СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Локална самоуправа

„Где недостаје људи, треба да сами будемо људи.”
- немачка

Донет Правилник о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта

02. 02. 2017.

Правилник о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта, полазећи од одредаба Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 68/15), прописује ближе саобраћајно-техничке и друге услове за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта. Доношењем овог правилника створени су правни предуслови за престанак примене Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Сл. гласник РС”, бр. 20/96 ... и 11/06). Ступа на снагу 8.фебруара 2017.године, а примењује се од 12.фебруара 2017.године.

________________________________________________

Донета Одлука о утврђивању програма општег стручног усавршавања службеника у покрајинским органима за 2017. годину

31. 01. 2017.

Одлуком о утврђивању програма општег стручног усавршавања службеника у покрајинским органима за 2017. годину утврђен је Програм општег стручног усавршавања службеника у покрајинским органима управе (покрајински секретаријати и покрајинске посебне управне организације), Секретаријату Покрајинске владе, службама и управама које оснива Покрајинска влада за 2017. годину. Програмом је утврђено двадесет пет обука из различитих тематских области. Општи циљ свих обука је усавршавање рада службеника у покрајинским органима путем стицања нових знања и вештина, као и обнављање постојећег знања, ради побољшања функционисања покрајинске управе.

Право да се пријаве на обуку имају сви службеници у покрајинским органима. Обуке ће се изводити као комбинација предавања и радионица, што значи да се од учесника/полазника очекује активно учешће у раду. У складу с потребама и интересовањем, поједине обуке организоваће се више пута у току године.

На крају обуке учесницима ће се доделити сертификат о завршеној обуци. Одлука је ступила на снагу 26.1.2017. године.

________________________________________________

Донета Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката које финансира управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години

31. 01. 2017.

Одлуком о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката које финансира управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години је утврђен поступак избора, критеријуми за избор и начин реализације пројеката који се финансирају из средстава Управе за капитална улагања АПВ (даље: Управа), која су обезбеђена у буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину у оквиру Програма 1505 – Регионални развој, а који се односе на следеће програмске активности:

1. Програмска активност 1004 – Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине;
2. Програмска активност 1005 – Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја;
3. Програмска активност 1006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре;
4. Програмска активност 1007 – Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности;
5. Програмска активност 1008 – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите;
6. Програмска активност 1009 – Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа;
7. Програмска активност 1010 – Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда;
8. Програмска активност 1011 – Подршка пројектима у области развоја спорта.
Поступак доделе средстава и избор пројеката који ће се финансирати обавља се путем јавног конкурса који расписује и спроводи Управа.
Пројекти се оцењују на основу група критеријума и појединачних критеријума.
На основу одлуке о додели средстава, Управа и Корисник средстава закључиће уговор којим ће да регулишу своја међусобна права и обавезе, начин спровођења пројекта и друга права и обавезе битне за реализацију пројекта.
Корисник средстава дужан је да Управи доставља периодичне кварталне извештаје и завршни извештај о реализацији пројекта на обрасцу извештаја чију садржину и форму прописује директор Управе.
Управа има право да задржи 10% вредности одобрених средстава до испуњења свих обавеза од стране Корисника средстава с циљем заштите интереса Управе и поштовања услова из ове одлуке и уговора о додели средстава.
Одлука је струпила на снагу 11. јануара 2017. године.

________________________________________________

Донет Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2017. години

30. 01. 2017.

Министар финансија донео је Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2017. години, који је ступио на снагу 26.01.2017. године.
Овим правилником уређују се начин и садржај извештавања локалне власти о планираним и извршеним расходима директних и индиректних корисника средстава буџета локалне власти (у даљем тексту: корисници буџета) за плате, по изворима прихода у 2017. години.
Локална власт подноси Министарству финансија извештај о планираним и извршеним расходима за плате, сагласно члану 36. став 5. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16), на следећим обрасцима:
– Образац ПЛ-1 – Плате запослених код корисника буџета локалне власти;
– Образац ПЛ-2 – Број запослених код корисника буџета локалне власти.
За сваки извор прихода попуњава се посебан Образац ПЛ-1, a образац ПЛ-2 доставља се јединствено за све изворе прихода.
Образац ПЛ-1 и Образац ПЛ-2 одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
Градови достављају консолидоване извештаје на Обрасцу ПЛ-1 и Обрасцу ПЛ-2 за плате корисника средстава буџета града и буџета градских општина.

________________________________________________

Донета Уредба о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно

30. 01. 2017.

Влада РС донела је Уредбу о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно, која је ступила на снагу 26.01.2017. године. Овом уредбом уређује се поступак избора инфраструктурних пројеката и поступак расподеле и коришћења средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно.
» детаљније «

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42