АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА


29. 03. 2021.

Удружeње сeкрeтaрa и прaвникa ванпривреде изабрало је за новог председника г-дина Николу Крнића. Председник је упутио писмо члановима удружења чију Вам садржину овде преносимо у целости:

„Пoштoвaнe кoлeгe,
Зoвeм сe Никoлa Крнић и oд скoрa прeдсeдник Удружeњa сeкрeтaрa и прaвникa ванпривреде.
Oвим путeм Вaс пoзивaм дa сe крoз дoстaвљeнa дoкумeнтa упoзнaтe сa рaдoм Удружeњa, кoje je oснoвaнo 2001. године уз пoдршку Oбрaзoвнoг инфoрмaтoрa, a нa прeдлoг прaвникa у jaвнoм сeктoру. Удружeњe je брojaлo скoрo 700 члaнoвa дo прe 10-тaк гoдинa, кaдa je из нeких тeхничких рaзлoгa скoрo прeстaлo дa врши свojу функциjу и дa рaди.
Жeљa ми je дa пoнoвo aктивирaмo рaд Удружeњa, кaкo би свe свoje прoблeмe и нeдoумицe рeшили бaш прeкo Удружeњa, jeр прeкo њeгa мoжeмo трaжити мишљeњa, изнeти прoблeмe и трaжити рeшeњa нaших прoблeмa кoja рeзултирajу нeзaдoвoљствoм нaшeг пoлoжaja, збoг чeгa сe jaвљa нeзaинтeрeсoвaнoст и мoтивисaнoст у нaшeм рaду.
Збoг свeгa изнeтoг шaљeм вaм Стaтут удружeњa, зa кoje je вeћинa вaс сигурнo вeћ чулa. Кaкo смo ми кao Удружeњe нeпрoфитнa oргaнизaциja кoja плaћa услугe AПР, Mинистaрствимa и сл, дa бисмо мoгли дa финaнсирaмo тaквe пoдухвaтe прeдлoг je дa члaнaринa будe 100 динaрa мeсeчнo, а гoдишњи изнoс мoжeтe плaћaти мeсeчнo, квaртaлнo, пoлугoдишњe или гoдишњe.
Шaљeм вaм и свojу биографију кaкo бистe били упoзнaти кo je oсoбa пунa eнтузиjaзмa и aмбициje дa унaпрeди, нaстaви и рaзвиje рaд oвoг удружeња и дa му врaти нeкaдaшњи знaчaj.
Приступницу мoжeтe пoслaти нa мejл udruzenjesekretaraipravnika@obrazovni.rs.

Биографију председника Удружења можете погледати овде.

________________________________________________

Удружење секретара у правника у сарадњи са Образовним информатором организовало је XXII Сусрете установа у оквиру којих су донети

02. 12. 2020.

ЗАКЉУЧЦИ СА XXII СУСРЕТА УСТАНОВА
Златибор, 18-21.10.2020.


Двадесет другу годину за редом у организацији Образовног информатора од 18. до 21.10.2020. године, на Златибору су одржани СУСРЕТИ УСТАНОВА. Ове године организација Сусрета извршена је у складу са прописаним епидемиолошким мерама поводом ширења болести Covid-19, а које су подразумевале присуство ограниченог броја учесника (230) условљеног техничким и просторним могућностима хотела.
Уз придржавање свих прописаних мера од стране организатора и учесника, скуп је успешно одржан и остварен je циљ, а то је размена искустава и дискусије у вези са проблемима у примени прописа у пракси са циљем унапређења рада јавних установа.
У оквиру пленарног рада било је речи о: актуелним питањима безбедности и здравља на раду; актуелностима у финансијском пословању установа у 2020. години; положају послодаваца и запослених за време пан-демије; примени прописа о заштити података о личности и о информацијама од јавног значаја.
У оквиру секцијског рада посебне теметске целине биле се посвећене делатностима јавног сектора и то: просвети, култури, здравственој заштити као и делатности социјалне заштите за коју је организован посебан акредитовани семинар који је био посвећен актуелностима у прописима од значаја за пословање установа социјалне заштите. Захваљујући активном учешћу правника и рачуновођа развила се конструктивна дискусија која је резултирала закључцима, који су уврштени заједно са предлозима осталих струка у Закључке XXII Сусрета установа, битних за пословање свих субјеката у јавном сектору.

ЗАКЉУЧЦИ су усвојени на састанку одржаном у среду, 21. октобра 2020. године, и исте дајемо у наставку:
1. Пре почетка примене новог Закона о систему плата („Сл. гл. РС” бр. 18/16... 86/19) неопходно је иницирати измену чланa 108. Закона о запосленим у јавним службама („Сл. гл. РС” бр. 113/17… и 86/19) у смислу да се пропише јединствени начин одређивања основице за запослене који су цео месец провели на раду и за запослене који су одсуствовали са рада и примали накнаду, како би се избегле нелогичности код обрачуна плата.
2. Неопходно је покренути иницијативу за допуном Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гл. РС” бр. 24/01... 86/19 и 5/20 – ускл. дин износи) како би се додатно прецизирало шта се сматра под појмом „накнаде доку-ментованих трошкова”, у циљу отклањања недоумица о начину на који је могуће документовати трошкове превоза за долазак и одлазак са рада.
3. Неопходно је иницирати допуну Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гл. РС” бр. 81/17... 43/18) на начин да се код радних места за финансијско-рачуно-водствене послове дефинише врста образовања – економског смера.
4. Прописе о буџетском рачуноводству неопходно је иновирати и то:
- у циљу што адекватнијег дефинисања стручног лица које води пословне књиге;
- ради адекватнијег уређивања начина евидентирања девизних средстава код свих корисника јавних средстава који воде пословне књиге по Уредби о буџетском рачуноводству („Сл. гл. РС” бр. 125/03... и 27/20).
5. У циљу очувања интегритета буџетског система, неопходно је да се актом министра у складу са чланом 110. Закона о буџетском систему („Сл. гл. РС”, бр. 54/09... 72/19) уреде јединствена решења за буџетске кориснике на свим нивоима власти у случају укидања подрачуна буџетских корисника.
6. У циљу примене члана 16. став 2. Закона о рачуноводству („Сл. гл. РС” бр. 73/19) неопходно је обезбедити од надлежног министарства мишљење да ли се школа и ученичка задруга основана у складу са Правилником о ученичким задругама („Сл. гл. РС” бр. 31/18) могу сматрати повезаним лицима.
7. Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима је 5.8.2020. године доставило Министарству финансија Предлог за изузимање из пореског биланса прихода евидентираних преко конта 742378 – Родитељски динар за ваннаставне активности.
Неопходно је да ово удружење као иницијатор буде у сталном контакту са Министарством финансија, а у вези информације о прихватању предлога и доношења измена Правилника о садржају пореског биланса за недобитне организације – обвезнике пореза на добит правних лица („Сл. гл. РС” бр. 60/14. 41/15 и 53/15) о изузимању конта 742378 – Родитељски динар за ваннаставне активности из пореског биланса. Уколико Министарство финансија не изврши измену наведеног правилника, Удружење рачуновођа треба да Министарству финансија упути захтев за доношењем службеног мишљења у коме ће детаљније навести и објаснити све приходе који се евидентирају преко конта 742378 – Родитељски динар за ваннаставне активности.
8. Дефинисати правни оквир за рад од куће изменом и допуном Закона о раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05… и 95/18 – аутентично тумачење).
9. Правним прописима детаљно уредити положај запослених и пос-лодаваца у вези са правима и обавезама за време трајања епидемије „корона вирусом”.
10. Иницирати заузимање правног става Врховног касационог суда поводом преображаја радног односа у јавном сектору.
11. Неопходно је у наредном периоду посебну пажњу посветити устано-вама из делатности просвете (предшколско, основно, средње и високо обра-зовање, ученички и студентски стандард) ради обезбеђивања адекватне стру-чне помоћи и оспособљавања запослених у тим установама за прелазак у ИСИБ.
12. У члану 100. Закона о заштити података о личности („Сл. гл. РС” бр. 87/18) прописана је обавеза усклађивања одредаба других закона са овим законом и то до краја 2020. године. Ово усклађивање се односи и на под-законске акте који су неусклађени са овим законом. С обзиром на то да на-ведено усклађивање није урађено, неопходна је измена овог члана.
13. Нови Закон о заштити података о личности прописује виши степен заштите података о личности у односу на ранији закон, укључујући и податке који не могу бити доступни јавности у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Међутим, неопходно је иницирати допуну овог закона која би додатно прецизирала који подаци о личности који се од-носе, пре свега, на запослене код корисника јавних средстава не могу бити доступни с позивом на Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
14. Уочени су проблеми у раду са ПОРТАЛОМ ЈАВНИХ НАБАВКИ, који се пре свега односе на: немогућност регистрације иностране фирме, нејасне поједине опције и сл. Потребно је да Канцеларија за јавне набавке реши техничке проблеме који су се појавили у пракси, као и да се повећа број лица ангажованих за пружање техничке подршке корисницима Портала. Обзиром да је Портал недавно почео са радом, очекујемо да ће наведени проблеми бити у скорије време превазиђени.


Удружење секретара и
правника ванпривреде

________________________________________________

ЗАКЉУЧЦИ СА XXI СУСРЕТA УСТАНОВА (Златибор, октобар 2019)

03. 11. 2019.

На основу Програма XXI Сусрета установа и дискусија учесника, као и прихватајући институционално деловање струковних удружења (Удружење ди-ректора и менаџера у јавном сектору, Удружење секретара и правника ван-привреде и Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима), донети су следећи ставови:
1. Потребно је радити на изради системског решења сопствених прихода у јавном сектору и њиховом адекватном уређењу у оквиру јавних прихода.
Образовни информатор ће у сарадњи са струковним удружењима сачинити и упутити Министарству финансија предлог за измену и допуну Закона о буџетском систему („Сл. гл. РС” бр. 54/09… 31/19) у делу сопствених прихода. Закон треба ускладити са законима из појединих делатности у јавном сектору, као и са чланом 126. Закона о запо-сленима у јавним службама („Сл. гл. РС” бр. 113/17 и 95/18), чија ће примена почети 1.1.2020. године.
2. Адекватно формулисати појам наменских прихода и њихово правилно коришћење
У Закону о буџетском систему потребно је преформулисати термин наменски приходи и тиме побољшати услове њиховог правилног коришћења, а у вези са посто-јећим прописима који их регулишу.
3. Прецизније одредити приходe од издавања у закуп и продаје нефинансијске имовине
Покренути иницијативу да се одговарајуће одредбе Закона о буџетском сис-тему допуне прецизнијим одредбама са случајевима који се могу десити кaда, по ов-лашћењу, те послове врше и јавне службе и други корисници јавне својине.
4. Измена, допуна и унапређење софтверско-комуникационих решења ИСИБ-а и сличних информатичких алата
Због сталних измена прописа као и намере надлежних органа да се пос-ловање буџетских корисника уреди на јединствен начин и то применом једног соф-тверског решења, примена појединих пореских прописа захтева њихову измену и допу-ну као и заузимање одређених ставова кроз доношење стручних мишљења надлежних министарстава. Постоји потреба за даљим ангажовањем струке - у овом случају Удруже-ња рачуновођа у ванпривредним делатностима, уз стручну помоћ Образовног инфор-матора.
5. Документовањe трошкова превоза
Струковна удружења, уз стручну помоћ Образовног информатора треба да фор-мулишу скуп проблема приликом примене мишљења о документовању трошкова пре-воза. У складу са Законом о раду и пореским прописима, координирати сарадњу и наћи одговарајуће решење са надлежним институцијама.
6. Прецизирати појам просечне зараде
Покренути иницијативу да се у Закону о раду прецизира појам просечне за-раде кадa се, на основу ње, утврђују одређена права.
7. Финансијскa контролa и управљањe јавним средствима
Предлаже се корисницима јавних средстава да интензивирају рад на увођењу система финансијске контроле и управљања, као дела интерне финансијске контроле, у циљу правилног, економичног, ефикасног и ефективног коришћења јавних средстава.
8. Дуалном образовању треба посветити више бесплатних саветовања, укључити и привреду
После шест месеци од ступања на снагу Закона биће донети Стандарди за акредитацију студијских програма и модула по дуалном моделу студија. Образовни информатор ће пратити успешност решавања уз поменуте прописе, бројних спорних питања и својим ресурсима помоћи да се изнађу најбоља решења.
9. У току су различите активности за доношење више изузетно важних прописа из делатности КУЛТУРЕ
Прописи који су у изради:
1) Стратегија развоја културе
2) Закон о изменама и допунама Закона о култури
3) Закон о архивској грађи и архивској делатности
4) Закон о заштити културног наслеђа
5) Закон о заштити непокретних културних добара
Oбразовни информатор ће пратити активности у вези наведених прописа и путем својих едукативних садржаја се укључити у процес њихове ефикасне имплемента-ције код корисника. Посебно ће обратити пажњу на важност подзаконских аката који произилазе из закона везаних за делатност КУЛТУРЕ, као и одређене измене прописа из других области друштвеног живота, а који имају директну импликацију и за ову делатност.
10. У сусрет Закону о јавним набавкама
Закон је у скупштинској процедури. Примена се очекује после шест месеци од усвајања јер ће требати масовна обука и разјашњавање потенцијалних проблема у примени прописа у пракси. Образовни информатор се спрема да помогне својим корисницима и тако што даје следеће ставове на основу односног Нацрта:
1) Потребно је нове појмове ускладити са постојећим прописима из других области, тј. Општи речник набавке (Common Procurement Vocabulary – CPV) који је једин-ствени систем класификације предмета јавне набавке - примењује се у поступку јавне набавке - детаљно ускладити са појмовима у другим прописима и реалним животом.
2) Члан који се бави поделом набавке на партије третирати тако да се посебним подзаконским актом ближе појаснити који су то објективни и недискриминаторски критеријуми за набавку радова, добара, услуга.
3) Истраживање тржишта (Члан 8.) – Потребно је ближе одредити на који начин се врши истраживање тржишта, посебно за набавке радова, добара и услуга, а посебно услуга у стицању професионалних знања и вештина везаних за менаџмент, правну и економску струку. Од значаја је на овом плану пружити инструкције шта се сматра доказима о спроведеном истраживању… како би се у пракси уједначили ставови и мишљења наручилаца, (Канцеларије за јавне набавке, Државне ревизорске ин-ституције, Републичке комисије за заштиту права…)
4) Израчунавање процењене вредности јавне набавке – Потребно је под-законским актом (односно упутством) ближе објаснити који су то услови неопходни за извођење радова, односно набавку добара и услуга које евентуално наручилац ставља на располагање извођачу.
5) Критеријум за избор понуђача, економски најповољнија понуда – Потребно је подзаконским актом ближе уредити и ову одредбу.
11. Ангажовањем Удружења секретара и правника ванпривреде уз стручну помоћ Образовног информатора указати на проблеме у примени прописа и покренути инцијативе у циљу:
1.1.1. Доношења нове Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запо-слених у јавним службама, у којој би називи радних места били усклађени са Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, како би се отклонили проблеми који настају услед тренутне неусклађености између тренутно важеће Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата и Уредбе о катологу радних места;
1.1.2. Укидања забране запошљавања од 1.1.2020. године,
1.1.3. Одлагања примене Закона о запосленима у јавним службама до 1.1.2021. године, након тога или почети са применом Закона или га ставити ван снаге,
1.1.4. дефинисања забране ангажовања запослених посредством агенције за привремено запошљавање у јавном сектору.

________________________________________________

ХХ СУСРЕТИ УСТАНОВА ЗЛАТИБОР 14. - 17. ОКТОБАР, 2018.г.

07. 11. 2018.

Тема: Најважнија питања јавног сектора и како их решавати
ЗАКЉУЧЦИ
На ХХ СУСРЕТИМА УСТАНОВА уз активно учешће преко 300 чланова струковних удружења (директора/менаџера, правника/секретара и економиста/рачуновођа) у јавном сектору донети су следећи Закључци:
Закључак бр. 1. У најважнија питања у реформисању јавног сектора, која нису уређена на одговарајући начин или изазивају дилеме у пракси увршћена су:
1) Систем плата у јавном сектору
2) Неефикасност примене прописа
3) Финансијско планирање
4) Имовина јавног сектора
5) Едукција запослених у јавном сектору
6) Дигитална трансформација у јавним службама
7) Питања од значаја за поједине јавне службе (делатности).

Закључак бр. 2. Сва наведена питања се могу решавати брже и ефикасније учешћем стручне праксе у процесу доношења прописа којима се регулише буџетско пословање јавних служби. Исти принцип применити и и приликом доношења секторске регулативе, специфичне за поједине делатности, која мора да буде усклађена са Законом о буџетском систему.
Закључак бр. 3. Формира се стручно тело од представника релевантних удружења које ће сачинити предлог документа „Прилози реформи јавног сектора“. Чланови су:
1) Александар Антић, председник
2) Др Слободан Ћамиловић
3) Мр Драган Маринковић
4) Петар Вујадиновић
5) Регина Раделић
6) Бранка Кадијевић
7) Зорица Ловрић
8) Снежана Лукач-Ерак

Ово стручно тело се задужује да сумира најважнија питања и предлоге изнешене на ХХ СУСРЕТИМА УСТАНОВА и сачини документ Прилози реформи јавног сектора са тезама (смерницима) за решавање најважнијих питања из Закључака донетих 17. октобра, 2018.
Закључак бр. 4. Закључке са ХХ СУСРЕТА УСТАНОВА (тема: Најважнија питања јавног сектора и како их решавати), са произлишлим документом Прилози реформи јавног сектора, доставити свим учесницима ХХ СУСРЕТА УСТАНОВА кao и надлежним институцијама најкасније до 26.10.2018.г..
Златибор, 17.10.2018.г.

________________________________________________

1|

АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Уређивање јединственог регистра повреда на раду

10. 04. 2017.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да је на седници Савета за безбедност и здравље на раду закључено је да што пре треба уредити питање јединственог регистра повреда на раду. На седници је разматран Извештај о раду Управе за безбедност и здравље на раду за 2016. годину и Извештај о раду Инспектората за рад за прошлу годину. Чланови Савета за безбедност и здравље на раду једногласно су закључили да би у наредном периоду требало посветити посебну пажњу јачању техничких и кадровских капацитета, као и материјалном стању Инспектората за рад, у циљу побољшања ефикасности рада инспекције рада.

________________________________________________

ЈАЧАЊЕ МРЕЖЕ ПРАВОСУДНИХ ИНСТИТУЦИЈА

01. 04. 2017.

У контексту европских интеграција, посебно отварања Поглавља 23 у преговорима о придруживању Европској унији (поглавље се односи на прaвoсуђe и oснoвнa прaвa) – као једног од најважнијих, у Канцеларији за европске интеграције наведено је да су, иако Србија треба још много тога да уради у области реформе правосуђа, први резултати посебно видљиви у унапређењу ефикасности правосуђа, како кроз област процедуралних закона, тако и кроз јачање мреже правосудних институција.
» детаљније «

________________________________________________

СПОРАЗУМ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ГИЗ-ОМ ПРЕДВИЂА ЕДУКАЦИЈУ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

01. 04. 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе потписало је Споразум о спровођењу пројекта „Подршка реформи јавне управе у Републици Србији” између тог министарства и Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ). Пројекат има за циљ да се побољшају услови за поштовање правила ефикасности државне управе кроз три области. У питању су хармонизација прописа са Законом о општем управном поступку, подршка развоја радних алата за управљање учинком и подршка подизању капацитета државних институција у креирању политика укључујући родну равноправност.
» детаљније «

________________________________________________

АНАЛИЗА О ПРОЦЕНИ ПОТРЕБА ЗА ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

01. 04. 2017.

Публикација Анализа о процени потреба за обуком запослених у локалној самоуправи припремљена је од стране међународних и домаћих експерата у складу са водичем Савета Европе за анализу тренинг потреба. У публикацији су сумирaни општи налази који указују на нeдoстaтaк вeштинa и знaњa зaпoслeних нa нивoу JЛС. Такође, дате су и препоруке за даљи рад локалних самоуправа по питању спровођења обука запослених.
» детаљније «

________________________________________________

Повереник за информације од јавног значаја припремио нов Mодел закона о заштити података

12. 03. 2017.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности саопштио је да је припремио нови Модел закона о заштити података о личности усклађен са актуелним стандардима релевантних европских докумената, а првенствено са Општом уредбом о заштити података о личности. Повереник је позвао све релевантне субјекте државног и цивилног сектора и све заинтересоване да узму учешћа у јавној расправи. У саопштењу повереника се прецизира да јавна расправа траје до 15. априла, као и да предлози могу бити достављени мејлом. Повереник истиче да је Србији неопходан нов Закон о заштити података о личности, напомињући да важећи Закон о заштити података о личности не садржи чак ни минималне одредбе које би се односиле на неколико, са становишта обраде података о личности, веома важних и деликатних области.

________________________________________________

УСАГЛАШАВАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

01. 03. 2017.

Радна група Министарства просвете, науке и технолошког развоја и представници репрезентативних синдиката раде на усаглашавању свих спорних одредби у Нацрту новог Закона о основама система образовања и васпитања. Верзије Нацрта које се тумаче и оспоравају у једном делу јавности су само неке од верзија, наглашавају у Министарству. По окончању израде текста Нацрта закона и потпуног усаглашавања са представницима свих репрезентативних синдиката одржаће се јавна расправа на којој ће сви заинтересовани моћи да дају своје коментаре, евентуалне примедбе и сугестије.

________________________________________________

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ УЧИНИТИ ДОСТУПНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

01. 03. 2017.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да је циљ у наредном периоду да се све јавне установе учине доступним особама са инвалидитетом. Министарство је у протекле три године кроз конкурсе за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Србији финансијски подржало 16 пројеката којима је путем уклањања архитектонских баријера омогућило приступ у 36 објеката који су од значаја за особе са инвалидитетом.

________________________________________________

У ПРИПРЕМИ СЕТ ПРОСВЕТНИХ ЗАКОНА

15. 02. 2017.

Нови закони у области образовања ускоро ће се наћи у скупштинској процедури, саопштено је у Министарству просвете. Припремљена је платформа за кровни Закон о основама система васпитања и образовања, као и Нацрт закона о дуалном образовању, а већ је готов и Нацрт закона о високом образовању док се приводи крају Нацрт закона о основном и средњем образовању.

________________________________________________

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЗ ПОТВРДУ ПЗК ДО УРУЧЕЊА КАРТИЦЕ

15. 01. 2017.

Министарство здравља Владе Републике Србије подсетило је да од 1. јануара РФЗО више не издаје и не оверава старе здравствене књижице, а осигурана лица којима су пре овог датума те легитимације оверене здравствену заштиту остварују на основу њих, и то до истека овере, односно до уручења здравствене картице. Осигураници који су поднели захтев за електронску картицу, а која још није уручена, након истека овере старе здравствене књижице, или у случају њеног губитка, здравствену заштиту остварују на основу потврде ПЗК коју издаје матична филијала Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО). Наведену потврду издаје искључиво матична филијала уколико је измирен доспели допринос.
» детаљније «

________________________________________________

РАД НА ЗАКОНУ О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

15. 01. 2017.

Министарство просвете је у претходном периоду радило на финализацији нацрта Закона о основама система образовања и васпитања анализирајући предложена решења за унапређивање кључних аспеката система. Посебна пажња посвећена је целинама закона које се односе на мандат и састав саветодавних тела, постојећих завода и органа управљања у установама. У нацрт новог закона укључене су и новине које се односе на одговорности директора установа и сарадњу установа са родитељима. Предложене су надлежности општинских савета родитеља, новог саветодавног тела од кога се очекује да партиципацију родитеља у систему учини сврсисходном и довољно видљивом. У нацрт овог закона уведени су и нови појмови – кључне и међупредметне компетенције, које су основа за развој наставних програма на свим нивоима образовања.
» детаљније «

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42