ЦЕНЕ РАДА ЗА ДЕЛАТНОСТИ ВАНПРИВРЕДЕ или Основице за обрачун плата у јавном сектору

 

(Ажурирано 9.1.2018.)

 

За запослене у делатностима основног, средњег и високог образовања, културе, здравства и социјалне заштите, органима и организацијама територијалне аутономије и локалне самоуправе, стручним службама организација обавезног социјалног осигурања, професионалне припаднике Војске Србије, БИА-е, запослене у Министарству унутрашњих послова и јавним службама (уз изузетке), утврђене су цене рада за обрачун плата (зарада), према Закључцима Владе РС.

 


Делатност

Основица за обрачун плате децембар 2017.

Основно и средње образовање, ученички стандард и предшколско образовање

2.871,80

Култура чије се плате финансирају из средстава републичког буџета и локалног буџета

2.763,70

Здравствена делатност

2.817,35

Запослени у заводима за социјалну заштиту и заводима основаним у складу са Законом о основама система образовања и васпитања

2.561,23

Центри за социјални рад и установе социјалне заштите за смештај корисника

2.817,35

Високо образовање

2.612,45

Студентски стандард

2.736,86

за запослене у осталим јавним службама који су корисници буџетских средстава

2.486,63

за изабрана лица у органима ТА и органима јединица локалне самоуправе

10.194,88

за постављена лица у органима ТА и органима јединица локалне самоуправе

2.194,01

за запослене у органима ТА и органима јединица
локалне самоуправе

2.392,59

за запослене у осталим јавним службама чији је оснивач локална власт

2.486,63

Стручне службе Националне службе за запошљавање, Стручне службе РФ ПИО, РФЗО:

 

за I групу послова из Уредбе

3.596,17

за II групу послова из Уредбе

3.411,09

за III групу послова из Уредбе

2.368,22

Централни регистар ОСО:

 

за I групу послова из Уредбе

3.775,98

за II групу послова из Уредбе

3.581,64

за III групу послова из Уредбе

2.486,63

Запослени у Министарству унутрашњих послова

27.868,64

Припадници Безбедносно-информативне агенције

1.781,55

Судије, јавни тужиоци и заменици јавних тужиоца

31.327,66

Професионални припадници Војске Србије

Нето 27.868,64

Бруто 39.755,55

Пореска управа и Управа царина

18.811,42

Државни службеници и намештеници у Министарству одбране, у заводима за извршење кривичних санкција и судовима и тужилаштвима*

19.751,99

за остале државне службенике и намештенике

17.956,35

* који су основани у складу са Законом о уређењу судова и Законом о јавном тужилаштву