СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 119  - 21. 12. 2018.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда
Одлука о одређивању критеријума за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање установа социјалне заштите које се финансирају из буџета Града Београда
Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета Града Београда
Одлука о начину, условима и критеријумима за доделу бесповратних финансијских средстава за подршку развоја предузетништва
Одлука о суфинансирању програма од јавног интереса из области промоције предузетништва и запошљавања на територији града Београда
Одлука о начину, условима и критеријумима за доделу субвенција привредним субјектима са територије града Београда за унапређење квалитета туристичкo-угоститељскe понуде
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Гроцка
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Раковица
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Вождовац
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Савски венац
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Звездара
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу издавачког предузећа Просвета а.д. Београд са стањем на дан 31. децембар 2014. године
Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд”, Београд
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”
Решење о додели назива сквера на територији Градске општине Стари град

________________________________________________

 Број 118  - 21. 12. 2018.


Акти Града
Oдлука о буџету Града Београда за 2019. годину
Oдлука о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2019. години
Oдлука о допуни Одлуке о одређивању зона на територији Града Београда
Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за територију Града Београда
Одлука о накнадама за коришћење јавних путева за територију Града Београда
Одлука о изменама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији Града Београда
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију Града Београда
Одлука о измени Одлуке о боравишној такси
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналном реду
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналној полицији
Одлука о допуни Одлуке о постављању система јавних бицикала на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Ценовник услуга организационих јединица Градске управе Града Београда

________________________________________________

 Број 117  - 21. 12. 2018.


Акти Града
Oдлука о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина

Акти градских општина Обреновац
Одлука о додели награде заслужни грађанин Градске општине Обреновац
Одлука о додели награда и јавних признања Градске општине Обреновац за 2018. годину

________________________________________________

 Број 116  - 18. 12. 2018.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Ценовник ЈКП „Зеленило – Београд” са Ценовником

________________________________________________

 Број 115  - 13. 12. 2018.


Акти Града
Показатељ потрошачких цена у новембру 2018. године

Акти градских општина Стари град
Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Ценовника услуга Јавног предузећа Спортско рекративно – пословни центар „Милан Гале Мушкатировић” са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2018. годину
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин
Одлука о измени Одлуке о промени Одлуке о оснивању Установе културе Културни центар Сурчин
Одлука о оснивању Туристичке организације Градске општине Сурчин
Одлука о уступању пословних просторија Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин
Одлука о изузимању имовине Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације Сурчин
Одлука о уступању објеката Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације Сурчин
Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Сурчин у оснивању
Решење о именовању Управног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин у оснивању
Решење о давању сагласности на Другу измену Програма рада Установе културе – Културни центар Сурчин за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за 2018. годину

________________________________________________

 Број 114  - 05. 12. 2018.


Акти Града
Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки

Акти градских општина Врачар
Одлука о измени Статута Градске општине Врачар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2018. годину са пројекцијом за 2019 и 2020. годину
Одлука о измени Одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде

Акти градских општина Звездара
Одлука о додели новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица из буџета Градске општине Звездара у 2018. години
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара
Решење о давању сагласности на План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2019. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2018. години

Акти градских општина Стари град
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Решење о разрешењу заменика правобраниоца Градске општине Стари град
Решење о постављењу заменика правобраниоца Градске општине Стари град
Решење о престанку функције в.д. директора Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”
Решење о именовању в.д. директора Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”

________________________________________________

 Број 113  - 05. 12. 2018.


Акти Града
Решење о исправци Решења о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Кореничке, Мокролушке нове и Кружног пута – Падина, градске општине Вождовац и Звездара

Акти градских општина Лазаревац
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о ценама осталих услуга са Одлуком

Акти градских општина Младеновац
Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Младеновац за 2018. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о значајним датумима које прославља – обележава Градска општина Младеновац

Акти градских општина Обреновац
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Обреновац
Решење о петој измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Обреновац
Решење о образовању Комисије за споменике и називе улица, тргова и других делова насељених места на територији градске општине Обреновац
Решење о образовању Савета родитеља установа са подручја градске општине Обреновац
Решење о првој измени Решења о образовању Савета за безбедност градске општине Обреновац
Решење о првој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о допуни Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Оптштинском правобранилаштву Градске општине Сурчин
Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из буџета Градске општине Сурчин
Решење о давању сагласности на измене Посебног програма Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2018. годину

Акти јавних предузећа и других организација
Одлука Адвокатске коморе Београда број 469/2018 од 15. новембра 2018. године
Одлука Адвокатске коморе Београда број 470/2018 од 15. новембра 2018. године
Одлука Адвокатске коморе Београда број 471/2018 од 15. новембра 2018. године

Исправкe
Исправка Решења о именовању члана Школског одбора Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ”, Београд

________________________________________________

 Број 112  - 30. 11. 2018.


Акти Града
План детаљне регулације подручја северно од Овчанског пута, око рекреативног комплекса „Ћуран”, градска општина Палилула
Измене и допуне Плана детаљне регулације за реконстуркцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир”, у делу од Волгине до Јованке Радаковић, градска општина Звездара и градска општина Палилула

________________________________________________

 Број 111  - 30. 11. 2018.


Акти Града
План детаљне регулације за блокове између улица Кнез Данилове, Владетине, Далматинске и Станоја Главаша, градска општина Палилула, Београд
План детаљне регулације подручја између планиране саобраћајнице Јужни булевар, Спортског комплекса „Обилић”, улица Велимира Тодоровића и Метохијске и трасе УМП-а, градска општина Врачар

________________________________________________

 Број 110  - 30. 11. 2018.


Акти Града
Измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина Земун, у делу блокова 96 и 97
План детаљне регулације подручја између: ауто-пута Београд – Нови Сад (М 22), саобраћајнице Т6, Улице цараДушана и насеља Нова Галеника, градска општина Земун

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42