СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
СПЕЦИФИЧНОСТИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
 

Правосуђе

„Предузети нови корак, изговорити нову реч – то је оно чега се људи највише плаше”
- Фјодор Достојевски

Донет Судски пословник о изменама и допунама Судског пословника

21.04.2016.

Судски пословник о изменама и допунама Судског пословника на нов, измењен или допуњен начин уређује значајан део материје која је уређена Судским пословником (Сл.гл. РС, бр. 110/09, ... и 113/15). Судским пословником прописује се унутрашње уређење и рад судова у Републици Србији, а нарочито: уређење и рад одељења и осталих унутрашњих јединица суда; рад заједничке седнице одељења и седнице свих судија; обавештавање јавности о раду судова; вођење поступка и достављање одлука на језицима националних мањина; пружање правне помоћи и одржавање судских дана; пружање међународне правне помоћи; евидентирање, позивање и распоређивање судија поротника; приправничка пракса; поступање судског особља са странкама; вођење уписника и помоћних књига; поступање са списима; поступање по представкама и притужбама; вођење статистика и израда извештаја о раду; наплата новчаних казни, трошкова кривичног поступка и одузете имовинске користи; поступање са судским депозитима; увођење заједничких служби у местима с више судова и других правосудних органа; одевање судија, судског особља, странака, других учесника у судском поступку и свих који своје послове обављају у суду; као и друга питања уређења и рада суда, за која је законом одређено да се уређују судским пословником.
 


Применом Судског пословника обезбеђује се уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу организацију и рад суда. Измене и допуне обухваћене овим судским пословником односе се на: судску управу (Овлашћења и надлежности председника суда, секретара и управитеља суда), унутрашње уређење суда (судско оделење, делокруг седнице оделења, седницу свих судија, оделење судске праксе, службу за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима, извештаје и статистику и евиденцију о трајању поступка), обавештење јавности о раду судова, судије поротнике и судско особље, судске зграде и радне просторије, пословање у суду и пословање изван седишта суда, облик судских аката, начин писања и потписивања (Правила при писању одлука и других писмена, Судски записници), судске таксе, накнаде и трошкове поступка, ток судског поступка (Пријема писмена, Поступање са електронским писменима, Отварање и прегледање поште и Означавање старих предмета), рад у већу и код судије појединца (Записници и Записник о већању и гласању), рад у већу другостепених судова, рад у писарниви током трајања поступка, архивирање, чување и издвајање предмета (Чување и издвајање списа и Електронска архива суда), вођење уписника и помоћних књига (Оснивање и ознаке, Означавање завршених предмета, Уписници, Појединиц уписници, Именици и помоћне књиге, Штамбиљи), материјално-финансијско пословање (Судски депозит). У прилогу овог судског пословника одштампани су измењени и допуњени уписници, именици и друге пословне књиге и штамбиљи и они представљају саставни део овог прописа.

Ступа на снагу 23.априла 2016.године.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42