СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Државни органи и организацијe

„Када кажемо да се с нечим слажемо у принципу, то онда значи да нам не пада на памет да ту идеју спроведемо у пракси”
- Бизмарк
22.01.2016.

Контрола спровођења одлуке о рационализацији у јавном сектору

Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије саопштило је медијима да је покренуло поступак контроле спровођења Одлуке о максималном броју запослених у јавном сектору, која је усвојена 2. децембра 2015. године. Министарство упозорава све кориснике јавних средстава на то да ће се поштовање закона строго контролисати, те да у току спровођења Одлуке воде рачуна о томе да се рационализација врши кроз реорганизацију рада која ће омогућити трајно укидање радних места или смањење броја извршилаца, а никако проглашавањем за вишак оних запослених чије је радно место потребно и за које не постоји замена на радном месту које се може укинути.
» детаљније «

________________________________________________
06.01.2016.

Jaвнe кoнсултaциje нa Други нацрт каталога радних места и звања

Министарство државне управе и локалне самоуправе је, након спроведеног другог круга јавних консултација на Нацрт каталога радних места и звања у јавном сектору, у сарадњи са ресорним министарствима припремило Други нацрт каталога радних места и звања.

Министарство позива све заинтересоване да и даље достављају коментаре, предлоге и сугестије писаним путем на адресу reformauprave@mduls.gov.rs до 25. јануара 2016. године.

• Смернице за израду каталога радних места и звања у јавном сектору преузмите овде.


• Каталог радних места у области здравства (други нацрт) преузмите овде.


• Каталог радних места у области спорта (други нацрт) преузмите овде.


• Каталог радних места у области социјалне заштите (други нацрт) преузмите овде.
» детаљније «

________________________________________________
19.11.2015.

Јавне консултације на Смернице за употребу друштвених мрежа у органима државне управе, органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе

Ради унапређења комуникације државних органа са јавности израђене су Смернице за употребу друштвених мрежа у органима државне управе, органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе. Министарство државне управе и локалне самоуправе позвало је заинтересоване да дају коментаре и сугестије за унапређивање овог документа. У изради документа учествовали су представници Дирекције за е-управу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону и Канцеларије за европске интеграције.
» детаљније «

________________________________________________
09.11.2015.

Обавештење Министарства државне управе и локалне самоуправе о достављању података у Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица

Законом о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Службени гласник РС, бр. 68/15 и79/2015 – исправка), који је ступио на снагу 8. августа 2015. године, утврђена је обавеза да корисници јавних средстава достављају прописане податке до десетог у месецу за претходни месец. У случају недостављања података у наведеном року прописане су последице непоступања, као и казнене одредбе.
» детаљније «

________________________________________________
21.10.2015.

Рaднa вeрзиja Зaкoнa o систeму плaтa зaпoслeних у jaвнoм сeктoру

Рaднa вeрзиja Зaкoнa o систeму плaтa зaпoслeних у jaвнoм сeктoру, кojу je припрeмилo Mинистaрствo држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe, прeдвиђa дa рaспoн плaтa у jaвнoм сeктoру будe измeђу 22.000, кao нajмaњe, и 155.000 динaрa, кao нajвeћe зaрaдe. Измeђу тa двa изнoсa зaрaдa имa 60 плaтних рaзрeдa, и oни трeбa дa урeдe плaтe зa oкo пoлa милиoнa зaпoслeних у 11.000 буџeтских институциja. У држaвнoj упрaви трeнутнo имa 1.600 рaзних пoслoвa, aли би тaj брoj oд нaрeднe гoдинe биo свeдeн нa 500. Пoслoви би сe нaлaзили у тaкoзвaнoм кaтaлoгу рaдних мeстa Mинистaрствa држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe, дa би сe у свaкoм трeнутку прaтили кoeфициjeнти зa свe зaпoслeнe нa свим нивoимa влaсти. Вeћ oд нaрeднe гoдинe сви држaвни службeници, oднoснo oни кojи дoбиjajу плaту из рeпубличкoг буџeтa, нa истим рaдним мeстимa имaћe истe плaтe ширoм Србиje. Радну верзију Закона преузмите овде.
» детаљније «

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42