АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА


ПРОГРАМ РАДА УДРУЖЕЊА РАЧУНОВОЂА У ВАНПРИВРЕДНИМ ДЕЛАТНОСТИМА ЗА 2023. ГОДИНУ

01. 11. 2022.

Удружење рачуновођа у ванприврдним делатностима (даље: Удружење) основано је 10.07.1996. године.


Статутом Удружења дефинисани су циљеви:  1. Да својим члановима обезбеђује што стручнији и ефикаснији рад при обављању рачуноводствених послова у ванпривредним делатностима; 

 2. Да води организовану бригу о професионалном и стручном усавршавању својих чланова у складу са важећом законском регулативом и пружа им стручну помоћ приликом стицања професионалних звања, 

 3. Штити статус и професионални интерес чланова и утиче на адекватно вредновање њиховог рада и доприноса развоју ванпривредних делатности, а на тај начин и развоју друштва у целини;

 4. Обавештава и информише чланство о примени законске регулативе путем семинара, курсева и сл.; 

 5. Сарађује са сличним струковним организацијама у земљи и иностранству, научним институцијама, надлежним министарствима и осталим асоцијацијама од значаја за рад Удружења; 

 6. Да осавремењава рад рачуноводствених служби, посебно на плану примене рачунарске технике и међународних рачуноводствених стандарда; 

 7. Да искуствима из праксе утиче на доношење позитивне законске регулативе;

 8. Да члановима Удружења пружи евентуалну помоћ у заштити и остваривању права запослених;

 9. Води евиденцију о својим члановима.


Од оснивања до данас Удружење има континуитет у свом раду и велику подршку има од Образовног информатора са којим ће и надаље непосредно сарађивати.


У свом раду, Удружење и даље остаје посвећено остваривању својих циљева, али и примени и усавршавању свих прописа у буџетском систему.


 


ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА У 2023. ГОДИНИ


Удружење у 2023. години треба да оствари следеће циљеве: • омасови чланство и ојача активности,

 • унапреди континуирану едукацију својих чланова (професионално и стручно усавршавање)

 • да штити статус и професионални интерес чланова и утиче на адекватно вредновање њиховог рада и доприноса развоју јавног сектора

 • да искуствима из праксе утиче на унапређење законске регулативе за буџетски систем,

 • да успостави јачу сарадњу, нарочито са Удружењем секретара и правника ванпривреде, како би удружени ефикасније постоигли заједничке циљеве у погледи измене законске регулативе и заштите интереса својих струка.


 


ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА У 2023. ГОДИНИ


                Како би се планирани циљеви остварили, непоходно је да Удружење у 2023. години реализује следеће активности: 1. Повећа број чланова Удружења;

 2. Донесе Правила континуиране едукације у 2023. години;

 3. Направи Вибер групу где ће се делити обавештења о раду Удружења и искуства чланова Удружења

 4. Врши анализу положаја рачуноводствене струке у јавном сектору  и у вези са тим да даје предлоге о измени законске регулативе ради побољшања њиховог положаја и адекватног вредновања њиховог рада;

 5. Врши и друге активности према договору чланова на скупу или на основу инцијативе, коју може покренути сваки члан Удружења.


 


 


ОБЛИЦИ И НАЧИН РАДА УДРУЖЕЊА У 2023. ГОДИНИ


Како би се планирани циљеви у 2023. години што ефикасније реализовали, Удружење ће остваривати своје активности на следећи начин: 1. Организацијом семинара у сарадњи са „Образовним информатором“ поводом важних пословних обавеза и то састављања годишњих финансијских извештаја и припреме предлога финансијског плана. Чланови Удружења ће предлагати посебна питања и указивати на проблеме у пракси, како би се ови скупови што боље припремили и реализовали.

 2. Континуираном едукацијом путем семинара и курсева које ће реализовати „Образовни информатор“ поводом примене нових прописа у пракси. Чланови Удружења ће остварити право присуства овим семинарима уз посебне попусте, који ће се донети Правилима континуиране едукације. Активним учешћем чланова Удружења на овим скуповима допринеће се већем квалитету скупова и оствaривању циљева одржавања таквих скупова.

 3. Чланови Удружења ће редовно и континуирано, путем мејла, добијати обавештења о активностима и раду Удружења. Такође, „Образовни информатор“ ће, као сарадник Удружења, путем редовне рубрике у часопису Буџетско рачуноводство „Из рада Удружења“ редовно и континуирано информисати јавност о активностима и раду Удружења и проблемским питањима која се јављају приликом примене појединих прописа у пракси и предлагати начин решења тих питања.

 4. Радом на редовним скупштинама Удружења које ће се одржавати три пута годишње и то: • у оквиру скупа посвећеног годишњем финанисјском извештају (јануар/фебруар)

 • у оквиру Сусрета установа (октобар)

 • у оквиру Годишње конференције буџетских корисника (децембар) 1. Предлагањем и других активности по потреби, кад се за то укаже потреба.

________________________________________________

З А П И С Н И К СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ

21. 10. 2022.

Дана 20.10.2022. године, одржана је редовна Скупштина Удружења рачуновођа у ванпривредним делатностима (даље: Удружење) у хотелу Палисад у оквиру XXIV Сусрета установа корисника јавних средстава.


 


            Скупштини су присуствовали присутни учесници XXIV Сусрета установа, чланови Удружења, као и :


  1. Раденка Гаврић – председница Удружења и

 2. Лидија Ђурић – заменица председнице Удружења


 


Скупштина је започела рад у 17:00 часова


 


            Након поздравне речи упућене учесницима XXIV Сусрета установа – постојећим и потенцијалним члановима Удружења, председница, Раденка Гаврић представила је Програм рада Удружења за 2023. годину. 


            


            После кратког увода, Раденка Гаврић представила је циљеве Удружења који су дефинисани Статутом. Поред тога, председница је предложила циљеве које би требало остварити у 2023. години, а ти циљеви су: омасовљавање чланства, јачање активности, унапређење едукације чланова, заштита професионалног интереса чланства, успостављање јаче сарадње са ванпривредним субјектима итд. (циљеви Удружења у 2023. садржани су у Програму рада који чини саставни део овог Записника). 


 


            У даљем излагању, Раденка Гаврић истакла је које то активности треба предузети у 2023. години, како би се планирани циљеви успешно остварили. 


 


            У оквиру овог дела обавештени су чланови да је формирана ВАЈБЕР ГРУПА у коју ће бити додати сви чланови са списка Удружења, али ће од јануара 2023. године у групи остати само стварни чланови Удружења који попуне и врате НОВУ ПРИСТУПНИЦУ  и плаћају чланарину износу од 100,00 динара месечно, како би Удружење могло својим члановима да пружи благовремене и квалитетне информације. Такође, чланови Удружења могу преко ове ВАЈБЕР ГРУПЕ да размењују своја искуства и тиме помогну другим члановима.


Поново је наглашено да је увођење чланарине неопходно како би Удружење могло да покрива своје основне трошкове. Присутни чланови Удружења подржали су овај предлог.


            Свим члановим Удружења је послат Допис и НОВА ПРИСТУПНИЦА, где је додата и Изјава да су потписници сагласни да се њихови подаци обрађују у складу са Закон о заштити података о личности, што је неопходно Удружењу.


            Неки чланови су рекли да нису добили мејлове, па ће се то поновити.


            


            Поред наведеног, председница Удружења истакла је чињеницу да је неопходно радити на перманентној и континуираној едукацији запослених у рачуноводственим службама: одржавању конференција, семинара, вебинара. Неопходно је константно праћење свих актуелности из области рачуноводствене сфере и правовремено реаговање у организовању семинара, вебинара и осталих облика „преношења знања и размене искустава“ из рачуноводствене струке. 


Чланови су обавештени да је договорена сарадња са „Образовним информатором“ из Београда, савременом едукативном кућом која је специјализована за управљање правно-економским пословањем, уз информатичку подршку.


У склопу те сарадње обезбеђено је за све чланове Удружења (који су платили чланарину): • Попуст од 10% за присуство ВЕБИНАРИМА  Образовног информатора (попуст се одобрава према статусу установе у систему претплате Образовног информатора)

 • Попуст од 5% за присуствовање СЕМИНАРИМА Образовног информатора (попуст се одобрава према статусу установе у систему претплате Образовног информатора)

 • Стручни електронски недељни часопис „Буџетски недељник“, који ћемо вам слати на вашу мејл адресу коју наведете у Приступници

 • Сваког понедељка достављаћемо вам на мејл и линк ка најновијој емисији Буџетски понедељак.


Договорено је да се у оквиру стручног часописа „Буџетско рачуноводство“, који издаје Образовни информатор, уведе рубрика „Из рада Удружења рачуновођа у ванпривредним делатностима“ путем које ће се редовно и континуирано вршити информисање јавности о активностима и раду Удружења. 


 


Такође, сарадња са свим установама из ванпривредних делатности представља веома важан сегмент у раду Удружења и неопходност даљег рада. Рачуновође из ванпривредних делатности удружене у Удружење, захваљујући сарадњи могу да постигну лакше решавање проблема из ове области. Такође, закључено је да, заједничким снагама, колеге рачуновође треба да се изборе за заштиту својих интереса и интереса струке.


 


Даље, Раденка Гаврић истакла је да је неопходно вршити редовно информисање о делатностима и активностима које се одвијају у оквиру Удружења. Ова делатност треба да се одвија кроз часописе Образовног информатора, у штампаној форми, а такође би требало вршити информисање и у електронском облику (путем мејла). 


 


Предложено је да се, и у 2023. години, као и до сада, редовне годишње скупштине Удружења одвијају 3 пута годишње, према утврђеној динамици (прва - јануар/фебруар 2023; друга – у оквиру Сусрета установа, октобар 2023. и трећа – у оквиру Годишње конференције буџетских корисника (децембар 2023). 


Наравно, увек се оставља могућност предузимања и других активности, уколико се за њих укаже потреба у току године.


 


            


Скупштина је завршила рад у 18:00 часова.


 


 


________________________________________________

Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима у сарадњи са Образовним информатором организовало је XXII Сусрете установа у оквиру којих су донети

02. 12. 2020.

ЗАКЉУЧЦИ СА XXII СУСРЕТА УСТАНОВА
Златибор, 18-21.10.2020.

» детаљније «

________________________________________________

ЗАКЉУЧЦИ СА XXI СУСРЕТA УСТАНОВА (Златибор, октобар 2019)

03. 11. 2019.

На основу Програма XXI Сусрета установа и дискусија учесника, као и прихватајући институционално деловање струковних удружења (Удружење ди-ректора и менаџера у јавном сектору, Удружење секретара и правника ван-привреде и Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима), донети су следећи ставови:
1. Потребно је радити на изради системског решења сопствених прихода у јавном сектору и њиховом адекватном уређењу у оквиру јавних прихода.
Образовни информатор ће у сарадњи са струковним удружењима сачинити и упутити Министарству финансија предлог за измену и допуну Закона о буџетском систему („Сл. гл. РС” бр. 54/09… 31/19) у делу сопствених прихода. Закон треба ускладити са законима из појединих делатности у јавном сектору, као и са чланом 126. Закона о запо-сленима у јавним службама („Сл. гл. РС” бр. 113/17 и 95/18), чија ће примена почети 1.1.2020. године.
2. Адекватно формулисати појам наменских прихода и њихово правилно коришћење
У Закону о буџетском систему потребно је преформулисати термин наменски приходи и тиме побољшати услове њиховог правилног коришћења, а у вези са посто-јећим прописима који их регулишу.
3. Прецизније одредити приходe од издавања у закуп и продаје нефинансијске имовине
Покренути иницијативу да се одговарајуће одредбе Закона о буџетском сис-тему допуне прецизнијим одредбама са случајевима који се могу десити кaда, по ов-лашћењу, те послове врше и јавне службе и други корисници јавне својине.
4. Измена, допуна и унапређење софтверско-комуникационих решења ИСИБ-а и сличних информатичких алата
Због сталних измена прописа као и намере надлежних органа да се пос-ловање буџетских корисника уреди на јединствен начин и то применом једног соф-тверског решења, примена појединих пореских прописа захтева њихову измену и допу-ну као и заузимање одређених ставова кроз доношење стручних мишљења надлежних министарстава. Постоји потреба за даљим ангажовањем струке - у овом случају Удруже-ња рачуновођа у ванпривредним делатностима, уз стручну помоћ Образовног инфор-матора.
5. Документовањe трошкова превоза
Струковна удружења, уз стручну помоћ Образовног информатора треба да фор-мулишу скуп проблема приликом примене мишљења о документовању трошкова пре-воза. У складу са Законом о раду и пореским прописима, координирати сарадњу и наћи одговарајуће решење са надлежним институцијама.
6. Прецизирати појам просечне зараде
Покренути иницијативу да се у Закону о раду прецизира појам просечне за-раде кадa се, на основу ње, утврђују одређена права.
7. Финансијскa контролa и управљањe јавним средствима
Предлаже се корисницима јавних средстава да интензивирају рад на увођењу система финансијске контроле и управљања, као дела интерне финансијске контроле, у циљу правилног, економичног, ефикасног и ефективног коришћења јавних средстава.
8. Дуалном образовању треба посветити више бесплатних саветовања, укључити и привреду
После шест месеци од ступања на снагу Закона биће донети Стандарди за акредитацију студијских програма и модула по дуалном моделу студија. Образовни информатор ће пратити успешност решавања уз поменуте прописе, бројних спорних питања и својим ресурсима помоћи да се изнађу најбоља решења.
9. У току су различите активности за доношење више изузетно важних прописа из делатности КУЛТУРЕ
Прописи који су у изради:
1) Стратегија развоја културе
2) Закон о изменама и допунама Закона о култури
3) Закон о архивској грађи и архивској делатности
4) Закон о заштити културног наслеђа
5) Закон о заштити непокретних културних добара
Oбразовни информатор ће пратити активности у вези наведених прописа и путем својих едукативних садржаја се укључити у процес њихове ефикасне имплемента-ције код корисника. Посебно ће обратити пажњу на важност подзаконских аката који произилазе из закона везаних за делатност КУЛТУРЕ, као и одређене измене прописа из других области друштвеног живота, а који имају директну импликацију и за ову делатност.
10. У сусрет Закону о јавним набавкама
Закон је у скупштинској процедури. Примена се очекује после шест месеци од усвајања јер ће требати масовна обука и разјашњавање потенцијалних проблема у примени прописа у пракси. Образовни информатор се спрема да помогне својим корисницима и тако што даје следеће ставове на основу односног Нацрта:
1) Потребно је нове појмове ускладити са постојећим прописима из других области, тј. Општи речник набавке (Common Procurement Vocabulary – CPV) који је једин-ствени систем класификације предмета јавне набавке - примењује се у поступку јавне набавке - детаљно ускладити са појмовима у другим прописима и реалним животом.
2) Члан који се бави поделом набавке на партије третирати тако да се посебним подзаконским актом ближе појаснити који су то објективни и недискриминаторски критеријуми за набавку радова, добара, услуга.
3) Истраживање тржишта (Члан 8.) – Потребно је ближе одредити на који начин се врши истраживање тржишта, посебно за набавке радова, добара и услуга, а посебно услуга у стицању професионалних знања и вештина везаних за менаџмент, правну и економску струку. Од значаја је на овом плану пружити инструкције шта се сматра доказима о спроведеном истраживању… како би се у пракси уједначили ставови и мишљења наручилаца, (Канцеларије за јавне набавке, Државне ревизорске ин-ституције, Републичке комисије за заштиту права…)
4) Израчунавање процењене вредности јавне набавке – Потребно је под-законским актом (односно упутством) ближе објаснити који су то услови неопходни за извођење радова, односно набавку добара и услуга које евентуално наручилац ставља на располагање извођачу.
5) Критеријум за избор понуђача, економски најповољнија понуда – Потребно је подзаконским актом ближе уредити и ову одредбу.
11. Ангажовањем Удружења секретара и правника ванпривреде уз стручну помоћ Образовног информатора указати на проблеме у примени прописа и покренути инцијативе у циљу:
1.1.1. Доношења нове Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запо-слених у јавним службама, у којој би називи радних места били усклађени са Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, како би се отклонили проблеми који настају услед тренутне неусклађености између тренутно важеће Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата и Уредбе о катологу радних места;
1.1.2. Укидања забране запошљавања од 1.1.2020. године,
1.1.3. Одлагања примене Закона о запосленима у јавним службама до 1.1.2021. године, након тога или почети са применом Закона или га ставити ван снаге,
1.1.4. дефинисања забране ангажовања запослених посредством агенције за привремено запошљавање у јавном сектору.

________________________________________________

ХХ СУСРЕТИ УСТАНОВА ЗЛАТИБОР 14. - 17. ОКТОБАР, 2018.г.

07. 11. 2018.

Тема: Најважнија питања јавног сектора и како их решавати
ЗАКЉУЧЦИ
На ХХ СУСРЕТИМА УСТАНОВА уз активно учешће преко 300 чланова струковних удружења (директора/менаџера, правника/секретара и економиста/рачуновођа) у јавном сектору донети су следећи Закључци:
Закључак бр. 1. У најважнија питања у реформисању јавног сектора, која нису уређена на одговарајући начин или изазивају дилеме у пракси увршћена су:
1) Систем плата у јавном сектору
2) Неефикасност примене прописа
3) Финансијско планирање
4) Имовина јавног сектора
5) Едукција запослених у јавном сектору
6) Дигитална трансформација у јавним службама
7) Питања од значаја за поједине јавне службе (делатности).

Закључак бр. 2. Сва наведена питања се могу решавати брже и ефикасније учешћем стручне праксе у процесу доношења прописа којима се регулише буџетско пословање јавних служби. Исти принцип применити и и приликом доношења секторске регулативе, специфичне за поједине делатности, која мора да буде усклађена са Законом о буџетском систему.
Закључак бр. 3. Формира се стручно тело од представника релевантних удружења које ће сачинити предлог документа „Прилози реформи јавног сектора“. Чланови су:
1) Александар Антић, председник
2) Др Слободан Ћамиловић
3) Мр Драган Маринковић
4) Петар Вујадиновић
5) Регина Раделић
6) Бранка Кадијевић
7) Зорица Ловрић
8) Снежана Лукач-Ерак

Ово стручно тело се задужује да сумира најважнија питања и предлоге изнешене на ХХ СУСРЕТИМА УСТАНОВА и сачини документ Прилози реформи јавног сектора са тезама (смерницима) за решавање најважнијих питања из Закључака донетих 17. октобра, 2018.
Закључак бр. 4. Закључке са ХХ СУСРЕТА УСТАНОВА (тема: Најважнија питања јавног сектора и како их решавати), са произлишлим документом Прилози реформи јавног сектора, доставити свим учесницима ХХ СУСРЕТА УСТАНОВА кao и надлежним институцијама најкасније до 26.10.2018.г..
Златибор, 17.10.2018.г.

________________________________________________

1|

АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Србија регионални лидер у реформи финансијског извештавања

10. 04. 2017.

Србија је регионални лидер у процесу реформе финансијског извештавања, саопштили су представници Министарства финансија приликом учешћа на конференцији „Пут ка Европи” о реформи финансијског извештавања. Транспарентност финансијских књига у Србији даље води ка новим инвестицијама и привредном расту у земљи, наглашено је на овом скупу, који су организовали Центар за реформу финансијског извештавања и Светска банка. Србија напредује у усвајању међународних стандарда финансијског извештавања и прелази у један нови систем већег степена одговорности и професионалности у изради, презентацији и ревизији тих извештаја, наводи се у саопштењу.

________________________________________________

СПОРАЗУМ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ГИЗ-ОМ ПРЕДВИЂА ЕДУКАЦИЈУ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

01. 04. 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе потписало је Споразум о спровођењу пројекта „Подршка реформи јавне управе у Републици Србији” између тог министарства и Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ). Пројекат има за циљ да се побољшају услови за поштовање правила ефикасности државне управе кроз три области. У питању су хармонизација прописа са Законом о општем управном поступку, подршка развоја радних алата за управљање учинком и подршка подизању капацитета државних институција у креирању политика укључујући родну равноправност.
» детаљније «

________________________________________________

АНАЛИЗА О ПРОЦЕНИ ПОТРЕБА ЗА ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

01. 04. 2017.

Публикација Анализа о процени потреба за обуком запослених у локалној самоуправи припремљена је од стране међународних и домаћих експерата у складу са водичем Савета Европе за анализу тренинг потреба. У публикацији су сумирaни општи налази који указују на нeдoстaтaк вeштинa и знaњa зaпoслeних нa нивoу JЛС. Такође, дате су и препоруке за даљи рад локалних самоуправа по питању спровођења обука запослених.
» детаљније «

________________________________________________

Србија регионални лидер у реформи финансијског извештавања

31. 03. 2017.

Србија је регионални лидер у процесу реформе финансијског извештавања, саопштили су представници Министарства финансија приликом учешћа на конференцији „Пут ка Европи” о реформи финансијског извештавања. Транспарентност финансијских књига у Србији даље води ка новим инвестицијама и привредном расту у земљи, наглашено је на овом скупу, који су организовали Центар за реформу финансијског извештавања и Светска банка. Србија напредује у усвајању међународних стандарда финансијског извештавања и прелази у један нови систем већег степена одговорности и професионалности у изради, презентацији и ревизији тих извештаја, наводи се у саопштењу.
» детаљније «

________________________________________________

ВОЈВОДИНА ДОБИЛА РАЗВОЈНУ АГЕНЦИЈУ

01. 03. 2017.

Скупштина АПВ усвојила је Одлуку о оснивању Развојне агенције Војводине. У њен рад биће инкорпориран и ВИП Фонд за привлачење инвестиција и никада акредитована Агенција за регионални развој Војводине. Развојна агенција биће најважнија алатка у спровођењу политике у области развоја, у подстицању привреде и пољопривреде и отварању нових радних места..
» детаљније «

________________________________________________

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ УЧИНИТИ ДОСТУПНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

01. 03. 2017.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да је циљ у наредном периоду да се све јавне установе учине доступним особама са инвалидитетом. Министарство је у протекле три године кроз конкурсе за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Србији финансијски подржало 16 пројеката којима је путем уклањања архитектонских баријера омогућило приступ у 36 објеката који су од значаја за особе са инвалидитетом.

________________________________________________

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЗ ПОТВРДУ ПЗК ДО УРУЧЕЊА КАРТИЦЕ

15. 01. 2017.

Министарство здравља Владе Републике Србије подсетило је да од 1. јануара РФЗО више не издаје и не оверава старе здравствене књижице, а осигурана лица којима су пре овог датума те легитимације оверене здравствену заштиту остварују на основу њих, и то до истека овере, односно до уручења здравствене картице. Осигураници који су поднели захтев за електронску картицу, а која још није уручена, након истека овере старе здравствене књижице, или у случају њеног губитка, здравствену заштиту остварују на основу потврде ПЗК коју издаје матична филијала Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО). Наведену потврду издаје искључиво матична филијала уколико је измирен доспели допринос.
» детаљније «

________________________________________________

ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

15. 01. 2017.

На конститутивној седници Савета за реформу јавне управе између осталог је усвојено Мишљење о полазним основама за управљање променама у јавној управи. На седници је образован Колегијум државних секретара као радне групе Савета, чији ће задатак бити да надзире и координира спровођење Стратегије реформе јавне управе и пратећег акционог плана, као и да учествује у процесу извештавања о успешности њихове реализације.
» детаљније «

________________________________________________

СРБИЈА НАЈВИШЕ НАПРЕДОВАЛА У РАЗВОЈУ eУПРАВЕ У ЕВРОПИ

01. 01. 2017.

Србија је остварила најбржи раст еУправе у Европи, саопштила је Дирекција за електронску управу. Резултати студије УН показују да је Србија на 14. месту од 43 земље. У последњих месец и по дана је више од 200.000 пријава примљено на електронски сервис – захтеви за здравствене књижице, пријављивање за издавање пасоша, личне карте, као и пријава деце за вртић.
» детаљније «

________________________________________________

ИЗВEШТAJ O ПРИМEНИ ЗAКOНA O СЛOБOДНOМ ПРИСТУПУ ИНФOРМAЦИJAМA – OБAВEЗA OРГAНA ВЛAСТИ

01. 01. 2017.

Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти je писмoм упућeним нa aдрeсe држaвних oргaна, oргaна тeритoриjaлнe aутoнoмиje и лoкaлнe сaмoупрaвe као и oргaнизaциjа кojимa je пoвeрeнo вршeњe jaвних oвлaшћeњa упoзoриo нa њихoву дужнoст из члaнa 43. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи oбaвeзуje нa дoстaвљaњe гoдишњeг извeштaja o рaдњaмa прeдузeтим у циљу примeнe oвoг зaкoнa.
» детаљније «

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42