СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 76  - 29.08.2019.


Акти Града
Одлука о усвајању Плана за постављање подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду 2019–2029. године за територију градске општине Стари град – I фаза са Планом

________________________________________________

 Број 75  - 29.08.2019.


Акти Града
План детаљне регулације за нови кумодрашки колектор - део III фазе (од ретензије „Кумодраж 1” до Нове кумодрашке улице), градска општина Вождовац
План детаљне регулације за изградњу водова 35 kV од ТС 35/10 kV „Винча” до подручја санитарне депоније Винча, градске општине Звездара и Гроцка
План детаљне регулације за изградњу водова 110 kV ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу, градске општине Палилула, Звездара и Гроцка

________________________________________________

 Број 74  - 29.08.2019.


Акти Града
Одлука о измени Одлуке о боравишној такси
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје робa и услуга
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I–XIX)
Одлука о изради генералног урбанистичког плана Београда 2041
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5-39 и железничке пруге Београд–Панчево, градска општина Палилула
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ауто-пут” уНовом Београду, Земуну и Сурчину за Блок 26
Одлука о изради плана детаљне регулације дела привредне зоне Баташево, градска општина Младеновац
Одлука о изради плана детаљне регулације саобраћајнице „Трансверзала” на делу од Булевара кнеза Александра Карађорђевића до Булевара ослобођења, градске општине Савски венац и Врачар
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела централне зоне, просторне целина општине Врачар, за подручје између улица Цара Николаја II, Милешевске, Бојанске, Виловског, Цељске, Сазонове, Светолика Ранковића, Шуматовачке и Максима Горког, за блок између улица Цара Николаја II, Саве Текелије, Вукице Митровић и Цељске
Одлука о изради плана детаљне регулације за расплет 220 kV надземних водова и увођење надземног вода 110 kV број 117/1 у ТС „Београд 3”, градске општине Чукарица, Раковица и Вождовац
Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Незнаног јунака, Доментијанове, Леди Пеџет и Ђорђа Радојловића, градска општина Савски венац
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, за грађевинску парцелу П1, градска општина Стари град
Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између улица: Делиградске, Пастерове, Ресавске, Вишеградске, Кнеза Милоша и ауто-пута,градска општина Савски венац
Одлука о изради плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, градска општина Стари град
Одлука о изради плана детаљне регулације блока између Булевара деспота Стефана и улица: Џорџа Вашингтона, Ђуре Даничића, Хиландарске и Цетињске, градска општина Стари град
Одлука о премештању споменика „Жртвама рата и браниоцима отаџбине 1990–1999”
Одлука о усвајању предлога концесионог акта о потреби финансирања набавке, постављања и одржавања покретних степеница и лифтова за инвалиде, реконструкције и одржавања делова подземних пролаза и набавке, постављања и повезивања дигиталних камера које обезбеђују „Motorized remote position and zoom control” и опреме за снимање и прикупљање информација о саобраћају и софтвера за управљање саобраћајем у граду Београду који се не могу комерцијално користити, и финансирање набавке, изградње, постављањa, одржавањa и коришћењa одређених елемената урбаног мобилијара који се могу комерцијално користити у поступку јавно-приватног партнерстваса елементима концесије
Одлука о усвајању концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на ноћним линијама на територији града Беoград
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа''
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”, Београд чији је оснивач Град Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд
Решење о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”, Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” Београд
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Беорадска тврђава”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Беорадска тврђава”, Београд
Решење о разрешењу вршица дужности директора Југословенског драмског позоришта
Решење о именовању директора Југословенског драмског позоришта
Решење о разрешењу директора Дечјег културног центра, Београд
Решење о именовању директора Дечјег културног центра, Београд
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта Атеље 212
Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта Атеље 212
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду
Закључак o давању сагласности Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП да са Привредним друштвом ИКЕА Србија д.о.о. закључи уговор о регулисању међусобних односа у вези са заједничким припремањем и опремањем грађевинског земљишта за потребе опремања ритејл парк на локацији Бубањ поток

________________________________________________

 Број 73  - 28.08.2019.


Акти Града
Решење о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији града Београд – пешачке зоне
Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и снабдевање на територији града Београда
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Незнаног јунака, Доментијанове, Леди Пеџет и Ђорђа Радојловића, Градска општина Савски венац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, за грађевинску парцелу П1, градска општина Стари град
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за расплет 220 kV надземних водова и увођење надземног вода 110 kV бр. 117/1 у ТС „Београд 3”, градске општине Чукарица, Раковица и Вождовац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица: Делиградске, Пастерове, Ресавске, Вишеградске, Кнеза Милоша и ауто-пута, градскa општинa Савски венац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између Булевара деспота Стефана и улица: Џорџа Вашингтона, Ђуре Даничића, Хиландарске и Цетињске, градскa општинa Стари град
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, градскa општинa Стари град

Акти градских општина Стари град
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о промени Статута Градске општине Стари град
Решење о изменама Решења о образовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу
Решење о изменама Решења о образовању Савета за спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе)
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана пословања УК „Стари град” за 2019. годину и Предлог програма рада Установе културе Градске општине Стари град „Стари град” за 2020. годину

Акти градских општина Лазаревац
Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о ценама услуге одржавања јавних зелених површина са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о ценама погребних услуга са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о ценама за паркирање на општим јавним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац са Одлуком

________________________________________________

 Број 72  - 20.08.2019.


Акти Града
Решење о допуни Решења о општим паркиралиштима
Решење о приступњу изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела Привредне зоне Баташево, градска општина Младеновац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела централне зоне, Просторна целина општине Врачар, за подручје између улица Цара Николаја II, Милешевске, Бојанске, Виловског, Цељске, Сазонове, Светолика Ранковића, Шуматовачке и Максима Горког, за блок између улица Цара Николаја II, Саве Текелије, Вукице Митровић и Цељске
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације саобраћајнице „Трансверзала” на делу од Булевара кнеза Александра Карађорђевића до Булевара ослобођења, градске општине Савски венац и Врачар
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за Блок 26
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Генералног урбанистичког плана Београда 2041
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целинe I–XIX)
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5-39 ижелезничке пруге Београд – Панчево, градска општина Палилула

Акти градских општина Обреновац
Одлука Комисије за кадровска и административна питања VII-01 број 020-81 од 15. августа 2019.године

________________________________________________

 Број 71  - 16.08.2019.


Акти Града
Одлука о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2019. годину
Показатељ потрошачких цена у јулу 2019. године

________________________________________________

 Број 70  - 05.08.2019.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Ценовник основних услуга Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” са Ценовником
Решење о давању сагласности на Ценовник осталих услуга Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” са Ценовником

________________________________________________

 Број 69  - 31.07.2019.


Акти Града
Упутство о изменама и допунама Упутства о изгледу и издавању такси исправа, ознака и ценовника

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културницентар „Обреновац” у Обреновцу о шестој и седмој допуни Ценовника услуга предузећа са одлукама

Акти јавних предузећа и других организација
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта

Колективни уговори
Анекс VII Колективног уговора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Исправкe
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Седме београдске гимназије, Београд

________________________________________________

 Број 68  - 25.07.2019.


Акти Града
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Сава центар”
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида „Заштитна радионица” д.о.о. Београд са стањем на дан 31. мај 2018. године, са припадајућом каматом до 17. априла 2019. године
Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину
Решење о утврђивању престанка функције члану Градског већа Града Београда
Решење о избору члана Градског већа Града Београда
Решење о разрешењу члана и заменика члана Градске изборне комисије
Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”
Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”, Београд
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, Београд
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, Београд
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, Београд
Решење о разрешењу директора Библиотеке „Влада Аксентијевић”, Обреновац
Решење о именовању директора Библиотеке „Влада Аксентијевић”, Обреновац
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”
Решење о именовању директора Фондације за младе таленте Града Београда
Решење о одређивању Татјане Миливојевић, заменика начелника Градске управе Града Београда – секретара Секретаријата за финансије, за представника Града Београда за учешће у раду седница Скупштине акционара ГП „Мостоградња” а.д.
Решење о одређивању Миломира Ђуровића, подсекретара Секретаријата за финансије за представника Града Београда за учешће у раду седница Скупштине акционара „Икарбус” а.д. Београд
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

________________________________________________

 Број 67  - 25.07.2019.


Акти Града
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Сурчин
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Барајево

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42