OСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА

(Ажурирано 30.12.2023)

 

 

НАЈНИЖА МЕСЕЧНА ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА У 2024. ГОДИНИ

 

Најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене,

 односно остварене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца септембра у текућој години, 

за који период су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике (чл.37).

 

Примена најниже основице

Износ најниже месечне основице

Службенигласник РС

Од 1.1.2024.

40.143

115/23

 

 

 

НАЈВИША МЕСЕЧНА ОСНОВИЦА ЗА ПЛАЋАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА У 2023. ГОДИНИ

Највишу месечну основицу доприноса чини петоструки износ просечне месечне зараде по запосленом

у Републици исплаћене, односно остварене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца септембра

 у текућој години, за који период су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике (члан 42.).

 

Примена највише основице

Износ највише месечне основице

Службени гласник РС

од 1.1.2024.

573.470

115/23

 

 

 

 

 

ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ ОСИГУРАНИКА

 

Ред.

бр.

Врста основице

Износ основице (дин.)

Важност

Службени
гласник РС

1.

Најнижа месечна основица доприноса за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (самостални уметници, свештеници, верски службеници, монаси, монахиње и пољопривредници, односно земљорадници)

40.143

за 2024. годину

115/23

2.

Највиша годишња основица за обавезно социјално осигурање за 2024. годину

6.881.640

за 2024. годину

115/23