СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Објављен Правилник о одређивању броја тужилачких приправника

06. 12. 2017.

Наведени правилник (Сл.гл.РС, бр.108 од 1.децембра 2017.године) одређује број тужилачких приправника који се примају у свако поједино основно и више јавно тужилаштво.

Ступа на снагу 9.децембра 2017.године.

________________________________________________

Објављен Правилник о одређивању броја судијских приправника

06. 12. 2017.

Наведени правилник (Сл.гл.РС, бр.108 од 1.децембра 2017.године) одређује број судских приправника које се примају у сваки поједини основни, виши, привредни и прекршајни суд.

Ступа на снагу 9.децембра 2017.године

________________________________________________

Објављен Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења, организација и предузетника у области спорта

06. 12. 2017.

Наведени правилник (Сл.гл.РС, бр.108 од 1.децембра 2017.године) прописује садржину и начин вођења Јединствене евиденције удружења, организација и предузетника у области спорта, коју води министарство надлежно за спорт.
» детаљније «

________________________________________________

Председница Народне скупштине Републике Србије, Маја Гојковић, заказала је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине за среду, 6. децембра.

05. 12. 2017.

Предложено је да на дневном реду седнице буду:

1. Предлог закона о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину,

2. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину,

3. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2017. годину,
» детаљније «

________________________________________________

Влада Републике Србије је усвојила предлоге више пореских закона

04. 12. 2017.

Влада Републике Србије је усвојила и у скупштинску процедуру послала више пореских закона:

- Прeдлoг Зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o пoрeзу нa дoдaту врeднoст,
- Прeдлoг Зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o пoрeзу нa дoбит прaвних лицa,
- Прeдлoг Зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o пoрeзу нa дoхoдaк грaђaнa,
- Прeдлoг Зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o дoпринoсимa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe и
- Прeдлoг Зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o рeпубличким aдминистрaтивним тaксaмa.

Дeтaљниje о измeнaмa и допунама пoрeских прoписa бићете информисани на XI годишњој конференцији буџетских корисника као и наредним бројевима ,, Буџетског рачуноводства''

________________________________________________

Објављено Упутство за повраћај неутрошених средстава из 2017. године у буџет Републике Србије

04. 12. 2017.

На сајту Управе за трезор РС објављено је Упутство за повраћај неутрошених буџетских средстава Републике Србије у 2017. години на рачун извршења буџета Републике Србије.

Према овом упутству, предмет враћања су средства на рачуну редовног пословања индиректних корисника буџетских средстава Републике Србије, која су тим корисницима пренета административним трансфером од стране директних корисника буџетских средстава Републике Србије у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гл. РС”, бр. 99/16) закључно са 29. децембром 2017. године, као последњим радним даном у текућој фискалној години.

Рок за повраћај средстава је 29. децембaр 2017. године.

» детаљније «

________________________________________________

ВОДИЧ КРОЗ СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА – од значаја за делатности у јавном сектору

04. 12. 2017.

Службени гласник РС бр. 108 од 01.12.2017.године

- ПРАВИЛНИК о програму усавршавања знања и другим питањима у вези са усавршавањем знања лица за безбедност и здравље на раду (Ступа на снагу 9.децембра 2017.године)

- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду (Ступа на снагу 9.децембра 2017.године)

- ПРАВИЛНИК о одређивању броја судијских приправника (Ступа на снагу 9.децембра 2017.године)

- ПРАВИЛНИК о одређивању броја тужилачких приправника (Ступа на снагу 9.децембра 2017.године)

- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања (Ступа на снагу 9.децембра 2017.године, осим одредаба члана 2. које се примењују од 1. јануара 2018. године и одредаба члана 3. које се примењују у здравственим установама у којима постоје одговарајући технички услови за примену обновљивог прописивања лекова)

________________________________________________

Међусобни споразум два министарства о бржој размени података и ефикаснијим административним поступцима

01. 12. 2017.

Министарство правде и Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије су 30. новембра 2017. године, потписали међусобни споразум о електронској размени дела административних података. Циљ споразума је повећање брзине и ефикасности у размену података из надлежности два министарства.
» детаљније «

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...

XI ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

15.12.2017. Београд, Сава Центар

Програм »          Пријава »


на тему
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПРАВНО-ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2018.
ГОДИНИ


(Власинско језеро, хотел „Нарцис“ – 21-22.12.2017.)

Програм »          Пријава »

„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ"


НОВИ ТЕРМИН !!!


Београд, просторије Образовног инфоматора, Цара Лазара 5А
26. децембар 2017. године (уторак)
(са почетком у 10.00 часова)


Програм »          E-Пријава »
                             Пријава »


„РУКОВОЂЕЊЕ: ЉУДСКИ РЕСУРСИ“
(ТЕМАТСКИ ЦИКЛУС: УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ НА РАДНОМ МЕСТУ
- ВEШTИНE РУКOВOЂEЊА - TИПOЛOГИJA ЛИЧНOСTИ И КOMУНИКAЦИJA У TИMУ
- КAКO EФИКAСНO ВOДИTИ ИНTEРВJУ ЗA ПOСAO – Сeлeкциoни интeрвjу?
- MOБИНГ И ДИСКРИMИНAЦИJA НA РAДНOM MEСTУ)

Прва тема: УПРAВЉAЊE СTРEСOM НA РAДНOM MEСTУ
26. децембар 2017. године
(уторак)
(Београд, Узун Миркова 3, Т.Ц. „Сингидунум”, етажа – 2, локал бр. 5
(са почетком у 10 .00 часова)

Програм »          Пријава »
ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА


Београд, просторије Образовног инфоматора, Цара Лазара 5А 27.12.2017. (среда) (са почетком у 10.00 часова)

Програм »          Пријава »
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 23/2017.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 23/2017.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 23/2017.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42