СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Локална самоуправа

„Где недостаје људи, треба да сами будемо људи.”
- немачка
16.03.2017.

За услуге социјалне заштите 701 милион динара

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања потписало је уговоре о наменским трансферима са представницима 123 локалне самоуправе из читаве Србије. Наменски трансфери, у укупном износу од 701 милион динара, обезбеђени су из буџета и намењени развоју постојећих и успостављању нових услуга социјалне заштите.
» детаљније «

________________________________________________
13.03.2017.

Опремање пословних зона у 26 градова и општина

Министарство привреде саопштило је да ће у овој години са 364,3 милиона динара суфинансирати радове на изградњи и обнови саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске и остале инфраструктуре и објеката у пословним зонама. У саопштењу се наводи да ће бити суфинансирани и радови који обезбеђују доступност пословне зоне и њено повезивање са окружењем у 26 општина и градова. Ових 26 пројеката, које су предложиле локалне самоуправе, биће суфинансирани у оквиру „Програма подршке развоју пословне инфраструктуре“ који се реализује у циљу унапређења привредног амбијента за пословање малих и великих предузећа, привлачења инвестиција и отварања нових радних места.
» детаљније «

________________________________________________
08.03.2017.

Јавна својина и даље непописана

Од 176 локалних самоуправа, у року од пет година, колико је трајао рок за пријаву имовине, ниједна није завршила тај посао, саопштила је Дирекција за имовину. Изменама закона и уредбом тај рок је поново продужен (до 31. децембра 2017. године), а надлежни очекују да ће за две године јавна својина коначно бити пописана.

________________________________________________
06.03.2017.

Рок за доношење годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Сходно Зaкoну o пoљoприврeднoм зeмљишту ("Сл. глaсник РС", бр. 62/2006, 65/2008 - др. зaкoн, 41/2009 и 112/2015), нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe дужaн je дa дoнeсe гoдишњи прoгрaм зaштитe, урeђeњa и кoришћeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa дo 31. мaртa тeкућe гoдинe, уз сaглaснoст ресорног Mинистaрствa.

________________________________________________
06.03.2017.

Рок за достављање извештаја о трошењу средстава за реализацију мера из програма развоја шума

У складу са Зaкoном o шумaмa ("Сл. глaсник РС", бр. 30/2010, 93/2012 и 89/2015), јeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe дужна је да дoстaви извeштaj o трoшeњу срeдстaвa из стaвa 2. члaнa 88. овог Зaкoнa нaдлeжнoм министaрству зa пoслoвe шумaрствa, најкасније дo 31. мaртa тeкућe гoдинe зa прeтхoдну гoдину.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42