СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Правосуђе

„Предузети нови корак, изговорити нову реч – то је оно чега се људи највише плаше”
- Фјодор Достојевски
21.12.2015.

Усвојен Закон о допуни Закона о судијама

Закон о допуни Закона о судијама допуњује Закон о судијама (Сл.гл. РС, бр. 116/08 ... и 117/14) одредбама које на целовит начин уређују утврђивање стручности и оспособљености кандидата за судију који се први пут бира. Високи савет судства дужан је да пропише програм и начин полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Закон ступа на снагу 29. децембра 2015.године, а члан 1. почиње да се примењује од 1. септембра 2016. године.

________________________________________________
21.12.2015.

Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова

Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова поширује надлежности вишег суда као пвостепеног и као дугостепеног суда, те надлежност пиведног суда као првостепеног суда. Овим законом се Високи савет судства овлашћује да доноси акт којим уређује критеријуме, мерила и поступак за оцењивање рада судијских помоћника, а министар надлежан за правосуђе овлашћује се да, поред уређивања поступка у коме се примају судијски приправници и да донесе акт којим за сваки суд одређује број судијских приправника који се у њега прима.
Закон ступа на снагу 29. децемба 2015.године осим одредбе члана 1. став 2. овог закона која ступа на снагу 1. јула 2016. године.

________________________________________________
21.12.2015.

Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о јавном бележништву

Закон о изменама и допунама Закона о јаном бележништву прописује измењена и нова решења у Закону о јавном бележништву (Сл.гл. РС, бр. 31/11 ... и 6/15) у делу који се односи на организацију јавног бележништва, субјекте јавнобележничке делатности, јавнобележничку делатност, књиге и списе, комоу и њене огане, нагаду за рад и накнаду тошкова јавног бележника и оганизовање јавнобележничког испита.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи члан 30. Закона о ванпарничном постуку (Сл.гл. СРС, бр. 25/82 и 48/88 и Сл.гл. РС, бр. 46/95 – др. Закон ... и 6/15). Закон ступа на снагу 29.децембра 2015. године.

________________________________________________
21.12.2015.

Усвојен Закон о извршењу и обезбеђењу

Закон о извршењу и обезбеђењу уређује поступак у коме судови и јавни извршитељи принудно намирују потраживања извршних поверилаца заснoвана на извршним и веродостојним исправама (извршни поступак), поступак обезбеђења потраживања и положај јавних извршитеља.
Извршитељи и заменици извршитеља именовани у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу (Сл.гл. РС, бр. 31/11 ... и 139/14) настављају са радом.
» детаљније «

________________________________________________
27.11.2015.

Судски пословник о изменама Судског пословника

Судским пословником о изменама Судског пословника утврђен је нов измењен опис судске тоге и колајне у односу на њихов опис утврђен раније одредбама Судског пословника (Сл.гл. РС, бр. 110/09 ... и 89/13). Ступа на снагу 4. децембра 2015. године.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42