СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 106  - 20. 11. 2018.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Градском центру за социјални рад у Београду

Акти градских општина Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2018. годину
Одлука о допуни Одлуке о ценама услуга на скуповима пијачних тезги и привременим објектима, накнадама за коришћење спортских и других објеката и ценама осталих услуга које пружа Градска општина Палилула у вези са управљањем покретном и непокретном имовином

Акти градских општина Барајево
Одлука о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спашавање на територији градске општине Барајево

________________________________________________

 Број 105  - 15. 11. 2018.


Акти градских општина Земун
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2018. годину

Акти градских општина Стари град
Одлука о изменама Статута Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Стари град
Етички кодекс понашања функционера Градске општине Стари град
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе културе Градске општине Стари град „Стари град” са Одлуком

Акти градских општина Чукарица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске општине Чукарица
Одлука о додели награде Градске општине Чукарица „Матија Бан” за 2018. годину

Акти градских општина Гроцка
Одлука о окончању поступка ликвидације над ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у ликвидацији
Одлука о расподели ликвидационог остатка ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у ликвидацији
Одлука о чувању пословних књига и докумената ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у ликвидацији
Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Гроцка
Решење о престанку мандата директорке Центра за културу Гроцка
Решење о именовању директорке Центра за културу Гроцка
Закључак о усвајању Извештаја о спроведеном поступку ликвидације ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у ликвидацији
Закључак о усвајању Изјаве ликвидационог управника ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у ликвидацији
Закључак о усвајању Завршног ликвидационог биланса ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у ликвидацији

________________________________________________

 Број 103  - 15. 11. 2018.


Акти Града
Одлука о постављању система јавних бицикала на територији Града Београда
Одлука о изменама Одлуке о Градској управи Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градском правобранилаштву Града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштитее
Одлука о изради плана детаљне регулације зоне мешовитих градских центара и комерцијалних садржаја уз Улицу Стефана Првовенчаног, градска општина Вождовац
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа) – целина ТО Нови Београд, градска општина Нови Београд
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације четири месне заједнице општина Звездара и Вождовац – насеље Падина, за блок између улица Цветанова ћуприја и саобраћајница С 2
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мата Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, за блок између улица Јована Рајића, Гружанске, Карловачке и Тодора од Сталаћа
Одлука о отпису потраживања доспелих на дан 31. децембар 2016. године, по основу неизмирених потраживања за станове солидарности Града Београда, према Привредном друштву за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива „Галеника” а.д. из Београда (Земун), Батајнички друм бб и његовом зависном друштву: Друштво за инжењеринг и услуге „Галинг” д.о.о. из Београда (Земун), Батајнички друм бб
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Привредног друштва Тигар а.д. Пирот са стањем на дан 1. фебруара 2018. године са припадајућом каматом до 21. јуна 2018. године
План детаљне регулације за део Блока 65, Градска општина Нови Београд, Београд

________________________________________________

 Број 104  - 14. 11. 2018.


Акти Града
План детаљне регулације блока између улица Војводе Степе, Отокара Кершованија, Билећке и Генерала Рашића, градска општина Вождовац, Београд
План детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са ауто-путском обилазницом, градска општина Раковица
Решење о измени и допуни Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Урбанистичког завода Београда – Јавно урбанистичко предузеће
Решење о утврђивању престанка дужности заштитника грађана
Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду
Показатељ повећања потрошачких цена у октобру 2018. године

________________________________________________

 Број 102  - 07. 11. 2018.


Акти Града
Правилник о престанку важења Правилника о нормативима и стандардима за обављање послова и делатности у установама у којима се остварују права из социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Град Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Изменa и допунa Плана детаљне регулације четири месне заједнице oпштинa Звeздaрa и Вoждoвaц – нaсeљe Пaдинa, за блок између улица Цветанова ћуприја и саобраћајница С 2
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мата Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, за блок између улица Јована Рајића, Гружанске, Карловачке и Тодора од Сталаћа

Акти градских општина Нови Београд
Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2018. годину
Одлука о измени Одлуке о покретању поступка финансирања пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација средствима буџета Градске општине Нови Београд
Решење о разрешењу в.д. директора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”
Решење о именовању в.д. директора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”
Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог начина живота „Нови Београд”
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца о измени и допуни Одлуке о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
Решење о допуни Решења о именовању Комисије за предлагање, измене назива или давање назива улица, тргова, засеока и других насељених места у Градској општини Сурчин
Решење о допуни Решења о именовању Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине Градске општине Сурчин
Решење о допуни Решења о именовању Комисије за међународну и међуопштинску сарадњу Градске општине Сурчин

________________________________________________

 Број 101  - 02. 11. 2018.


Акти Града
Наредба о спровођењу активности општинских штабова и кризних тимова за ванредне ситуације у зимским условима у сезони 2018/2019
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације зоне мешовитих градских центара и комерцијалних садржаја уз Улицу Стефана Првовенчаног, градска општине Вождовац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа) – целина ТО Нови Београд, градска општина Нови Београд

Акти градских општина Земун
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Драгану Вукасу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна др Милоју Марјановићу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Александру Радуловићу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Алексанру Саши Локнеру
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Мирјани Николић
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Златку Пиперском
Одлука о додели Повеље о јавном признању са медаљом – почасни грађанин Земуна Њ.Е. господину Ли Манчангу, амбасадору НР Кине у Републици Србији
Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна Земунскоj гимназији
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун

Исправкe
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бошко Палковљевић – Пинки”, Земун
Исправка Решења о именовању три члана Школског одбора Основне школе „Васа Чарапић”, Београд

________________________________________________

 Број 100  - 29. 10. 2018.


Акти Града
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2018. годину
Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки
Решење о давању сагласности на Одлуку којом се утврђују цене услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку којом се утврђују цене услуга чишћења и прања јавних површина Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” са Одлуком

Акти градских општина Савски венац
Одлука о успостављању сарадње између провинције Zhejiang, града Lishui, Народна Република Кина и Града Београда, Градске општине Савски венац, Република Србија
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину
Одлука о начину финансирања пројеката и програма удружења из буџета Градске општине Савски венац
Одлука о измени и допуни Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Савски венац
Одлука о давању сагласности на текст Меморандума о развоју односа пријатељске размене и сарадње између Грчко-српске привредне коморе за индустрију, туризам и мала и средња предузећа северне Грчке, Солун, Република Грчка и Туристичке организације Градске општине Савски венац, Град Београд, Република Србија
Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Савски венац
Решење о избору члана Већа Градске општине Савски венац

Акти градских општина Гроцка
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација Гроцка” о повећању цене воде, канализације и накнаде за мерно место са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Лазаревац
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени услуга грејања које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника буџета Градске општине Сурчин у 2019. и 2020. години
Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин
Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Сурчин-гас” о измени ценовника прикључака у гасификацији на територији градске општине Сурчин са Одлуком

Колективни уговори
Колективни уговор код послодавца ЈКП „Београдске електране”

________________________________________________

 Број 99  - 15. 10. 2018.


Акти Града
Показатељ смањења потрошачких цена у септембру 2018. године
Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју Града Београда у периоду од 1. новембра 2018. године до 1. априла 2019. године (у зимским условима)

Акти градских општина Раковица
Одлука о додели јавних признања Градске општине Раковица

Акти градских општина Гроцка
Одлука о престанку мандата одборницима у Скупштини Градске општине Гроцка
Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини Градске општине Гроцка
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2018. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву Градске општине Гроцка
Правилник о изменама и допунама Правилника о звањима, занимањима, платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Гроцка
Решење о престанку функције заменика председника Скупштине Градске општине Гроцка
Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Гроцка
Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Гроцка
Решење о избору члана Већа Градске општине Гроцка

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе у Градској општини Лазаревац
Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Лазаревац
Решење о престанку мандата члана Савета за борбу против корупције Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о избору члана Савета за комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
Решење о престанку дужности директора Центра за културу Лазаревац
Решење о именовању директора Центра за културу Лазаревац
Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења субвенција из буџета Града Ваљева Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” за 2018. годину
Решење о давању сагласности на План и програм рада Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац за 2018. годину, са финансијским планом

Акти градских општина Сопот
Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за културу Сопот

________________________________________________

 Број 98  - 11. 10. 2018.


Колективни уговори
Колективни уговор за Јавно предузеће „Сава центар”
Колективни уговор код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП
Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”
Колективни уговор код послодавца ЈКП „Зеленило – Београд”, Београд

________________________________________________

 Број 97  - 11. 10. 2018.


Колективни уговори
Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”
Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење” Београд
Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Београд
Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” Београд
Колективни уговор за Јавно предузеће „Путеви Београда”

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42