Рачуновође: Активности удружења
 

Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима у сарадњи са Образовним информатором организовало је XXII Сусрете установа у оквиру којих су донети

02. 12. 2020.

ЗАКЉУЧЦИ СА XXII СУСРЕТА УСТАНОВА
Златибор, 18-21.10.2020.


Двадесет другу годину за редом у организацији Образовног информатора од 18. до 21.10.2020. године, на Златибору су одржани СУСРЕТИ УСТАНОВА. Ове године организација Сусрета извршена је у складу са прописаним епидемиолошким мерама поводом ширења болести Covid-19, а које су подразумевале присуство ограниченог броја учесника (230) условљеног техничким и просторним могућностима хотела.
Уз придржавање свих прописаних мера од стране организатора и учесника, скуп је успешно одржан и остварен je циљ, а то је размена искустава и дискусије у вези са проблемима у примени прописа у пракси са циљем унапређења рада јавних установа.
У оквиру пленарног рада било је речи о: актуелним питањима безбе-дности и здравља на раду; актуелностима у финансијском пословању установа у 2020. години; положају послодаваца и запослених за време пан-демије; примени прописа о заштити података о личности и о информацијама од јавног значаја.
На секцији посвећеној економској, односно рачуноводственој струци, уз присуство великог броја рачуновођа из буџетских установа, идентификовани су проблеми из праксе у вези система плата и других при-мања запослених у јавном сектору, положаја јавних установа у пореском систему и буџетског рачуноводства. Присутни су упознати и са новим системом електронских фактура, који ће за буџетске кориснике почети са радом од 1.7.2021. године.
Захваљујући активном учешћу рачуновођа развила се конструктивна дискусија која је резултирала закључцима, који су уврштени заједно са пред-лозима осталих струка у Закључке XXII Сусрета установа, битних за пословање свих субјеката у јавном сектору.

ЗАКЉУЧЦИ су усвојени на састанку одржаном у среду, 21. октобра 2020. године, и исте дајемо у наставку:
1. Пре почетка примене новог Закона о систему плата („Сл. гл. РС” бр. 18/16... и 86/19) неопходно је иницирати измену чланa 108. Закона о запо-сленим у јавним службама („Сл. гл. РС” бр. 113/17… и 86/19) у смислу да се пропише јединствени начин одређивања основице за запослене који су цео месец провели на раду и за запослене који су одсуствовали са рада и примали накнаду, како би се избегле нелогичности код обрачуна плата.
2. Неопходно је покренути иницијативу за допуном Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гл. РС” бр. 24/01, ... 86/19 и 5/20 – ускл. дин износи) како би се додатно прецизирало шта се сматра под појмом „накнаде доку-ментованих трошкова”, у циљу отклањања недоумица о начину на који је могуће документовати трошкове превоза за долазак и одлазак са рада.
3. Неопходно је иницирати допуну Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гл. РС”, бр. 81/17... и 43/18) на начин да се код радних места за финансијско-рачуно-водствене послове дефинише врста образовања – економског смера.
4. Прописе о буџетском рачуноводству неопходно је иновирати и то:
- у циљу што адекватнијег дефинисања стручног лица које води пословне књиге;
- ради адекватнијег уређивања начина евидентирања девизних средстава код свих корисника јавних средстава који воде пословне књиге по Уредби о буџетском рачуноводству („Сл. гл. РС” бр. 125/03... 27/20).
5. У циљу очувања интегритета буџетског система, неопходно је да се актом министра у складу са чланом 110. Закона о буџетском систему („Сл. гл. РС” бр. 54/09... 72/19) уреде јединствена решења за буџетске кориснике на свим нивоима власти у случају укидања подрачуна буџетских корисника.
6. У циљу примене члана 16. став 2. Закона о рачуноводству („Сл. гл. РС” бр. 73/19) неопходно је обезбедити од надлежног министарства мишљење да ли се школа и ученичка задруга основана у складу са Правилником о ученичким задругама („Сл. гл. РС” бр. 31/18) могу сматрати повезаним лицима.
7. Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима је 5.8.2020. године доставило Министарству финансија Предлог за изузимање из пореског биланса прихода евидентираних преко конта 742378 – Родитељски динар за ваннаставне активности.
Неопходно је да ово удружење као иницијатор буде у сталном контакту са Министарством финансија, а у вези информације о прихватању предлога и доношења измена Правилника о садржају пореског биланса за недобитне организације – обвезнике пореза на добит правних лица („Сл. гл. РС” бр. 60/14, 41/15 и 53/15) о изузимању конта 742378 – Родитељски динар за ваннаставне активности из пореског биланса. Уколико Министарство финансија не изврши измену наведеног правилника, Удружење рачуновођа треба да Министарству финансија упути захтев за доношењем службеног мишљења у коме ће детаљније навести и објаснити све приходе који се евидентирају преко конта 742378 – Родитељски динар за ваннаставне активности.
8. Дефинисати правни оквир за рад од куће изменом и допуном Закона о раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05… и 95/18 – аутентично тумачење).
9. Правним прописима детаљно уредити положај запослених и посло-даваца у вези са правима и обавезама за време трајања епидемије „корона вирусом”.
10. Иницирати заузимање правног става Врховног касационог суда по-водом преображаја радног односа у јавном сектору.
11. Неопходно је у наредном периоду посебну пажњу посветити устано-вама из делатности просвете (предшколско, основно, средње и високо обра-зовање, ученички и студентски стандард) ради обезбеђивања адекватне стручне помоћи и оспособљавања запослених у тим установама за прелазак у ИСИБ.
12. У члану 100. Закона о заштити података о личности („Сл. гл. РС” бр. 87/18) прописана је обавеза усклађивања одредаба других закона са овим законом и то до краја 2020. године. Ово усклађивање се односи и на подза-конске акте који су неусклађени са овим законом. С обзиром на то да наве-дено усклађивање није урађено, неопходна је измена овог члана.
13. Нови Закон о заштити података о личности прописује виши степен заштите података о личности у односу на ранији закон, укључујући и податке који не могу бити доступни јавности у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Међутим, неопходно је иницирати допуну овог закона која би додатно прецизирала који подаци о личности који се односе, пре свега, на запослене код корисника јавних средстава не могу бити доступни с позивом на Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
14. Уочени су проблеми у раду са ПОРТАЛОМ ЈАВНИХ НАБАВКИ, који се пре свега односе на: немогућност регистрације иностране фирме, нејасне поједине опције, и сл. Потребно је да Канцеларија за јавне набавке реши техничке проблеме који су се појавили у пракси као и да повећа број лица ангажованих за пружање техничке подршке корисницима Портала. Обзиром да је Портал недавно почео са радом, очекујемо да ће наведени проблеми бити у скорије време превазиђени.

Удружење рачуновођа
у ванпривредним делатностима

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42