СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


13.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављенa су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС“, број 87 од 12.12.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 110 од 21.11.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 114 од 29.11.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 115 од 29.11.2019. и
- „Службени лист Града Београда“, број 116 од 29.11.2019. године.

________________________________________________
12.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављенa су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС – Међународни уговори, број 15 од 11.12.2019. и
- Службени лист Града Новог Сада, број 57 од 9.12.2019. године.

ВЕСТИ


Пореска управа објавила спискове највећих дужника
Пореска управа Републике Србије објавила је спискове највећих пореских дужника, односно обавештење о износу пореског дуга пореских обвезника, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији, закључно са 30.11.2019. године, и то за следеће категорије:
- Правна лица-активни,
- Правна лица-стечај,
- Правна лица-одузет ПИБ
- Предузетнике.
Детаљније можете прочитати овде.

Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи
Меморандум о наставку сарадње у пружању пакета подршке области управљања људским ресурсима у 50 градова и општина у Србији, у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи”, потписан је на годишњој скупштини Сталне конференције градова и општина. Циљ је да се осигура највиши степен пружања услуга грађанима и привреди.

Референтна каматна стопа задржана на нивоу од 2,25%
На данашњој седници Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,25%.
Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи одржаће се 9. јануара 2020. године.

Индекси потрошачких цена за новембар 2019. године
Према саопштењу РЗС бр. 338 од 12.12.2019. године, цене производа и услуга личне потрошње у новембру 2019. године, у односу на октобар 2019. године, у просеку су више за 0,2% (индекс 100,2). Потрошачке цене у новембру 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,5%, (индекс 101,5). Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у новембру 2019. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Образовање (0,7%), Одећа и обућа (0,5%), Ресторани и хотели (0,4%), у групама Храна и безалкохолна пића и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (за по 0,3%) и у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Рекреација и култура (за по 0,1%). Пад цена је забележен у групама Транспорт, Алкохолна пића и дуван и Здравство (за по -0,1%).
Индекси потрошачких цена за децембар биће објављени 13.01.2020. године.

________________________________________________
11.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине”, број 51 од 4.12.2019. године.

Посебним колективним уговором за високо образовање уређују се права, обавезе и одговорности из рада и по основу рада запослених у високошколским установама чији је оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина, којима се средства за плате обезбеђују у буџету Републике, поступак закључивања, измена и допуна Уговора, као и међусобни односи учесника Уговора. Правилник ступа на снагу 14.12.2019.

Правилником о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину извршене су допуне у основном тексту правилника које се односе на начин утврђивања средстава по коначном обрачуну средстава за 2019. годину која се признају здравственим установама.
Уведена је обавеза достављања података здравствених установа о залихама, набавкама и утрошцима лекова и медицинских средстава, посредством веб сервиса РФЗО, у складу са инструкцијом којом се уређује ефикасније управљање системом финансирања здравствене заштите и контроле трошкова лечења осигураних лица Републичког фонда.
Правилник је ступио на снагу 7.12.2019. године.
Детаљније у новом броју Буџетског рачуноводства.

________________________________________________
10.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 14 од 9.12.2019. године.

ВЕСТИ


Данас је Међународни дан људских права поводом кога ће се у Палати Србија одржати конференција „У праву си!“, коју организује Канцеларија за људска и мањинска права.
Конференција је прилика да се сагледају постигнућа у 2019. години и да се дефинишу планови за достизање вредности и стандарда када се ради о заштити и унапређењу људских права.

Два нова програма Фонда за науку и повећање буџета за ПРОМИС
Фонд за науку отворио је два нова Програма – Програм за развој пројеката из области вештачке интелигенције и Програм сарадње српске науке са дијаспором.
Буџет Програма за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС) повећан је за 3.000.000 еура, односно да сада износи 9.000.000 еура, што значи да ће бити подржано 50% више пројеката него што је то иницијално било планирано.
Програмски одбор у другом степену евалуације ће бити организован у новом термину који ће Фонд за науку ускоро објавити, заједно са целокупном временском линијом када је у питању ПРОМИС.

________________________________________________
09.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС”, број 86 од 6.12.2019,
- „Службени лист Града Београда”, број 111 од 22.11.2019. и
- „Службени лист Града Београда”, број 112 од 25.11.2019. године.

Народна скупштина Републике Србије усвојила измене и допуне закона
Народна скупштина Републике Србије усвојила је измене и допуне закона из области пореског система, социјалног осигурања, радних односа, и то:
1. Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији;
2. Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана;
3. Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица;
4. Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину;
5. Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара;
6. Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама;
7. Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање;
8. Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању;
9. Закон о агенцијском запошљавању;
10. Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
11. Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
12. Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору;
13. Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе;
14. Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама и
15. Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис.
Закони су објављени у „Службеног гласника РС” бр. 86 од 06.12.2019.

Разматрање нових Предлога закона на седници Народне скупштине РС 16. децембра
Предлог закона о јавним набавкама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима и Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу Народна скупштина РС разматраће 16. децембра на Деветој седници Другог редовног заседања.

________________________________________________
06.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС”, број 85 од 5.12.2019,
- „Службени лист Града Новог Сада“, број 56 од 29.11.2019. године.

Влада РС утврдила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању којим се ближе уређују начини спровођења практичне наставе и професионалне праксе, садржаји уговора између школа и послодавца, као и друга питања у вези са овом врстом наставе. Додатно су прилагођени услови за полагање матуре за ученике са сметњама у развоју.

Влада РС утврдила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о дуалном образовању којим се додатно осигурава квалитет примене овог начина образовања. Омогућено да се, поред образовних профила који реализују кроз трогодишње и четворогодишње школовање, додатно у дуалном образовању могу реализовати мајсторско и специјалистичко образовање и образовање за рад у трајању од две године. Усаглашене су и одредбе о родној равноправности, прецизирано је да се учење кроз рад не може обављати као рад ноћу, а посебан акценат стављен је на област безбедности и здравља на раду.

Предлог закона о безбедности и здрављу на раду упућен је у скупштинску процедуру. Предложеним законом предвиђа се увођење нових института у режим заштите запослених, који се првенствено односе на обезбеђивање веће заштите здравља и проширивање круга лица која уживају заштиту. Предложен је шири круг лица која имају обавезе и одговорности из ове области увођењем лица која се самозапошљавају. Мења се назив лица за безбедност и здравље на раду у назив Саветник за безбедност и здравље на раду, када послове обавља код послодавца у високо ризичним делатностима, односно у Сарадник за безбедност и здравље на раду, када послове обавља код послодавца у мање ризичним делатностима.
Предвиђена одговорност послодавца усклађена је са Директивом 89/391/ЕЕЗ, односно послодавац се не ослобађа обавеза и одговорности у вези са применом мера безбедности и здравља на раду одређивањем другог лица или преношењем својих обавеза и одговорности на друго лице.

ВЕСТИ


До маја 2020. оптимизација мреже здравствених установа
Министарство здравља РС ће до краја маја 2020. завршити израду Плана оптимизације мреже установа здравствене заштите, са циљем даљег унапређења квалитета, приступачности и ефикасности здравствених услуга. Пројекат подразумева да на основу анализа стања у комплетном здравственом систему који чини 357 установа – од кадровских потреба, квалитета пружених услуга, стања медицинске опреме и инфраструктуре, развијености IT система, финансијског пословања и управљања – буду припремљена решења у складу са најбољим међународним праксама и искуствима.

________________________________________________
05.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине”, број 50 од 28.11.2019. године.

________________________________________________
04.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема објављених службених гласила.

Предложене измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања
Утврђени Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања Влада РС упутила је у скупштинску процедуру.
Предложеним изменама и допунама предвиђа се и усклађивање одредаба Закона о основама система образовања и васпитања са Законом о заштити података о личности у делу које се односи на евиденције у образовању и васпитању (ЈИСП, ЈОБ, сврха обраде података…), и прецизирање и појашњење одредаба којима се уређује предшколско, основно и средње образовање и васпитање.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о ЦРОСО у скупштинској процедури
Влада РС утврдила је и упутила у скупштинску процедуру Предлог закона о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања којим се предвиђа да Регистар осигураника и евиденција обвезника доприноса у јединственој бази података садржи и податке о порезу на доходак грађана, док Пореска управа овај ажуриран податак доставља Централном регистру обавезног социјалног осигурања.
Предложено је и продужење рока за преузимање послова вођења Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава од стране Централног регистра до 1. јануара 2021. године.
Предложено је и продужење рока за ажурирање података у Централном регистру за подносиоце јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање за још годину дана, односно до 31. децембра 2020. године.

ВЕСТИРедефинисање рокова за примену Закона о платама у јавном сектору
Предложеним изменама Закона о платама у јавном сектору редефинишу се рокови од којих почиње примена системског и посебних закона о платама у појединачним деловима јавног сектора и предлаже се да се реформа одложи за још једну годину, због комплексности процеса.
Детаљније погледајте овде.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 15-16/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 15-16/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 15-16/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42