СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 17  - 12. 03. 2019.


Акти Града
Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета Града Београда

________________________________________________

 Број 16  - 07. 03. 2019.


Акти Града
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Београда за 2019. годину

Акти градских општина Стари град
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о допуни Одлуке о именовању чланова Савета родитеља средњих школа са територије градске општине Стари град за школску 2018/2019 годину
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Стари град
Решење о изменама Решења о образовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град
Решење о давању сагласности на Одлуку о промени Статута Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом пословања Установе културе Градске општине Стари град „Стари град” за 2019. годину
Закључак о усвајању Годишњег извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град за 2018. годину
Закључак о усвајању Годишњег програма и плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град за 2019. годину

________________________________________________

 Број 15  - 06. 03. 2019.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, за део блока између улица: Браничевске, Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске

Колективни уговори
Анекс I Колективног уговора код послодавца Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”

________________________________________________

 Број 14  - 04. 03. 2019.


Акти Града
Програм „Амброзија као здравствени ризик” – мониторинг и сузбијање амброзије са неуређених јавних површина на територији града Београда у 2019. години
Решење о исправци Решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Угриновци, градска општина Земун, у делу Блока 33

________________________________________________

 Број 13  - 04. 03. 2019.


Акти Града
Одлука о додели назива парку „Бранко Параћ Реља” на територији градске општине Савски венац
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Савски венац
Одлука о додели назива улици на територији градске општине Стари град
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Палилула
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Чукарица – централни део

________________________________________________

 Број 12  - 04. 03. 2019.


Акти Града
Одлука о подизању споменика Мири Траиловић и Јовану Ћирилову
Одлука о подизању споменика – меморијала „Зашто?” погинулим радницима РТС-а у НАТО бомбардовању 1999. године
Одлука о промени оснивачког акта Установе културе „Вук Стефановић Караџић”
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”
Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд”, Београд
Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” Београд
Одлука о повећању основног капитала Привредног друштва „Арена Београд” д.о.о. Београд
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд, чији је оснивач Град Београд са огласом
План детаљне регулације за Нову кумодрашку улицу, од Устаничке улице до Дарвинове улице, градска општина Вождовац
Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина Г, за део блока Г – 38, уз улице Ружа 3 и Нова 13, градска општина Вождовац
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута ЈКП „Инфостан технологије”
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута ЈП „Београдска тврђава”

________________________________________________

 Број 11  - 04. 03. 2019.


Акти Града
План детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, градска општина Савски венац
План детаљне регулације за део блока између улица: Железничке, Живка Петровића и Првомајске, општина Земун
План детаљне регулације простора између улице Матице српске, Раблеове и постојећих спортских терена, градска општина Звездара

________________________________________________

 Број 10  - 04. 03. 2019.


Акти Града
Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између улица: 16. октобра, Матице српске и границе Регулационог плана насеља Миријево, Градска општина Звездара
Одлука о изради плана детаљне регулације за део блока између улица: Ендија Ворхола (Лазаревачки друм), Ваљевске и Ивице Девчића, Градска општина Чукарица
Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина Земун, у делу блока 33
Одлука о изменама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда 4 Одлука о измени Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета Града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о додели поклона и награда ученицима основних и средњих школа
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Привредног друштва ХК „Крушик” а.д. Ваљево, са стањем на дан 31. децембра 2017. године, са припадајућом каматом до дана 6. децембра 2018. године 6 План детаљне регулације за подручје између канала „Борчански преток” и улица: Зрењанински пут, Братства и јединства и Хоповске, Градска општина Палилула
Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Града Београда
Решење о избору заштитника грађана
Решење о престанку функције главном урбанисти 26 Решење о именовању главног урбанисте
Решањe о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина Земун, у делу блока 33

________________________________________________

 Број 9  - 04. 03. 2019.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Београда за 2019. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2019. години
Одлука о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени Одлуке о уређивању земљишта и начину и поступку обрачуна и плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта у оквиру Пројекта „Београд на води”
Одлука о задужењу Града Београда за финансирање капиталних инвестиционих расхода

________________________________________________

 Број 8  - 28. 02. 2019.


Акти Града
Правилник о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе Града Београда

Акти градских општина Звездара
Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о измени Одлуке о Управи Градске општине Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку спољне столарије (прозора) и собних врата за потребе КБЦ 6„Звездара”
Одлука о издвајању буџетских средстава за извођење грађевинско-занатских радова за потребе Полицијске станице „Звездара”
Одлука о образовању Мобилног тима за инклузију Рома
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

Акти градских општина Гроцка
Решење о давању сагласности ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” на Одлуку о повећању цена пијачних услуга, погребних услуга и услуге превоза скелом преко Дунава са Одлуком

Акти градских општина Младеновац
Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац” Младеновац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац” Младеновац

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42