СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 27  - 01. 05. 2019.


Акти Града
План за постављање и уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата са могућношћу пратеће производње на водном земљишту на територији града Београда

________________________________________________

 Број 26  - 16. 05. 2019.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда
Одлука о оснивању и раду Службе главног урбанисте Града Београда
Одлука о допунама Одлуке о комуналној полицији
Одлука о допуни Одлуке о комуналној инспекцији
Одлука о допуни Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објекта на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објекта на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина
Одлука о изменама и допунама Одлуке снабдевању топлотном енергијом у Граду Београду
Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о допунама Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда, односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о изменама Одлуке о оглашавању на територији Града Београда
Одлука о постављању и уклањању објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији Града Београда

________________________________________________

 Број 25  - 10. 05. 2019.


Акти Града
Упутство о утврђивању критеријума за одабир приоритетних објеката у јавној својини Града Београда за гашење котларница, ради прикључења грејних инсталација објеката на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног гаса и утврђивању процедура за пренос средстава за ове намене
Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије са Одлуком
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације простора између државног пута IA реда (обилазница Београда), државног пута IБ реда број 26 (Обреновачки пут) и обилазне железничке пруге у Остружници, градска општина Чукарица
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја градски парк – шуме Звездара, општина Звездара, на делу између улица Волгине и Мите Ружића
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за катастарску парцелу 11446/2 КО Савски венац, на углу улица Пушкинове и Бањичких жртава, градска општина Савски венац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за комплекс РАТЕЛ-а у Добановцима,градска општина Сурчин
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Блока 39, градска општина Нови Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица Краљевића Марка, Светозара Радића и Гаврила Принципа, градска општина Савски венац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (Зона А), општине Стари град и Палилула, за подзону С1

Акти градских општина Нови Београд
Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о измени Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о трећој допуни ценовника услуга предузећа са Одлуком

________________________________________________

 Број 24  - 24. 04. 2019.


Акти Града
Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама
Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” на Одлуку о измени Одлуке о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса са Одлуком
Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса за индивидуални прикључак за 1 m³ са Одлуком
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – Фаза I1, општина Вождовац, за Блок 4, између улица: Војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Боже Јанковића
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса „Сингидунум”, сектори 2, 3, 4 и 6, Градска општина Сурчин
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Изменa и допунa Плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, Улице Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв. „Трансверзала”), дела Гучевске, Облаковске и ауто-пута, Градска општина Савски венац, за блок 1
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Милоја Ђака, Михаила Аврамовића и Омладинске, градска општина Савски венац

Акти градских општина Раковица
Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица
Решење о измени Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине Градске општине Раковица
Решење о разрешењу заменика заштитника грађана Градске општине Раковица
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Раковица
Решење о именовању директора Центра за културу и образовање Раковица
Закључак о усвајању предлога Већа Градске општине Раковица за промену Статута Градске општине Раковица
Закључак о приступању промени Статута Градске општине Раковица
Закључак о усвајању Годишњег извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације Градске општине Раковица за 2018. годину
Закључак о усвајању Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Раковица за 2019. годину

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком

________________________________________________

 Број 23  - 15. 04. 2019.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Васе Пелагића, Пушкинове и Жупана Часлава, градска општина Савски венац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја Јајинци, целина А 2 , градска општина Вождовац
Показатељ потрошачких цена у марту 2019. године

Акти градских општина Звездара
Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и Општинској управи
Решење о избору заменика председника градске општине Звездара
Решење о измени Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Земун
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Земун
Решење о изменама Оснивачког акта Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун

Акти градских општина Лазаревац
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о ценама услуге одржавања јавних зелених површина са Одлуком

Акти јавних предузећа и других организација
Обавешење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

Исправкe
Исправка Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Чукарица – централни део

________________________________________________

 Број 22  - 08. 04. 2019.


Акти Града
Стручно упутство о раду трезора Града Београда

Акти градских општина Звездара
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Звездара
Одлука о измени Одлуке о издвајању буџетских средстава за извођење грађевинско-занатских радова за потребе Полицијске станице „Звездара”
Одлука о обављању послова екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Градске општине Звездара за 2018. годину
Кодекс понашања службеника и намештеника Градске општине Звездара
Одлука о усвајању редовног Годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара у ликвидацији”
Решење о утврђивању престанка функције заменику председника Скупштине Градске општине Звездара
Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка функције заменику председника Градске општине Звездара
Решење о измени Решења о избору чланова Већа Градске општине Звездара
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора из реда запослених Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

________________________________________________

 Број 21  - 01. 04. 2019.


Акти Града
Решење о утврђивању цене услуге предах смештаја у установи социјалне заштите „Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју” у Београду

Акти градских општина Чукарица
Решење о именовању директора Културног центра „Чукарица”
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Туристичко-спортске организације Чукарица
Решење о именовању члана Надзорног одбора Туристичко-спортске организације Чукарица

Акти градских општина Обреновац
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца са огласом
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац са огласом
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији Градске општине Обреновац са огласом
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца са огласом
Решење о шестој измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку о другој допуни Статута Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији Градске општине Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга за хитне интервенције, одржавање хигијене и остале услуге везане за одржавање заједничких делова стамбених зграда на територији Градске општине Обреновац од стране ЈП „Пословни простор” Обреновац са Одлуком

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

________________________________________________

 Број 20  - 28. 03. 2019.


Акти Града
Решење о образовању интерресорних комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за територију Града Београда
Решење о измени Решења о одређивању локација центара за скупљање отпада – рециклажних центара и трансфер станица на територији Града Београда

Акти градских општина Врачар
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Врачар
Одлука о образовању јединице цивилне заштите опште намене и именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите за територију Градске општине Врачар
Решење о престанку функције члану Већа Градске општине Врачар
Решење о избору члана Већа Градске општине Врачар
Решење о измени Решења о именовању председника/председнице, заменика председника/председнице, чланова/чланица и заменика/заменица чланова/чланица Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуцације на територији Градске општине Врачар

Акти градских општина Палилула
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула
Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Центра за културу „Влада Дивљан”

Акти градских општина Барајево
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2019. годину
Одлука о допуни Одлуке о организацији Управе Градске општине Барајево
Решење о измени и допуни Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево
Решење о давању сагласности на Први ребаланс Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2019. годину

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске општине Лазаревац
Локални акциони план запошљавања за 2019. годину
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац
Решење о избору члана Већа Градске општине Лазаревац
Решење о продужењу мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
Решење о именовању директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
Решење о престанку дужности председника Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца

Колективни уговори
Колективни уговор за „Привредно друштво Зоолошки врт Града Београда д.о.о. Београд (Стари град)”

________________________________________________

 Број 19  - 20. 03. 2019.


Акти Града
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Београда и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета

Акти градских општина Земун
Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Земун

Акти градских општина Савски венац
Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Савски венац
Решење о избору члана Већа Градске општине Савски венац
Решење о допуни Решења о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Савски венац за школску 2018/2019. годину
Решење о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац
Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Гроцка
Одлука о престанку мандата одборницима у Скупштини Градске општине Гроцка
Одлука о престанку мандата одборнику у Скупштини Градске општине Гроцка
Одлука о потврђивању мандата одборници у Скупштини Градске општине Гроцка
Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини Градске општине Гроцка
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка са огласом
Решење о престанку функције заменика председника Скупштине Градске општине Гроцка
Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Гроцка
Решење о престанку функције председника градске општине Гроцка
Решење о престанку функције заменице председника градске општине Гроцка
Решење о престанку функције чланова Већа Градске општине Гроцка
Решење о избору председнице градске општине Гроцка
Решење о избору заменика председнице градске општине Гроцка
Решење о избору чланова Већа Градске општине Гроцка

Акти јавних предузећа и других организација
Статут Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије” (пречишћен текст)

________________________________________________

 Број 18  - 18. 03. 2019.


Акти Града
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Београда на рачун извршења буџета Града Београда
Показатељ потрошачких цена у фебруару 2019. године

Акти градских општина Вождовац
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2019. годину
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Вождовац
Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене, специјализованим јединицама цивилне заштите за узбуњивање, именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите за територију градске општине Вождовац
Решење о изменама Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Вождовац
Решење о утврђивању престанка функције правобраниоца Градске општине Вождовац због поднете оставке
Решење о именовању директора Дома културе „Рипањ”
Решење о разрешењу директора Установе културе „Бели поток”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе „Бели поток”
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе културе „Бели поток”
Решење о изменама Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Сурчин
Решење о стављању ван снаге Решења о именовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта у градској општини Сурчин
Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу
Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Сурчин у оснивању
Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Сурчин
Решење о разрешењу Управног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин у оснивању
Решење о именовању Управног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин
Решење о разрешењу Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин у оснивању
Решење о именовању Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Установе културе – Културни центар Сурчин
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа кабловска дистрибуција Сурчин
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Установе културе – Културни центар Сурчин
Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Градске општине Сурчин за 2019. годину

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42