СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Локална самоуправа

„Где недостаје људи, треба да сами будемо људи.”
- немачка

Одлукa o садржини и форми Обрасца за израду акционог плана за спровођење пројекта који се финансира из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

01. 03. 2017.

Образац за акциони план, прописан овом одлуком сачивања се у табеларној форми. Основни обавезни елементи овог обрасца су:
- Основни подаци о пројекту:
- Основни подаци о кориснику средстава:
- Основни подаци о члановима пројектног
тима;
- Планирана вредност пројекта;
- Циљеви пројекта и очекивани резултати:
- Очекивани резултати пројекта:
- План активности:
- План јавних набавки за пројекте за чију реализацију није покренут поступак јавне набавке:
- План управљања ризицима:
- План комуникације и видљивости пројекта:

Саставни део ове Одлуке је Образац АР.01 Акциони план за спровођење пројекта.
Одлука је ступила на снагу 22.2.2017. године.

________________________________________________

Упутство о припреми и достави неопходне документације коју корисник средстава доставља ради реализације програма и пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

01. 03. 2017.

Овим Упутством утврђена је потребна документација у циљу реализације програма и пројеката које финансира Управа за капитална улагања АПВ по основу закључених Уговора о преносу средстава.

У поступку реализације тих програма и пројеката, прописана је документациј која се подноси након закључења Уговора о преносу средстава, приликом покретања поступка јавне набавке, увођења извођача радова у посао, приликом измене уговора о јавној набавци, уговарања додатних радова, приликом преноса средстава на рачун корисника средстава, завршетка радова и приликом извештавања о реализацији пројекта.

О свим евентуалним изменама у документацији, а које се у току реализације пројекта догоде, Корисник средстава има обавезу да обавести Управу и да достави измењену документацију.

________________________________________________

Правилник о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава

01. 03. 2017.

Овим правилником ближе су прописани услови за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије ( Фонда), као и начин расподеле тих средстава.

Корисник средстава може бити: јединица локалне самоуправе, односно правно лице чији је оснивач јединица локалне самоуправе ( даље: инвеститор), правно лице које управља регулационим и заштитним водним објектима, водним објектима за одводњавање и водним објектима за заштиту од ерозија и бујица на сливовима акумулација у јавној својини, правно лице које обавља научноистраживачку делатност и које издаје научне часописе за уређење, заштиту и коришћење вода или припрема и организује научне и/или стручне скупове из области управљања водама, као и правно лице које организује манифестацију „Дан Дунава” и „Дан Саве”.

Захтев за расподелу и коришћење средстава Фонда подноси се у року од 20 дана од дана објављивања годишњег програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”. Захтев за расподелу и коришћење средстава Фонда подноси се на обрасцима који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Правилник ступа на снагу 4. марта 2017. године.

________________________________________________

Друга фаза израде плана интегритета и најава обука у градовима/општина

01. 03. 2017.

Агенција за борбу против корупције обавештава органе јавне власти да је у току друга фаза израде плана интегритета.

План интегритета се израђује на основу нацрта (модела) плана интегритета у електронској форми (апликацији), коме се приступа путем интернет адресе http://plan.acas.rs/acas_pi или путем линка „нацрт плана интегритета“ који се налази на интернет страни Агенције у одељку план интегритета. Рок за његову израду и постављање одлуке о његовом усвајању у апликацију је до 30.06.2017. године. Институције које нису добиле од Агенције мејл са корисничким именом и лозинком за приступ свом нацрту (моделу) плана интегритета могу контактирати Агенцију путем телефона 011 41 49 100 опција 5 или путем електронске поште integritet@acas.rs .
» детаљније «

________________________________________________

Усвојена информација о извршењу буџета АПВ

02. 02. 2017.

Покрајинска влада усвојила је информацију о извршењу буџета и према том документу, текући приходи и примања буџета су, са пренетим средствима из ранијих година у периоду јануар – децембар 2016. године остварени у износу од 62,8 милијарди динара, односно 101,3 одсто од планираног. Расходи и издаци буџета извршени су у износу од 57,02 милијарде динара, односно 91,96 одсто од планираног, а планирани буџетски дефицит за 2016. годину износи 3,1 милијарду динара, дој је остварен буџетски суфицит у износу од 2,4 милијарде динара.

Буџет за 2016. годину реализован је кроз 60 програма са 199 програмских активности и 51 пројектом, а коначан финансијски резултат и сви остали показатељи пословања покрајинског буџета биће утврђени завршним рачуном буџета за 2016. годину.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42