СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 96  - 11. 10. 2018.


Колективни уговори
Колективни уговор код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Београд
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” Београд
Колективни уговор код послодавца Јавно предузеће „Градско стамбено” Београд
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

________________________________________________

 Број 95  - 11. 10. 2018.


Колективни уговори
Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд
Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Београд-пут”
Колективни уговор код послодавца Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, Београд
Колективни уговор код послодавца ЈП „Београдска тврђава”
Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и канализација”

________________________________________________

 Број 94  - 11. 10. 2018.


Акти Града
Друге измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину

________________________________________________

 Број 93  - 11. 10. 2018.


Акти Града
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о подизању споменика Јернеју Копитару
Одлука о подизању споменика Васку Попи
Одлука о подизању спомен-обележја МилануМладеновићу
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу друштва ЈАТ техника д.о.о. за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд, са стањем на дан 31. децембар 2017. године, са припадајућом каматом до 17. маја 2018. године
Одлука о усвајању предлога концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на територији града Београда
Одлука о допуни Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Решење о измени оснивачког акта Туристичке организације Београда
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду
Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд” Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Хиподром Београд”, Београд
Решење о разрешењу директора Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда
Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја Николе Тесле
Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја Николе Тесле
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

________________________________________________

 Број 92  - 11. 10. 2018.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Београда за 2018. годину
Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2018. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма и пројеката директних и индиректних корисника средстава буџета Града Београда у 2019. и 2020. години
Одлука о измени Одлуке о комуналном реду
Одлука о допуни Одлуке о Градској управи Града Београда
Закључак о измени Закључка о приступању промени Статута Града Београда

________________________________________________

 Број 91  - 09. 10. 2018.


Акти градских општина Стари град
Одлука о организацији Управе градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2018. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени Одлуке о оснивању јавног предузећа Спортско-рекреативно– пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”
Одлука о измени назива Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” и измени Одлуке о оснивању Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд”
Стратегија управљања ризицима Градске општине Стари град
Решење о изменама Решења о образовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу
Решење о именовању Надзорног одбора „Староградске фондације”

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Другу допуну Ценовника услуга Јавног предузећа Спортско – културни центар „Обреновац” у Обреновцу (пречишћен текст) са Одлуком

________________________________________________

 Број 90  - 05. 10. 2018.


Акти градских општина Звездара
Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и општинској управи
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Барајево
Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2018. годину
Одлука о окончању поступка ликвидације над Дирекцијом за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији
Одлука о расподели ликвидационог остатка Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево
Решење о престанку функције в.д. директора установе Центар за културу Барајево
Решење о именовању вршиоца дужности директора установе Центар за културу Барајево
Решење о давању сагласности на Трећи ребаланс програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2018. годину
Закључак о усвајању Завршног ликвидационог биланса Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији
Закључак о усвајању Извештаја о спроведеном поступку ликвидације Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији
Закључак о усвајању изјаве ликвидационог управника Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији

Акти градских општина Сурчин
Закључак о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга ЈП кабловска дистрибуција Сурчин са Одлуком

Исправке
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иван Гундулић”, Нови Београд
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Кнез Сима Марковић”, Барајево

________________________________________________

 Број 89  - 28. 09. 2018.


Акти градских општина Врачар
Решење о престанку функције члану Већа Градске општине Врачар
Решење о избору члана Већа Градске општине Врачар
Решење о измени Решења о именовању председника/председнице, заменика председника/председнице, чланова/чланица и заменика/заменица чланова/чланица Изборне комсије Градске општине Врачар у сталном саставу
Решење о престанку мандата заменице директора Установе Спортско-рекреативно-образовни центар „Врачар”
Решење о именовању заменика директора Установе Спортско-рекреативно-образовни центар„Врачар”
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Установе Центар за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд
Решење о именовању члана Надзорног одбора Установе Центар за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд
Правилник о утврђивању Посебног програма стручног усавршавања службеника Управе Градске општине Врачар за 2018. годину

Акти градских општина Чукарица
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука о престанку и додели одборничког мандата

Акти јавних предузећа и других организација
Правилник о давању у закуп гаража

________________________________________________

 Број 88  - 25. 09. 2018.


Акти Града
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I, Градска општина Вождовац за део Блока 24A
Одлука о изради плана детаљне регулације за део блока између улица 16. октобра, Матице српске, Раблеове и Миријевски венац, Градска општина Звездара
Одлука о изради плана детаљне регулације блока између Булевара деспота Стефана и улица: Цвијићева, Ватрослава Лисинског и Краља Драгутина, Градска општина Палилула
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за блокове између улица: Жичке, Бранка Крсмановића, Кајмакчаланске и Дравске, градске општине Врачар и Звездара, за део блока између улица: Жичке, Голубачке, Кајмакчаланске и Дравске
Одлука о изради плана детаљне регулације за део објеката система водоснабдевања са регионалног водовода Макиш – Младеновац за насеља: Врчин, Гроцка, Бегаљица, Мала Иванча, Дражањ, Умчари, Пударци, Камендол и Брестовик, градске општине Гроцка и Сопот
Одлука о изради плана детаљне регулације за комплекс WEST 65, Градска општина Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Кнегиње Зорке, Светог Саве, Охридске и Булевара ослобођења, Градска општина Врачар
Одлука о изради плана детаљне регулације за Јеврејско гробље, Градска општина Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између улица: Браће Јерковић, Кружни пут, Кумодрашка и СМТ-а, Градска општина Вождовац
Одлука о изради плана детаљне регулације за ТС 110/35kV „Београд 44” (Сурчин) и надземног вода 110 kV за повезивање планиране ТС на постојећи надземни вод 110 kV (бр. 104/2) и реконструкцију постојећих надземних водова, градске општине Сурчин и Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу вода 35 kV од ТС 35/10 kV „Винча” до подручја санитарне депоније „Винча”, Градска општина Гроцка
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу водова 110 kV ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу, градске општине Палилула, Звездара и Гроцка
Одлука о изради плана детаљне регулације за линијски парк – Београд, градске општине Стари град и Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације спортског комплекса „Партизан”, Градска општина Савски венац
Одлука о изради плана детаљне регулације амбијенталне целине „Крунски венац” – блокови између улица: Каленићева, Милешевска, Војводе Драгомира, Новопазарска и Максима Горког, Градска општина Врачар
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног урбанистичког предузећа
Одлука о постављању осам скулптура Олге Јеврић
Одлука о прихватању Споразума градоначелника за климу и енергију (Covenant of Mayors for Climate and Energy)
Решење о додели назива улици на територији Градске општине Вождовац
Решење о разрешењу два заменика члана Градске изборне комисије
Решење о именовању два заменика члана Градске изборне комисије
Решење о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Београда
Решење о разрешењу директора Позоришта на Теразијама
Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта на Теразијама
Решење о разрешењу директора Југословенског драмског позоришта
Решење о именовању вршиоца дужности директора Југословенског драмског позоришта
Решење о разрешењу директора Позоришта „Звездара театар”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта „Звездара театар”
Решење о разрешењу директора Позоришта Атеље 212
Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта Атеље 212
Решење о разрешењу директора Београдског драмског позоришта
Решење о именовању вршиоца дужности директора Београдског драмског позоришта
Решење о разрешењу директора Малог позоришта „Душко Радовић”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Малог позоришта „Душко Радовић”
Решење о разрешењу директора Омладинског позоришта „Дадов”, Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Омладинског позоришта „Дадов”, Београд
Решење о разрешењу директора Битеф театра
Решење о именовању вршиоца дужности директора Битеф театра
Решење о разрешењу директора Историјског архива Београда
Решење о именовању вршиоца дужности директора Историјског архива Београда
Решење о разрешењу директора Музеја Николе Тесле
Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја Николе Тесле
Решење о разрешењу директора Куће легата
Решење о именовању вршоца дужности директора Куће легата
Решење о разрешењу директора Продајне галерије „Београд”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Продајне галерије „Београд”
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Београд – пут”, Београд
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Београд – пут” Београд
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” Београд
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” Београд
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”, Београд
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Београд
Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” Београд
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”, Београд
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд” Београд
Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд
Решење о именовању директора Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда”
Решење о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда” Београд
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење” Београд
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење” Београд
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈВП „Београдводе”
Решење о утврђивању престанка дужности директора Установе физичке културе „Градски центар за физичку културу”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе физичке културе „Градски центар за физичку културу”
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд”
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП ГСП „Београд”
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”
Решење о именовању вршоца дужности директора ЈП „Хиподром Београд” Београд
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за Јеврејско гробље, Градска општина Палилула
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица: Браће Јерковић, Кружног пута, Кумодрашке и СМТ-а, Градска општина Вождовац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/35 kV „Београд 44” (Сурчин) и надземног вода 110 kV за повезивање планиране ТС на постојећи надземни вод 110 kV (бр. 104/2), и реконструкцију постојећих надземних водова, градске општине Сурчин и Нови Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације амбијенталне целине „Крунски венац” – блокови између улица: Каленићева, Милешевска, Војводе Драгомира, Новопазарска и Максима Горког, Градска општина Врачар
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу вода 35 kV, од ТС 35/10 kV „Винча” до подручја санитарне депоније Винча, Градскa општинa Гроцка
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу водова 110 kV, ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу, градскe општинe Палилула, Звездара и Гроцка
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за линијски парк – Београд, градске општине Стари град и Палилула
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Спортског комплекса „Партизан”, Градска општина Савски венац

Акти јавних предузећа и других организација
Одлука Адвокатске коморе Београда број 400/2018 од 25. септембра 2018. године

________________________________________________

 Број 87  - 25. 09. 2018.


Акти Града
План детаљне регулације дела Вишњичке бање између улица Сланачки пут и Дрварске чесме, ГО Палилула – 1. фаза
План детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци, општина Сурчин
План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у Сопоту, Градска општина Сопот
План детаљне регулације станице са снабдевање горивом на КП 5089/8 КО Нови Београд

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42