СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Локална самоуправа

„Где недостаје људи, треба да сами будемо људи.”
- немачка

Уредба о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години

30. 01. 2017.

Влада РС донела је Уредбу о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години, која је ступила на снагу 26.01.2017. Овом уредбом утврђује се Програм подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години (у даљем тексту: Програм). Програмом се утврђују циљеви, мере и праћење реализације, а спроводиће га Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција).
Општи циљ Програма је подршка регионалном и локалном развоју, унапређење међуопштинске и међурегионалне сарадње, као и повезивање свих субјеката регионалног развоја на националном, регионалном и локалном нивоу.
» детаљније «

________________________________________________

Припремљена радна верзија Закона о изменама и допунама закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

27. 01. 2017.

Припремљена је радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Циљ радне верзије је унапређење система стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у складу са Стратегијом стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, као и усклађивања са предложеним новинама садржаним у радној верзији Закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи.Министарство државне управе и локалне самоуправе позвало је државне органе, органе територијалне аутономије, органе јединица локалне самоуправе и друге имаоце јавних овлашћења, као и запослене у јединицама локалне самоуправе, стручну јавност и остале заинтересоване субјекте да се упознају са радном верзијом Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Заинтересовани своје коментаре, предлоге и сугестије могу доставити Министарству, на е-mail адресу nacionalna.akademija@mduls.gov.rs. Коментари, предлози и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст радне верзије закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцима.- Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

- Образац - коментари

________________________________________________

Достављање годишњег извештаја о коришћењу средстава за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта (рок за локалне самоуправе - 31. јануар 2017.)

20. 01. 2017.

Надлежни орган јeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe (Општинско/Градско веће или начелник општинске/градске управе или др.) дужан је дa дoстaви и гoдишњи извeштaj o кoришћeњу срeдстaвa зa рeaлизaциjу гoдишњeг прoгрaмa зaштитe, урeђeњa и кoришћeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa зa тeкућу гoдину дo 31. jaнуaрa нaрeднe гoдинe, што значи да је рок за подношење и гoдишњег извeштajа o кoришћeњу срeдстaвa зa рeaлизaциjу гoдишњeг прoгрaмa зaштитe, урeђeњa и кoришћeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa 31. јануар 2017. године (Закон о пољопривредном земљишту, Сл. Гл. РС, бр. 112/2015).

Подсећамо и да је нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, сходно чл. 60 Закона о пољопривредном земљишту, дужaн дa дoнeсe нajкaсниje дo 31. мaртa тeкућe гoдинe Прoгрaм кoришћeња пoљoприврeднoг зeмљиштa у држaвнoj свojини, уз сaглaснoст Mинистaрствa. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта састоји се из три дела: 1. Општи део програма, 2. Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољо при вредног земљишта и 3. План коришћења пољопривредног земљишта у државној средини.

________________________________________________

Локалним самоуправама 365,8 милиона за развој пословне инфраструктуре

19. 01. 2017.

Министарство привреде Владе Републике Србије упутило je јавни позив локалним самоуправама за пријаву инфраструктурних пројеката који ће се у овој години финансирати у оквиру Програма подршке развоју пословне инфраструктуре. Програм се реализује у циљу унапређења привредног амбијента за пословање малих и великих предузећа, привлачења инвестиција и отварања нових радних места. У оквиру Програма, Министарство ће са 365,8 милиона динара суфинансирати извођење радова на изградњи и обнови саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске и остале инфраструктуре и објеката у пословној зони, као и радове који обезбеђују доступност пословне зоне и њено повезивање са окружењем.

Такође, биће подржани пројекти локалних самоуправа у износима до 60 одсто од вредности пројекта, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност. Више информација о програмима, условима јавних позива, начину суфинансирања, критеријумима и потребној документацији, заинтересоване локалне самоуправе могу пронаћи на веб страници Министарства привреде, а рок за пријаву пројеката је 2. фебруар 2017. године.

________________________________________________

Донет Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину, намењен развоју јединица локалне самоуправе

17. 01. 2017.

Донет је Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину који спроводи Министарство привреде, у чијем су разделу за овај програм опредељена средства Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину у износу 365.824.000,00 динара. Средства се по овом прогаму додељују путем јавног позива. По расписаном јавни позив потребно је поднети пријаву на обрасцу прописаном овом уредбом, као и потребну документацију у складу са овом уредбом.

Подносилац пријаве пројекта може бити јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат. Подносилац пријаве може поднети једну пријаву пројекта.

Детаљније о овом програму у Буџетском рачуноводству бр. 4/17.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42