СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 86  - 30.09.2019.


Акти Града
План детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, градске општине Савски венац, Раковица и Вождовац (I фаза)
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Малог позоришта „Душко Радовић”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Малог позоришта „Душко Радовић”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Продајне галерије „Београд”
Решење о именовању директора Продајне галерије „Београд”
Решење о разрешењу директора Центра за ликовно образовање
Решење о именовању директора Центра за ликовно образовање
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Београдског драмског позоришта
Решење о именовању директора Београдског драмског позоришта
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културног центра Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра Београд
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја Николе Тесле
Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја Николе Тесле
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта „Звездара Театар”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта „Звездара Театар”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе „Градски центар за физичку културу”
Решење о именовању Надзорног одбора Фондације за младе таленте града Београда
Решење о именовању Управног одбора Фондације за младе таленте града Београда
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

________________________________________________

 Број 85  - 30.09.2019.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда
Одлука о омбусману града Београда
Одлука о задужењу града Београда за финансирање капиталних инвестиционих расхода за пројекат изградње канализационог система Палилула – Београд
Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о измени и допуни Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Београду
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији 1града Београда
Одлука о измени Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине који се финансирају и суфинансирају из буџета града Београда
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса између улица Војислава Илића, Господара Вучића, Косте Абрашевића, Генерала Михајла Живковића, Раваничке и Станислава Сремчевића (блокови 8–15) општина Звездара, за Блок 8, између улица: Улцињске, Радојке Лакић, Војислава Илића и Станислава Сремчевића
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију
Одлука о подизању споменика Вудру Вилсону
Одлука о подизању споменика којим се одаје почаст припадницима Војске и Полиције Републике Србије који су учествовали у борби на караули Кошаре 1999. године
Измене и допуне Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза II етапа) – целина ТО Нови Београд, градска општина Нови Београд
Измене и допуне Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке улице, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, за део блока између улица Браничевске, Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске
Решење о измени Решења о образовању Одбора за подизање споменика српским жртвама страдалим у оружаним сукобима од 1991. године на простору бивше Југославије
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени комуналне услуге третмана и одлагања комуналног отпада коју је донело предузеће „Бео Чиста Енергија” д.о.о. са Одлуком

________________________________________________

 Број 84  - 27.09.2019.


Акти Града
Инструкција о поступању буџетских корисника и градских општина града Београда у поступку припреме, састављања и подношења финансијских извештаја

Акти градских општина Чукарица
Одлука о промени Статута градске општине Чукарица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације градске општине Чукарица

________________________________________________

 Број 83  - 26.09.2019.


Акти градских општина Нови Београд
Одлука о промени Статута градске општине Нови Београд
Решење о именовању Изборне комисије градске општине Нови Београд у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
Одлука о промени Статута градске општине Обреновац
Друга измена Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2019. годину
Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Обреновац
Решење о другој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац
Решење о првој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар„Обреновац”

________________________________________________

 Број 82  - 25.09.2019.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени за испоручену воду и одвођење отпадних вода Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” са Одлуком

Акти градских општина Младеновац
Одлука о промени Статута Градске општине Младеновац
Одлука о организацији Управе Градске општине Младеновац
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Младеновац за 2019. годину
Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Младеновац у сталном саставу
Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Младеновац

________________________________________________

 Број 81  - 25.09.2019.


Акти градских општина Вождовац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о промени Статута градске општине Вождовац
Одлука о четвртом ребалансу буџета градске општине Вождовац за 2019. годину
Одлука о изменама и допуни Одлуке о Управи градске општине Вождовац
Одлука о локалном омбудсману градске општине Вождовац
Одлука о усвајању Допуне Програма гасификације на делу територије градске општине Вождовац
Решење о именовању Управног одбора Установе културе и образовања „Народни универзитет Светозар Марковић”
Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе и образовања „Народни универзитет Светозар Марковић”
Решење о именовању чланова Управног одбора Установе „Дом културе Рипањ”
Решење о именовању чланова Надзорног одбора Установе „Дом културе Рипањ”
Решење о изменама и допунама Решења о избору Савета месних заједница на територији Градске општине Вождовац

________________________________________________

 Број 80  - 24.09.2019.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Београдском драмском позоришту
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Историјском архиву Београда
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља „Плави хоризонти”, општина Земун
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса између улица Војислава Илића, Господара Вучића, Косте Абрашевића, Генерала Михајла Живковића, Раваничке и Станислава Сремчевића (блокови 8–15) општина Звездара, за Блок 8, између улица: Улцињске, Радојке Лакић, Војислава Илића и Станислава Сремчевића

Акти градских општина Звездара
Одлука о промени Статута градске општине Звездара
Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Звездара и општинској Управи
Одлука о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења
Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку интраоралног ренген апарата за потребе Дома здравља „Звездара”
Одлука о измени Одлуке о издвајању буџетских средстава за извођење грађевинско-занатских радова за потребе Полицијске станице „Звездара”
Одлука о измени Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” Београд за 2019. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2018. години
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Гроцка
Одлука о промени Статута градске општине Гроцка
Решење о именовању вршиоца дужности начелника Управе градске општине Гроцка

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

________________________________________________

 Број 79  - 17.09.2019.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Заводу за заштиту споменика културе града Београда
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Дечјем културном центру Београд
Показатељ потрошачких цена у августу 2019. године

Акти градских општина Раковица
Одлука о промени Статута градске општине Раковица
Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Раковица за 2019. годину
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица”
Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица”
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица о ребалансу плана расхода и издатака за 2019. годину
Решење о давању сагласности на поједине одлуке Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Лазаревац
Закључак о приступању промени Статута градске општине Лазаревац

Акти градских општина Младеновац
Закључак о приступању промени Статута градске општине Младеновац

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско културни центар „Обреновац” у Обреновцу о деветој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

________________________________________________

 Број 78  - 06.09.2019.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом

Акти градских општина Нови Београд
Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву градске општине Нови Београд

Акти градских општина Савски венац
Одлука о промени Статута градскe општине Савски венац

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско културни центар „Обреновац” у Обреновцу о осмој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

________________________________________________

 Број 77  - 03.09.2019.


Акти градских општина Врачар
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Врачар
Статут Градске општине Врачар
Решење о разрешењу директора Установе Спортско-рекреативно образовни центар „Врачар”
Решење о разрешењу заменика директора Установе Спортско-рекративно образовни центар „Врачар”
Решење о именовању вршица дужности директора Установе Спортско-рекреативно образовни центар „Врачар”

Акти градских општина Земун
Одлука о промени Статута градске општине Земун
Одлука о измени Одлуке о оснивању Туристичко-културног центра Градске општине Земун
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Туристичко-културног центра Градске општинеЗемун

Акти градских општина Нови Београд
Кадровски план градске општине Нови Београд за 2019. годину
Измена Кадровског плана градске општине Нови Београд за 2019. годину

Акти градских општина Савски венац
Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Савски венац
Решење о избору члана Већа градске општине Савски венац
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације градске општине Савски венац
Закључак о приступању промени Статута градске општине Савски венац

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42