Програм рада удружења

 


ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА

Удружења секретара и правника ванпривреде за 2021. годину

 • Организовање састанака актива и подружница са представницима Председништва Удружења из њихове делатности, ради организовања секција по делатностима и дефинисања активности у даљем у раду;
 • Активно се укључивати у рад Канцеларија за едукацију буџетских корисника;
 • Инoвирање (усклађивање) нормативних аката установа са прописима о буџетском пословању и матичним законима;
 • Активно учешће удружења у увођењу система интерне контроле и стандарда рада установа у свим фазама рада;
 • Проширење броја секција удружења (секција државне управе, секција локалне самоуправе, секција за правосуђе, секција јавних предузећа, секција ученичког стандарда) - Ажурно вођење евиденције о члановима Удружења;
 • Обезбеђивање информисања чланства Удружења о раду органа Удружења, секција и подружница, као и даљи рад на омасовљењу чланства;
 • Континуирани рад на сајту Удружења и његово популарисање; - Сарадња са ресорним министарствима и осталим институцијама везаним за рад установа;
 • Сарадња са другим струковним организацијама у земљи ;
 • Информисање о нацртима закона;
 • Учествовање у организовању семинара и стручних саветовања у циљу стручног усавршавања чланова;
 • Праћење примене нових законских и подзаконских прописа у пракси (саветима, консултацијама, огледним примерцима...);
 • Едукација чланова удружења за писање пројекaта;
 • Учешће удружења на конкурима страних и домаћих фондова како би се оствариливали циљеве због којих је удружење основано.

 

Београд, Март 2021.
                                                                                                                                                                             Председник Удружења
                                                                                                                                                                                   Никола Крнић