НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА

која немају карактер зара­де

 

 

 

Закон о раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05... 95/18 – аут. тумачење), Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србије („Сл. гл. РС” бр. 106/18 – даље: ПКУ-1), Уредба о накнади и отпремнини државних служ­бе­ни­ка и намеш­теника („Сл. гл. РС”, бр. 98/07, 84/14 и 84/15– даље: Уредба) и Уредба о накнадама и дру­гим примањима изабра­них и пос­тављених лица у државним органима – пречишћен текст („Сл. гл. РС” бр. 44/08 и 78/12), Уредба о нак­надама и другим примањима запослених у организацијама за обавезно социјално осигурање („Сл. гл. РС” бр. 18/13 … 95/18 - др. закон – даље: Уредба ООСО), Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС” бр. 106/18 – даље: ПКУ-2),  Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл. гл. РС” бр. 21/15 – даље: ПКУ-4), Посебан колективни уговор за државне органе („Сл. гл. РС” бр. 25/15, 50/15 – анекс ПКУ, 20/18 и 34/18; даље: ПКУ-5), Посебан колективни уговор за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија („Сл. гл. РС” бр. 1/19 – даље: ПКУ – 6), Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС” бр. 43/17 – даље: ПКУ-7).

Уколико је послодавац ускладио општи акт са одредбама Закона о раду, запосленом се може исплатити право према одредбама општег акта до доношења посебних колективних уговора за делатност (члан 117. Закона о изменама и допунама Закона о раду „Сл. гл. РС” бр. 75/14).

Порески третман прописан је Законом о порезу на доходак грађана („Сл. гл. РС” бр. 24/01… 95/18).

 

 

ВИСИНА ПРАВА

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН

Накнада за превоз

У висини цене превозне карте у јавном саобраћају (чл. 101. ПКУ-1, чл. 3. Уредбе, чл. 4. Уредба ООСО, чл. 28. ПКУ-2,  чл. 26. ПКУ-4, чл. 45. и  чл. 41а ПКУ-5, чл. 25. ПКУ-6, чл. 40. ПКУ -7), односно према акту послодавца.

 

Неопорезиво до висине цене месечне превозне карте у јавном саобраћају, односно до висине стварних трошкова превоза највише до 3.914 динара(чл. 18. став 1. тачка 1). Преко овог износа плаћа се порез од 10%.

Дневница за службено путовање у земљи

За државне службенике и намештенике, изабрана и постављена лица, за запослене у државним органима, територијалној аутономији и локалној самоуправи -150 динара (чл. 9. Уредбе).

До 2.349 динара дневно по основу целе дневнице, односно припадајућег износа за половину(чл. 18. став 1. тачка 2).

Преко овог износа плаћа се порез од 10%.

За запослене у здравственим установама,  култури, основним, средњим школама и домовима ученика, за запослене у ООСО, за запослене у студентском стандарду и за запослене у предшколским установама (чл. 4. Уредба ООСО, чл. 101. ПКУ-1, чл. 28. ПКУ-2,  чл. 26. ПКУ-4, чл.25. ПКУ – 6, чл.40. ПКУ -7), 5% од просечне месечне зараде по запосленом у РС према последњем објав­ље­ном податку РЗС износи 3.497,45 динара.

За остале према општем акту послодавца.

Дневница за службено путовање у иностранство

За државне службенике и намештенике, изабрана, постављена лица, за запослене у органима локалне самоуправе и територи­јалне аутономије, запослене у државним органима, у ООСО, запослене у јавним службама (чл. 19. Уредбе, чл. 5. Уредбе о накнадама и др. примањима изабраних и постављених лица, чл. 4. Уредбе о накнадама и др. примањима запослених у ООСО, одредбе ПКУ за запослене у јавним службама) – 15 евра на свака 24 сата проведена у иностранству

15 евра - до износа прописаног од стране надлежног државног органа– чл. 18. тач. 3) Закона о порезу на доходак грађана.

Запослени имају право на накнаду трошкова, под условима, на начин и у висини утврђеној општим актом (колективни уговор или правилник о раду).

До износа прописаног од стране надлежног државног органа, а највишедо 50 евра – чл. 18.  Закона о порезу на доходак грађана.

Преко овог износа плаћа се порез од 10%.

Накнада трошкова смештаја на службеном путу у земљи

За државне службенике и намештенике, изабрана, постављена лица, за запослене у органима локалне самоуправе и територи­јалне аутономије, запослене у државним органима  у висини приложе­ног хотелског рачуна за преноћиште и доручак (чл. 8. Уредбе), осим за ноћење у хотелу I категорије или пет звездица.

Према приложеним рачунима.

За запослене у ООСО у виси­ни приложеног рачуна (чл. 4. Уредба ООСО).

За запослене у здравственим установама, основним и средњим школама и домовима ученика, у установама студентског стандарда и предшколским установамапрема приложеном рачуну осим за ноћење у хотелу лукс кате­горије (чл. 101. ПКУ-1, чл. 26. ПКУ-4, чл. 40 ПКУ -7, чл.3.ПКУ – 7, 25. ПКУ-6, чл.40. ПКУ -7).

За остале према општем акту послодавца.

Накнада трошкова смештаја на службеном путу у иностранству

За државне службенике и намештенике, изабрана, постављена лица, за запослене у органима локалне самоуправе и територи­јалнеаутономије и запосленe у државним органима, за запослене у здравственим установама, у ООСО, у установама културе, социјалне заштите, основним и средњим школама и домовима ученика, у студентском стандарду, у предшколским установама у висини прило­женог хотелског рачуна за преноћиште и доручак (чл. 19. Уредбе, чл. 101.ПКУ-1, чл. 28. ПКУ-2, чл. 64. ПКУ-3, чл. 26. ПКУ-4, чл. 25. ПКУ – 6, чл.40. ПКУ-7), осим за ноћење у хотелу I категорије – пет звездица)

Према приложеним рачунима.

За остале према општем акту послодавца.

Накнада трошкова превоза на службеном путу у иностранству

За државне службенике и намештенике, изабрана, постављена лица, за запослене у органима локалне самоуправе и територи­јалне аутономије и запосленe у државним органима, за запослене у здравственим установама, у ООСО, у установама културе, основним и средњим школама и домовима ученика, студентском стандарду, у предшколским установамау висини цене из путничке тарифе – (чл. 26. Уредбе, чл. 101. ПКУ-1, чл. 28. ПКУ-2, чл. 26. ПКУ-4,чл.25 ПКУ -6, чл.40. ПКУ -7)

За остале према општем акту послодавца.

Према приложеним рачунима.

Употреба приватног аутомобила у службене сврхе

За државне службенике и намештенике, изабрана, постављена лица и запослене у државним органима, органима тери­торијалне аутономије и локалне само­управе (чл. 11. Уредбе), 10% од прописане цене за 1л погонског горива по пређеном километру.

До 30% ценепо основној јединици јединици мере погонског горива, помноженог с бројем јединица мере погонског горива које је потрошено а највише до 6.850динара месечно (чл. 18. став 1. тачка 5).

Преко овог износа плаћа се порез од 10%.

За запослене у здравственим устано­вама  до 30% цене 1л погонског горива по пређеном километру (чл. 102. ПКУ-1)

За запослене уосновним, средњим школама и домовима ученика, студентском стандарду и предшколским установама 30% цене 1л погонског горива по пређеном километру (чл. 26. ПКУ-4, чл.25. ПКУ – 6, чл.40 ПКУ -7).

За остале према општем акту послодавца.

Теренски додатак

За државне службенике и намештенике у висини 3% просечне месечне зараде запосленог у Ре­пу­блици Србији, према последњем конач­ном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате– 2.098,47динара(чл. 44. Уредбе, чл. 39. ПКУ - 5).

Не плаћају се доприно­си у складу са Инструк­цијом бр. 414-00-77/2011-01 од 7.10.11, плаћа се порез на доходак грађана од 10% на основу Мишљења Министaрства финансија број: 413-00-1119/2011-04 од 23.12.2011.

За запослене у установама културе у висини 3% просечне месечне зараде по запосленом у Ре­пу­блици Србији, према последњем конач­ном објављеном податку РЗС, а у складу са актом послодавца (чл. 28. ПКУ-2)–2.098,47динара.

Нема пореског ослобођења, плаћају се сви порези и доприноси као на плату.

За остале према општем акту послодавца.

Отпремнина код одласка у пензију

За државне службенике и намештенике, изабрана и постављена лица, за запослене у државним органима, у органима територи­јалне аутономије и локалне самоуправе и запослени у ООСО у висини 125% од плате коју би остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина с тим што не може бити нижа од две просечне зараде у РС према коначном објављеном податку РЗС на дан исплате (чл. 51. Уредбе,чл. 5. Уредба ООСО, чл.42а ПКУ-5) – 139.898динара.

Неопорезиво до износа који је као најнижи утврђен законом којим се уређује рад -139.898 динара(чл.9. став 1. тачка 18).

Преко овог износа плаћа се порез на доходак грађана од 20% (члан 85.став 1.тачка 12 и став 3)

 

 

 

 

 

 

Неопорезиво до износа који је као најнижи утврђен законом којим се уређује рад–139.898 динара(чл.9. став 1. тачка 18).

 

Преко овог износа плаћа се порез на доходак грађана од 20% (члан 85.став 1. тачка 12 и став 3)

За запослене у здравстве­ним установама - три просечне плате запосленог у последњих 12 месеци, али не ниже од три про­сечне плате код послодав­ца у последњих 12 месеци, односно 3 просеч­не зараде исплаћене у РС према последњем објављеном податку РСЗ, ако је то за запосленог повољније (чл. 104. ПКУ-1)–151.668динара[1]  (209.847динара)[2].

За запослене у установама културе -  три плате коју би запослени остварио за месец који претходи месецу у коме се испла­ћује отпремнина, с тим што не може бити нижа од три про­сечне зараде у РС, према последњем објављеном податку РЗС , уколико је то повољније за запосленог (чл. 29. ПКУ-2)–209.847динара.

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика у висини троструког исплаћеног износа последње исплаћене плате запосленог, а не нижа од три просечне плате по запосленом код послодавца у моменту исплате, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у РС према последњем објављеном податку РЗС ако је то за запосленог повољније (чл. 27. ПКУ-4)–151.668 динара1(209.847динара)2.

За запослене у студентском стандарду  у висини троструког исплаћеног износа последње исплаћене плате запосленог, а не ниже од три прoсeчнe плaтe пo зaпoслeнoм кoд пoслoдaвцa кoja je пoзнaтa у мoмeнту исплaтe, oднoснo три прoсeчнe зaрaдe пo зaпoслeнoм исплaћeнe у РС прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку РЗС-151.668динара(209.847динара)2.

За запослене у предшколским установама  у висини трoструкoг изнoсa пoслeдњe исплaћeнe плaтe зaпoслeнoг, oднoснo двe прoсeчнe зaрaдe у РС прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку РЗС, зaвиснo oд тoгa штa je зa зaпoслeнoг пoвoљниje (чл. 41. ПКУ-7) –139.898 динара.

За остале према општем акту послодавца, а не ниже од две просечне зара­де по запосленом у РС (чл. 119. Закона о раду) –139.898динара.

Отпремнина код отпуштања са посла радника за чијим је радом престала потреба
(због технолошких, организа­ционих, економских промена, смањења обима посла, рационализације и слично)

Отпремнина при отказу уговора о раду из члана 179. став 1. тачка 5) Закона о раду, увисини утврђеној одредбама члана 158. Закона о раду, општим актом или уговором о раду, али не ниже од збира трећине зараде запо­сле­ног за сваку навршену годину у радном односу код послодавца код кога остварује право на отпремнину.

Неопорезиво до висине тре­ћине зараде запо­сле­ног за сваку навршену годину рада код послодавца код кога остварује право на отпрем­нину (чл. 9. став 1. тачка 19), а преко тог износа плаћа се порез на доходак грађана од 20% (члан 85. став 1. тачка 12 и став 3).

За запослене у јавном сектору према одредбама члана 22. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (висини утврђеној у складу са законом којим се уређује радно-правни статус запосленог, а која се обрачунава за све године рада у јавном сектору.

Неопорезиво до висине утврђене чланом 22. Закона о  начину одређива­ња максималног броја запо­сле­них у јавном сектору  (чл. 9. став 1. тачка 19) Закона о порезу на доходак грађана), а преко тог износа плаћа се порез на доходак грађана од 20% (члан 85. став 1 тачка 12. и став 3).

Солидарна помоћ

За запослене у здравственим установама (чл. 104. ПКУ-1):

– Право на накнаду трошкова у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, у висинитрошкова  погребних услуга, до неопорезивог износа, који признаје РФПИО.

Према чл. 106. и 106а ПКУ-1 запослени има право на солидарну помоћ у случају:

– дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице,

– набавке медицинско – техничких помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице,

– здравствене рехабилитације запосленог,

– настанка теже инвалидности запосленог,

– набавке лекова за запосленог или члана уже породице – у висини до два неопорезива износа;

– рођење детета запосленог –у висини нето просечне зараде у РС,

–  помоћ запосленој за вантелесну оплодњу – у висини три просечне зараде у РС,

– Помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја – у висини три нето 3 просечне месечне зараде у РС,

– Другу солидарну помоћ у складу са општим актом.

- Месечну новчану помоћ детету запосленог у установи који је изгубио живот исплаћује се за:

-    предшколски узраст -10%,

-    школски узраст (основна школа)– 15%,

-    средња школа и редовни студент -25% просечне исплаћене нето плате у РС у претходној години.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солидарна помоћ у случају смрти запосленог, пензионисаног бившег запосленог или члана његове породице до 68.488дин. (чл. 9. став 1. тачка 9), а преко тог износа плаћа се порез на доходак грађана од 20% (члан 85. став 1. тачка 12 и став 3.).

 

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилита­ције или теже инвалидности запосленог или члана његове породице до 39.137 дин. (чл. 18. став 1. тачка 7), а преко тога износа плаћа се порез по стопи од 10%.

 

Правилник о остваривању права на пореска изузимања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне и хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести – ближе уређује остваривање права на пореско ослобођење из члана 9. и чл.18. Закона о порезу на доходак грађана.

 

 

За запослене у ООСО (чл. 7. Уредба ООСО) у случају:

– набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију за запосленог или члана његове уже породице,

– здравствене рехабилитације запосленог,

– набавке лекова за запосленог или члана његове уже породице,

– дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице, нај­више у висини просечне зараде у РС,

–помоћ малолетном детету запосленог за случај смрти запосленог, односно пензионисаног запосленог, највише у висини просечне зараде у РС,

–смрти запосленог – помоћ породици и смрти брачног друга, детета, родитеља, усвојитеља, усво­јеника или старатеља запосленог, највише у висини неопорезивог износа у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана,

–школовања малолетног детета умрлог запосленог – месечна стипендија током редовног школовања до висине 20% просечне зараде у РС.

За запослене у установама културе (чл. 29. и 30. ПКУ-2) у случају:

-смрти запосленог или члана уже породице накнада трошкова у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима, а највише до неопорезивог износа, у складу са прописом којим се уређује порез на доходак грађана,

–    дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице,*

- набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице, уколико иста нису обезбеђена у складу са посебним законом,*

–    здравствене рехабилитације запосленог, уколико иста није остварена у складу са посебним законом,*

–    настанка теже инвалидности запосленог,*

–    набавке лекова за запосленог или члана његове уже породице,*

–    помоћи малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог родитеља,*

– школовања за децу запосленог који је преминуо– месечна стипендија током редовног школовања до висине просечне нето зараде по запосленом у РС,

– помоћ за рођење (усвојења) детета запосленог –у висини једне плате.

* у висини два неопорезива износа.

За запослене у основним, средњим школама и домовима ученика (чл. 29. ПКУ-4) у случају:

– смрти брачног друга или детета  у висини трошкова сахране према приложеним рачунима до неопорезивог износа,

– настанка трајне тешке инвалидности у висини две просечне плате,

– боловања дужег од три месеца у континуитету – у висини једне просеч­не плате једном у календарској години,

– набавке медицинских помагала или лекова која су дефинисана правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава осигурања – у висини једне просечне плате.

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, према последњем објављеном податку репу­бличког органа надлежног за послове статистике, ако је то повољније по запосленог.

За државне службенике и намештенике (чл. 43. ПКУ-5) у случају:

–  дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице,

– набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице,

– здравствене рехабилитације запосленог,

– настанка теже инвалидности запосленог,

– набавке лекова за запосленог или члана уже породице,

– помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом за случај смрти члана уже породице,

– месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који погине у току обављања послова радног места на које је распоређен – до висине месечне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике,

– помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја до висине неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

– рођења детета запосленог – у висини просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

–             штете настале услед елементарних непогода или несрећним случајем (пожар, поплава, бујица, земљотрес, клизишта и сл), у породичном домаћинству у коме живи запослени, ако штета није надокнађена из одговарајућег осигурања, односно од штетника – до висине месечне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике,

–  у случају смрти члана уже породице, а члану уже породице у случају смрти запосленог – накнада трошкова погребних услуга у складу са законом (чл. 40 ПКУ-5).

За запослене у органима покрајинске аутономије и органима јединице  локалне самоуправе  у случају:

– дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице,*

– набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију    запосленог или члана његове уже породице, *

– здравствене рехабилитације запосленог, *

– настанка теже инвалидности запосленог, *

– набавке лекова за запосленог или члана уже породице,*

помоћи члановима уже породице, односно малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог и запосленом са случај смрти члана уже породице, **

– месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који изгуби живот у току обављања послова радног места на које је распоређен – до висине просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем Објављеном податку органа надлежног за послове статистике,

– помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја до висине неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

*Висина помоћи у току године,  признаје се на основу уредне документације,  највише до висине три просечне зараде без пореза и доприноса у РС према последњем објављеном податку РЗС.

**Висина помоћи у току године признаје се највише до висине две просечне зараде без пореза и доприноса у РС према последњем објављеном податку РЗС (чл. 47а  ПКУ-5).

За запослене у студентском стандарду :

– нaкнaду трoшкoвa пoгрeбних услугa у случajу смрти брaчнoг другa или дeтeтa, oднoснo члaнoвимa ужe пoрoдицe у случajу смрти зaпoслeнoг – у висини трoшкoвa сaхрaнe прeмa прилoжeним рaчунимa дo нeoпoрeзивoг изнoсa,

– приврeмeнe спрeчeнoсти зa рaд дужe oд три мeсeцa нeпрeкиднo у висини jeднe прoсeчнe зaрaдe у РС прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку РЗС, jeднoм у кaлeндaрскoj гoдини,

–нaстaнкa трajнe тeшкe инвaлиднoсти у висини двe прoсeчнe зaрaдe у РС,

– нaбaвкe мeдицинских пoмaгaлa, хируршких интeрвeнциja и нaбaвкe лeкoвa вaн пoзитивнe здрaвствeнe листe, a нajвишe у висини jeднe прoсeчнe зaрaдe у РС у тoку jeднe кaлeндaрскe гoдинe (чл.26.ПКУ – 6).

За запослене у предшколским установама:

- зa случaj: бoлeсти, здрaвствeнe рeхaбилитaциje или инвaлиднoсти зaпoслeнoг или члaнa њeгoвe пoрoдицe, у висини нeoпoрeзивoг изнoсa зa сoлидaрну пoмoћ кojи je прoписaн зaкoнoм кojим сe урeђуje пoрeз нa дoхoдaк грaђaнa, a признaje сe нa oснoву урeднe дoкумeнтaциje(чл.43. ПКУ-7),

- нaкнaду трoшкoвa пoгрeбних услугa у случajу смрти члaнa ужe пoрoдицe, oднoснo члaнoвимa ужe пoрoдицe у случajу смрти зaпoслeнoг, прeмa прилoжeним рaчунимa, a нajвишe дo нeoпoрeзивoг изнoсa кojи je утврђeн зa случaj пoмoћи у случajу смрти зaпoслeнoг или члaнa пoрoдицe, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje пoрeз нa дoхoдaк грaђaнa(чл.41. ПКУ -7)

За остале: у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензио­нисаног радника као и дуже или теже болести, здравствене рехабилитације, теже инвалидности запосленог или члана породице – износ који послодавац уреди својим колективним уговором или општим актом.

Накнада штете због повреде на раду или професионалног обољења

За запослене у здравственим установама у виси­ни утврђеној колективним уговором код послодавца (чл. 104. ПКУ-1).

Неопорезиво у целини
(чл. 9. став 1. тачка 8)

За запослене у ООСО у виси­ни утврђеној општим актом у складу са одобреним финансијским планом Организације (чл. 5. Уредба ООСО).

За запослене у основним, средњим школама и домовима ученика у висини утврђеној законом (чл. 30. ПКУ-4).

За запослене у предшколским установама ускладу са  законом (чл. 41 ПКУ-7).

Организована помоћ и помоћ за оштећену и уништену имовину

Уколико право није утврђено одредбама ПКУ,  послодавац може да донесе одлуку да учествује у давању помоћи али из „сопствених прихода”.

Неопорезиво у целини (чл. 9. став 1. тачка 10)

Јубиларне награде

Према одредбама чл. 17. Закона о буџету РС за 2019. годину („Сл. гл. РС” бр.95/18)
обрачун и исплата јубиларних награда врши се за запослене који то право стичу у 2019. години.

За запослене у здравственим установама (чл. 104. ПКУ-1):

– за 10 година у радном односу – 50% просечне плате,

– за 20 година у радном односу – 1 просечна плата,

–за 30 година у радном односу – 1,5 просечна плата,

–за 35 година у радном односу – 2 просечне зараде и

- за 40 година у радном односу – 3 просечне зараде у РС из децембра 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неопорезиво до износа од 19.567дин. (чл. 18. став 1. тачка 9).

Преко овог износа плаћа се порез од 10%, без плаћања доприноса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За запослене у ООСО (чл. 9. Уредба ООСО):

– за 10, 20, 30 и 35 година проведеног у радном односу у висини 70% просечне зараде у РС.

За запослене у установама културе (чл. 30. ПКУ– 2):

– за 10 година рада проведеног у радном односу, једна плата,

– за 20 година рада проведеног у радном односу, две плате,

– за 30 година рада проведеног у радном односу, три плате,

– за 35 година рада проведеног у радном односу, три и по плате.

Под платом се сматра просечна месечна плата запосленог, односно запослених у установи, односно просечна зарада у РС према последњем објављеном податку РЗС, у претходних 12 месеци који претходе месецу у којем се исплаћује јубиларна награда, у зависности шта је повољније за запосленог.

За запослене у основним, средњим школама и домовима ученика (чл. 31. ПКУ-4):

– пола просечне плате – за 10 година рада оствареног у радном односу,

– једна просечна плата – за 20 година рада оствареног у радном односу,

– једна и по просечна плата – за 30 година рада оствареног у радном односу,

– две просечне плате – за 35 година рада проведених у радном односу.

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у РС у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, према последњем објављеном податку РЗС , ако је то повољније по запосленог (чл. 29. став 3. ПКУ-4)

За државне службенике и намештенике за (чл. 44. ПКУ-5):

1)10 година рада у радном односу – у висини просечне зараде без пореза и доприноса,

2) 20 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 1) увећане за 25%,

3) 30 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 2) увећане за 25%,

4) 35 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 3) овог члана увећане за 25%,

5) за 40 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 4) увећане за 25%.

Просечна зарада је просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у РС према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

За запослене у студентском стандарду за:

– 10 гoдинa рaдa oствaрeнoг у рaднoм oднoсу – пoлa прoсeчнe плaтe,

– 20 гoдинa рaдa oствaрeнoг у рaднoм oднoсу – jeдну прoсeчну плaту,

– 30 гoдинa рaдa oствaрeнoг у рaднoм oднoсу – јeдну и пo прoсeчну плaту и

– 35 гoдинa рaдa oствaрeнoг у рaднoм oднoсу – двe прoсeчнe плaтe (чл. 26. ПКУ – 6).

Просечна плата је плата запосленог остварена у установи у претходном месецу, односно просечна зарада по запосленом у РС према последњем објављаеном податку РЗС, ако је то за запосленог повољније.

За запослене у прешколским установама за:

- 10 гoдинa рaдa урaднoм oднoсу - 50% прoсeчнe плaтe;

- 20 гoдинa рaдa урaднoм oднoсу - jeднa прoсeчнa плaтa;

- 30 гoдинa рaдa урaднoм oднoсу - jeднa ипo прoсeчнa плaтa;

- 35 гoдинa рaдa урaднoм oднoсу - двe прoсeчнe плaтe.

Пoдпрoсeчнoмплaтoмпoдрaзумeвa сe прoсeчнa плaтa зaпoслeнoг oствaрeнa упрeтхoднa тримeсeцa кojипрeтхoдe мeсeцустицaњa прaвa нa jубилaрнунaгрaду, oднoснo прoсeчнa зaрaдa уРСупрeтхoднoммeсeцуу oднoсунa мeсeцстицaњa прaвa нa jубилaрнунaгрaду, прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoмпoдaтку РЗС ,aкo je тo пoвoљниje пo зaпoслeнoг (чл.42 ПКУ -7)

За остале према члану 120. Закона о раду: Висину јубиларне на­граде послодавац уређује општим актом односно уговором о раду.

Друга примања

За запослене у здравственим установама (чл. 104. И 106а ПКУ-1):

– деци запослених до 15 година старости припада право на при­го­дан поклон за Нову годину – до неопорезивог износа.

 

 

 

Поклони деци запослених,  старости до 15 година, поводом Нове године и Божића неопорезиви су у износу до 9.784динарагодишње по једном детету, према члану 18. став 1. тачка 8).

За запослене у ООСО (чл. 6. Уредба ООСО):

– деци запосле­них до 15 година живота припада право на поклон за Божић и Нову годину у висини неопорезивог износа који је пред­виђен законом којим се уређује порез на доходак грађана утврђеној општим актом или уговором о раду организације.

За запослене у установама културе (чл. 32. ПКУ-2):

– деци запослених до 15 година старости припада право на пригодан поклон за Нову годину у складу са одлуком послодавца, до износа неопорезованог дела, најкасније до 31. децембра текуће године, уз претходно прибављено мишљење синдиката.

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (чл. 32. ПКУ-4):

– послодавац може да, у складу са сво­јом одлуком, из сопствених при­хода, уз претходно прибављено мишљење синдиката, обезбеди деци запослених до 11 година старости пригодни поклон за Нову годину.

За државне службенике и намештенике (чл. 46. ПКУ-5):

– послодавац је дужан да обезбеди деци запосленог старости до 15 година живота поклон за Нову годину – новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је пред­виђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

За запослене у студентском стандарду (чл. 26. ПКУ– 6):

– послодавац може из сопствених прихода или из средстава буџета, ако су обезбеђена за ту намену  да исплати деци запослених до 11 година старости поклон за Нову годину до неопорезивог износа који је предвиђен Законом о порезу на доходак грађана.

За запослене у предшколским установама(чл. 41 ПКУ– 7):

– пoслoдaвaц мoжe дeци зaпoслeнoг стaрoсти дo 11 гoдинa живoтa дa oбeзбeди пoклoн зa Нoву гoдину у врeднoсти нeoпoрeзивoг изнoсa кojи je прoписaн зaкoнoм кojим сe урeђуje пoрeз нa дoхoдaк грaђaнa

За остале:

деци запосле­них до 15 година старости припада право на ново­годишњи поклон у висини утврђеној општим актом правног лица.

Стипендије и кредити ученицима средњих школа и студентима

У складу са Законом о ученичком и студентском стандарду
(„Сл. гл. РС” бр. 55/13 – члан 3.)

Неопорезиво у месечном износу до 11.741 дина­ра (чл.9. став 1. тачка 12).

Преко неопорезивог износа  плаћа се порез од 20%(чл.85. став 1. тачка 12 и став 3).

Накнада за исхрану – хранарина спортистима аматерима

У складу са Законом о спорту („Сл. гл. РС” бр. 10/16).

Накнада за исхрану – хранарина  неопорезиво 9.784 динара(чл.9.став 1. тачка 13).

Преко неопорезивог износа плаћа се порез од 20%(чл.85. став 1.тачка 12).

Зајам (кредит) за набавку зимнице, огрева и уџбеника

За запослене у здравственим установама у висини и у складу са општим актом у установи (чл. 107. ПКУ-1).

 

 

* Просечне зараде  за децембар биће објављене 25. фебруара 2019. године.

 


[1] Према Одлуци Уставног суда бр. Уж-6583/2012 – „висина основице за обрачун от­прем­ни­­не је везана за исплаћену, што значи нето зараду, која запосленом припада након упла­те пореза и доприноса из бруто зараде, а не обрачунату зараду односно бруто вред­ност, у смислу члана 105. став 2. Закона о раду.“

[2] Према Мишљењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, бр. 011-00-7/30 /2015-02 од 4.3.2015. године: „ ...Имajући у виду члaн 105. стaв 2. Зaкoнa, пoд зaрaдoм у смислу нaвeдeнoг члaнa, смaтрa сe зaрaдa кoja сaдржи пoрeз и дoпринoсe кojи сe плaћajу из зaрaдe. Oснoвицa зa oбрaчун oтпрeмнинe je oбрaчунaтa, a нeис­плa­ћe­нa ("брутo") зaрaдa кojу je зaпoслeни oствaриo зa прeтхoднa три мeсeцa, a кojу je пoс­лo­дaвaц биo дужaн дa исплaти, нajкaсниje дo крaja мeсeцa зa прeтхoдни мeсeц.”