СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


КРОЗ ПРОПИСЕ

07. 02. 2018.

Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

06. 02. 2018.

Управа за трезор објавила Корисничко упутство за регистрацију корисника у Централни регистар фактура

Од данас, 06. фебруара 2018. године, у Управи за трезор почиње регистрација привредних субјеката и субјеката јавног сектора у Централни регистар фактура. Поступак подношења захтева за регистрацију и рад у Централном регистру фактура вршиће се према Корисничком упутству, а у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура (Сл. Гласник РС број 7/2018), чија примена почиње 01. марта. 2018. године. Корисничка документација, регистрација и приступ регистрованих корисника Централном регистру фактура доступни су на интернет адреси crf.trezor.gov.rs
Детаљније о овој теми писаћемо у Буџетском рачуноводству бр. 5/18.

Рок за достављање података о непокретностима у јавној својини

Oрган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежан за вођење јединствене евиденције, сходно Уредби о евиденцији непокретности у јавној својини, у обавези је да достави Републичкој Дирекцији за имовину збирне податке из јединствене евиденције, по извршеном годишњем попису непокретности у јавној својини на Образцу ЗОС-ЈС са стањем на дан 31. децембра претходне године. Подаци се достављају најкасније до 10. Фебруара, у писаној форми електронским путем.

Србијa лоше рангирана на листи Индекса владавине права

Од 113 држава из целог света, Србија се налази на 76. месту на листи Индекса владавине права, што је за две позиције лошије у односу на претходно истраживање које спроводи НВО „World Justice Project”. Према индексу, који мери поштовање основних принципа правде, Србија је оцењена са 0,5 на скали од 0 до 1, а најлошије је рангирана по фактору „ограничење овлашћења власти”.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

06. 02. 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ бр. 4 од 24.1.2018. године

Правилник о критеријумима за суфинансирање организовања научно-стручних скупова (ступа на снагу 1. фебруара 2018)
Решење о номиналном износу новчане помоћи у породици у којој се роди треће дете за 2018. годину
Решење о номиналном износу суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете за 2018. годину

КОНКУРСИ
Јавни конкурс за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини (конкурс је отворен до 28. септембра 2018)

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

05. 02. 2018.

У примени су нови усклађени износи накнада за услуге које врши Управа за трезор

Од 1.2.2018. године Управа за трезор примењује нове усклађене динарске износе одређених накнада прописаних Тарифом која је саставни део Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл. гл. РС”, бр. 116/13, 80/14, 12/15 и 96/17). Износи накнада у тарифним бројевима: 1, 2, 6, 8 13, 14 и 17 усклађени су са годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години, према подацима Републичког завода за статистику.
Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 4/18.

Јавне консултације о унапређењу области информација од јавног значаја

Министарство државне управе и локалне самоуправе започeло је поступак јавних, онлајн консултација у циљу припреме нацрта измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Стручна јавност, невладин сектор и сви заинтересовани полазне основе могу преузети са сајта Министарства државне управе и локалне самоуправе mduls.gov.rs/dokumenta-zakoni-javne-rasprave.php, а своје коментаре и сугестије могу послати на aдресу prava.slobode.registri@mduls.gov.rs до 15. фебруара 2018. године.

Пореске обавезе за фебруар 2018. године

Пoрeска упрaва је на свом сајту oбjaвила пoрeски кaлeндaр зa фeбруaр 2018. године који можете преузети на следећем линку www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/4667/poreski-kalendar-za-februar-.html Подсећамо да се рок за плаћање пореских обавеза које доспевају 15. и 16. фебруара - Дан државности Србије празнује се нерадно, помера на први наредни радни дан, односно 19. фебруар 2018. године.

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

05. 02. 2018.

Образовни информатор пружио подршку српским школама на Косову и Метохији

Образовни информатор одазвао се на позив Министарства образовања, науке и технолошког развоја и учествовао на Донаторској вечери за Косово и Метохију која је организована 30. јануара 2018. године, на којој је прикупљено скоро девет милиона динара за подршку образовном систему у јужној српској покрајини. Прикупљена средства биће распоређена на целој територији Косова и Метохије у складу са урађеном анализом Министарства просвете о стању и потребама образовних установа.


КОМПЛЕТ ЧАСОПИСА
Број 4/2018 од 15. фебруара 2018. године је у припреми.

„Подсетник за директора“
„Правни саветник“
„Буџетско рачуноводство“


СЕМИНАРИ

Детаљније о времену и месту одржавања као и условима учешћа погледајте кликом на линк семинара:

1.„ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ И АКТУЕЛНОСТИ У ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА”
2.„ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ”
3."ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ”
4.„ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА”

РАДИОНИЦЕ

За просвету

Израда правилника о организацији и систематизацији послова у складу са Уредбом о каталогу радних места за предшколске установе, основне и средње школе
Због великог интересовања отворен је нови термин.
Израда Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места за високошколске установе у складу са Уредбом о каталогу радних места

Електронско пословање

УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА – Инсталација и коришћење дигиталних сертификата; Eлектронска фактура и безбедан рад са електронским документима
ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСТУПЦИ – Обука за директну употребу електронских сервиса (Е-Портал) и електронских административних сервиса (еЗУП)


РАДИОНИЦЕ У ПРИПРЕМИ

1. ПРИМЕНА МЕРА ЗАШТИТЕ И ИЗРАДА АКТА О ИКТ БЕЗБЕДНОСТИ– Облици безбедносног угрожавања, одабир и примена ИКТ мера заштите, израда Акта о ИКТ безбедности са реалним подацима
2. ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ – ЗАКОНСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ОБАВЕЗА - Законом о информационој безбедности дефинисана је потребна ЕДУКАЦИЈА свих запослених из пословне организације законског обвезника

________________________________________________

ИЗ РАДА СТРУКОВНИХ УДРУЖЕЊА

05. 02. 2018.

Образовни информатор у сарадњи са Удружењем рачуновођа у ванпривредним делатностима је на основу Споразума о сарадњи, омогућило свим члановима овог Удружења да учествују бесплатно на још једном саветовању - ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ и АКТУЕЛНОСТИ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА, које ће бити одржано 6. фебруара 2018. године у Смедеревској Паланци, ОШ „Вук Караџић“, са почетком у 10 часова.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

05. 02. 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 9 од 2.2.2018.

ОДЛУКА о оснивању Буџетског фонда за установе социјалне заштите (ступа на снагу 10. фебруара 2018)
ОДЛУКА о оснивању Буџетског фонда за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом (ступа на снагу 10. фебруара 2018)
ОДЛУКА о образовању Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (ступа на снагу 10. фебруара 2018)
ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о дозволама за рад (ступа на снагу 10. фебруара 2018)
ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (ступа на снагу 10. фебруара 2018)
ОДЛУКА о утврђивању основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање (ступа на снагу 10. фебруара 2018)
ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд (ступа на снагу 3. фебруара 2018)

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

02. 02. 2018.

Рок за плаћање пореских обавеза померен на 19. фебруар 2018.

Сходно Закону о државним и другим празницима у Републици Србији, 15. и 16. фебруар 2018. (четвртак и петак) – Сретење – Дан државности Србије празнује се нерадно. У складу са Законом о општем управном поступку, ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче када протекне први наредни радни дан, те из тога проистиче да се рок за плаћање пореских обавеза које доспевају 15. и 16. фебруара помера на први наредни радни дан, односно 19. фебруар 2018. године.

Продужено важење ПКУ за установе културе до 31. децембра 2018. године

Важење ПКУ за установе културе који је ступио на снагу 31. јануара 2018., продужено је до 31. децембра 2018. године на основу Споразума о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а који су закључили репрезентативни синдикати у области културе и Влада РС 26. јануара 2018. године.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
ПОСТУПАК И НАЧИН РЕГИСТРОВАЊА ФАКТУРА У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА

» Детаљније «
ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

» Детаљније «
ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

» Детаљније «
Нови термин:

ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА


» Детаљније «

„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ ПОСЛОВА
ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ’’*
» Детаљније «
УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА

» Детаљније «
ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСТУПЦИ

» Детаљније «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 2-3/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 2-3/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 2-3/2018.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42