ЦЕНЕ РАДА ЗА ДЕЛАТНОСТИ ВАНПРИВРЕДЕ или Основице за обрачун плата у јавном сектору

 

(Ажурирано 30.4.2019.)

 

 

За запослене у делатностима основног, средњег и високог образовања, културе, здравства и социјалне заштите, органима и организацијама територијалне аутономије и локалне самоуправе, стручним службама организација обавезног социјалног осигурања, професионалне припаднике Војске Србије, БИА-е, запослене у Министарству унутрашњих послова и јавним службама (уз изузетке), утврђене су цене рада за обрачун плата (зарада), према Закључцима Владе РС.

 


Делатност

Основица за обрачун плате јануар 2019.

1

2

Основно и средње образовање, ученички стандард

3.130,26

Студентски стандард

2.983,18

Високо образовање

2.847,57

Здравствена заштита:

 

-медицинске сестре/техничари свих профила са ССС и вишом СС(фармацеутски, физиотерапеути, радиолошки, стоматолошки, зубни, лабораторијски, санитарни ) техничари, стоматолошке сестре, физиотерапеути,

3.155,43

- доктори медицине и стоматологије, фармацеути,фармацеути-биохемичари, здравствени сарадници и специјалисти свих профила

3.099,08

-сви остали запослени

3.014,56

Установе социјалне заштите чије се плате финансирају из републичког и буџета локалне власти

3.070,91

Култура чији је оснивач Република Србија

2.957,16

у осталим јавним службама којесу корисници буџетских средстава

2.660,69

Локални ниво власти:

 

. за изабрана лица у органима и службама АП и локалне власти

10.908,52

. за постављена лица у органима и службама АП и локалне власти

2.347,59

. за запослене у органима и службама АП и локалне власти

2.560,07

. за запослене у предшколском образовању чији је оснивач локална власт

3.072,83

за запослене у установама културе чији је оснивач локална власт

2.957,16

-- за запослене у осталим јавним службама чији је оснивач локална власт

2.660,69

Стручне службе Националне службе за запошљавање, Стручне службе РФ ПИО, РФЗО:

 

за I групу послова из Уредбе

3.847,90

за II групу послова из Уредбе

3.649,87

за III групу послова из Уредбе

2.533,99

Централни регистар ОСО:

 

за I групу послова из Уредбе

4.040,30

за II групу послова из Уредбе

3.832,35

за III групу послова из Уредбе

2.660,69

- за полицијске службенике у Министарству унутрашњих послова

30.376,82

Припадници Безбедносно-информативне агенције

1.941,89

Професионални припадници Војске Србије

Нето 30.376,82

Бруто 43.333,55

Законом о буџету РС за 2019. годину

 

-за запослене у Пореској управи и Управи царина

20.410,39

- за државне службенике и намештенике у Министарству унутрашњих послова и Министарству одбране утврђује се основица за обрачун и исплату плата

21.529,67

- за државне службенике и намештенике у заводима за извршење кривичних санкција и у судовима и тужилаштвима који су основани у складу са Законом о уређењу судова ("Сл.гл. РС", бр. 116/08 87/18) и Законом о јавном тужилаштву ("Сл.гл. РС", бр. 116/08 63/16 - УС)

21.134,63

- за државне службенике и намештенике у Уставном суду, Високом савету судства, Државном већу тужилаца и Државном правобр

20.173,96

- за функционере чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати државних службеника на положају

18.298,38

- за функционере чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати судија

31.924,38

- за државне службенике и намештенике, којима основица није утврђена у ставу 1. у алинејама 1-3. овог члана

19.213,29

- На основу члана 37. став 4. Закона о судијама ("Сл.гл. РС", бр. 116/0847/17) и члана 69. став 3. Закона о јавном тужилаштву ("Сл.гл. РС", бр. 116/0863/16 - УС), утврђује се основица за обрачун и исплату плата судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

33.520,60

- На основу члана 20а став 4. Закона о Уставном суду ("Сл.гл. РС", бр. 109/07103/15), утврђује се основица за обрачун и исплату плата председника и судија Уставног суда

31.924,38

 

 

који су основани у складу  са Законом о  уређењу судова и Законом о јавном тужилаштву