СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  




П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 129  - 27. 12. 2018.


Акти градских општина Гроцка
Одлука о престанку мандата одборници у Скупштини Градске општине Гроцка
Одлука о престанку мандата одборници у Скупштини Градске општине Гроцка
Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини Градске општине Гроцка
Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини Градске општине Гроцка
Одлука о буџету Градске општине Гроцка за 2019. годину
Решење о измени решења о избору чланова Административне комисије
Решење о престанку функције општинског правобраниоца Градске општине Гроцка

Акти градских општина Сурчин
Одлука о буџету Градске општине Сурчин за 2019. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Сурчин
Програм развоја спорта на територији градске општине Сурчин за период од 2019. до 2021. године
Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу
Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од оптшег интереса за грађане Градске општине Сурчин
Решење о именовању Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин у оснивању
Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације Градске општине Сурчин
Решење о давању сагласности на Програм рада Хуманитарне фондације „Снага живота” за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Установе културе – Културни центар Сурчин за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину
Закључак о усвајањус Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин за 2019. годину

________________________________________________

 Број 128  - 27. 12. 2018.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Службе за интерну ревизију Града Београда – 1

Акти градских општина Звездара
Одлука о буџету Градске општине Звездара за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о допуни Статута Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора o изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Савски венац
Одлука о буџету Градске општине Савски венац за 2019. годину
Кадровски план Управе Градске општине Савски венац
Кадровски план Правобранилаштва Градске општине Савски венац за 2019. годину
Одлука о сталним манифестацијама у области спорта од значаја за Градску општину Савски венац 44 Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Савски венац за школску 2018/19. годину
Решење о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац
Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

________________________________________________

 Број 127  - 26. 12. 2018.


Акти Града
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи „Прихватилиште за одрасла и стара лица”

Акти градских општина Чукарица
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука о буџету Градске општине Чукарица за 2019. годину
Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења средствима буџета Градске општине Чукарица
Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката у области културе средствима буџета Градске општине Чукарица
Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања програма, пројеката и манифестација у области спорта средствима буџета Градске општине Чукарица

Акти градских општина Младеновац
Одлука о буџету Градске општине Младеновац за 2019. годину
Одлука о изменама и допуни Одлуке о сталним манифестацијама из области културе од значаја за Градску општину Младеновац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета Градске општине Младеновац
Одлука о финансирању програма од јавног интереса које реализују удружења средствима из буџета Градске општине Младеновац
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац
Одлука о усвајању Програма гасификације Градске општине Младеновац и избору стратешког партнера за реализацију Програма
Одлука о подизању споменика деспоту Стефану Лазаревићу
Решење о образовању Одбора за подизање споменика деспоту Стефану Лазаревићу у Градском парку у Младеновцу
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац
Решење о именовању вршиоца дужности председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац, испред оснивача

________________________________________________

 Број 126  - 25. 12. 2018.


Акти градских општина Раковица
Одлука о буџету Градске општине Раковица за 2019. годину
Кадровски план Градске општине Раковица за 2019. годину
Одлука о изменама Одлуке о Управи Градске општине Раковица
Одлука о допуни Одлуке о сталним манифестацијама из области спорта од значаја за Градску општину Раковица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде
Одлука о изменама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Раковица
Одлука о проглашењу „Џудо клуба Раковица” за спортску организацију од посебног значаја за Градску општину Раковица
Решење о утврђивању престанка функције заменика општинског правобраниоца Градске општине Раковица
Решење о престанку мандата председнику Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”
Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица” – 40
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Центра за културу и образовање Раковица
Решење о именовању члана Надзорног одбора Центра за културу и образовање Раковица
Решење о давању сагласности на одлуке Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”
Решење о давању сагласности на одлуке Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица

________________________________________________

 Број 125  - 24. 12. 2018.


Акти градских општина Вождовац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о буџету Градске општине Вождовац за 2019. годину
Одлука о измени Одлуке о једнократном одрицању од накнада за рад одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Правобранилаштву Градске општине Вождовац
Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Вождовац
Одлука о начину финансирања програма удружења из буџета Градске општине Вождовац
Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Вождовац
Решење о утврђивању престанка мандата члана Управног одбора Хуманитарне фондације „Срцем за Вождовац”
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Установе културе „Бели поток”
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе културе „Бели поток”
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Пословни центар – Вождовац” за 2019. годину
Решење о изменама Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац
Кадровски план за 2019. годину

________________________________________________

 Број 124  - 24. 12. 2018.


Акти Града
План детаљне регулације привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, градска општина Палилула

________________________________________________

 Број 123  - 24. 12. 2018.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
Измене и допуне Правилника о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима

Акти градских општина Обреновац
Одлука о буџету Градске општине Обреновац за 2019. годину
Одлука о одржавању машинског дела кућних грејних инсталација у грејној сезони 2018/2019. године
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини износа текућег одржававања заједничких делова стамбених зграда од стране Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац са Одлуком

________________________________________________

 Број 122  - 21. 12. 2018.


Акти Града
Локални акциони план запошљавања Града Београда за 2019. годину
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину
Решење о утврђивању престанка функције заменика секретара Скупштине Града Београда
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд
Решење о разрешењу директора Библиотеке „Милутин Бојић”
Решење о именовању директора Библиотеке „Милутин Бојић”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културног центра Београда
Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра Београда
Решење о давању сагласности на Статут установе „Прихватилиште за децу Београда”
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

________________________________________________

 Број 121  - 21. 12. 2018.


Акти Града
План детаљне регулације за део привредне зоне уз ауто-пут Београд – Нови Сад код насеља Батајница, градскаопштина Земун
План детаљне регулације простора између Батајничког пута, стамбеног насеља и комплекса специјалне намене „13. мај”, реке Дунав и границе Плана детаљне регулације привредне зоне „Горњи Земун” – зоне 3 и 4, градска општина Земун (прва фаза)

________________________________________________

 Број 120  - 21. 12. 2018.


Акти Града
План детаљне регулације центра Сурчина, Градска општина Сурчин
План детаљне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза I етапа – целина топлана ТО „Борча 3”, Градска општина Палилула

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42