Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


27.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 82 од 26.9.2023. године,
- „Службени лист АП Војводине” бр. 38 од 20.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Правилник о измени Правилника о Пензионерској картици (ступа на снагу 4. октобра 2023)
2. Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јул 2023. године
3. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у АП Војводини у 2023. години; (ступа на снагу 20. септембра 2023)
4. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2023. години у АП Војводини; (ступа на снагу 20. септембра 2023)
5. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2023. години; (ступа на снагу 20. септембра 2023)
6. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2023. години; (ступа на снагу 20. септембра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТАМастер и докторске студије у Јапану
Јапанска агенција за међународну сарадњу покренула је нови програм развојне сарадње који пружа могућност за постдипломске студије у Јапану за јавне службенике, истраживачке институције и факултете под називом СДГс Глобал Лидер.
Програм се односи на формулисање и спровођење политика у складу са циљевима одрживог развоја. Јапанска страна сноси трошкове школарине, повратне карте Србија – Јапан – Србија, дневница и трошкова додатног краткорочног курса у договору са јапанским универзитетом.
Јапанска агенција за међународну сарадњу пружа експертску помоћ потенцијалним кандидатима током процеса пријаваљивања.
Рок за достављање попуњених формулара за пријаву (можете преузети овде) кандидата Министарству за европске интеграције је 1. новембар 2023. године.

СТАТИСТИКАОбајвљени подаци о просечној заради у Републици Србији за месец септембар 2023. године
Просечна бруто зарада у Републици Србији, обрачуната за месец јул 2023. године износила је 115.664 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 83.781 динар.
У односу на претходни месец 2023. године просечна бруто зарада је номинално мања за 2% (индекс 98,0), док је просечна нето зарада мања номинално за 2,1% (индекс 97,9).
Реално, просечна бруто зарада у месецу јулу је мања за 1,9% у односу на прошли месец (индекс 98,1), док је нето зарада реално мања за 2% (индекс 98,0) у односу на прошли месец.
Просечне бруто и нето зараде у Републици Србији у месецу јулу 2023. године номинално су веће у односу на исти месец прошле године за 14,6%, док су забележиле реални годишњи раст од 1,9% .
Медијална нето зарада за јул 2023. године износила је 64.734 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

________________________________________________
26.09.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВАПочела са радом Мрежа школа

Првим састанком новоосноване Мреже школа – заједничког тела за унапређење сарадње институција у чијем су делокругу послови изградње капацитета и стручног усавршавања у државним и другим органима, који је одржан 22. септембра у Министарству државне управе и локалне самоуправе, означен је почетак њеног рада.
У складу са циљевима Реформе јавне управе до 2030. године, Мрежа школа има задатак да успостави везу институција у различитим системима стручног усавршавања, како би се дефинисали планови и спровели интерресорни програми обука у мултисекторским темама за раличите категорије запослених у државним и другим органима.
На састанку су разматране активности које је потребно реализовати у наредном периоду са циљем доношења Програма рада Мреже школа за 2024. годину, до краја ове године.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТАРепублика Србија приступила Компоненти за запошљавање и социјалне иновације у оквиру Европског социјалног фонда плус
Компонента за запошљавање и социјалне иновације Европског социјалног фонда плус је главни програм ЕУ у области рада, запошљавања и социјалне политике који је отворен и за државе кандидате за чланство у ЕУ.
Програм је фокусиран на следеће области: 1) запошљавање и вештине, 2) тржиште рада и мобилност рада, 3) социјална заштита и активна инклузија и 4) услови рада. Овај Програм представља наставак Програма за запошљавање и социјалне иновације (ЕаСИ) који се спроводио у периоду од 2014. до 2020. године.
Овим је омогућено свим заинтересованим актерима из наше земље, који испуњавају услове прописане конкретним отвореним позивом од стране Европске комисије, да аплицирају за доделу бесповратних средстава слањем пројектних предлога.
За више информација и актуелности можете посетити: https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en/esf-direct-easi.

НАУКАПотписан уговор о донацији између Фонда за младе таленте и компаније Ново Нордиск за стипендирање најбољих студената медицине
Фонд за младе таленте Републике Србије потписао је са компанијом Ново Нордиск за Србију и Црну Гору Уговор о донацији у висини од 50.000 евра.
Новац је намењен додатном стипендирању најбољих студената у области медицине који се образују на престижним факултетима у иностранству.
У наредних месец дана, Фонд за младе таленте расписаће конкурс за стипендирање најбољих студената Србије који су уписали постдипломске студије на водећим факултетима у иностранству. У оквиру овог конкурса, за пет најбоље рангираних студената у области медицине биће додељене додатне стипендије под називом „Медицина за генерације“, које финансира компанија Ново Нордиск, у бруто износу од по 10.000 евра.

________________________________________________
25.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 81 од 22.9.2023. године,
- „Просветни гласник” бр. 14 од 22.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије за 2023. годину (ступа на снагу 23. септембра 2023)
2. УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделe бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину (ступа на снагу 23. септембра 2023)
3. УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години (ступа на снагу 23. септембра 2023)
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8706/2023
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8708/2023
6. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска управа (ступа на снагу 30. септембра 2023)
7. РЕШЕЊЕ o вредности општег бода од октобра 2023. године
8. РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија од октобра 2023. године
9. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења за гимназију – (ступа на снагу 23. септембра 2023)
10. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама -(ступа на снагу 23. септембра 2023)
11. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама (ступа на снагу 23. септембра 2023)
12. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (ступа на снагу 23. септембра 2023)
13. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (ступа на снагу 23. септембра 2023)
14. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (ступа на снагу 23. септембра 2023)
15. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (ступа на снагу 23. септембра 2023)
16. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (ступа на снагу 23. септембра 2023)
17. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (ступа на снагу 23. септембра 2023)
18. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (ступа на снагу 23. септембра 2023)
19. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (ступа на снагу 23. септембра 2023)
20. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство (ступа на снагу 23. септембра 2023)
21. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета (ступа на снагу 23. септембра 2023)
22. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација (ступа на снагу 23. септембра 2023)
23. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (ступа на снагу 23. септембра 2023)
24. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај (ступа на снагу 23. септембра 2023)
25. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника (ступа на снагу 23. септембра 2023)
26. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита (ступа на снагу 23. септембра 2023)
27. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија (ступа на снагу 23. септембра 2023)
28. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада остало – личне услуге (ступа на снагу 23. септембра 2023)
29. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство (ступа на снагу 23. септембра 2023)
30. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама које остварују план и програм наставе и учења за образовни профил техничар мехатронике (ступа на снагу 23. септембра 2023)
31. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (ступа на снагу 23. септембра 2023)
32. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (ступа на снагу 23. септембра 2023)
33. ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма наставе и учења стручних предмета средњег образовања и васпитања у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (ступа на снагу 23. септембра 2023)
34. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација (ступа на снагу 23. септембра 2023)
35. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија (ступа на снагу 23. септембра 2023)
36. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника (ступа на снагу 23. септембра 2023)
37. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита (ступа на снагу 23. септембра 2023)
38. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство (ступа на снагу 23. септембра 2023)
39. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике (ступа на снагу 23. септембра 2023)
40. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 23. септембра 2023)
41. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 30. септембра 2023)
42. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 30. септембра 2023)
43. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 30. септембра 2023)

________________________________________________
22.09.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Наставак CEEPUS Програма у Србији
Уговор о спровођењу Средњоевропског програма универзитетске размене (CEEPUS IV) потписан је у Варшави, а Србија ће бити једна од 15 земаља Централне Европе која ће путем овог програма омогућити студентима и професорима високошколских установа да учествују у академској мобилности.
Основни циљ овог програма је унапређење образовања на високошколским институцијама земаља чланица програма. CEEPUS омогућава размене у виду кредитне мобилности (мобилност са циљем стицања ЕСПБ бодова), истраживачких боравака, реализације предавачких активности, као и тзв. летњих школа.
Државе чланице CEEPUS -а су: Аустрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Македонија, Мађарска, Молдавија, Пољска, Румунија, Словачка, Србија, Словенија, Хрватска, Црна Гора, Чешка. Програм је основан 1994. године, а Србија му је приступила 2005. године.

________________________________________________
20.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 37 од 15.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Покрајинска уредба o грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 21. септембра 2023)
2. Правилник о додели средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у АП Војводини у 2023. години (ступа на снагу 13. септембра 2023)
3. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2023. години (ступа на снагу 21. септембра 2023)
4. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине-манифестације (ступа на снагу 21. септембра 2023)

________________________________________________
19.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 80 од 18.9.2023. године.

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЗДРАВСТВОПрепоруке Радне групе за поступање у условима пандемије COVID-19
Радна група Министарства здравља за поступање у условима пандемије COVID-19 на седници одржаној у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ донела је препоруке за поступање на нивоу примарне здравствене заштите, болничких установа, као и у вези са ношењем маски у здравственим установама и вакцинацијом.
Детаљније прочитајте овде.

ОМЛАДИНА


Јачање сарадње у области омладине између Србије и Анголе
Делегација Министарства туризма и омладине састала се у Београду са делегацијом Министарства омладине и спорта Републике Анголе којом приликом је изражена обострана спремност за унапређење сарадње у области омладине.
Идентификоване су приоритетне области, а то су развијање и унапређење заједничких програма мобилности, размена искустава у области здравствене заштите и репродуктивног здравља младих, као и у области унапређења положаја младих на тржишту рада.
Представници делегација договорили су потписивање Меморандума о сарадњи две државе у области омладине.

________________________________________________
18.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 79 од 15.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о капиталним пројектима (ступа на снагу 23. септембра 2023, а примењује се од 23. новембра 2023)
2. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (ступа на снагу 23. септембра 2023)
3. ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2024. године
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8457/2023
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8459/2023
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8460/2023
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8462/2023
8. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8465/2023
9. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8466/2023
10. ПРАВИЛНИК о усклађивању висине накнада за пружање услуга (ступа на снагу 23. септембра 2023, а примењује се од 1. јануара 2024)
11. ОДЛУКА o изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину
12. ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2023. године
13. ОДЛУКА о утврђивању накнада претходног поступка процене квалитета континуиране едукације и процене квалитета извођења акредитованих програма континуиране едукацију (ступа на снагу 23. септембра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Објављен Јавни позив за учешће на семинару у Међународној школи Јад Вашем у Израелу
Министарство просвете расписало је Јавни позив за учешће наставника и стручних сарадника из основних и средњих школа у Републици Србији, сарадника и саветника из Министарства просвете и саветника из Завода за унапређивање образовања и васпитања на семинару у Међународној школи Јад Вашем, Држава Израел, у периоду од 3 до10. децембра 2023. године.
Циљ семинара је професионално оснаживање наставника, стручних сарадника и саветника путем предавања и радионица усмерених на антисемитизам, историју и традицију Јевреја и Холокауст, а ради унапређивања компетенција наставника за реализацију осетљивих тема из историје у процесу наставе и учења.
Радни језик семинара је енглески.
Министарство обезбеђује превод са енглеског језика на српски.
Рок за подношење пријава је 27. септембар 2023. године.
Детаљније о пријави и конкурсној документацији прочитајте овде.

________________________________________________
15.09.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Обележено 215 година од оснивања Универзитета у Београду
На свечаности поводом прославе 215 година од оснивања Универзитета у Београду истакнуто је да је значај овог универзитета за Србију и наше друштво вишеструк.
Београдски универзитет је и ове године наставио да поправља пласман на Шангајској листи и поново се налази међу 400 најбољих високошколских установа у свету.
Још једна вредност Београдског универзитета за нашу државу и друштво је чињеница да су са овог универзитета потекли професори који су оснивали или допринели оснивању осталих универзитета у Србији.
Наглашено је да наши универзитети имају аутономију и да је то посебна вредност нашег образовног система. Влада Републике Србије наставиће да подржава Универзитет и да сарађује на проналажењу бољег решења за финансирањe високог образовања, што је неопходно и за решавање питања људских ресурса у образовању.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42