти Града
Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, градска општина Нови Београд
Измене и допуне Плана детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун, зона 1 и 2, за блок између саобраћаница С 6, Новосадски ауто-пут, С 10 и С 11
План детаљне регулације за блок између улица: 27. марта, Ђушине, Далматинске и Др Драгослава Поповића, градска општина Палилула

________________________________________________

 Број 53  - 25.06.2019.


Акти Града
Одлука о изради плана детаљне регулације обостраних одморишта са станицама за снабдевање горивом „Бело поље 1 и 2” на ауто-путу Е-763 Београд – Jужни Јадран, деоница Обреновац–Уб, градска општина Обреновац
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке – општина Вождовац, за блокове 2А и 19 В
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за просторно културно-историјску целину Топчидер I фаза – Радничка улица, општина Чукарица, за део између улица: Радничке (Савске магистрале), Кировљеве и Високе
Одлука о изради плана детаљне регулације за комплекс социјалног становања у насељу Овча, градска општина Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације Центра за управљање комуналним отпадом – трансфер станице у Младеновцу, Градска општина Младеновац
План детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин – I фаза
План детаљне регулације подручја уз Винограску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин II фаза
План детаљне регулације гробља Стубица, градска општина Лазаревац
Закључак о исправци техничке грешке у Плану детаљне регулације I Месне заједнице у Жаркову „Јулино брдо”

________________________________________________

 Број 52  - 25.06.2019.


Акти Града
Одлука о боравишној такси
Одлука о изменама и допуни Одлуке о накнадама за коришћења јавних површина за територију Града Београда
Одлука о измени и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда, односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о допуни Одлуке о одређивању комуналних делатности
Одлука о измени и допунама Одлуке о комуналном реду
Закључак о измени Закључка о приступању промени Статута Града Београда

________________________________________________

 Број 51  - 25.06.2019.


Акти Града
Одлука о завршном рачуну буџета Града Београда за 2018. годину

________________________________________________

 Број 50  - 24.06.2019.


Акти градских општина Вождовац
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2019. годину
Кодекс понашања службеника и намештеника Градске општине Вождовац

Акти градских општина Палилула
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2018. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2019. годину
Одлука о измени Одлуке о образовању општинске Комисије за процену штете настале након елементарних и других непогода на територији градске општине Палилула
Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Палилула због поднете оставке
Решење о избору члана Већа Градске општине Палилула
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула

________________________________________________

 Број 49  - 21.06.2019.


Акти градских општина Барајево
Одлука о успостављању сарадње Градске општине Барајево и општине Сокобања
Одлука о додели јавних признања Градске општине Барајево за 2019. годину
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Барајево за 2018. годину
Одлука о окончању поступка ликвидације над Дирекцијом за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији
Одлука о расподели ликвидационог остатка Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији
Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Барајево
Решење о констатовању престанка функције заменику општинског правобраниоца Градске општине Барајево
Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” Барајево на Одлуку о финансијском извештају за 2018. годину
Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” Барајево на Одлуку о расподели добити за пословну 2018. годину
Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” Барајево на Други ребаланс Програма пословања за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Ценовник производа и услуга ЈКП „10. октобар” Барајево
Закључак о усвајању Извештаја о спроведеном поступку ликвидације Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији
Закључак о усвајању Завршног ликвидационог биланса Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији
Закључак о усвајању Изјаве ликвидационог управника Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији
Закључак о чувању пословних књига и докумената, односно целокупне документације Дирекције за развој и изградњу Градске општине Бајарево ЈП – у ликвидацији

________________________________________________

 Број 48  - 20.06.2019.


Акти Града
Решење о допуни Решења о општим паркиралиштима
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације обостраних одморишта са станицама за снабдевање горивом „Бело поље 1 и 2” на ауто-путу Е-763 Београд – ЈужниЈадран, деоница Обреновац – Уб, градска општина Обреновац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке – општина Вождовац, за блокове 2а и 19в
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за комплекс социјалног становања у насељу Овча, градска општина Палилула
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за просторно културно-историјску целину Топчидер I фаза – Радничка улица, општина Чукарица, за деоизмеђу улица: Радничке (Савске магистрале), Кировљеве и Високе
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Центра за управљање комуналним отпадом – трансфер станице у Младеновцу, градска општина Младеновац

Акти градских општина Нови Београд
Одлука о измени Одлуке о држању домаћих животиња на територији градске општине Нови Београд
План постављања привремених објеката – киоска на територији града Београда – подручје градске општине Нови Београд
Решење о давању сагласности на Статут Новобеоградске културне мреже са Статутом Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”
Закључак о давању сагласности на Одлуку о задужењу и залагању ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о четвртој измени и допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о петој измени и допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Исправкe
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Прве економске школе, Београд
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић”, Београд, Рипањ
Исправка Решења о именовању два члана Школског одбора Шесте београдске гимназије, Београд

________________________________________________

 Број 47  - 18.06.2019.


Акти градских општина Нови Београд
Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Гроцка
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Гроцка за 2018. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица, накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Гроцка
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Водовод и канализација” Гроцка
Решење о констатовању престанка функције в.д. директора Јавног предузећа „Водовод и канализација” Гроцка
Решење о именовању директора Јавног предузећа „Водовод и канализација” Гроцка
Решење о престанку мандата начелнице Управе Градске општине Гроцка
Решење о престанку мандата заменика начелника Управе Градске општине Гроцка
Решење о постављењу в.д. начелника Управе Градске општине Гроцка

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42