СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

26. 04. 2018.

Законско уређење планског система Републике Србије

Законом о планском систему Републике Србије („Сл. гл. РС”, бр. 30/18), који ступа на снагу 28. априла 2018, а почиње да се примењује од 29. октобра 2018. уређено је управљање системом јавних политика и средњорочно планирање, врсте и садржина планских докумената које у складу са својим надлежностима предлажу, усвајају и спроводе учесници у планском систему.
Посебну пажњу завређује обавеза спровођења анализе ефеката на прописе и на вредновање учинака тих прописа. Подзаконски акти за спровођење овог закона треба да се донесу у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Допуне Закона о рачуноводству

Допунaма Закона о рачуноводству (ступа на снагу 28.4.2018. године) уређено је да власници или чланови управног одбор правног лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга не могу бити лица која су осуђивана правоснажном пресудом за кривично дело. Правна лица која се баве претежно рачуноводственом делатности имају обавезу да у року од шест месеци од дана ступања на снагу допуна овог закона, а то је до 28.10.2018. године, ускладе своје пословање са овим допунама.

Финансирање и суфинансирање програма у области омладинског сектора

Министарство омладине и спорта донело је нов Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, који ступа на снагу 28. априла 2018. године и којим се прописује начин одобравања и доделе средстава, изглед и садржина обрасца за конкурисање и документација која се подноси, садржина и изглед извештаја о реализацији и начину праћења реализације одобрених програма и пројеката.
Средства за финансирање или суфинансирање додељују се на основу јавног конкурса. Право да конкуришу за доделу средстава имају локалне самоуправе, установе и научноистраживачки институти, у складу са чланом 21. став 1. Закона о младима. Текст конкурса се објављује у једном или више дневних листова који излазе на територији целе Републике Србије, на званичној интернет презентацији Mинистарства и Порталу еУправа. Пријава за конкурисање дата је на Обрасцу ОПК, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Иницијатива за упис Рома на факултете без квота

Иницијативу за укидање квота за упис припадника ромске заједнице на високе школе и факултете усвојило је Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња. Циљ ове иницијативе је да се као друштво изборимо са дискриминацијом и предрасудама које постоје и да се свим Ромима и Ромкињама који положе пријемни испит омогући да упишу факултете. Тиме се дугорочно доприноси већој инклузији ромске заједнице у друштво чији су равноправни чланови.

Информатичко такмичење у циљу унапређења функционисања националног потртала е-Управа

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Републике Србије, уз помоћ НВО „Иницијатива Дигитална Србија“, организује први државни Хакатон, отворено информатичарско такмичење са циљем унапређењу функционисања националног портала еУправа. Такмичење ће се одржати истовремено у Нишу, Београду и Новом Саду и трајаће од 25. до 27. маја. Радови такмичара треба да се односе на функционално и технолошко унапређење функционисања портала е-Управа са циљем да се овај национални сервис електронског пословања и даље унапреди и омогући његово лакше коришћење и привреди и грађанима Србије. По изјави директора Канцеларије за ИТ и е-Управу, ово такмичење је намењено свима који воле програмирање и желе да дају допринос унапређењу електронске управе у Републици Србији. Детаљни подаци о овом такмичењу, условима, року и начину пријаве тимова, могу се наћи на сајтовима Канцеларије за ИТ и е-Управи (www.ite.gov.rs) и Националног портала е-Управе (www.euprava.gov.rs)

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

26. 04. 2018.

СЕМИНАРИ

1. „ЗАПОСЛЕНИ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА” (АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА) ТАРА, хотел „ОМОРИКА”, од 3. до 5. маја 2018. године. Семинар је намењен директорима и менаџерима, секретарима, правницима и стручним сарадницима. Детаљније информације о Програму семинара и начину пријављивања потражите на следећим линковима:

ПРОГРАМ      ПРИЈАВА

РАДИОНИЦЕ

1. „ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ДОСТАВЉАЊА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ – КРОЗ ПРИМЕНУ КОРИСНИЧКОГ УПУТСТВА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ”, Због великог интересовања отворили смо и трећи термин за ову обуку која ће одржати 18.5.2018. (петак), у Београду, Образовни информатор, Цара Лазара 5А.

ПРОГРАМ      ПРИЈАВА

2. „ИЗРАДА ПЛАНСКИХ И ИЗВЕШТАЈНИХ ДОКУМЕНАТА ЗА ПРИВАТНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ”, нови трећи термин за екслузивну Обуку која ће се одржати 9.5.2018. (среда) у Београду, Образовни информатор, Цара Лазара 5А. Са детаљима се упознајте кликом на линк. Ова Радионица/Обука има за циљ да оспособљава квалитетно и одговорно планирање рада приватних предшколских установа. Због рада у малим групама (индивидуални приступ) број учесника је ограничен. Пријавите се на време.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

26. 04. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени лист АП Војводине бр. 20 од 18.4.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

25. 04. 2018.

Новине у Закону о пореском поступку и пореској администрацији

Најважније измене и допуне извршене у овом закону који, осим појединих одредаба које имају одложену примену, ступа на снагу 28.4. 2018. године, односе се на:
- примену Програма трансформације Пореске управе;
- измене у регулисању радноправног статуса запослених у Пореској управи;
- омогућавање подизања ефикасности поступака редовне и принудне наплате пореза у пореском поступку;
- прописане су измене код подношења измењене пореске пријаве, повраћаја ПДВ, слање подсетника, односно упозорења пореским обвезницима,
- преношење надлежности у вези мењачког и девизног пословања са Пореске управе на Народну банку Србије;
- доношење нових одредби које регулишу поступање Пореске управе у прекршајном поступку, радње Пореске полиције у пореском поступку, кривичне и прекршајне санкције.

Новине у Закону о порезу на додату вредност

У Закону о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који ступа на снагу 28.4.2018. године, а примењиваће се од 1.7.2018. године , осим одредаба члана 4. овог закона који ће се примењивати од 1.1.2019. године, најважније измене су следеће:
- изједначен је датум настанка пореске обавезе за услуге преноса, уступања и давања на коришћење ауторских и сродних права, патената, лиценци, заштитних знакова и других права интелектуалне својине и за услуге које су непосредно повезане са претходно наведеним услугама,
- по посебној стопи ПДВ од 10% опорезује се промет и увоз потпуне и допунске смеше за исхрану стоке, а не само комплетне крмне смеше за исхрану стоке,
- прописано је право на рефакцију ПДВ страним обвезницима који врше опорезив промет добара и услуга у Републици Србији за који обавезу обрачунавања ПДВ има обвезник ПДВ – прималац добара и услуга.

Средства Буџетског фонда јединицама локалне самоуправе за обезбеђење енергетске ефикасности

Јединице локалне самоуправе ће, путем јавног позива, моћи да конкуришу са својим пројектима за енергетску ефикасност, уз услове који су предвиђени Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању обавезе вршења енергетског прегледа. Правилником су предвиђене мере и износ средстава по пројекту, потребна конкурсна документација, одобравање, праћење и надзор, критеријуми за избор пројекта и начин плаћања.
У току реализације годишњег програма финансирања активности и мера, може бити одобрен само један пројекат по јединици локалне самоуправе. За пројекте у јединицама локалне самоуправе које се налазе у девастираним подручјима исплаћује се 100% , док се у осталим јединицама локалне самоуправе исплаћује 70% за пројекат. Израда, анализа, студија, техничке документације, консултанских услуга и промотивних активности, финансирају се из средстава Буџетског фонда, која су обезбеђена Законом о буџету РС за 2018. годину.
Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 8/18.

Државно такмичење из математике за основце

У Јагодини је одржано дводневно државно такмичење из математике ученика основних школа, на коме је учествовало 328 ђака из готово свих места земље. Половина учесника је добила награде или су похваљени, а 25 математичара, 15 ученика осмог и 10 седмог разреда, чиниће екипу на Српској математичкој олимпијади почетком маја. У такмичењу су учествовали и ученици шестог разреда. Српска математичка олимпијада је изборно такмичење за формирање екипе Србије на Међународном такмичењу из математике за основце, која ће се ове године, највероватније, одржати у Грчкој.

Нутритивне декларације на прехрамбеним производима од 15. јуна

У складу са изменама и допунама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране сви прехрамбени производи у Србији ће од средине јуна 2018. морати да имају нутритивну декларацију на којој ће бити наведени подаци о нивоу шећера, соли, масти и других вредности које производ садржи, хранљивој вредности, величини порције, калоријама и препорученом дневном уносу производа. За робу која је произведена, упакована и декларисана пре 15. јуна, до краја године неће постојати таква обавеза. У Србији расте број хроничних, незаразних болести повезаних са исхраном. У ЕУ се од 2016. примењују нутритивне таблице. Иако још немају законску обавезу, у Србији неке велике, махом стране компаније, већ их примењују.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

25. 04. 2018.

Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

24. 04. 2018.

Израда медијске стратегије

Након обављених консултација јуче је у скупштини Србије изнет предлог да се ОЕБС укључи у израду медијске стратегије и да се са њима разговара шта све треба урадити како би се медији у Србији осећали слободније. Оцењено је корисним да се оформи нова радна група за израду стратегије чији би чланови били представници релевантних домаћих струковних удружења и међународних организација које се баве заштитом и слободом медија.

Пооштрене казне за неиздавање рачуна и непријављивање радника

У оквиру измена и допуна Закона о пореском поступку и пореској администрацији новина су и пооштрене казне за неиздавање рачуна и непријављивање радника. За неиздавање рачуна ће се изрећи забрана рада од 15 дана, за поновљени прекршај 90 дана, а ако се прекршај понови и трећи пут забрана делатности трајаће до годину дана. Највећи део нелојалне конкуренције односи се и даље на исплату зарада „ на руке“, односно на неформалну запосленост. Приоритет је и контрола појединаца и фирми које нису регистроване и чији број износи око 17,2 одсто у укупном броју предузећа. Циљ ових мера је даље смањење сиве економоје која сада учествује са 14,9 одсто у БДП.

Припрема мале матуре и на интернету

Платформа описана као „Једноставно, ефикасно, занимљиво”, настала је на иницијативу Средње школе за информационе технологије – ITHC Високе школе струковних студија за информационе технологије – ITS и компаније „Линк група”, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а логовање на платформу и пријава потпуно су бесплатни за све ђаке.
Ђаци у Србији могу да провере знање и на онлајн платформи за припрему и симу-лацију завршног испита – mala-matura.com, а све области прилагођене су ученицима VIII разреда. Све што је ученицима потребно је рачунар повезан на интернет. На овој провери знања ђаци раде тест са истим задацима, у истом броју и односу и са истим временом за решавање као што ће имати 18, 19. и 20. јуна у својим осмолеткама.

Тријумф студенткиња ФОН-а на светском такмичењу у Лондону

Студенткиње београдског ФОН-а Кристина Ракуљ, Вања Попов и Миља Радосављевић, под менторством професорке Весне Дамјановић и Ање Копривице, победиле су на светском такмичењу будућих лидера међу 54.000 студената из целог света. Пословни проблем задала је компанија „Унилевер”. Студенти су морали да нађу начин како да се смањи потрошња пластике и унапреди друштвено одговорни концепт компаније, као и да предложе нови пословни модел који ће одговарати трендовима дигитализације и изазовима нових потрошача.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

24. 04. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени гласник РС – Међународни уговори бр. 3 од 23.4.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

23. 04. 2018.

Конференције посвећене променама у раду универзитета

Министарство просвете најавило је почетак рада на стратегији развоја високог образовања за период од 2020. до 2030. године, а очекује се да један од учесника у креирању те стратегије буде и Стручни тим за реформу високог образовања. Такође су најављене четири конференције посвећене променама у раду универзитета од којих ће прва бити одржана 25. априла. На конференцијама ће бити речи о анализи бодовног система, интернационализацији универзитета, социјалној димензији образовања, економском положају студената и сарадњи универзитета са привредом.

Обуке у циљу предупређивања корупције у установама образовања и васпитања

Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја у оквиру пројекта „Превенција и борба против корупције“ (ИПА 2013.) организuje циклус обука у више градова и општина у Србији почев од марта 2018. године, на тему: „Спречавања сукоба интереса и контролe имовине и прихода функционера“. Циљ обуке је да се обезбеди функционерима и запосленима у образовању и васпитању да имају неопходне способности и знања за праћење, разумевање и примену законске регулативе и актуелних релевантних прописа.

План поступног увођења родно одговорног буџетирања АПВ за 2019. годину

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину дефинисано је 18 корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине, који ће путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и родних показатеља приказивати и пратити планирани допринос програма, програмских активности или пројекта у остваривању родне равноправности, за укупно 28 програма и 48 програмских активности/пројеката.
Према утврђеном плану, у 2019. години ће 5 буџетских корисника АПВ по први пута увести родну компоненту буџета и то: Скупштина АПВ, Покрајински секретаријак за финансије, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Управа за заједничке послове покрајинских органа и Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине.
Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 9/18.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
„УПРАВЉАЊЕ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ

од 24. до 25. маја 2018. године
Кањижа, Хотел Бања Кањижа

ПРОГРАМ         ПРИЈАВА
„ЗАПОСЛЕНИ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА“

АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ
ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА
ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА
хотел „Оморика”, Тара
од 3. до 5. маја 2018. године


ПРОГРАМ         ПРИЈАВА
Због великог интересовања отворили смо
НОВИ ТЕРМИН за Обуку са Радионицом
„ИЗРАДА ПЛАНСКИХ И ИЗВЕШТАЈНИХ ДОКУМЕНАТА“

Београд, Образовни информатор,
Цара Лазара 5А (сала за стручне скупове)
9.05.2018. године (среда)
(са почетком у 15.45 часова)


ПРОГРАМ         ПРИЈАВА

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ДОСТАВЉАЊА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ – КРОЗ ПРИМЕНУ КОРИСНИЧКОГ УПУТСТВА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Београд, Образовни информатор, Цара Лазара 5А
18. мај 2018. године (петак)

ПРОГРАМ         ПРИЈАВА
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 8/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 8/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 8/2018.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42